Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Květen 2015

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59 
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Česlav Hejl 86 let, Vilma Kraushúberová 82 let, Lidmila Hofmanová 80 let, Milada Marková 72 let, Jiřina Novotná 69 let, Jaroslava Pánisová 69 let, Vladimír Srp 69 let, Josef Šlemr 67 let, Antonie Bryknerová 66 let, Martin Valent 65 let, Marie Srpová 64 let, Jana Mlejnková 63 let, Jindřich Bouma 61 let, Josef Šíma 56 let, Eva Vrátná 54 let, Zuzana Filipová 52 let, Eva Šantrochová 51 let, Silvia Tomášová 51 let, Luboš Höfler 44 let, Anna Prousková 44 let, Jozef Reiniš 43let, Jana Richtrová 41 let, Lenka Dornemannová 38 let, Šárka Severýnová 37 let, Miroslav Krivčík 30 let, Viktor Podmanický 29 let, Petr Mencl 23 let, Roman Pospíchal 22 let, Markéta Valášková 18 let, Martina Lacinová 16 let, Barbora Němcová 12 let, Tereza Guttenbergová 8 let, Petr Nicolas Kodeš 8 let, Rozárka Guttenbergová 5 let a Lukášek Efler 1 rok

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme. Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU - za měsíc duben 2015
 příprava dalšího zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – návrhy na exekuce – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko – aktualizace webových stránek, opravy majetku obce, práce na dotačních žádostech a přípravách všech plánovaných akcí, školení zaměstnanců obecního úřadu, zajištění technických prohlídek vozidel, příprava techniky na údržbu zeleně, spolupráce na tvorbě územně plánovací dokumentace.

AKTUÁLNĚ
Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko. Aktuální informace o průběhu projektu
Projekt, který začal v polovině února, se v současné době nachází v etapě A Podkladová analýza. Cílem této etapy je podrobně analyzovat celý Frýdlantský výběžek z hlediska povodňové problematiky a navrhnout soubor opatření k zlepšení protipovodňové ochrany. Projektový tým nyní navrhuje protipovodňová opatření v lokalitách, které buď umožňují bezpečně zadržet vodu v krajině anebo v lokalitách, ve kterých je třeba ochránit obyvatelstvo před škodlivými účinky velkých vod.
Pro efektivní návrh těchto opatření je součástí etapy A také zajištění stanovisek vlastníků dotčených pozemků, na kterých jsou navrhována opatření. Proto budou v následujících několika týdnech probíhat setkání zástupců jednotlivých měst a obcí mikroregionu Frýdlantsko, projektového týmu a vlastníků dotčených pozemků s cílem informovat vlastníky o navrhovaném opatření, o účelu stanoviska a o dalších souvislostech. Na základě vyjádření vlastníků bude dále posuzována realizovatelnost opatření. Vlastníci dotčených pozemků budou o setkání informováni dopisem, ve kterém bude uveden čas a místo setkání a dále bude k dopisu přiložen formulář „stanovisko vlastníka pozemku“, který musí vlastník pozemků vyplnit. Spolupráce vlastníků dotčených pozemků je pro efektivní návrh protipovodňových opatření ve Frýdlantském výběžku nezbytná.

Aktivity jsou součástí projektu s názvem „Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko“, čísl. CZ.1.02/1.3.00/14.23, který je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, Státním fondem životního prostředí ČR v rámci OPŽP a Mikroregionem Frýdlantsko.

Aktuální informace o průběhu projektu
Dne 13.5.2015, proběhlo od 20:00 hod., jednání – veřejné projednávání podkladů pro zpracování výše uvedené analýzy. A to v Bulovce, v prostoru společenského sálu. Popravdě, jednání nebylo přítomno mnoho vlastníků, popřípadě jejich zástupců. Z řídkých řad vlastníků dotčených pozemků, zněly nejčastěji dotazy směřující k popisu technických řešení vlastních opatření...zůstalo bez odpovědí, neboť tyto se budou teprve projektovat. A to po zaměření v území. Vlastníci pochopitelně potřebují pro své rozhodnutí vědět, jakým zásahem by případně jejich pozemek byl dotčen. Bez tohoto se pravděpodobně mnoho souhlasů s umístěním protipovodňových opatření nezíská. Paní starostka a páni starostové, obdrželi nové informace o nákladech, které na bedra obcí přejdou při aplikaci tvorby příprav opatření. Aktualizované informace o průběhu prací máte údajně možnost získat na webových stránkách DSO Frýdlantsko. Avšak na těchto stránkách, a to k 14.5.2015, nebylo zhola ničeho aktuálního. Někteří vlastníci dostávali pozvánku na veřejné projednání do svých poštovních schránek pouze necelé dva dny před vlastním projednáním v Bulovce. Jde o jeden z mnoha ukazatelů, které snad nepřispějí negativně k celému průběhu a vlastnímu dokončení celého projektu. A to ve stanoveném termínu. V dalším období se můžete samozřejmě pro informaci obrátit na obecní úřad, nebo přímo na starostu obce. Pokud obdržíme nějaké nové informace, přehledy, či jiné materiály, rádi se o ně s vámi podělíme.

Dne 15.4.2015 uplynul první termín pro platbu poplatku za likvidaci domovního odpadu. Rozpočtovaný výběr z poplatku je ve výši 170 500,-Kč/ rok. Příjem z výběru místního poplatku je po prvním termínu splatnosti ve výši 149 630,-Kč.

V současné době registrujeme stále několik poplatníků, kteří svoji povinnost doposud nesplnili. Byť poplatníkům vyšlo zastupitelstvo obce vstříc, a to možností rozložení plateb poplatku do dvou splátek, stále se k poplatkové povinnosti nehlásí někteří tak, jak ukládá zákon a obecně závazná vyhláška. Vůči těmto daňovým dlužníkům bude postupováno standardně.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych, a to jménem vedení obce i svým, poděkoval všem těm, kteří se podíleli na hladkém průběhu ,, Pálení čarodějnic 2015,,. Poděkování patří též všem občanům obce Pertoltice, za jejich účast a vytvoření přátelského večera. Moc si vašeho přístupu vážím a těším se na pokračování tohoto trendu.
Viktor Podmanický starosta


Je libo jízda na koni?
Vatra je připravena. I s čarodějnicí!
Společné foto čarodějnic a čarodějníků
Nástup na průvod s lampióny

Pertoltické pálení čarodějnic
Dne 30.4. 2015, se v naší malebné obci Pertoltice, konala od sedmé hodiny večerní kulturně společenská akce „Pálení čarodějnic“. Nutno podotknout, že jsme se v novodobé historii na této akci setkali již podruhé. A tak se nám tato událost stala již tradicí a vtěsnala se mezi ostatní úspěšné akce, které jsou pořádány Obecním úřadem Pertoltice, za pomoci SDH Pertoltice a TJ Sokolu Pertoltice. Letos nás počasí tak trochu nechávalo až do poslední chvíle na pochybách, jak to s ním vše dopadne. Cíleně jsme všichni sledovali předpovědi jak českých meteorologických stanic, tak i těch zahraničních. Na vše jsme se ale dopředu připravili a i v případě silně nepříznivých povětrnostních podmínek jsme měli v záloze plán „B“ a také plán „C“. Společně s pracovníky OÚ Pertoltice jsme společně postavili velkoprostorové stany, které nás měly chránit před možnými dešťovými přeháňkami. Počasí se k nám nakonec zachovalo jako již tradičně velmi příznivě a předpovědi, které slibovaly nepřízeň počasí se minimálně nad územím Pertoltic mýlily. Na 19.00 hodinu se nám všichni začali postupně scházet a již dle počtu příchozích mi bylo jasné, že co do počtu lidí, jasně překonáme loňskou účast. Dětí jako smetí - i tak by se dalo popsat hemžení dětiček na hřišti, kde již začaly hry určené pro naše nejmenší. Co však bylo velmi potěšující, byl i počet masek a to nejen u dětí, ale i u dospělých. Nikdo si ovšem již od počátku nemohl nevšimnout naší čarodějnické vatry a nad ní se tyčící čarodějnice. Za postavení ohniště musíme poděkovat našim pracovníkům VPP OÚ Pertoltice a za poskytnutí dřeva Jiřímu Votrubcovi. Figurínu čarodějnice nám opět vyrobila slečna Dagmar Čepelíková. Po skončení dětských her si naši junioři odnesli plno sladkostí a každý buřtíka na opečení. K tomu sloužil malý ohýnek, o který se nám staral Jiří Penčo. Všichni už ale netrpělivě čekali na setmění a s tím i spojený lampiónový průvod naší obcí. Náš pan starosta zhasl veřejné osvětlení a průvod mohl vyjít. BESIP nám pro bezpečný přechod silnice I/13 zajistili příslušníci Policie ČR OOP Frýdlant. Těm co sledovali náš průvod z návrší obce, údajně naskakovala husí kůže z té nádherné podívané. Tolika světel a lidí prošlo vesnicí. Při cestě zpět kolem nádrže byl odraz svítících lampiónů a pochodní na její vodní hladině pohádkově dokonán. Náš průvod se vrátil zpět na hřiště a po malé přestávce se nám do našeho programu zapojila skupina provozující ohnivé kejkle. Byli jsme svědky různých ohnivých plamenů a kejklí. Poté se šlo na hřeb večera a tou bylo zapálení vatry. Ta nám zaplála a všichni se pomalu mohli věnovat volné zábavě. Velké díky patří všem co se podíleli na této akci a také všem sponzorům. Dovolte mi, abych je zde vyjmenoval. Za poskytnutí stanů - ZKO Raspenava a Martinu Vejběrovi. Finančním darem panu Josefu Dvorskému. Věcnými dary a zapůjčení koně paní Lence Prchalové. Za přípravu sladkostí paní Růženě Valáškové. Poskytnutí dřeva na vatru panu Jiřímu Votrubcovi. Zajištění hudební produkce a mikrofonu panu Jiřímu Kořínkovi. Kantýnskou činnost panu Luboši Závůrkovi. Všem pracovníkům VPP OÚ Pertoltice. Hlavnímu organizátorovi OÚ Pertoltice.
Vladimír Hovad
místostarosta


OZNÁMENÍ OÚ (vp)

Obec Pertoltice
pořádá VIII. ročník soutěže o nejlepší podobu zahrádky nebo předzahrádky Soutěž je vyhlášena dnem 10.5.2015
Soutěžní podmínky:

Vlastnoruční provedení díla, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiky. Soutěžní příspěvky – fotografie je nutno odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, či odeslat na e-mailovou adresu: obec.pertoltice@volny.cz . A to v termínu - do dne 05.10.2015.

Všechny došlé příspěvky budou posouzeny a vyhodnoceny porotou. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami.

Soutěž se pořádá již osmým rokem. A to ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce.
Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!
Viktor Podmanický


Školní kronika 1948 – 1949
1.září 1948 – velký den naší školy. Tento den byla uvedena v život naší školy a ve většině škol naší republiky nová jednotná škola. V Praze a ještě v několika jiných školách začne však školní rok až 1.října – pro obrnovou epidemii. Naše škola byla slavnostně vyzdobena a hned první den se začalo plným tempem učit. V první třídě je 25 žáků: 14 žáků v prvním postupovém ročníku 11 žáků ve druhém postupovém ročníku. Učí pan František Žalda, ředitel národní školy. Druhá třída má 27 žáků a učí se podle nových osnov ve třech odděleních.
3.září 1948 velký smutek věrných Čechoslováků. Zemřel druhý president republiky Dr.E.Beneš, v 18:10 hod., ve své vile v Sezimově Ústí. Národní Osvobození nadepisuje: Odchází jedna z nejvýznačnějších postav naší novodobé historie. Presidentova poslední slova k československému lidu: ,,Věřím v dobrého genia našeho lidu a věřím v krásnou budoucnost naší krásné republiky!,,
Desetitíce věrných Čechoslováků se přišlo poklonit památce Dr.E.Beneše do Sezimova Ústí a 6. a 7. září na vrch Vítkov k Památníku národního osvobození. Pisatel se sám aktivně zúčastnil pohřbu ( jako před 11 lety pohřbu TGM), a strávil celou noc z úterka na středu v pražských ulicích na Žižkově na Pražačce, kde naposled spatřil Dr.E.Beneše při převozu z Památníku do Národního musea po půlnoci asi ve čtvrtek na dvě časně zrána 8.září a pak na Václavském náměstí. Prostředí, dalo by se říci, bouřlivé. A pak velké ticho, pláč a nakonec hymna. A nebyli tam jen Pražáci. Sjeli se obyvatelé z pohraničních krajů, stateční Moravané i věrní bratři Slováci. Sokolové a legionáři, SNB i závodní milice. Všichni se přišli podívat a rozloučit s drahým presidentem na poslední cestě Prahou. V předvečer 28.října byla ve škole besídka s rodiči. Proslov měl p.předseda MNV J.Hejduk st., básně přednesli žáci národní třídy a paní učitelka Žaldová z knihy ,,Vlasti národů,, M.B.Stýbla- Sousedská. V závěru byly promítány zvukové filmy.
Státní statek V druhé polovici měsíce října 1948 převzali státní statky v obci bývalý zbytkový statek, patřící řidícímu učiteli v.v. Josefu Reinišovi, č. Usedlosti 194, který se zde ve zněmčeném území usadil v roce 1926.
Říjnová revoluce Výročí revoluce bylo vzpomenuto promítáním ruského filmu: Osvobozené Československo, v místním hostinci za četné účasti obyvatelstva obce.
Oslava narozenin 23.listopadu bylo p. Prezidentovi Klementu Gottwaldovi 52 let. 22.listopadu večer byl pořádán vzpomínkový večer v místním hostinci ve výčepu v režii MNV a MAV. Ředitel národní školy měl projev o mládí p. Presidenta, SČM zazpíval píseň, žáci národní a střední školy přednášeli básně.
Divadelní hru ,, Milušku,, sehrálo žactvo národní školy za pomoci 4 žáků ze střední školy ( naši bývalí žáci). Jednalo se o pohádkovou hru ze života lesních víl, trpaslíků, vodníků, motýlů a lesnické rodiny, o 4 jednáních. Proběhlo v režii R. Žaldové a Fr. Žaldy. S politováním je třeba konstatovat, že účast nebyla zrovna největší. Naprosto nebyla úměrná s prací, spojenou s nacvičováním, ušitím krojů z krepového papíru, atd. Zvláště mládež (SČM), se nezúčastnila. Bylo vybráno na dobrovolném vstupném 1.825,-Kčs. Čistý výtěžek byl věnován na školní výlet.
Dvouletka 31.prosince 1948 skončil dvouletý plán – splněn na 10 procent. Druhá polovina hesla: ,,Dva roky práce- dva stupně k blahobytu!,, se však nijak neprojevila!
Pětiletka 1.ledna 1949 – slavnostní nástup do první naší pětiletky. Pětiletka – cesta k socialismu.
O vánočních svátcích byl zakázán jakýkoliv prodej zboží a nařízena celostátní inventura. Od 6.ledna 1949 byl zahájen dvojí prodej: a) na body za trochu zvýšené ceny a b) volně za značně(!!!) zvýšené ceny. Např. Boty za 2 -3 tisíce., oblek 6 – 15.000,-Kčs.
Sběr papíru na nové učebnice byl zahájen na všech typech škol1.lednem 1949. I naše škola se zúčastní soutěže. Předpis na jednoho žáka je 9 kilogramů papíru nebo hadrů. Umístíme se čestně?
5.února je pořádán druhý ples rodičovského sdružení. Maminky napekly několik košů koláčů ( makových, tvarohových i marmeládových. Asi 1.000 kusů. Připravily něco přes 200 bohatě obložených chlebíčků. Návštěva byla hojná. Čistý výtěžek byl 13.000,-Kčs. Bylo věnováno na příští výlet do Prahy. Budiž dík všem, kteří přispěli k tak pěknému úspěchu dobré věci. Pan dr. Hiebsch u Habartic provedl 10.května podrobnou lékařskou prohlídku všech dětí národní školy. Okresní školní inspekci provedl inspektor Karel Červinka. Na závěr školního roku byla nacvičena besídka, pestrá a bohatá. Byla konána dvakrát. Jednou pro sousední školy. Návštěva byla velmi pěkná, na dobrovolném vstupném vybráno v neděli 2.100 Kčs. 26.června 1949 byl uspořádán výlet do Prahy a Štěchovic. A jak málo scházelo a z dlouho připravovaného výletu by bylo sešlo. Výlet do Prahy si děti vyžádaly již počátkem roku. V jarních měsících byl tento výlet zadán a měl být dvoudenní. 23. a 24.června 1949. Dva dny před výletem byl telefonicky odvolán. Pro poruchu autobusu. Následovaly telefony a osobní návštěva v Čedoku v Liberci. Kompromisem bylo dosaženo, že si Čedok autobus zapůjčil a my jsme slevili z výletu dvoudenního. Jelo se tedy jen na neděli. Prohlídka Prahy – Staroměstské náměstí, Karlův most a Hradčany. Poté oběd v hotelu Paříž. Opět autobusem kolem Barrandova, Chuchlí na Štěchovice. Z časové tísně jsme nastoupili na parník Dr.E.Beneš, první zastávku za Davlí. Až do té doby nám počasí přálo. Na parníku nás však přepadla studená sprška, takže jsme byli schováni v podpalubí a nemohli jsme sledovat romantickou krajinu. Velký zážitek byla pro děti Vranská přehrada. V pět hodin jsme byli za se v Praze. Ještě menší projížďka Prahou a pak již domů. Skoro 140 kilometrů. Domů jsme dojeli až za setmění, bez jakékoliv nehody. Některé děti již spaly. Výlet stál 14.500Kčs.
Bylo vydáno vysvědčení. Celkem žáků 49. Jeden žák propadá. Do střední školy postupují tři chlapci a 4 děvčata. Chování všech žáků bylo bezúhonné, epidemií nebylo, a taktéž učitelstvo bylo bez absencí.
O prázdninách byly vyměněny podlahy v I.aII.třídě. A to za pomoci většiny místního obyvatelstva. Byly objednány ve družstvu Dílo v Černousích. Více než po roce byly prkna připraveny. Vyzvednutí na známky obdržené o KNV. Prkna byla připravena den před dovolenou lidí z družstva. Traktor přistaven. Šest lidí prkna naložilo a také před školou složilo. Tam již čekali další dobrovolníci – řemeslníci, a dali se hned do práce. Pracovalo se kvapně, poněvadž žně byly již přede dveřmi a každým dnem mohly propuknout. Celkem na podlahách pracovalo 55 lidí. Natření a navoskování však přece vyšlo až na konec prázdnin. Nastaly žně, ale počasí mnoho nepřálo. Často pršelo a tak se polní práce protáhly. Řídící byl také zaneprázdněn – vojenské cvičení po celý srpen. A tak manželka řídicího šla sama příkladem a zorganizovala brigádu, chopila se štětce a mořila podlahy. A tak byla škola opět připravena do nové práce.
V Pertolticích 31.srpna 1949 FR. Žalda, ředitel národní školy

Josef Reiniš
Dolní Pertoltice 194
46373 Pertoltice
tel: +420776823833
E-mail: autonasrot@seznam.cz
www.autonasrot.czPřílohy

1432207617_sb_drbna-5-2015.pdf

1432207617_sb_drbna-5-2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 582,26 kB
Datum vložení: 31. 12. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice