Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Listopad 2015

Pertoltická drbna


OBEC PERTOLTICE

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice


ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci listopad slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. V měsíci listopadu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Marta Mlynková 69 let, Josefa Romancová 65 let, Helena Eflerová 62let, Josef Cyrus 61 let, Petr Vrátný 58 let, Jiřina Faciníková 54 let, Pavel Prousek 42 let, Miroslav Čejka 37 let, Irena Závůrková 27 let, Kateřina Hrubá 27 let, Tereza Dědečková 22 let, Jaroslav Soukup 19 let, Jiří Votrubec 17 let, Matěj Soukup 16 let, František Dvořák 15 let, Filip Lacina 13 let, Sabinka Hovad 8 let a Sebastian Kodeš 2 rok.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení,
až budeme v prvních listopadových dnech stát nad hroby svých blízkých, či přátel, nebylo by od věci zamyslet se, čeho jsme si na lidech, u jejichž hrobů stojíme, doopravdy vážili a zdali v tomto jejich odkazu pokračujeme. Můžeme se také sami sebe zeptat, v čem tak nějak spatřujeme smysl svého vlastního života. Letos je opět překrásný a teplotně nadprůměrný podzim. Kéž by též oplýval hojností plodů našeho životního nasazení pro druhé a byl moudrý a bohatý na porozumění lidí kolem nás a nás samotných vůči ostatním. Krásný podzim všem.
Viktor Podmanický , starosta obce Pertoltice

INFORMACE
Zimní údržba komunikací – výsledek poptávkového řízení

Zimní údržbu bude v letošním roce provádět na základě výzvy k předložení nabídek ( Obec Pertoltice obdržela dvě nabídky), potažmo na základě výsledku výběrového řízení - pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2014 -2015. Byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana Jana Plesara, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc říjen 2015 (vp) - plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava ustavujícího zasedání nového zastupitelstva, kontrola plnění rozpočtu, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – příprava a odeslání dalších návrhů na provedení exekucí, práce na tvorbě územního plánu, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, koordinace oprav majetku obce, jednání dozorčí rady FVS,a.s. A Frýdlantské vodárenské společnosti, jednání mikroregionu DSO Frýdlantsko, příprava kulturního zájezdu na rok 2016, nájemní smlouvy – změny, ukončení, příprava na dílčí přezkum hospodaření obce, příprava na kontrolu obce u ČSSZ.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Již jsem si zvykla, že ve zpravodaji jsou k mání i ekonomické informace o hospodaření obce. Letos jsem jich mnoho nezaregistrovala.
Děkujeme za podnět, letos opravdu nebyla této stránce informování občanů věnována z naší strany patřičná pozornost a ekonomické informace byly obsahem vydání zřídka. V dalším vydání bude uvedeno několik z nich. Připravujeme něco jako předložení hodnocení prvního roku volebního období 2014-2018. Určitě budou obsahem též informace ekonomického charakteru.
2.) Děkuji za uveřejňování statí ze školní kroniky.Budete v tom pokračovat?
Ano, zatím je síla i materiál pro pokračování v přepisu předmětné kroniky.

ROZVOJOVÝ PLÁN v Pertolticích
V současné době probíhají práce nejen na tvorbě územní plánovací dokumentace, ale též na strategickém rozvojovém plánu naší obce. Verzi k připomínkování i podání návrhů na doplnění najdete na našich webových stránkách. Též je k dispozici tištěná forma v kanceláři obecního úřadu. Veřejné projednávání se bude konat na zasedání zastupitelstva v prosinci 2015.

POZVÁNKA
Dne 28.11.2015 se bude konat akce organizovaná obecním úřadem ve spolupráci s SDH Pertoltice a SOKOLEM Pertoltice - ,,Rozsvícení vánočního stromu,,.Sraz účastníků bude na návsi v 17:00hod. K poslechu bude hrát též Vladimír Ondřejík. Občerstvení teplým punčem a čajem zajištěno. Po skončení bude připraveno posezení v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Možná i s čerty.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ Frýdlant Rozvrh bude vždy paralelně na stránkách města Frýdlant a na stránkách HC Frýdlant (www.hcfrydlant.org)

ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
Školní rok 1959 – 1960

Na počátku školního roku bylo ve třídách zapsáno celkem 50 žáků. V první třídě vyučoval Josef Rančák a ve druhé třídě paní učitelka Jitka Doležalová, narozená 28.7.1941 v Kutné Hoře, bytem v Liberci. Pochází z úřednické rodiny. Učitelskou kvalifikaci dostala na Pedagogické škole v Liberci. Na vesnické prostředí si nemohla stále zvyknout a denně dojížděla do Liberce. Pochopitelně výuka pod vlivem dojíždění nemohla být příliš kvalitní. Což se projevilo na docházce i znalostech žáků. Musela se jí často poskytnout pomoc ve formě záskoků. Školní rok byl již ukončen dne 18.června1960. Konala se v Praze celostátní spartakiáda. Neprospěli dva žáci ( J.P. a M.T.) Zameškané hodiny: první třída – 1746 omluvených hodin a druhá třída – 4498 omluvených hodin. Během školního roku se odstěhovali tito žáci: Balko, Balková, Gardiánová Emilie a Eva, Josef a Bohuslav Kuchyňovi, Blanka Kuchyňová. Přistěhoval se Jiří Štětina – jeho rodiče pracují na velvyslanectví v Číně. Na konci školního roku obdrželo 14 žáků knižní odměnu za výborný prospěch. Školní výlet se uskutečnil do Babiččina údolí, Náchoda, Hronova a Adršpašských skal. Veškeré náklady hradilo SRPŠ. Zájezdu se zúčastnilo též 25 rodičů. Byl to zdařilý výlet. Počasí bylo velmi pěkné. Z úspěšného výletu jsme se vrátili až po půlnoci, nebylo kam spěchat, protože byla sobota a děti měly již školní prázdniny. Pionýrská organizace zase velmi dobře pracuje. Žáci plnili podmínky pro získání odznaku ,,Mladý Mičurinec,, ,,Mladý turista,, a ,,Průkaz mladého budovatele,,.Ředitel školy pan Josef Rančák obdržel odznak za pionýrskou činnost na škole, který mu byl předán v Šaldově divadle v Liberci.
Pionýrskou organisaci v tomto roce vedl Josef Čumpl, Josef Rančák,Jaroslava Černá a s.Volf. Během roku měly děti několik zdařilých vystoupení. Byla vytvořena nová státní struktura – byly zrušeny malé okresy, vzniklo deset krajů. V Pertolticích byli zvoleni všichni navržení poslanci. Uvolněným tajemníkem MNV se stal s. V.Václavíček, který přichází ze zrušeného okresu ve Frýdlantě. Dosavadní tajemník s.Viktor Čelko přechází na místo předsedy MNV. Poslancem KNV za Pertoltice, Háje a Habartice se stal Josef Rančák.
Poslancem KNV se stal Josef Kratochvíl z Habartic. Poslancem NS byl zvolen ve Frýdlantě s. Antonín Navrátil z Krásného Lesa. Během školního roku se vyskytla průjmová onemocnění, které postihlo i žáky naší školy. Vyučovací látka byla splněna jen díky tomu, že se vyučovalo i v neděli.
Prováděly se další opravy na budově školy ( výměna podlah v tělocvičně,ze starých prken se zhotovila kůlna na palivové dřevo, provedly se nátěry podlah v učebnách, opravila jímka na močůvku, oplotil se pozemek kolem školy. Veškeré práce provedli rodiče brigádnicky. V tomto roce byly zřízeny na budově školy též nové hromosvody a svody. Rozpočet MNV na školu byl 11.500,-Kčs. Byl překročen o 8.500,-Kčs. Učitelka J.Doležalová si požádala o přeložení do nějaké školy v Liberci. Nebylo jí vyhověno.
Zapsal: 5.7.1960 Josef Rančák

Školní rok 1960 – 1961
V první třídě bylo zapsáno 22 žáků, ve druhé pak 26 žáků. Třídu opakují dva žáci (J.K. a M.T.). Vyučující zůstávají stejní jako minulý školní rok. Rok nezačal plynule, neboť od počátku postihlo chřipkové onemocnění mnoho žáků. Během roku pak postihlo žactvo průjmové onemocnění. Dodržovala se přísná karanténa, čistota, ale nemoc se šířila nezadržitelně dál. Jeden týden jsem na škole zůstal zcela sám. Po uzdravení žáků jsme doháněli osnovy i za cenu odpoledního vyučování. Sám jsem pak se svolením rodičů vyučoval i v neděli. V tomto roce probíhalo též očkování proti obrně. Byla to celostátní akce. Byla provedena inspekce. Dopadla dobře, stínem však byla nepřítomnost učitelky Doležalové, která ze strachu vůbec do školy nepřijela. Pionýrskou organisaci vedl Josef Čumpl. Ten měl již za předchozí léta mnoho zkušeností a vedl si velmi dobře. Činnost zaměřil na přírodu. Pomáhal připravovat vystoupení na různých akcích. Žáci vystupovali na několika společenských akcích a na schůzích. Sklidili úspěch. Předsedou SRPŠ je pan Miroslav Čejka, který opravdu škole pomáhá. SRPŠ pořádalo posvícenskou taneční zábavu a rodičovský ples. Čistý výtěžek byl věnován na školní výlet, který se uskutečnil v době prázdnin do Mělníka, na hrad Bezděz a Máchovo jezero. Dále SRPŠ zakoupilo knižní odměny pro nejlepší žáky. Bylo odměněno 18 žáků. Proběhly též oslavy MDD. Výlet i oslavy dopadly výborně. Bylo krásné počasí i výborná organizace. Zameškané hodiny: 1. třída 675 omluvených hodin a 2. třída 1916 omluvených hodin. Během školního roku se přistěhovali: Bláha Josef, Madziová Ilona, Lantorová Zdeňka. Odstěhovali se : Štětina Jiří, Kršňáková Jana a Gutnechtová Pavla a Marie. Během prázdnin se pak provedlo malování tříd. Byla zřízena umývárna. Plánováno vydání na nákup učebnic – 2 tisíce korun, skutečně vydáno 3.899Kčs. Sl.učitelka Doležalová je přeložena na ZDŠ v Rynolticích.

Liberecká nemocnice je připravena rozšířit péči do Frýdlantu
(Sobota, 24. října 2015 Převzato ČTK)

Krajská nemocnice v Liberci, která je největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji, je připravena rozšířit svou působnost a převzít nemocnici ve Frýdlantu. Zajistila by tak péči o zhruba 24.000 lidí, kteří ve Frýdlantském výběžku žijí. Novinářům to řekl Martin Půta (STAN), hejtman Libereckého kraje, který je největším akcionářem liberecké nemocnice. V Nemocnici Frýdlant působí společnost Euroclinicum, o prodeji neuvažuje.
"S vedením Libereckého kraje jsme v poslední době o zajištění zdravotní péče na Frýdlantsku jednali. Z naší strany na jednáních jednoznačně zazněla informace, že Nemocnice Frýdlant není na prodej, naopak máme v plánu její další rozvoj v rámci skupiny Euroclinicum," sdělila dnes mluvčí společnosti Lucie Uhlířová. Prioritou společnosti je podle ní zajištění kvalitní lékařské péče pro obyvatele Frýdlantska a efektivní fungování frýdlantské nemocnice.
Nemocnice Frýdlant od září kvůli nedostatku lékařů neposkytuje interní lůžkovou péči a provoz ambulance je schopna garantovat jen přes den. Nejbližší nemocnicí pro pacienty z Frýdlantska je tak Liberec vzdálený 25 kilometrů. Liberecký kraj se ale podle Půty snaží zajistit pacientům na Frýdlantsku odpovídající zdravotní péči, radní proto schválili pro tamní nemocnici 300.000 korun, které mají částečně pokrýt náklady na nepřetržitý provoz interní ambulance. "V rámci veřejné podpory jim víc dát nemůžeme, dalších 100.000 korun přidají obce a města Mikroregionu Frýdlantsko," řekl Půta.
Společnost Euroclinicum převzala podle hejtmana závazky po předchozích majitelích nemocnice a ti se jasně zavázali k tomu, že na Frýdlantsku zachovají akutní péči. "Myslím si, že dávat peníze někomu, kdo se zavázal ve smlouvě, že bude nějakou službu zajišťovat, na to, aby tu službu zajišťoval, je na hraně toho, co bychom měli dělat. My tím ale získáváme prostor situaci řešit," poznamenal hejtman. Liberecký kraj zároveň uvolnil 6,5 milionu korun na rozšíření záchranné služby ve Frýdlantu. Nejpozději na jaře příštího roku by tam měla být druhá posádka v 24hodinové službě. "Potřeba je ale zajistit a proškolit personál," doplnil krajský radní pro zdravotnictví Petr Tulpa (Starostové pro Liberecký kraj).
Nemocnice Frýdlant, která patří do skupiny Euroclinicum, se dohodla s pojišťovnami a přeměnila 35 lůžek interny na následná ošetřovatelská. Od října tam funguje nepřetržitá akutní interní ambulance, kde vypomáhají lékaři liberecké nemocnice. "Nezměnilo to ale nic na tom, že liberecká interna je naprosto přeplněná pacienty, kteří potřebují hospitalizaci," řekl ředitel nemocnice v Liberci Luděk Nečesaný. Je podle něj třeba otevřít 20 interních lůžek ve Frýdlantu nebo v Liberci. Už teď musela liberecká nemocnice převést tři pokoje z rehabilitace interně, přidala také další lůžka na pokoje. Stále to ale nestačí.
Pokud se ve Frýdlantu alespoň částečně provoz neobnoví, bude podle Nečesaného muset Liberec omezit lůžka na odděleních rehabilitace, kožním a následné péče ve prospěch interny. Podle Uhlířové ale nelze v současné době hovořit o konkrétním počtu interních lůžek, které by bylo potřeba nově otevřít pro zajištění bezproblémového poskytování lékařské péče. "Číslo 20 je pouhá spekulace. Pro stanovení konkrétních čísel je nutná analýza, která bude vycházet z hodnocení chodu akutní interní ambulance," dodala mluvčí společnosti Euroclinicum.

INFO
Bez dodávky elektřiny budou dne 10. listopadu 2015, všechny lokality obou našich katastrálních území – Dolní i Horní Pertoltice. Po obci jsou řádně a přehledně rozvěšeny informace o době, po kterou elektrický proud nebude do domácností dodáván. Je přislíbeno, že se pokusí dodavatel oprav termín zkrátit.

Krajský přebor psovodů a služebních psů (Autor: Archiv Policie ČR)
Ve dnech 13. až 15. října 2015 se v objektu oddělení specializovaných kynologických činností v Černousích konal VI. ročník Krajského přeboru psovodů a služebních psů.
Závodníci soutěžili v následujících disciplínách - ovladatelnost - obratnost, obranné práce a pachové práce. Mezi ovladatelnost a obratnost patří například přivolání psa, chůze u nohy, překonání překážky, prolézání propusti, skok daleký, skok vysoký, reakce na cizí osoby a jiné další. Mezi obrannými pracemi jsou například prohlídka osoby, předvedení osoby (eskorta), obrana psovoda, zadržení nebezpečného pachatele s překonáním jeho aktivního odporu, zamezení vstupu nepovolaným osobám a jiné další. Pachové práce zahrnují například vyhledání osoby v objektu, vyhledání vystřelených nábojnic, vyhledání pachové stopy v terénu, avizace (upozornění psovoda na ukrytého pachatele - označení vyštěkáním) ukryté osoby při obchůzce a jiné další.

Závěrečného slavnostního vyhlášení výsledků letošního ročníku přeborů se zúčastnil za Krajské ředitelství policie Libereckého kraje vedoucí Oddělení služby pořádkové policie plk.Mgr. Bc. Pavel Bartoš a vedoucí Územního odboru Liberec plk. Mgr. Kurt Malina, dále vedoucí kynologů Libereckého kraje mjr. Aleš Jehlička a starostové obcí Habartic - Ing. Bc. Stanislav Briestenský, Pertoltic - Viktor Podmanický, Višňové - Tomáš Cýrus, Černous - Miroslav Richter a také bývalý starosta obce Černousy Vladimír Keller.
Výsledková listina:
1. prap. Libor Valečko, sl. pes Ramses, SZKČ Semily
2. pprap. Tomáš Louda, sl. pes Agbar, SZKČ Česká Lípa
3. pprap. Bc. Romana Svobodová, sl. pes Bony, SZKČ Liberec
Družstva:
1. SZKČ Semily - pprap. Libor Valečko, pprap. Tomáš Louda
2. SZKČ Královéhradecký kraj - pprap. Petr Kuhn, pprap. Zbyněk Černý Dis.
3. SZKČ Liberec - pprap. Bc. Romana Svobodová, pprap. Jiří Císař

Základní informace pro správné třídění odpadu
SKLO vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
PLAST patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s plastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7. 
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
PAPÍR patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
NÁPOJOVÉ KARTONY známé jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů. Záleží na tom, jak má obec systém sběru nápojových kartonů nastavený. Na nápojových kartonech jsou tyto značky:
Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Nakládání s komunálním odpadem je plně v kompetenci obcí, které také za svá rozhodnutí nesou před občany plnou zodpovědnost. Volba systému nakládání s komunálním odpadem a způsob jeho zajištění jsou závislé na rozmanitosti nabídek provozních firem a jejich ekonomické přijatelnosti, která je, ve vztahu k zatíženosti obecních rozpočtů a s ohledem na šíři zajišťování veřejných služeb, často rozhodující.
V Libereckém kraji lze třídit papír, plasty – směsné a PET, sklo – bílé i barevné, kovy, nápojové kartony, dále nebezpečné složky komunálních odpadů, bioodpady, objemné odpady, elektroodpady. Pro třídění komunálních odpadů jsou využívány různé způsoby sběru. Např. z hlediska technického vybavení se v Libereckém kraji objevují nádobové způsoby sběru a pytlový způsob sběru. Směsný odpad z Liberce a okolí je energeticky využíván v zatím nejnovější české spalovně komunálního odpadu.
9563 kontejnerů pro tříděný sběr v kraji
158 obyvatel připadá v kraji na jedno průměrné* sběrné hnízdo
215 obcí je v kraji zapojeno do systému Eko-kom
40,03 kg je výtěžnost papíru, skla, plastu a nápojového kartonu na obyvatele/rok
*Průměrné sběrné hnízdo obsahuje 3 kontejnery (papír, plast a směsné sklo)

POCTA HEJTMANA KRAJE 2015 
V rámci slavnostního večera pořádaného u příležitosti Dne vzniku samostatného Československého státu udělil ve čtvrtek 29. října 2015 hejtman Libereckého kraje Martin Půta Pocty hejtmana pro rok 2015. Oceněno bylo šest osobností, jeden z oceněných in memoriam.
Pocty získali sklář René Roubíček, bývalá starostka Višňové Marie Matušková, výtvarnice Eva Kubínová, průkopnice a propagátorka Sokola Jaroslava Žitná, in memoriam Tomáš Řídkošil, přírodovědec, který se mimo jiné zasloužil o vznik Geoparku Český ráj a Hans Hiller za rozvoj spolupráce mezi švýcarským Sankt Gallenem a Liberecký kraj. Ten zlatý dukát, který hejtman společně s oceněním osobnostem daruje, získal od hejtmana Martina Půty, již před pár dny ve Švýcarsku.

Pertoltický „Předbraňák“
V sobotu 24. října 2015 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice již tradiční Předbraňák pro mladé hasiče z celého Frýdlantska. Je to pro ně malá generálka před Závodem požárnické všestrannosti, který se jim započítává do celoročního hodnocení. Letos do Pertoltic přijelo 10 družstev starších žáků a 18 družstev mladších žáků z dvanácti sborů – celkem 150 dětí. Po slavnostním nástupu a zdravici starosty obce Pertoltice začal vlastní závod. Děti chodily od stanoviště ke stanovišti a snažily se nasbírat co nejméně trestných bodů. Naše družstvo starších žáků výborně zastřílelo. Z patnácti špalíků jich zůstalo stát jen pět. Trochu zaváhali při určování, co se čím může hasit, ale o prvenství je připravil pád jedné členky družstva při překonávání vodorovného lana. Získali pěkné 4. místo. Mladší žáci z Pertoltic si vedli o něco lépe. Jejich skóre bylo 12 trestných bodů za střelbu, jeden při určování topografické značky a jeden na úseku požární ochrany. Vybojovali 2. místo. Výsledky byly těsné. Od prvního místa je dělil jediný bod.
Nejmenší děti z našeho sboru soutěžily ve smíšeném družstvu spolu s dětmi z Višňové a Kunratic. Umístili se na 9. místě. Den i celá soutěž se pěkně vydařily. Sluníčko pálilo do zad a všichni účastníci byli spokojeni. Za to patří poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci soutěže – hlavně ženám u občerstvení a také rozhodčím na stanovištích.
Výdledky: mladší žáci
1. místo - smíšené družstvo Předlánce + Kunratice
2. místo - Pertoltice
3. místo - Krásný Les A
starší žáci
1. místo – Frýdlant A (po uzlovém rozstřelu)
2. místo – Krásný Les 3. místo - Nové Město B. Branný závod dorostu Hned druhý den po Předbraňáku jsme jeli s dorostenci do Vratislavic na první kolo soutěže dorostu. Z pěti členů, kteří se na tuto soutěž připravovali, mohli nakonec běžet jen tři. V kategorii starší dorostenci to byl Jan Konkus, v kategorii starší dorostenky Kateřina Fricová a nováčkem soutěže byla Růžena Valášková v kategorii mladší dorostenky.

Jejich úkolem bylo, co nejrychleji proběhnou čtyřkilometrovou trať a na šesti stanovištích splnit tyto úkoly: přeskok přes vodní příkop, střelba ze vzduchovky, přesun podle azimutu, popsat první pomoc u vybraného zranění, určit vhodný a nevhodný hasební prostředek k dané látce a pojmenovat zobrazenou
optickou signalizaci. První z našich běžela Růženka. Udělala jedinou chybu na střelbě a díky tomu se dostala na výborné 1. místo ve své kategorii. Má velkou naději, že po jarním kole postoupí do krajské soutěže a naváže tak na úspěchy svých starších sester. Po ní si trať proběhla Katka. I ona měla trestné body jen na střelbě. Její soupeřky však byly o něco rychlejší a Katka skončila na 3. místě. I u ní je postup do kraje stále ve hře. Soutěž uzavírali starší dorostenci. Náš Honza plnil úkoly perfektně. Do cíle si nepřinesl jediný trestný bod. Trať však zdolal téměř o deset minut později než ten nejlepší soutěžící a tak skončil až na 9. místě, přesto si i on zaslouží uznání.Přílohy

1446653969_sb_drbna11_2015.pdf

1446653969_sb_drbna11_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,48 MB
Datum vložení: 31. 12. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice