Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Září 2015

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59 
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Běla Čejková 85 let, Eva Školáková 63 let, Jana Hofmanová 60 let, Milan Hejl 54 let, František Neufus 51 let, Milan Dědeček 50 let, Irena Závůrková 49 let, Lukáš Brykner 40 let, Miroslav Mucha 39 let, Michala Kodešová Bubeníčková 38 let, Lucie Bartošová 37 let, Filip Guttenberg 37 let, Lenka Guttenbergová 37 let, Kamila Krivčíková 29 let, Jaroslava Janečková 27 let, Vojtěch Nykrýn 24 let, Lenka Doová 23 let, Pavel Rysiowski 18 let, Nikola Novotnyjová 15 let, Poláková Veronika 4 roky, Poláková Irena 4 roky a Hančarová Sára 3 roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Děvčata a chlapci, vážení rodiče, u příležitosti zahájení školního roku 2015/2016, mi dovolte, abych také já mohl popřát vše nejlepší a vyslovil přesvědčení, že tento nový školní rok bude minimálně stejně úspěšný jako ten minulý, že všechny stanovené cíle a sny budou splněny. Bude k tomu potřeba spolupráce všech – žáků, učitelů i rodičů. Držím vám všem palce.
Viktor Podmanický
starosta obce


PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval vám všem za velkou účast na akci, která v naší obci proběhla dne 29.8.2015. Velké poděkování patří též všem, kteří se podíleli na přípravách i samotném průběhu celého dne. Tvoříte již osvědčený tým, který dokáže opakovaně vždy připravit perfektní akci, a to nejen pro naše občany. Děkuji sponzorům za jejich příspěvky a podporu všeho druhu. Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za srpen 2015 (vp)
 Plnění úkolů obsažených v rozhodnutích zastupitelstva obce, kontrola plnění usnesení ze zasedání OZ, příprava dalšího zasedání OZ , jednání výborů zastupitelstva, zpracování vyúčtování záloh na služby u končících nájmů bytů, jednání s právním zástupcem obce, řešení pohledávek, kontrola podoby plnění rozpočtu + první kroky k tvorbě nového rozpočtu, tvorba územně plánovací dokumentace obce, rozvojový plán obce, jednání o možnostech revitalizace sítě veřejného osvětlení, příprava výstavby nové přípojky el. energie k čp.231, zajištění opravy vozidla Multicar..

Výzva - upozornění k odstranění...
K výše uvedené výzvě se připojuje i Obec Pertoltice se svým požadavkem na vlastníky pozemkových parcel – zejména je třeba provést údržbu tam, kde vedou kabely a dráty veřejného osvětlení a též v těsném sousedství místních a účelových komunikací! Větve stromů, které přesahují hranici pozemkové parcely omezují provoz vozidel.

AKTUÁLNĚ (vp) Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, že dnem 15.9.2015, uplyne doba splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst.1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku.

Svoz nebezpečného odpadu již obec nezajišťuje – jak bylo již v předchozím období avizováno, k uložení tohoto druhu odpadu, slouží sběrný dvůr, který provozuje pan Josef Reiniš – Dolní Pertoltice 194.

OZNÁMENÍ
Obec Pertoltice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o obcích
ve znění pozdějších platných předpisů oznamuje,
záměr obce pronajmout nebytový prostor, společně s nutným zázemím, předmět nájmu se nachází v objektu na st.p.č.17/1, č.p. 64, Dolní Pertoltice, objekt je ve vlastnictví pronajímatele

Obec Pertoltice v souladu s § 39, zákona o obcích č.128/2000 Sb. , zveřejňuje záměr budoucího úplatného pronájmu ( nájemné za podlahovou plochu - 4.000,-Kč, za zařízení provozovny - 1.000,-Kč + 800,-Kč záloha na služby/ měsíc) – celkem 5.800,-Kč.
Nebytový prostor se nachází v prvním nadzemním podlaží, cca 220 m2, v objektu č.p.64, Dolní Pertoltice. Je přístupný k prohlídce. Pronajímatel nezajišťuje vytápění provozovny, dodávku el.energie, ostatních energií a likvidaci odpadů. Nebytové prostory jsou uvolněny- ihned k předání.
Doba pronájmu se navrhuje na dobu dvou let ( výše může být upravena s ohledem na investice uskutečněné žadatelem). Před uzavřením nájemní smlouvy hradí nájemce jistotu.
Návrhy i připomínky, vlastní nabídky se přijímají průběžně do 15.09.2015, a to osobně na OÚ, klasickou poštou nebo popřípadě datovou schránkou.

Vypalování porostů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Ustanovení zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena - jedná se například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

POZVÁNKA- Sport
V následujících měsících bude hrát domácí zápasy TJ Sokol Pertoltice v těchto termínech:
12.09.2015 Pertoltice – Nové Město pod Smrkem ,,B,, 17:00 hod
03.10.2015 Pertoltice – Bílý Potok 16:00 hod
17.10.2015 Pertoltice – Habartice 15:30 hod
Přijďte podpořit naše hochy!


ŠKOLNÍ KRONIKA
Školní rok 1951 – 1952

Začal nový školní rok. Tentokráte jsem na škole zůstala sama. Soudružka Pivničková byla přeložena do Moravské Ostravy. Ve třídě mám 38 žáků, 8 dětí navštěvuje pátý postupný ročník a protože je to možné, vyjednala jsem s rodiči těchto dětí, aby jim dovolili dojíždět do Frýdlantu, kde je jen jedno oddělení. Znovu jsme si dojednali družbu s národní školou v Andělce. Dvakráte jsme se vzájemně navštívili. 5.října k nám do školy přišel příjemný voják – letec. Vyprávěl dětem o životě na vojně, děti se ho hodně vyptávaly a darovaly mu nejlepší výkresy. Ráno bývají mlhy a chladno, ve dne svítí slunce. 9.října k nám přijelo ,,Vesnické divadlo,,. Sehrálo pro dospělé bulharskou hru ,,Poplach,, a sovětskou veselohru ,,Šest zamilovaných,,. Pro děti se hrálo odpoledne maňáskové divadlo. 27.října jsme ve škole uspořádali besedu o spisovateli Aloisu Jiráskovi. Probrala jsem jeho ,, Staré pověsti české,, a ukázala pomocí skioptikonu reprodukce našich předních malířů, hlavně Mikoláše Alše. Besedu navštívilo 21 lidí.
31.října k nám zavítala krajská loutková scéna a sehrála dětem loutkové divadlo ,,Kachňátko,, ve kterém vystupují i dospělí. Děti byly velmi nadšeny a živě prožívaly vše, co se událo na jevišti. Večer se sehrála scéna ,,Lucerna,, pro dospělé. I toto divadlo bylo hojně navštíveno.
Štafety k výročí a oslavě VŘSR se zúčastnilo 14 lidí. V kině byl promítán sovětský film ,,Stalingradská bitva,,. V úterý 6. listopadu jsme měli oslavu ve škole. Účast byla malá. Zúčastnil se i pan školní inspektor – pan Javůrek. Od 8. listopadu probíhá ve škole lidový kurz ruštiny. Má 7 účastníků. Zejména z řad ČSM. 11.listopadu vyhořelo stavení u Šulíků. Od elektrického proudu vyhořelo skoro až do základů. Škoda je značná. Jak se nevyplácí lidská neopatrnost. 14.listopadu se konala další beseda o A. Jiráskovi. Ke knize ,,Mezi proudy,,. Účastnilo se 18 čtenářů, kteří horlivě diskutovali. 21.prosince jsme uspořádali vzpomínku na 72. narozeniny generalissima J.V. Stalina.
Jaro se opozdilo a je značně chladné. 9.března se konal Mezinárodní den žen, za účasti 80 lidí. Děti přednesly kulturní složku. V předvečer 1.máje byla v kině besídka. Vystupoval: Šantrochová, Nosek. Vzala jsem si za úkol, že získám svazačku jako vedoucí pionýrů a že založím pionýrský oddíl, který doposud na škole nebyl. Podařilo se mi získat mladičkou Věru Kopalovou, dobrou pianistku, která děti každou neděli ( odpoledne) připravovala na pionýrský slib Nacvičila s dětmi hodně písniček a recitací. 14 května jsme se vypravili do Liberce shlédnout čínský soubor mládeže. Děti mávaly a jásaly, byly představením nadšeny. Menší smůlu měl žák Prousek, který si šel pro limonádu a zpět netrefil a ztratil se. Musel jej vyhlásit tlampač. Nakonec vše dobře dopadlo. Měli jsme problémy však s dopravou. Ujel nám vlak i autobus. Volala jsem do Pertoltic panu Kárníkovi – předsedovi SRPŠ. Ten nám zajistil noční odvoz z Frýdlantu traktorem s valníkem.
Naše JZD ustrnulo stále stejným tempem na I. Typu. Ani zemědělci panu A. Luljakovi se nepodařilo dovésti je k větší aktivitě. Senoseč byla obstojně ukončena, i když letošní mokré počasí nutilo naše zemědělce využít každé volné chvilky. Na školní výlet jsme s mladšími jeli do Jizerských hor. Prohlédli jsme si Bílý Potok. Odpoledne jsme se vykoupali na hezkém koupališti. Domů jsme jeli autobusem za veliké bouře. S většími dětmi jsme navštívili a poznávali Prachovské skály. Přespali jsme v Libuni. Z Kosti jsme jeli autobusem do Turnova a tam jsme navštívili ještě zámek Hrubý Rohozec. Školní rok končíme s 38 žáky.

Školní rok 1952 – 1953
Počátkem roku jsem byla opět na škole sama. Měla jsem 46 žáků. Proto jsem je rozdělila do dvou tříd. Jedna se učila dopoledne a druhá pak odpoledne. 1.října přišla soudružka Lenka Krejčová. Přichází na své první místo s mladickým elánem a chutí. Ubytovala se u paní Černé ve školce. V září se konečně naši zemědělci pod vedením Josefa Hejduka rozhodli rozorat meze. Bylo přijato mnoho nových členů. Je to významný krok vpřed, i když neschází škarohlídů. 11.září proběhla prověrka členů JZD. Ve škole jsme patřičně ocenili rozhodnutí našich rodičů a děti s údivem pozorovaly velké pásové traktory Stalince při práci. Běhají za traktoristy a malují je. Dále bylo rozhodnuto o tom, že družstevníci převezmou dosavadní státní statek a zadaptují bývalý ovčín na kravín, kde chtějí umístit na 80 družstevních dojnic. Na podzim postihla obec těžká nemoc, slintavka a kulhavka u hovězího dobytka. Pololetní prázdniny byly o čtrnáct dní prodlouženy pro nedostatek paliva a nemoci. Vyskytla se chřipka a příušnice. Přichází jaro. Je letos mírnější, teplejší. V březnu nás postihly velké ztráty – smrt soudruha J.V.Stalina a smrt soudruha Klementa Gottwalda. Zasadí se švestkové aleje na jejich počest a památku. Ošetřujeme naši školní zahradu. Naši družstevníci nemají ještě pořádnou organizaci práce, často ani vedení nejde příkladem. Špatná je zejména dodávka mléka. V dubnu byla provedena zdravotní prohlídka dětí a byly zjištěny vady, které odstraníme správným cvičením. Od třetího května odcházím na mateřskou dovolenou a odstěhuji se na Českomoravskou vysočinu. I když to není lán světa je mi smutno, protože se sem již asi nepodívám. Měla jsme naši obec ráda. Zapsala Magdalena Hanusová – Fajtová

Od 3.5.1954 jsem byl přeložen na zdejší školu jako řídící, ze svého působiště v Arnolticích. Narodil jsem se v Pardubicích. Jsem synem truhlářského dělníka. A mám ještě dva sourozence. Pro nedostatek učitelů v kraji Liberec jsem se přihlásil ještě s několika soudruhy na výpomoc a dostal jsem se na frýdlantský okres. Týden jsem byl v Dětřichově a pak jsem dostal cikánskou třídu v Arnolticích. Zpočátku jsem se bál této odpovědné a obtížné práce bál, ale časem jsem si žáky oblíbil. Zdejší škola je pěkná, větší. Zde se mi bude líbit. Vědomosti dětí jsou velmi slabé a zvláště druhý ročník je značně pozadu ve všech předmětech. Pokusím se vše dohonit, ačkoliv je již velmi málo času. 7.června jsme uspořádali v sále kina besídku k MDD, na které děti provedli kulturní vložku. Poté jsem promítal několik krátkých kreslených filmů. Z finančních důvodů se školní výlet pořádal na Ještěd a do liberecké ZOO. Těsně před začátkem školního roku jsem byl opět přeložen do Arnoltic. Moje činnost na této škole byla tedy krátká. Ale snažil jsem se pracovat jak nejlépe jsem uměl a budu na zdejší školu dlouho vzpomínat. Zapsal Josef Štěpánek

Školní rok 1953 – 1954
Po odchodu Josefa Štěpánka jsem zůstala na škole sama. Narodila jsem se v Praze a pak dále žila v Berouně. V roce 1949 jsem se spolu s otcem odstěhovala do Liberce, kde jsem v roce 1952 ukončila studium. V říjnu tohoto roku jsem byla ustanovena referátem ONV ve Frýdlantě na zdejší školu jako učitelka. Dostalo se mi zde srdečného uvítání od paní Hanusové – Fajtové, tehdejší ředitelky. Měl přijít nový ředitel, ale skutečnost byla nakonec jiná. Obě třídy se sloučily na třídu o 40 žácích a já byla ustanovena ředitelkou. Po měsíci přišla pomoc v osobě soudružky Běly Vlčkové. Její příchod znamenal velké ulehčení mé práce. Moje radost však netrvala dlouho. S.Vlčková byla po měsíci odvolána na výpomoc do Vsi. Před vánocemi se vrátila, ale opět jen na měsíc. Poté odešla definitivně do Hejnic. Tak jsem zase zůstala na zdejší škole sama. Byla jsem postavena před celou řadu vážných problémů. Děti mají spoustu nedostatků a jejich vědomosti neodpovídají osnovám. Nedostatky se mi nepodařilo odstranit ani do konce školního roku. Kromě toho došlo na škole k nemilému zjevu, několika krádežím vážnějšího druhu. Návštěva vyšetřujícího orgánu SNB však nepomohla. Ke krádežím docházelo dále. Řešila jsem tento problém na schůzce SRPŠ, kde rodiče přislíbili pomoc, která se však nijak zvláště neprojevila. Podnikla jsem v této věci ještě další kroky a snažila se přesvědčit příslušné instituce o tom, že je třeba isolovat žáka L.P., který se dopustil již mnoha krádeží, od ostatních dětí. Ale nesetkala jsem se s pochopením.
Během školního roku děti účinkovaly několikrát na veřejnosti. Školní výlet byl na Lemberk a k Máchovu jezeru. Školní rok jsme ukončili malou školní slavností, spojenou s rozdáváním knižních odměn vzorným žákům. Děti dostaly též balíčky se sladkostmi. Knížky a sladkosti jsem zakoupila z částky 200 Kčs, které věnovala pertoltická organisace žen. Sušenky a další sladkosti upekly též maminky ze SRPŠ. S dětmi i školou jsem se tímto i rozloučila. Dále budu působit v brandýském okrese. I proto, že jsem zde prožila své první profesní roky, budu na pertoltickou školu vzpomínat celý život.
Zapsala 27.červen 1954 Lenka Krejčová

V naší obci se uskutečnila v sobotu dne 29.8.2015, akce s výmluvným názvem ,,Rozloučení s létem v Pertolticích 2015,,.
Příprava celé akce nebyla jednoduchá, musela se zajistit a připravit spousta věcí. V tom nám pomohla i Obec Pertoltice, když poslala své pracovníky s technikou na úpravu pozemku a další související přípravné práce. Program byl určen všem věkovým kategoriím. Už v brzkém odpoledni se začali scházet první nedočkavci na hřišti TJ Sokolu Pertoltice a v jeho blízkém okolí. Pro děti (ale samozřejmě i pro dospělé) bylo připraveno mnoho zábavných soutěží a aktivit. Připravovalo se posezení a občerstvení, tak aby bylo pro návštěvníky vše připraveno jak nejlépe to současné podmínky umožní.
Po odehraném zápase v kopané a odchodu posmutnělých hráčů našeho mužstva z hřiště, přijel nejdříve majitel atrakce – malování na obličej, a začal hned připravovat vše pro zahájení své činnosti. Hned v závěsu se objevil na ploše hřiště provozovatel skákacího hradu, přivezl i obří skluzavku, která se dětem moc líbila již při nafukování. Souběžně se připravovala také nová atrakce – aquazorbing. Tato atrakce budila zvýšenou pozornost již při přípravě na provoz. Nejdéle trvalo připravit značné množství vody do připraveného bazénu. Toto byl úkol pro naše hasiče. Po zvolení optimálnějšího způsobu, se začal bazén již rychleji plnit a netrpělivé děti projevily radost z blízkého začátku.
Postupně děti začínaly řádit na atrakcích, k poslechu začal hrát na svoji aparaturu pan Mazánek – již tradiční hudební doprovod našich akcí. V kiosku byl připraven splnit všechna přání účastníků odpoledne a večera, stálý účastník a pomocník pan Luboš Závůrka. Vše potřebné má nakoupeno, první várka piva roztočena. První hosté postávají u okénka. Návštěvníci mohli ochutnat též maso na grilu a opečeného buřta. Zde obsluhoval hosty až do pozdních hodin pan Radek Valášek.
Celý den moderoval, tak jak je u nás zvykem, pan místostarosta. Dával pokyny, upřesňoval program. Též okomentoval ukázku práce Policie ČR – obvodního oddělení v Černousích. Psovodi předvedli návštěvníkům ukázkové zadržení drzého narušitele psem. Na pokyn psovoda služební pes rychle vyrazil. Proletěl vzduchem jako střela a náš narušitel se ocitl velice rychle na zemi. Obdiv i pro figuranta, protože oblek váží něco přes dvacet kilo a v tom teple mu muselo být hrozně. Nakonec ukázka i se psem, který není služebním u Policie ČR. I ten si poradil s agresorem pořádným zákusem do rukávu figuranta. Všichni účinkující sklidili velký potlesk přihlížejících dětí i rodičů.

Velmi oblíbenou součástí programu také bylo již tradiční malování na obličej. U tohoto stánku se tvořily dlouhé fronty dětí s různorodými požadavky na provedení kresby. Pozadu nezůstala ani výtvarně - řemeslná dílnička, jejíž chod připravila a zabezpečila Irenka Závůrková, společně se svými pomocnicemi. Zde si děti mohly i něco vyrobit samy, či za jejich pomoci projevit nejeden svůj talent.

Kolem 16té hodiny byl naplánován příjezd hasičského záchranného sboru s ukázkou vyprošťování osob z havarovaného automobilu. Nakonec k nám do obce přijela jednotka hasičů z Frýdlantu. Předvedli návštěvníkům ukázku jedné ze součástí své náročné práce, kterou odvádějí pro zajištění ochrany osob a majetku, pomoci při situacích, které bohužel jsou součástí provozu na všech typech komunikací. Ukázka začala tím, že na plochu hřiště se zcela ,,nečekaně a záhadným způsobem,, dostala dvě starší motorová vozidla, jejichž řidiči nezvládli příliš řidičské umění. Následoval čelní střet. Ozval se skřípot plechů a nářek zraněných. Jedno z vozidel se převrátilo na bok. Situace, která nebyla nepodobná těm, které vznikají na našich silnicích. A to takřka denně. Hasiči z Frýdlantu rozjeli svůj speciál, který je vybaven právě technikou pro zvládání podobných situaci a podle přesně naučeného manuálu zahájili úkony pro zabezpečení jak vozidel, tak i lidí, kteří v nich zůstali zaklíněni. Takový koncert pro několik hráčů, kde každý přesně věděl, co je jeho partiturou. Bylo vidět, že podobných situací již řešili mnoho. Žádný zbytečný pohyb, vše bylo provedeno způsobem, který vedl k co nejrychlejšímu a nejšetrnějšímu vyřešení krizové situace. A jaké měli vybavení! Nu jsou již dnes k řešení podobných situací dostupné opravdu špičkové nástroje a součásti. Asi také stojí dost peněz. Ale s karosérií si poradilo zařízení jako nic. Po chvíli je možné se ke zraněné ženě dostat a vyprostit ji. Vše dokonáno. Zraněná osoba leží již na nosítkách a je v péči záchranářů. Podle ohlasů se ukázka všem moc líbila a zaujala. Byla to první taková ukázka na společenské akci u nás v obci.
Během celého dne byl též k dispozici letecký simulátor, včetně ukázek činnosti leteckých modelářů. Nad hřištěm létaly postupně dva modely letadel, jejichž obsluhu měl,a to s jistotou v ruce, na starosti pan Zbyněk Holeček. Líbilo se převážně dětem a mládeži. Dospělí ale také se zájmem přihlíželi co vše se svými modely dokáže nad jejich hlavami udělat.
Poslední účastníci vkročili otvorem do koule a vydali se skotačit na vodní hladinu bazénu. Ostatní návštěvníci se již připravovali na cestu domů s unavenými dětmi, nebo si posedali kam se dalo a až do večerních hodin poslouchali hudbu. Skupinky, páry i jednotlivci tancovali téměř až do jedné hodiny ranní. Hudbu doprovázel též světelný mix.
Bylo to příjemné zakončení dalšího zajímavého i náročného dne na hřišti. Počasí se také vydařilo a všichni jsme si odnesli zajímavé zážitky. Doufám že to bylo pro návštěvníky pěkné a zajímavé odpoledne a děkujeme všem kteří se na přípravě a průběhu podíleli a přispěli k dobré pohodě všech návštěvníků.
Děti si volné odpoledne podle bezprostředních reakcí , které jsme zachytili v průběhu celého dne, náramně užívaly. A zrovna tak i jejich doprovod. Velký podíl na dobré náladě měl též moderátor celé akce – Vláďa, který s neuvěřitelným elánem bavil místní publikum po dobu celého konání akce.
Těšíme se na všechny, kteří se přijdou podívat i na další akce, které se budou zcela jistě v naší obci pořádat v dalším období.
Celou rozlučku s létem si pochvaloval i starosta obce. „Myslím, že se celá akce letos podařila na výbornou. Navíc nám vyšlo vstříc i počasí, které jako bychom si opět objednali. Nikdo se nenudí, je zde plno zábavy. Z dnešního dne mám skutečně dobrý dojem.“

P. S: Tak jako ostatní návštěvníci, odcházel i autor článku domů ve výborné náladě a s veselou myslí, a tak by rád poděkoval organizátorům, vysekl jim hlubokou poklonu a popřál mnoho štěstí do dalších akcí.

INFO O POSTUPU MĚSTA FRÝDLAT
O dalším postupu při jednáních s vedením nemocnice ve Frýdlantu rozhodovali ve středu 26. srpna 2015 na veřejném zasedání zastupitelé města Frýdlant. Důvodem je chystaný krok Nemocnice Frýdlant s.r.o, kterým chce od 1. září 2015 změnit lůžka na interním oddělení z akutních na lůžka následné ošetřovatelské péče. S tímto krokem vedení města ani zastupitelé nesouhlasí.
„Zastupitelé se rozhodli, že město dá najevo svůj nesouhlas vytýkacím dopisem, ve kterém bude po vedení nemocnice požadovat konkrétní řešení situace. Jsme totiž přesvědčeni, že tímto krokem nemocnice porušila nájemní smlouvu,“ říká starosta města Dan Ramzer. Návrh řešení, který by uvedl nájemní smlouvu do souladu a přinesl konstruktivní řešení dalšího omezení zdravotní péče v celém Frýdlantském výběžku, očekává Frýdlant od nemocnice do 28. září 2015. 
Veřejné zastupitelstvo bylo tentokrát bouřlivé. „Zúčastnilo se ho kolem padesátky občanů, často šlo o současné nebo minulé zaměstnance nemocnice, kteří cítí nejistotu. Do diskuze se zapojovali vedle zastupitelů i zástupci managementu nemocnice a také občané města. K problematice se vyjádřil i radní Libereckého kraje Mgr. Petr Tulpa, který má vzniklou situaci a její řešení ve své gesci,“ uzavřel starosta města.Přílohy

1441625123_sb_drbnazari015.pdf

1441625123_sb_drbnazari015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 808,1 kB
Datum vložení: 31. 12. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice