Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Prosinec 2015

Pertoltická drbna


OBEC PERTOLTICE

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice


ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Jarmila Hejlová 76 let, Jaroslav Kuchta 65 let, Ladislav Špáta 65 let, Kunkelová Věra 65 let, Petr Filip 61 let, Eduard Diviš 60 let, Jarmila Bělochová 60 let, Jaromír Malich 59 let, Miroslav Marek 56 let, Eva Šťastná 56 let, Jiří Tomáš 52 let, Iveta Rysiowská 47 let, Bronislav Nykrýn 42 let, Edita Soukupová 41 let, Jiří Horáček 39 let, Jan Hovad 37 let, Lenka Horáčková 37 let, Stanislav Faciník 31 let, Lucie Pilzová 25 let, Barbora Srpová 23 let a Tomáš Höfler 11 let a Helísková Veronika 3 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Prosincové vydání zpravodaje je takovým malým poslíčkem, který nám oznamuje příchod dvanáctého, a tedy posledního měsíce letošního roku. Pro některé to je období uklidnění, adventu a duševní pohody. Naopak jiní trpí nedostatkem času, protože v práci musí stihnout vše, co bylo na letošní rok naplánované. K tomu ještě nakoupit dárky, sehnat stromeček, kapra a napéct cukroví. Někdy to je pěkný shon a mnozí z nás, ale především ženy, si určitě plně oddychnou až po štědrovečerní večeři. Věřím, že rozsvícený stromeček a radost z rozdaných dárků bude pro nás odměnou a potěšením. Vánoce jsou však také časem, kdy si připomínáme tradice, zaznějí koledy. Ani na to bychom neměli zapomínat. V obci se téměř všichni známe. Můžeme si udělat radost návštěvami sousedů a známých, popřát si navzájem hodně zdraví a štěstí. To vše s sebou přináší tu nezaměnitelnou, vzácnou a tajemnou atmosféru všech svátků a významných dní. Doufám, že i výzdoba v naší obci a společný vánoční strom na návsi, pomůže vytvořit příjemnou atmosféru v naší malé obci.

Vážení přátelé, přeji nám všem, aby byl konec roku zvládnutý bez velké nervozity a stresu. Přeji vám také, abyste Vánoce prožili v klidu a v pohodě se svými blízkými a setkali se s mnoha dobrými lidmi. Také ještě jednou, a to za sebe, děkuji všem, kteří v naší obci pomohli po celý rok tvořit atmosféru dobrých vztahů, vzájemné důvěry a tolerance. Veselé Vánoce a šťastný celý rok 2016.
Viktor Podmanický starosta obce

Purpura večerem zavoní, zvoneček tichounce zazvoní a jeho stříbrný hlas probudí vzpomínky v nás. Vždyť jsme srdcem stále děti, jen ty roky rychle letí, ale i když léta pádí, ať se mají lidi všichni rádi,
každý den a v každém roce a hlavně přece na Vánoce a po Novém roce vlastně zase.
Vše ,,nej ,, do roku 2016 přeje zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu..

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc listopad 2015 (vp)
 příprava inventury majetku obce při ukončení roku, kontrola plnění rozpočtu za rok 2015, příprava podoby rozpočtu na rok 2016, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření, příprava plánu na investičních akcí pro rok 2015 - 2018,- tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - zajištění posypového materiálu, - řešení pohledávek , řešení oprav majetku obce dle vzniklých potřeb, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava nových směrnic a právních předpisů, příprava vánočních akcí,

ROZPOČET OBCE 2016
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, bude schválen rozpočet naší obce na rok 2016. Návrh rozpočtu byl vytvořen v této podobě: na straně příjmů ve výši 4 492201,00Kč , a na straně výdajů ve výši 4 350201,00Kč. Rozpočet je koncipován jako přebytkový, kdy kladné saldo bude využito na hrazení úvěru na výstavbu bytových jednotek v čp.193. Ve výši 142 000,-Kč. V procesu tvorby rozpočtu obce se rozhoduje o tom, kam budou investovány naše společné finanční prostředky. Ze své podstaty by se v obecním rozpočtu měly promítat priority a strategie vedení, měl by sloužit rozvoji obce a být ku prospěchu všem obyvatelům dané lokality. Rozpočet je vyjádřením politických priorit, jinými slovy, dokládá, zda vedení obce plní, co slíbilo ve svém programovém prohlášení. Rozpočet určuje podporu konkrétním aktivitám a organizacím, popřípadě spolkům. Určuje výši prostředků na prioritní řešení problémů občanů.
Prostředky budou zcela jistě vynakládány efektivně. Tak, aby to nebylo v rozporu s rozvojovými dokumenty naší obce. Je třeba si uvědomit, že obecní rozpočty nekontroluje žádná nezávislá kontrolní instituce. Je proto na obyvatelstvu konkrétních obcí, aby kladlo základní otázky týkající se vynakládání veřejných prostředků, tedy kolik, komu, proč a jak. Rozpočet je veřejný dokument a tudíž musí být ze zákona povinně zpřístupněn veřejnosti. A to nejméně 15 dní před jeho projednáním - schválení v zastupitelstvu obce. Občané obce se pak k němu mohou vyjádřit buď písemně, při procesu jeho tvorby nebo nejpozději na jednání zastupitelstva.

AKTUÁLNĚ (vp)
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje na omezení provozní doby po dobu čerpání dovolené během vánočních svátků – informace bude též vyvěšena na vývěskách i webu obce. Doporučujeme naplánování úředních záležitostí na jiné období. Posledním dnem v tomto roce - pro vyřízení účetních záležitostí, je 22.12.2015 – do 12:00 hod. Proto všichni, kteří hradí i čerpají finanční prostředky přímo do, nebo z pokladny, učiňte tak k tomuto datu. Dovolenou budou čerpat též i pracovníci VPP, v předmětném období budou pouze provádět svoz odpadů, případně zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací a veřejně přístupných ploch. A to podle aktuálních potřeb.
PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje všem, kteří pomohli připravit krásnou atmosféru pro nadcházející adventní období, včetně provedení výzdoby obce. A to zejména pracovníkům obecního úřadu a p. Josefu Reinišovi za jeho spolupráci.

Starosta obce i celé vedení obce Pertoltice tímto děkuje všem svým smluvním partnerům, dodavatelům a dalším spolupracovníkům. A to za jejich kladný přístup a výbornou podobu partnerské spolupráce v roce 2015. Těšíme se na spolupráci v dalším období!


OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1) Uvažuje obec ještě o rozšíření prvků na nově udělaném dětskéh hřišti? Ano, tyto úvahy jsou, zejména pod vlivem vyhodnocení ročního provozu dětského hřiště. Pokud tak zastupitelstvo rozhodne, následně se uvolní z rozpočtu potřebné částky, lze uvažovat o nákupu dalších prvků, či vybavení. Zatím byly zakoupeny další dva prvky – houpací prvky na pružině a doplněno bylo hřiště o kryté pískoviště. Moc by pomohlo, pokud byste pomohli s výběrem toho, co vidíte jako potřebné pro další úspěšný provoz našeho hřiště. Sdělte nám je.
2) Proč opět svítilo osvětlení v Dolních Pertolticích i přes den? O problému jsme byli informováni a poruchu jsme ihned nehlásili. Jde pravděpodobně o opakování stavu, který byl nedávno v jiné části ( uprostřed obce), kdy bylo propojeno naše vedení veřejného osvětlení s rozvodem firmy ČEZ. Každopádně nevznikly obci žádné náklady navíc. Elektroměr na veřejné osvětlení nevykazoval žádný odběr. Do čtyř dnů po ohlášení bylo opraveno.

TROŠKU TÉ EKONOMIKY
Obec Pertoltice, v roce 2015 pracuje se schváleným rozpočtem ve výši 4 165 394,-Kč - na straně příjmů a ve výdajích v částce 4 028 888,-Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří přebytek, který je použit jako každý rok k úhradě úvěru na výstavbu bytových jednotek v čp.193. Přesuny a příjem dalších prostředků do rozpočtu byly zahrnuty v rozpočtových opatřeních, která byla schválena do listopadu celkem tři. Obec přijala celkem 110 faktur sama vydala faktury dvě. Výsledek hospodaření činil ke sledovanému období 10/2015 + 683.957,67Kč. Plnění v rámci příjmů rozpočtu je zatím ve výši 93,2 procent. Daňové příjmy ( RUD) ve stejné výši. Rozpočtové výdaje držíme na 82,7 procentech. Příjem z poplatků za likvidaci odpadů činil celkem 175064,-Kč – na druhé straně jsou výdaje zatím ve výši 258 322,-Kč. A to ještě není konec roku. Svoz a likvidace odpadů je jednou z nejvyšších položek rozpočtu. Bohužel za poslední období kleslo množství odevzdaného vytříděného odpadu, tedy klesl i příjem od společnosti EKO-KOM. Tímto příjmem je vždy kompenzována náročnost odpadového hospodářství. Uvidíme, snad se situace ještě do konce roku vylepší. Na konci roku 2015 očekáváme též návrhy dodavatelů na zvýšení ceny za likvidaci domovního odpadu, též se očekává navýšení ceny vodného. Ceny elektrické energie pro obecní nemovitosti a další zařízení zůstávají zafixovány na úrovni roku 2015, i pro další období. Propad v příjmech z pronájmu nebytových prostor se nepodařilo od konce jara vyřešit. Až v posledním měsíci roku 2015, zareagoval jediný žadatel na pronájem restaurace. Obecní zastupitelstvo mu vyhovělo, ale s podmínkou, že v nebytovém prostoru bude provozovat nejen prodejnu – tzv. ,,Večerku,, ale též hostinskou činnost. Jak se osvědčí, budeme vyhodnocovat všichni.

INFORMACE
Jednání s nemocnicí o nájemní smlouvě budou pokračovat. Město má své podmínky

Zastupitelé města Frýdlant projevili vůli pokračovat v nájemním vztahu s Nemocnicí Frýdlant s.r.o. za předpokladu, že nemocnice dodrží přesně stanovené a dohodnuté podmínky. To je výsledek mimořádného zasedání zastupitelů města Frýdlant, které se uskutečnilo ve středu 4. listopadu 2015. Do 10. prosince 2015 bude vedení města na přípravě nové nájemní smlouvy nebo dodatku stávající smlouvy intenzivně pracovat. V nové smlouvě nebo dodatku současné smlouvy bude jasně specifikováno, jakou zdravotní a lékařskou péči musí nemocnice poskytovat. Bude v ní uvedena výše nájemného, doba trvání nájemní smlouvy, bude řešit podmínky provozování areálu, investic a také bude obsahovat přesné práva a povinnosti obou stran. Jasně definovány budou i důsledky jejich nedodržování. Vše s ohledem na zajištění kvalitní zdravotní péče obyvatel celého Frýdlantského výběžku. Město Frýdlant bude trvat na tom, aby téměř 25 tisíc obyvatel spádové oblasti mělo v nemocnici ve Frýdlantu 24 hodin denně k dispozici všechny základní lékařské obory - internu, chirurgii a gynekologii. A také bude požadovat, aby dále fungovala rehabilitace a co největší množství odborných ambulancí. Zastupitelé Frýdlantu vzali na vědomí, že se pravděpodobně nepodaří vrátit do nemocnice ve Frýdlantu akutní lůžkovou interní péči. Nicméně Nemocnice Frýdlant s.r.o. jim garantovala, že bude od 1. 1. 2016 provozovat akutní interní ambulanci ve vlastní režii. V případě, že Nemocnice Frýdlant s.r.o. dodrží všechny požadavky města, bude možné po 10. prosinci 2015 společně s managementem nemocnice novou nájemní smlouvu nebo dodatek stávající nájemní smlouvy podepsat. ( převzato web města)

Obědy ve školní jídelně Frýdlant příští rok podraží
Cena obědů ve Školní jídelně Frýdlant od 1. ledna 2016 vzroste. Především kvůli zdražování základních surovin, vyšším požadavkům na rozmanitost jídel a nově zařazeným a dražším surovinám. Navýšení cen obědů je v souladu s vyhláškou č.107/2005 sb. o školním stravování u všech kategorií. Nově tedy budou platby v jednotlivých kategoriích:
7-10 let: 24,00 Kč za oběd - měsíční platba 480,00 Kč
11-14 let: 27,00 Kč za oběd - měsíční platba 540,00 Kč
15 let a více 30,00 Kč za oběd - měsíční platba 600,00 Kč
Ke zvýšení cen obědů přistoupila školní jídelna naposledy před šesti lety, v roce 2009. Šlo o navýšení o stejnou částku, tedy o 3 koruny. „Důvodem současného zdražení jsou stále se zvyšující nároky na kvalitu pokrmů nebo požadavky na skladbu jídelních lístků ze strany dozorujících orgánů – tedy ministerstva školství a krajské hygieny, které zahrnují i nové a dražší suroviny,“ vysvětluje ředitel Školní jídelny Frýdlant Ondřej Havlín. Cenu obědů pak musí zvýšit i kvůli nenápadnému zdražování například ryb, drůbežího masa, těstovin a jiných surovin. „Nejde o žádný drastický nárůst cen obědů. A tím, že ke zvýšení dojde, budou mít děti zase trochu větší výběr jídel,“ uzavírá Ondřej Havlín. Pozor - je nutné navýšit platby u trvalých příkazů už od prosince 2015! ( převzato web města)

DALŠÍ INFO
KRIZOVÉ SITUACE
– povinné seznámení občanů a podnikatelů na území obce. Tímto upozorněním na odkaz na stránky ORP Frýdlant plníme povinnost informovat občany - http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/bezpecnost/krizove-rizeni/#sek90959
Jak již výše uvedeno, Obec Pertoltice pronajala nebytové prostory v č.p.64 – přízemí objektu. Nájemce by měl, a to dle znění nájemní smlouvy zajišťovat hostinskou činnost. Dle vlastního prohlášení bude též provozovat ,,Večerku,,. Doba otevření provozu, nám nebyla zatím upřesněna. Ale předpokládá se první týden měsíce prosince 2015.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE V MUZEU OBCE
Vyhodnocení se konalo v pátek dne 27.11.2015, v 17:00 hod, v Muzeu obce Pertoltice.
U soutěže ,,Z pohádky do pohádky,, čekala po jejím skončení sladká odměna na všechny účastníky. Muzeum obce Pertoltice pořádalo též soutěž ,,O nej sněhuláka,,. Ocenění získali Aleš Čepelík, Eliška Čepelíková a Karel Čepelík. Ve hře pexeso byl nejúspěšnější L.Špáta. Akci připravila p. M.Srpová, ve spolupráci s OÚ Pertoltice.

POZVÁNKY
TANEČNÍ ZÁBAVA -
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice pořádá taneční zábavu. Koná se dne 25.12.2015, od 20:00 hod., na sále kulturního domu v Dolních Pertolticích čp.64.
K tanci hraje pan Mazánek a čeká vás bohatá tombola. Jste srdečně zváni! Vstupné činní 50,- Kč.

ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
Školní rok 1961 – 1962 
Na školu nastupuje nová učitelka Jana Krsková. Narozena v Příšovicích. Po skončení maturity odešla studovat Pedagogický institut v Liberci. Po dvouletém studiu nastupuje na naší školu. Po sňatku v dubnu 1962 žádá o přeložení do Jablonce nad Nisou. Její žádosti je vyhověno. V tomto roce se mění též název školy. Dosavadní ,,národní škola,, se nahrazuje ZDŠ. Také dochází ke změnám v klasifikaci žáků ( pouze v pololetí a na konci školního roku). Toto opatření přináší učitelům značné ulehčení a správné hodnocení žáků.
V první třídě – 21 žák, ve druhé třídě 25 žáků. Třídu opakují L.J., J.P., B.Š. a A.P. Dne 28.9.1961 provedl kontrolu zdravotního stavu pan doktor. Pro tělesnou slabost byli osvobozeni od školní docházky dva žáci. Zameškané hodiny: 1. třída omluvených 904, neomluvených 106, druhá třída omluvených 1186 hodin a neomluvených 43 hodin. Během roku se přistěhovali: Bariová Lenka, Madziová Ilona, Tausig Petr, Dolejší Radovan a Dolejší Petr. Během roku se odstěhovali: Brožek Jan, Madziová Ilona, Tausig Petr, Dolejší Radovan a Dolejší Petr. Jindřich B. a Josef B. byli přemístěni do DD v Hrádku nad Nisou. Otec byl vzat do nápravného zařízení. Matka nezaručuje správnou výchovu a výživu. Proběhla hospitalizace učitelského sboru – byla vyslovena plná spokojenost. Stínem bylo, že se opět na hospitalizaci nedostavila učitelka II. třídy J. Krsková – Šťastná. Pionýrskou organizaci vedl opět pan Josef Čumpl. Ve své práci si počínal dobře. Na škole pracuje výtvarný kroužek, který vede Josef Rančák. Kreslířské práce se vystavují na veřejných místech a těší se velké pozornosti a zájmu, či obdivu. Některé práce byly odeslány do Liberce na soutěž. V této soutěži se naše škola umístila na prvním místě v okrese.. Za své výtvory obdrželi naši žáci knižní odměny. Byli to: Dolejší Petr, Kovařičová Miloslava, Šálková Marie, Bastlová Anna a Kovařičová Zdeňka. Fotografický kroužek na škole vede pan Jilemnický – učitel ZDŠ ve Frýdlantě. Základům fotografování se učí nejen žáci, ale též 25 dospělých. Funkci předsedy SRPŠ vykonává paní Jaroslava Kovařičová.. Ve své práci si počíná výborně. SRPŠ pořádá výlet do Mělníka, na hrad Bezděz a na Máchovo jezero. Veškeré náklady se hradí z výtěžku taneční zábavy a rodičovského plesu. Dále SRPŠ pořádalo oslavy MDD s pohoštěním a zábavou. Během prázdnin se opravila elektroinstalace a byly provedeny opravy vodovodu. Opravy provedl Stavokombinát z Frýdlantu. Celkové náklady byly 12.800,- Kčs. Na pořízení učebních pomůcek a knih bylo vydáno 2.600,-Kčs. Odborná komise schválila umístění tří žáků do zvláštní školy s ústavní výchovou ( J.B.J.P. a M.T.). Žák J.P. pro nedostatek místa v zařízeních, zůstal v obci a navštěvuje naši školu i nadále.
15ti žákům za dobré chování a prospěch věnovalo SRPŠ knižní odměny.

Školní rok 1962 – 1963 Hned na počátku školního roku nastupuje na školu nová síla. Sl. Marie Veselá, narozená 1.března 1943, v Ldví,p. Štiřín. Bytem v Liberci. Je absolventkou pedagogického institutu v Liberci. Když se dozvěděla o nedostatku učitelů, rozhodla se již po dvou letech studia odejít přímo učit a školu si dodělala dálkově. Po jednoletém působení na naší škole odchází učit do Bílého Potoka. Byla již pátou začínající učitelkou na této škole od roku 1957. Myslím, že dvoutřídní škola potřebuje učitele již vyzrálé a zkušené. Neboť práce je to namáhavá a náročná. Do první třídy je zapsáno 15 žáků, do druhé třídy pak 30 žáků. Třídu opakuje celkem 7 žáků. Zameškané hodiny: první třída omluvených 854, neomluvených 65 a druhá třída 913 omluvených hodin a neomluvených pak 355. Do Raspenavy se odstěhovala Jiřina Netíková. Opravnou zkoušku z češtiny vykonal žák L.K. a postoupil do dalšího ročníku. Pionýrskou organizaci vede Jana Čepelíková, Moravcová Olga a Marie Romancová. O pololetních prázdninách se uskutečnily zimní sportovní hry. Závodilo se v běhu na lyžích, ve střelbě ze vzduchovky a v jízdě na sáních. Nejlepším žákům věnovalo SRPŠ knižní a věcné ceny. Spolupořadatelem byli příslušníci SNB z Habartic. Na konci roku uspořádali pro školy z okolí sportovní den, na kterém seznámili žáky s vojenskou technikou, ukázali cvičení se psem, učili stavět a skládat stany, rozdělávat oheň v přírodě a podobně. Tohoto utkání se zúčastnila naše škola, školy z Habartic, Černous a Arnoltic. Škola z Bulovky se nezúčastnila. Všem se utkání líbilo a bude se opakovat i příští rok. Předsedou SRPŠ byl zvolen Zdeněk Richtr, který vůbec nepracoval. Přesto sdružení aktivně pracovalo. Opět uspořádalo posvícenskou taneční zábavu, rodičovský ples a zajistilo spolu s MNV oslavy MDŽ, na kterém žáci zdejší školy sehráli pro maminky divadelní představení, přednesli básně a zazpívali písně. Školní výlet se uskutečnil na Slapskou přehradu. Veškeré náklady hradilo opět SRPŠ. Výlet se nám nevydařil, protože se dvakrát rozbil autobus a stále pršelo. Během školního roku se provedly opravy vodoinstalace, svítidel, střechy a kamen ve třídách. Rozpočet: skutečné vydání 7.971,-Kčs. Na knihy a další školní potřeby bylo vynaloženo celkem 2.000,-Kčs. Nejlepším žákům byly předány knižní odměny.
Zapsal 5.7.1963 Josef Rančák

Školní rok 1963 – 1964 Školní rok začal 1. září. Opět na škole nastupuje nová učitelská síla. Gutta Körteltová, narozena 20.září 1940 v Hejnicích, okres Liberec. První třídu národní školy navštěvovala ve sběrném táboře ve Frýdlantě, pro občany německé národnosti, kteří zde byli připraveni na odsun. Dokončila pedagogickou školu v Liberci. V roce 1958 nastoupila jako vychovatelka do dětského domova ve Frýdlantě. V roce 1960 nastoupila do DD v Bílém Potoce. Odtud poté nastupuje na naši školu. Na začátku roku zapsáno v prvé třídě 16 žáků. Ve druhé pak 23 žáků. Třídu opakuji tři chlapci. Žák L.J. je z rozhodnutí Okresního soudu v Liberci, umístěn do dětského domova v Liberci. Uveden žák ohrožoval spolužáky, vykrádal obydlí spoluobčanů, přespával mimo domov a zapaloval obydlí. Svým rodičům zapálil kuchyňské zařízení a malý dřevěný domek na dvoře, ve které shořely peřiny, deky a jiné prádlo. Žáci J.B. a M.T. ,byli umístěni do zvláštní školy s internátní výchovou v Jiříkově u Děčína. Taktéž žák J.P. je přemístěn do zvláštní školy ve Frýdlantě. Na umístění ještě čeká žák Jan Pavlíček, zatím není místo. Umístění těchto žáků nám moc pomohlo v naší práci ve třídě. Vyučovací hodiny již nejsou rušeny a učitelé se nemusí zabývat podrobným výkladem žákům, kteří do zdejší školy nepatří. Opět se zlepšilo chování ostatních žáků a došlo k podstatnému zlepšení prospěchu. Pionýrská činnost na škole opět lépe pracuje.
Vedoucími zůstávají J. Čepelíková, Olga Moravcová a Marie Romancová. Pracují také kroužky, které vedou rodiče. Technický kroužek: Karel Čepelík, fotografický -Miroslav Nosek, výtvarný kroužek vede paní učitelka. Oslavy MDŽ proběhly za účasti žáků naší školy. Sehráno bylo divadelní představení , zpívali se písně a říkaly básně. Předsedou SRPŠ byl zvolen Josef Horáček. Jeho činnost byla minimální. Rodičovská akademie měla třináct stálých posluchačů. Přednášející dojížděli z Liberce. SRPŠ připravilo výlet do Lidic a Prahy. Tentokrát se vydařil. Bylo pěkné počasí a výtečná kázeň žactva i dospělých. Veškeré náklady opět hradilo SRPŠ. Dále pořádalo oslavy MDD s pohoštěním a zábavou. Provedla se oprava studny, poněvadž byla závadná voda. Práce provedl František Šantroch, který obětavě pro školu vykonává drobné zednické práce. 25.září provedl příslušník PO SNB besedu o bezpečnosti, požárech a státní hranici. 22.ledna byla zdravotní prohlídka. 19. února byla provedena prohlídka chrupu v Předláncích, 15. června beseda s příslušníky SNB. Spolupráce s MNV je výborná.
Zapsal: Rančák Josef dne 10.7.1964

Fotem z výletu za kulturou do Prahy

ADVENT V NAŠÍ OBCI
První adventní víkend se nesl opět ve znamení tradic. Nejen pro občany naší obce, zejména pak děti, se podařilo po roce opět připravil opravdový zážitek, spojený se slavnostním rozsvícením vánočního stromku na naší návsi. Počasí sice bylo trochu deštivé, nikoliv tak mrazivé, jako loňského roku. Návštěvníci této akce se měli možnost hned na začátku občerstvit teplým punčem. Někteří se vybavili naplněnými placaticemi. To pro větší jistotu. Po krátkém proslovu, přání hezkých zážitků a poděkování za přápravu, se na pokyn rozsvítil vánoční strom. Jakmile se vánoční strom rozzářil, bylo vidět v mnoha dětských tvářích úsměv a zvláštní lesk v jejich očích. První část programu zahájilo vystoupení pana Ondřejíka ( housle) a části sboru Hlásek, ve spolupráci s Jiřím Kořínkem ( kytara, zpěv). Návsí se linuly tématické vánoční melodie a zpěv. Po chvíli netrpělivého čekání se od požární nádrže, v záři zapálených loučí, pomalu blížil podivuhodný průvod. Z přítmí zákoutí u staré hasičské zbrojnice, se vynořily postavy. Předvoj tvořil Anděl a Mikuláš, za nimi přicházela trojice Čertisek, chrastíce zlověstně řetězy. Čím více se blížila tato skupina ke středu dění, tím více bylo jasné, že tak strašidelné masky ještě někteří návštěvníci neviděli. Šel z nich opravdu strach. Mnoha dětem doslova zatrnulo. Ozval se i pláč. Nu nedivím se, že mnoho dětí schovávalo obličej do svršku své maminky, babičky, či taťky. Jistota je jistota. Po krátkém pobytu u rozsvíceného stromu, chvilce zpěvu a nezbytného fotografování se celé dění přesunulo do prostor sálu kulturního domu. Zde na všechny návštěvníky čekalo, v prvé řadě, příjemné teplo. Na stolech bylo rozložena pěkná hromada občerstvení, které donesla spousta lidiček. To je již též taková hezká tradice, za kterou velké poděkování. Pro doprovod dětí byl zajištěn provoz baru tak, aby nikdo nestrádal a měl případně možnost si něco dát na zahnání vlastního strachu. Děti na parketu, v obklopení masek, za stálého rachocení řetězů, říkaly básničky a říkanky. Některé děti i krásně zazpívaly. Odměnou jim pak byl balíček dobrot, který obdržely z rukou Anděla, pana místostarosty a Čertisek. V jednu chvíli bylo možné zahlédnout, že jeden z čertů si připravil pytel, který měl připravený za pasem, a jal se do pytle strčit jedno z našich dítek. Na pomoc nikdo hned nepřispěchal a dosti dlouho to vypadalo, že údajně stále doma zlobící dítko, bude nenávratně odvlečeno. Bůh ví, kam by to nakonec bylo. Nakonec však vše dobře dopadlo. Po slibu, že už bude hodné, bylo již mírně rozklepané dítko za spolupráce všech svých nejbližších, osvobozeno. Následoval tanec a nekonečné skotačení dětí na celém parketě. Společenský večer lze opět hodnotit jako velice zdařilý. Organizátoři sklízeli po celý večer chválu a zároveň dostávali příslib účasti i v dalším roce. A to nás všechny potěšilo.

Chtěl bych tímto moc poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i na vlastním zdárném průběhu celého večera. Děkujeme všem účinkujícím, za jejich čas i vlastní vystoupení. Poděkování patří též sponzorům: panu Josefu Reinišovi a p. Růženě Valáškové. Věřím, že i dalším akcím, které plánujeme, věnují svoji podporu a čas. I nadále se budeme snažit posunout úroveň jednotlivých akcí, které se v naší obce pořádají. A bez spoluúčasti již osvědčených podporovatelů a pořadatelů, bez vás všech, se při tomto úkolu jen těžko obejdeme.

Jak by dopadly volby do krajského zastupitelstva, pokud by se konaly na konci listopadu.

Mladí hasiči opět v muzeum
V pátek 27. listopadu byli mladí hasiči pozvání do místního muzea. Mohli zde shlédnout výstavu „Z pohádky do pohádky“, vyslechli si povídání k panenkám z celého světa a hádali názvy pohádek k vystaveným motivům. Pak si zasoutěžili v pexesových trojicích. Součástí akce bylo také vyhlášení soutěže o nejlepšího vyrobeného sněhuláka a na závěr si všichni za odměnu připravili ovocný pohár dle vlastní chuti. Dětem se v muzeu líbilo a krom drobných výher si odnesly i pár nových informací. Poděkování patří paní Marii Srpové a Haně Polákové a samozřejmě také obecnímu úřadu Pertoltice za pěkně připravenou akci.

Branný závod
V sobotu 7. listopadu 2015 začínal pro mladé hasiče nový ročník Hry Plamen. První kolo – Závod požárnické všestrannosti – tentokrát pořádal SDH Lužec. Ráno začalo velmi tematicky. Když jsme přijížděli do Raspenavy, linul se z kabiny Avie dým. V motůrku ke stěračům došlo ke zkratu a začal hořet. Naštěstí to nebylo nic vážného. Celý den bylo pošmourno a vytrvale mrholilo. Děti si z toho moc nedělaly. Pod stany je nikdo dlouho neudržel. Slavnostní nástup se kvůli dešti zrušil a tak se soutěžit začalo velmi brzy. Naše družstvo mladších žáků šlo na start ve své kategorii poslední. Vedlo si celkem dobře. Chybovalo na střelbě, dvakráte při určování co se čím hasí a jeden účastník nepřelezl vodorovné lano. Skončili na pěkném 5. místě. Zato starší žáci z Pertoltic se vůbec nevyznamenali. Z běžecké trati si do cíle přinesli 27 trestných bodů a skončili na 11. místě. Nutno však podotknou, že jsme si do této pětice museli vypůjčit dva závodníky z jiných sborů, protože se naše děti nemohly dnes zúčastnit. Ještě jedno umístění patří tak trochu i Pertolticím a to pěkné 9. místo v kategorii mladší žáci. V družstvu z dětí, které se nevešly do pětek jednotlivých sborů, a které běhalo pod hlavičkou Frýdlantu, soutěžil náš Aleš Čepelík.

O předvánočního kapra
O týden později v sobotu 14. listopadu 2015 jsme jeli na poslední soutěž v letošním roce a to do Frýdlantu na náměstí. Místní ve spolupráci s SDH Heřmanice si pro děti připravili soutěž v útoku na sucho se třemi útočnými proudy. Soutěžila desetičlenná družstva a výhrou byl živý kapr. Málo který sbor však může dát dohromady desetičlenné družstvo, tak jsme udělali menší výměnnou akci s Heřmanicemi. Oni nám půjčili po dvou závodnících a my pak půjčili zase jim. Tentokrát si vedli lépe naši starší žáci. Jejich požární útok byl doslova bleskový. Žádný spoj se na zrádných kostičkách nerozpojil! Když se šla vedoucí ptát, jaké by mohlo být umístění, rozhodčí jí prozradili, že nám o 5 vteřin uteklo první místo. Vyhrát by bylo krásné, ale alespoň jsme nemuseli jít do kádě se studenou vodou lovit naši výhru. Tu jsme dostali na podnose sladkou a pěkně propečenou. Snědli jsme ji k odpolednímu čaji na další schůzce. Mladší žáci zaběhli útok také pěkně. Dva spoje se jim však rozpojily a tím se maličko zdrželi. Zbyla na ně jen bramborová příčka a místo kovu perníková medaile.

Konání seminářů pro žadatele o kotlíkové dotace – Liberecký kraj
Obec Datum Čas Místo semináře
Česká Lípa 25.11.2015 09:30 - 17:30 KD Crystal, ul. Boženy Němcové 2942 (prezentace v 9:30 a v 15:30, 13,30 -15,30 konzultace)
Železný Brod 02.12.2015 15:00 - 17:30 Městský úřad, budova B radnice, nám. 3. Května 1, Zasedací místnost (prezentace + dotazy)
Nový Bor 07.12.2015 09:30 - 17:30 Městský úřad, nám. Míru 1, zasedací místnost 3. p., (prezentace v 9:30 a 15:30, 13,30 -15,30 konzultace)
Turnov 07.12.2015 14:00 - 17:00 MÚ zasedací místnost, ul. A.Dvořáka 335, dv. č. 215 (od 14:00 konzultace, od 15:30 prezentace + dotazy)
Jilemnice 09.12.2015 15:00 - 18:00 Radnice, Masarykovo nám. 82, Zasedací místnost MÚ, 1. patro, dveře č. 206 (prezentace + dotazy)
Tanvald 09.12.2015 16:00 - 18:00 Radnice, ul. Palackého 359, velká zasedací místnost 2. patro (prezentace + dotazy)
Frýdlant 14.12.2015 15:00 - 18:00 Radnice, nám. T. G. Masaryka 37, zasedací místnost, 1. patro, dveře č. 21, (prezentace + dotazy)
Liberec 14.12.2015 16:00 - 18:00 Krajský úřad, multimediální sál, vstup z budovy C, U Jezu 642/2a (prezentace + dotazy)
Semily 16.12.2015 10:00 - 17:00 Radnice, ul. Husova 82, divadelní sál, (prezentace v 10:00 a v 15:00,13:00-15:00 konzultace)
Jablonec n.N. 21.12.2015 16:00 - 18:00 Magistrát, Mírové nám. 19, zasedací místnost zastupitelstva města, 2. patro (prezentace + dotazy)

Osobní konzultace: po předchozím objednání na Krajském úřadu Libereckého kraje
Kontaktní informace: Krajský úřad Libereckého kraje, (U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2)
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Oddělení řízení grantových schémat
Tel. 485 226 linky 579, 574, 344, 653 
kotliky@kraj-lbc.czPřílohy

1449147238_sb_drbna12_2015.pdf

1449147238_sb_drbna12_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,92 MB
Datum vložení: 31. 12. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice