Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Prosinec 2017

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá, a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům

SLOUPEK STAROSTY

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v současném adventním období tímto pozdravil.
Blíží se konec roku a s ním tradiční svátky, očekávané hlavně našimi nejmenšími. Ty už se určitě těší na dárky, až je budou netrpělivě rozbalovat u vánočního stromku. My dospělí už můžeme jen vzpomínat na dobu, kdy jsme počítali, kolikrát se ještě vyspíme, než k nám přijde Ježíšek. Ale to neznamená, že bychom se na Vánoce netěšili také, protože radost a spokojenost našich dětí, vnuků či partnerů nás dokáže naplnit velmi příjemnými pocity. Ale jinak pro mnoho z nás představuje tento adventní čas, který jsme zahájili 2. prosince slavnostním rozsvícením vánočního stromu na návsi, spoustu práce, starostí a příprav, aby se Vánoce uskutečnily v pohodě a spokojenosti.
Ne každý z nás však může připravit Vánoce podle svých představ a přání a očekávání jeho rodiny. To může být i příčinou různých předvánočních stresů. Je určitě těžké se vypořádat s pocitem, že nejsme schopni udělat to, co od nás naši nejbližší očekávají.
Vánoce bývají nazývány svátky klidu a pohody. Snažme se o to, aby pro nás takovými byly i bez toho, aniž bychom se museli klanět "zlatému teleti spotřeby". Aby spokojenost nezáležela pouze na množství a hodnotě dárků, které dostaneme či lahůdek, které zkonzumujeme. Jsou dárky, kvůli nimž nebudeme muset vůbec sahat do peněženky a přitom se mohou výrazně podílet na příjemném prožití vánočních svátků. Snažme se darovat lásku, pochopení, vzájemnou úctu a takt. Asi tento dárek nevyvolá okamžité nadšení, ale jeho působení je dlouhodobé a po čase bude určitě oceněn ze strany adresátů a přinese radost a uspokojení všem.
Konec roku je také příležitostí k bilancování. V době svátků zvolníme v našem hektickém každodenním spěchu a přijdou okamžiky, kdy se nedíváme s napětím a určitým soustředěním kupředu, ale ve chvíli klidu jdou naše myšlenky i zpět. Co se podařilo, co nikoliv.... Ohlížíme se za uplynulým rokem.
Vážení spoluobčané, jménem svým, i všech zaměstnanců úřadu Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků v klidu a spokojenosti, pohodový a veselý poslední den - Silvestr a úspěšné vykročení do roku 2018.
Děkuji Vám všem, kteří jste v naší obci pomohli vytvořit atmosféru dobrých vztahů, vzájemné důvěry a tolerance.
Viktor Podmanický starosta obce

Vše ,,nej ,,do roku 2018 přeje též zastupitelstvo obce
Vedení obce Pertoltice tímto děkuje všem svým smluvním partnerům, dodavatelům a dalším spolupracovníkům. A to za jejich kladný přístup a výbornou podobu partnerské spolupráce v roce 2017. Těšíme se na spolupráci v dalším období!

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc listopad 2017 (vp)
 inventury majetku obce při ukončení roku, kontrola plnění rozpočtu za rok 2017, příprava podoby rozpočtu na rok 2018, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření, příprava plánu na investičních akcí pro rok 2018,- tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - zajištění posypového materiálu, - řešení pohledávek , řešení oprav majetku obce dle vzniklých potřeb, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava nových směrnic a právních předpisů, příprava vánočních akcí, příprava podkladů na kontrolu auditora z krajského úřadu a kontrolu z úřadu práce v Liberci, příprava podkladů pro soudní řízení, vánoční setkávání s dodavateli a firmami působícími na našem území, jednání FVS,a.s. a DSO.

ROZPOČET OBCE 2018
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, byl schválen rozpočet naší obce na rok 2018. Návrh rozpočtu byl vytvořen v této podobě: na straně příjmů ve výši 4 959 860,00Kč , a na straně výdajů ve výši 4 959 860,00Kč. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.
V tomto procesu se rozhoduje o tom, kam budou investovány naše společné finanční prostředky. Ze své podstaty by se v obecním rozpočtu měly promítat priority a strategie, měl by sloužit rozvoji obce a být ku prospěchu všem obyvatelům a obyvatelkám dané lokality. Rozpočet je vyjádřením politických priorit, jinými slovy, dokládá, zda vedení obce plní, co slíbilo ve svém programovém prohlášení. Rozpočet určuje podporu konkrétním aktivitám a organizacím, popřípadě spolkům. Stanovuje výši prostředků na prioritní řešení problémů občanů.

Prostředky budou i nadále vynakládány co nejefektivněji. Zejména v souladu s rozvojovými dokumenty naší obce. V roce 2018 je plánována rekonstrukce komunikace v Horních Pertolticích, znovu podáváme žádost o dotaci na výstavbu bezpečného přechodu pro chodce v Dolních Pertolticích. Dále bychom měli vybudovat přístřešek pro konání společenských akcí. Je třeba si uvědomit, že obecní rozpočty nekontroluje žádná nezávislá kontrolní instituce a je proto na obyvatelstvu konkrétních obcí, aby kladlo základní otázky týkající se vynakládání veřejných prostředků, tedy kolik, komu, proč a jak. Rozpočet je veřejný dokument a tudíž musí být ze zákona povinně zpřístupněn veřejnosti. A to nejméně 15 dní před jeho projednáním - schválení v zastupitelstvu obce. Občané obce se pak k němu měli možnost vyjádřit buď písemně, při procesu jeho tvorby nebo nejpozději na jednání zastupitelstva, kde se konečná podoba schvalovala.

AKTUÁLNĚ (vp)
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje na omezení provozní doby po dobu čerpání dovolených během vánočních svátků. Doporučujeme naplánování úředních záležitostí na jiné období. Posledním dnem v tomto roce - pro vyřízení účetních záležitostí, je 19.12.2017 – do 14:00 hod. Proto všichni, kteří hradí i čerpají finanční prostředky přímo do, nebo z pokladny, učiňte tak k tomuto datu.
Dovolenou budou čerpat též i pracovníci VPP, v předmětném období budou pouze provádět svoz odpadů, případně zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací a veřejně přístupných ploch. A to podle aktuálních potřeb.

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje všem, kteří pomohli připravit krásnou atmosféru pro adventní období. Zejména pracovníkům obecního úřadu, panu místostarostovi, členům sboru dobrovolných hasičů. Panu Josefu Reinišovi a jeho spolupracovníkům moc děkujeme za uskutečnění hezké produkce…...moc si vážíme podpory, kterou nám pan Josef Reiniš poskytuje.

HASIČI RADÍ OBČANŮM Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a bezpečí
Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vánočními svátky. Také lidé v České republice si oblíbili tradiční oslavy adventního období, ke kterému patří zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo svíček může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým zážitků s ohněm, máme tu několik základních rad, jak nakládat se zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.
Několik základních rad:
Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou lampu bez dozoru dospělé osoby, přitom pozor na únavu, usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku dosáhly malé děti. Příliš nespoléhejme ani na starší děti bez dozoru.
Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu patří podložka z nehořlavého materiálu o dostatečné šíři, například z keramiky, kovu nebo žáruvzdorného skla. Pokud dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou podložkou rozšíření ohně na nábytek, interiérové textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod svíčky ubrousky z hořlavých materiálů, jako je například papír či textil.
Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou větvičky jehličnatých stromů a další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku převrhnout nebo plamen rozkmitat a zapálit okolní ozdoby na věnci nebo svícnu, případně záclony a další bytové textilie.
Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce o bezpečnost. Například svíčky, které mají v sobě zalisované suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po prohoření tuto ozdobu snadno zapálit a následně způsobit požár, který se v bytě šíří velmi rychle.
Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce z nehořlavého materiálu, který oddělí svíčku od dekorace a zachytí horký vosk, svíčky v žádném případě nezapalujme. Věnec s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze jako dekoraci. Požáry vánočních stromků od zapálených svíček se v posledních letech objevují spíše ojediněle, protože většina domácností již dnes využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik případů z minulých let, kdy kvůli elektrickému zkratu začal hořet vánoční stromek. Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při pečení, vaření a smažení nenechávejme bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, dbejme zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujme, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k výbuchu a popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, případně použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před začátkem hašení je třeba vypnout přívod energie.
por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

INFORMACE
Zimní údržba komunikací – kontakty

Zimní údržbu bude v letošním roce provádět pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2017 -2018. Byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana Plesara, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1) S pískovnou v Dolních Pertolticích - něco nového? V současné době není nic nového. Stále platí, že žadatel – investor p.L.Šeda, má do konce tohoto roku pozastavené správní řízení u báňského úřadu. O dalším vývoji vás budeme pochopitelně informovat, jakmile informace získáme.
2) Víte již jaká bude cena vody na další rok? V tuto chvíli ještě nikoliv. Avšak na posledním zasedání dozorčí rady FVS,a.s., které se bude konat 15.12.2017, se zástupce obce cenu vody na rok 2018, zcela jistě dozví. Následně pak informace bude k dispozici i vám, spotřebitelům.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ,,NEJLEPŠÍ SELFIE,,
Vyhodnocení se konalo v pátek dne 24.11.2017 v 17:00 hod, v Muzeu obce Pertoltice.
Na účastníky soutěže čekala odměna. Jako ceny se předávaly dárkové poukazy do Papírnictví Kůrková a poukaz do Drogerie TETA.

POZVÁNKY
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V Pertolticích se konají bohoslužby dne 25.12.2014, od 14:00 hod. ,a dne 31.12.2017, též od 14:00 hod.

ADVENT V NAŠÍ OBCI
První adventní víkend se nesl ve znamení tradic. Pro občany naší obce, zejména děti, se připravil opravdový zážitek, spojený se slavnostním rozsvícením vánočního stromku na naší návsi. Počasí sice bylo méně mrazivé než minulý rok, ale i tak byl návštěvníkům akce, k dispozici výborný punč a horký čaj. Jakmile se vánoční strom rozsvítil bylo vidět v mnoha dětských tvářích úsměv a zvláštní lesk v očích. A to bylo vlastně záměrem všech, kteří se na přípravě podíleli. A že jich nebylo málo. Zpestřením první části programu na návsi bylo vystoupení sboru Hlásek, ve spolupráci s Jiřím Kořínkem. Návsí se linuly tématické melodie a zpěv. Po chvíli se ze strašidelně vrzajících vrat vyrojili Krampusáci...jeden za druhým. V průvodu masek byl též Anděl a Mikuláš. Čím více se blížili ke středu dění, tím více bylo jasné, že takové masky budí u dětí respekt. Dětem, kterým v tu chvíli došlo, že během roku trochu zlobily, malinko zatrnulo. Po krátkém pobytu u rozsvíceného vánočního stromu se celé dění přesunulo do prostor sálu kulturního domu, kde na návštěvníky čekalo v prvé řadě příjemné teplo. Na stolech se objevilo i nějaké to občerstvení, které donesli rodiče a příbuzní dětí. Pro doprovod dětí byl zajištěn po skončení dětské části programu provoz baru tak, aby nikdo nestrádal. Děti na parketu, obklopené maskami, za stálého rachocení řetězů, říkaly básničky a říkanky. Někteří i krásně zazpívaly. Odměnou jim byl balíček dobrot, který obdržely z rukou Anděla a Mikuláše. Pak již následovaly taneční kreace dětí i doprovodu a skotačení dětí na parketě. Celou akci lze opět hodnotit jako velice zdařilou. A to nás musí těšit snad všechny.
Obecní úřad by tímto chtěl moc poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i na vlastním zdárném průběhu celého večera. Děkujeme všem účinkujícím za jejich čas i provedení vystoupení. Poděkování patří též všem sponzorům, panu Josefu Reinišovi a jeho kolektivu, p.V.Hovadovi za moderování celé akce. Věřím, že i dalším akcím, které plánujeme, budete dávat všichni svoji podporu a čas. Každý rok se snažíme posunout úroveň jednotlivých akcí, které se pro občany naší obce pořádají. A bez spoluúčasti již osvědčených podporovatelů a pořadatelů, bychom se přitom jen těžko obešli.

Soutěž „O předvánočního kapra“
Na poslední soutěž letošního roku jeli naši mladí hasiči do Frýdlantu. V sobotu 18. listopadu 2017 se totiž na frýdlantském náměstí bojovalo o předvánočního kapra. Na požární útok na sucho se třemi proudy bylo potřeba o něco více šikovných rukou než na klasický útok a tak jsme museli zapojit i ty nejmenší děti z přípravky. V kategorii mladší žáci jsme zazářili. Naše prťata vše pečlivě spojila. Žádný spoj se na zrádných kostičkách nerozpojil a čas byl vynikající. Tušili jsme, že to bude na medaile, ale byli jsme přesto překvapení, když nás prohlásili za vítěze. Vedoucí Olča Čepelíková pak musela v kádi ulovit hlavní výhru – kapříka. Starší žáci útok rozjeli také perfektně. Celkový čas byl opět nejlepší. Bohužel ale savice spojili o trošku později, než velitel začal odpojovat proudnice, a tak dostali krutých 15 trestným vteřin a obsadili 6. místo.

Anketa dobrovolní hasiči roku
Jak jistě víte, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Pertoltice postoupila se zásahem v Jindřichovicích do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku 2017. V sobotu 25. 11. 2017 se ve dvoraně Rektorátu Vysokého učení technického v Brně uskutečnilo její slavnostní vyhlášení. Pozváni byli všichni finalisté a mezi nimi i zástupci z Pertoltic. Galavečerem provázela moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben a nechyběla ani patronka ankety Ilona Csáková, která na úvod věnovala všem přítomným hasičům novou píseň o hasičích. Atmosféra byla velmi příjemná a uvolněná. Oblast Východ Čech, pod kterou jsme byli zařazeni, byla vyhlašována až téměř na závěr. Tak jsme byli lehce netrpěliví. Podle průběžných výsledků jsme moc nepomýšleli na stupně nejvyšší. Nakonec jsme obdrželi plaketu za velmi pěkné 5. místo.
Za neuvěřitelných 760 hlasů Vám všem patří dík! V kategorii sbory soutěžily Kunratice. U nich jsme byli přesvědčeni, že budou s jistotou do třetího místa, ale i oni na „bednu“ nedosáhli. Byli čtvrtí. Posledním zástupcem z Frýdlantska v anketě byly Heřmanice. V kategorii Kolektiv mladých hasičů byly vybrány mezi pět nejlepších a těchto pět již nebylo dál rozdělováno, takže se staly vítězi.

Štěpánská zábava
Dne 25. prosince 2017 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice tradiční Štěpánskou zábavu. K tanci a poslechu hraje pan Mazánek. Připravena bude tombola. Vstupné činní 50,- Kč. Jste srdečně zváni!

K NEMOCNICI FRÝDLANT
Frýdlantsko se bojí konce akutní a ambulantní péče poskytované nemocnicí ve Frýdlantě Nemocnice Frýdlant s.r.o. nesouhlasí s dodatkem nájemní smlouvy číslo 17, který na svém zářijovém zasedání přijali zastupitelé města, v budoucnu nechce v nemocnici poskytovat akutní zdravotní péči a pro lékařskou pohotovostní službu bude poskytovat pouze zázemí. I to jsou závěry, které lze vyčíst z dopisu, jež Městu Frýdlant zaslal provozovatel nemocnice, skupina EUC a.s. Město Frýdlant i členové Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko s nastíněnou budoucností nesouhlasí. Podle nich bude znamenat jediné, zánik poskytování akutní a pravděpodobně i ambulantní zdravotní péče na Frýdlantsku.

Jednání Města Frýdlant a frýdlantské nemocnice o nové nájemní smlouvě se táhnou již 10 let. Město je absolvovalo se všemi majiteli společnosti i řediteli nemocnice, v poslední době také s novým ředitelem nemocnice Ing. Janem Raisem, MBA. Vzniklo již několik návrhů dodatků k nájemní smlouvě, které mají upravovat vzájemné vztahy a také jasně nastavit garantovaný rozsah poskytované zdravotní péče a podmínky, za kterých je možné od smlouvy odstoupit. „Zatím poslední návrh dodatku k nájemní smlouvě odsouhlasilo zastupitelstvo města v září. Nemocnici jsme žádali, aby zpětnou reakci zaslala včas, abychom mohli materiály v zákonné lhůtě předat zastupitelům města k prostudování. To nemocnice nesplnila,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Místo vyjádření k dodatku zaslala pouze dopis, ve kterém ale nastiňuje, že dodatek odmítá. „Z informace vyplývá, že nemocnice odmítá dodatek jako celek, nikoli pouze jeho část s požadovaným rozsahem zdravotní péče. Mrzí nás to o to víc, že jsme nemocnici nabízeli svolání pracovního jednání zastupitelstva, kde by bylo možné návrh rozebrat či si poslechnout protinávrh nemocnice. Ze strany nemocnice však v navrženém termínu žádná odezva nedorazila,“ doplňuje starosta.

V dopise, který Městu Frýdlant přišel 5. prosince 2017 datovou schránkou, jsou pak uvedeny pro Frýdlantsko mimo jiné i velmi nepříjemné vize. „Bylo nám sděleno, že nemocnice ve výhledu nechce provozovat akutní zdravotní péči a může nám poskytovat jen zázemí pro její provozování. Čili že pohotovost můžeme mít, ale musíme si ji sami zaplatit. Stejné to má být s provozováním základních akutních zdravotních a lékařských služeb, které na Frýdlantsku chceme udržet. Také je můžeme mít, ale musíme je zaplatit z veřejných rozpočtů. To je pro nás neakceptovatelné,“ dodává místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

V dopise, adresovaném Městu Frýdlant, pak stojí ještě návrh, že by EUC a.s. investovala v příštích 20 letech do rozvoje areálu, čímž by prokázala zájem o provozování nemocnice a její rozvoj. „Jde o návrh, který v současné době nemůžeme přijmout. Ani kdybychom nakrásně chtěli. Na základě stávající nájemní smlouvy ji totiž nemůžeme prodloužit. Jedinou alternativou, která v případě zájmu o dlouhodobou investici do areálu přichází v úvahu je, že nemocnice, protože už není schopna poskytovat zdravotní péči, která je předmětem nájemní smlouvy, oznámí k nějakému datu ukončení svojí činnost. My se pak budeme muset rozhodnout, jak dál,“ podotýká starosta Frýdlantu.

Město Frýdlant se v reakci na dopis nemocnice společně s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Frýdlantsko obrátilo na Liberecký kraj s žádostí o koordinaci. „Město Frýdlant není schopno ve vlastní režii zajistit odpovídající zdravotní péči pro celý výběžek, proto žádáme o pomoc Liberecký kraj,“ dodává Dan Ramzer. Místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka na konec ještě přidává reakci na další část dopisu. „Jsou nám v něm předkládána čísla, která dokladují, že do nemocnice nechodí pacienti. Je ale otázkou, nakolik za to může současný stav nemocnice. Z mého pohledu je to proto, že nemocnice ztratila kredit a lidé dnes již raději jedou přímo do nemocnice v Liberci, i když jsou tam dlouhé čekací doby na ošetření. Byli bychom neradi, aby se situace na Frýdlantsku zhoršila ještě více a lidi o akutní i ambulantní péči přišli úplně.“ ( převzato z webu Města Frýdlant)Přílohy

1513255928_sb_drbna_12_2017-2.pdf

1513255928_sb_drbna_12_2017-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 962,3 kB
Datum vložení: 31. 12. 2017 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice