Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Duben 2015

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59 
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Margita Popelková 90 let, Blažena Neufusová 73 let, Hana Hamalčíková 72 let, Jana Votrubcová 66 let, Blažena Špátová 60 let, František Kloz 55 let, Eva Holzhauserová 53 let, Ladislav Plesar 50 let, Josef Richtr 46 let, Zdeněk Voňka 44 let, Kamila Mlejnková 41 let, Zbyněk Holeček 39 let, Jindřich Plesar 38 let, Eliška Valentová 36 let, Pavel Horáček 34 let, Höflerová Kateřina 31 let, Miloš Faciník 28 let, Ondřej Bílek 26 let, Michaela Kulmanová 24 let, Kateřina Hofmanová 15 let, Jan Novotnyj 12 let, Sára Guttenbergová 10 let, Darina Čejková 8 let, Eliška Čepelíková 8 let, Höflerová Daniela 7 let, Helísek Jiří 7 let a Podhorský Tobiáš 2 rok.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc březen 2015
- vyřízení problematiky ze zasedání zastupitelstva, příprava zasedání OZ, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek, – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko, aktualizace webových stránek, příprava žádostí o čerpání finančních prostředků z dotačních titulů Libereckého kraje, práce na podobě územním plánu obce, jednání na ÚP v Liberci – nové smlouvy na pracovníky VPP, správní řízení na povolení kácení stromů rostoucích mimo les, správní řízení silniční správní orgán, součinnost při zpracování analýzy protipovodňových opatření v regionu, provedení přezkumu hospodaření obce za rok 2014, příprava akcí pro nadcházející období.

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Bude letos obec zajišťovat svoz nebezpečného odpadu?

V letošním roce bude svoz nebezpečného odpadu podle trochu jiných pravidel. Vzhledem k přechodnému období bude jarní termín obsahovat ještě dvě možnosti uložení odpadu. Jak jsme byli všichni zvyklí, přijede svozová firma A.S.A, a.s. , a to v nahlášeném termínu. Zároveň bude našim občanům otevřen sběrný dvůr – v areálu objektu provozovatele pana Josefa Reiniše, v Dolních Pertolticích.Přes toto zařízení je též připraven pro naše občany a majitele rekreačních objektů i odběr biologického odpadu. Zajištěna je též likvidace dalšího druhu odpadů. A to kovů.

2.) Jak to vypadá s hospodou v Dolních Pertolticích?
Situace je značně komplikovaná. Výše a podmínky pronájmu restaurace dosavadním nájemcům, jsou zastupiteli i veřejností přetřásány opakovaně již po několik let zpátky. V předchozím dlouhém období ( které alespoň já pamatuji), nedošlo k žádnému navýšení nájmu ani k pouhé valorizaci o inflaci, což je v podnikatelském světě naprosto nevídané. Měsíční nájemné zůstávalo dlouhodobě na částce 8.000,- Kč ( 7.000,-Kč – za podlahovou plochu, 1.000,-Kč - za zařízení a vybavení a v neposlední řadě záloha na služby ve výši 1.000,-Kč), kterou považuji i nadále vzhledem k podobě, poloze a možnostem pronajaté provozovny, za absolutně odpovídající situaci. Výše byla srovnatelná s nájmy v obecních bytech, které však neslouží k podnikání.
Obec ze svého rozpočtu platila též nějaké investice na údržbu a drobné opravy. Pokud srovnáme vybrané nájemné a peníze investované zpět do provozovny jen v posledních pár letech zjistíme, že obec z pronájmu hospody nemá prakticky žádný užitek. Ze strany obce byl učiněn vstřícný krok a pro vyhlášení pronájmu bylo zastupitelstvem rozhodnuto o snížení nájmu na částku 5.800,-Kč. Už to vnímám jako veřejnou podporu, ale pokud tak zastupitelstvo rozhodne, je to svrchované rozhodnutí nejvyššího orgánu vedení obce. Tak je nutné na něj i nahlížet.
Časté odůvodnění provozovatelů, že nelze uskutečnit rozvoj služeb, vzhledem k vysokým provozním nákladům ( včetně nájmu), není relevatní. Lze těžko říci, co jsou vysoké náklady za energie, protože je třeba si uvědomit, že zde běží neustále lednice, mrazáky, ohřev vody, trouby, sporáky, vytápění velké plochy, osvětlení a podobně ( to je v hospodě celkem normální jev). Osobně zastávám názor, že popisované problémy jsou pouze zástupné. Problém, proč se nedaří udržet chod restaurace, je alespoň podle mne, zejména v samotné osobě nájemce. Samozřejmě vlivů je více, ale osoba nájemce, jeho chuť a schopnosti k poskytování této, dosti specifické služby obyvatelstvu, je naprosto stěžejní. Pokud se nájemce chová tak, jak jsme byli svědky v posledních letech, jsou pak jakékoliv provozní náklady vysoké. Pokud zprůměrujeme dluhy po nájemcích, tak se dostaneme na částku 35.800,-Kč/ na nájemce, za období, kdy restauraci provozoval. Předpokládám, že se shodneme, že stávající stav je neudržitelný. Že obec si v dnešní finanční situaci nemůže dovolit na hospodu další dlouhá léta doplácet a navíc musí z nájemného generovat zisk, který bude sloužit na budoucí reprodukci provozovny, na další zvelebování obecní hospody nebo jiné v obci prospěšné aktivity. Chtěl bych dodat, že úkolem zastupitelů je spravovat obecní majetek s péčí řádného hospodáře, což nám ukládá zákon i zdravý rozum. A chceme-li být objektivní, musíme se chovat zodpovědně. Jen tak řádně naložíme s důvěrou, kterou nám občané svěřili ve volbách. Obec zachovávala vůči nájemcům po dlouhou dobu velmi vstřícný postoj, ale to nelze donekonečna a není to fér vůči ostatním.
Za stávajícího stavu musí zastupitelé uvedenou problematiku urychleně strategicky řešit.V termínu, který byl pro výběrové řízení řádně vyhlášen, se nepřihlásil žádný zájemce o provozování restaurace. Rozhodovat se tak bude na schůzi zastupitelstva i ve výborech zastupitelstva, hned o několika variantách. Včetně té, že by restauraci provozovala sama obec.Výsledek se nedá v tuto chvíli předjímat.

3.) Již je k dispozici návrh územní plánovací dokumentace?
V tuto chvíli ještě nemáme předán návrh, ale projektantem je již vypracován. Čekáme na jeho doručení.

4.)Dobry den, vcerejsi hlaseni, to jest 31.3. 2015, nebylo nikterak srozumitelne a vzhledem k tomu, ze se jedna o zarizeni pro krizove situace, tak jsem ocekaval, ze bude srozumitelne a nebude slyset pouze jen nejake piskani a sem tam nejaky hlas, ktery neco drmolil. Tehoz dne byl hlasen silny vitr a nevim, jestli ta zprava byla varovani nebo jen nejake hlaseni.
Hezký den, děkujeme za Vaši pozornost a spolupráci při řešení problematiky, kterou uvádíte.O problému pochopitelně též víme. A již jej řešíme.Lépe řečeno - okamžitě jsme nahlásili dodavateli předmětnou nefunkčnost rozhlasu při přímém hlášení. Společnost, která zařízení v obci namontovala, nese záruční opravy i náklady na svých bedrech.Věříme, že rozhlas bude pracovat tak, jak má, neboť to nebyla zrovna malá investice. A jak správně podotýkáte ve svém příspěvku, má sloužit zejména k ochraně obyvatel. K jejich včasnému a úplnému varování.Dále věříme, že bude, a to v co nejkratší době oprava rozhlasu provedena a Vy budete v dalším období spokojen s kvalitou příjmu.K varování obyvatelstva uvádím ještě pro Vaši informaci, že výstrahy, které jsou vydávány najdete na webových stránkách - pravá strana hned pod znakem obce.S pozdravem.Podmanický

5.)Dobrý den,při poslední krizové situaci nám chybělo nějaké řešení ze strany obce!Proud nám nešel mnoho hodin, bez nějaké reakce z obce.Udělalo se něco pro občany, jak píše kolega..hlášení také nic moc,že??
Hezký den, pokusím se reagovat na Váš dotaz, byť není úplně zřejmé, čeho se dotaz přímo dotýká. Při posledním výpadku dodávky elektrické energie, bylo postupováno obvyklým způsobem. Pokud dojde k situaci, podobné té, která nastala – tedy k přerušení dodávky pro celé území obce, je postupováno ze strany vedení obce zcela standardně. Starosta obce nahlásí telefonicky předmětnou poruchu na dispečink společnosti ČEZ Distribuce,a.s., na známé tel.číslo 840850860.Informace o poruše je poté předána pracovníkům společnosti, kteří působí v terénu. Ještě se nestalo, abych obdržel informaci o tom, kdy bude porucha odstraněna. Byť je při ohlášení poruchy vždy uveden kontaktní telefon pro nahlášení aktuálního stavu způsobu řešení opravy - dodávky, ještě nikdy jsem nedostal zpětně informaci o termínu obnovení dodávky. Proto nemohu bohužel zodpovědět dotazy občanů, které směřují k této informaci. Pro úplnost uvedu přehled komunikace a úkonů starosty a místostarosty během poslední události: prvotní nahlášení závady 18:14, následuje hlášení rozhlasem - bohužel nedostatečné, 18:31 -18:44 - sms občanům, místostarosta objíždí katastr- aby prověřil stav, vyhledal krizová místa ( popadané stromy,apod.), 19:55 předána na dispečink další informace, že většina obce již dodávku má, ale střed obce nikoliv, druhý den 10:51 informace o stále trvajícím stavu na dispečink ČEZu - urgence, 11:00 – oslovení firmy EMJ,s.r.o., ve Frýdlantě, zda by nepřijeli nahodit onen potřebný jistič v rozvaděči, 14:01 – pokyn hasičům, aby objeli domácnosti s elektrocentrálou.
V období, které již ohrožovalo dostatečný chod mrazících zařízení v domácnostech, byl vydán pokyn našim hasičům, aby se spojili s jednotlivými postiženými domácnostmi a nabídli vám připojení těchto zařízení na elektrocentrálu. Tak, aby se omezily případné škody na uložených potravinách. Jak výše uvedeno.
V souvislosti s touto problematikou si dovolím ještě poznamenat, že dodávka elektrické energie do jednotlivých domácností, se děje na základě dvoustranné smlouvy mezi odběratelem a poskytovatelem. Do tohoto smluvního vztahu nemůže nikdo vstupovat. Ani starosta obce. Správně postupovali Ti, kteří i přes první nahlášení poruchy starostou obce, kontaktovali dodavatele též samostatně. Obnovení dodávky elektrické energie u několika objektů v centru obce trvalo opravdu dlouho. Jedinou odpovědí na urgence, bylo to, že pracovníci jsou v terénu a všechny poruchy řeší podle harmonogramu. Chápu, že si představujete, že pokud někam zavolá starosta obce, vše se rázem vyřeší. Mohu Vás ujistit, že tomu tak, a to v mnoha případech není. Pokud jste zaznamenal/a/, či víte o nějakých možnostech, kterými by se dosáho zlepšení stavu řešení podobných situací, budeme rádi za jejich předání.Bude naprosto vítáno.
Poslední část Vašeho příspěvku se dotýká podoby hlášení místním rozhlasem. Zde souhlasím s tím, že hlášení nebylo srozumitelné. Kontaktovali jsme dodavatele, aby v záruční době odstranil tuto závadu. Věříme, že bude opraveno k naší společné, plné spokojenosti.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)

O Z N Á M E N Í
Občanům a majitelům rekreačních objektů na území obce Pertoltice tímto oznamujeme termín sběru nebezpečného odpadu v obci Pertoltice. Proběhne v sobotu dne 16.května 2015 od 09:00 hod do 10:00 hod. Nebezpečný odpad je možno v uvedený čas situovat na návsi – prostor autobusové zastávky. Odpad budou od občanů přebírat pracovníci obecního úřadu. Neskladujte jej na tomto místě předem. Vozidlo sběrné firmy A.S.A., s.r.o., bude přistaveno po dokončení stejné akce v Arnolticích. Svoz tímto způsobem bude uskutečněn naposledy – dále bude likvidace možná ve sběrném dvoře – provozovatel pan Josef Reiniš.

AKTUÁLNĚ
Prezident Zeman jednal v první den své návštěvy s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou za zavřenými dveřmi. Hejtman ho chtěl mimo jiné upozornit na největší problémy kraje, kterými jsou nedořešená situace kolem využití bývalého vojenského prostoru Ralsko, kam se prezident pojede též podívat, chybějící průmyslová zóna na Frýdlantsku a vůbec dopravní spojení s Frýdlantským výběžkem. Kraj se už několik let snaží, aby se nová silnice na Frýdlant dostala mezi priority ministerstva dopravy. Další problémy řeší kraj i v oblasti zdravotnictví, především katastrofální stav rozvodů v nemocnici v České Lípě, velká diskuze bude i kolem modernizace, respektive přestavby Krajské nemocnice v Liberci. V těchto dnech se také aktuálně obce nejen Libereckého kraje potýkají s tím, že jim stát posílá méně peněz do obecních rozpočtů. I na to by měla během návštěvy prezidenta Miloše Zemana přijít řeč.

ZNOVU OTEVŘENÉ MUZEUM OBCE NABÍZÍ: ,,Výstavu Medvědi z různých států světa,,
Dále připomenutí erbovních majitelů panství v Pertolticích od roku 1346 do roku 1918 a stará fota Pertoltic a podobně.
Marie Srpová vedoucí muzea

Otevírací doba knihovna
Místní knihovna Pertoltice informuje čtenáře, že v měsíci dubnu a květnu bude otevřeno v tyto dny:
Sobota 4.4.2015 Neděle 3.5.2015 Neděle 12.4.2015 Neděle 10.5.2015
Sobota 18.4.2015 Neděle 17.5.2015
Sobota 25.4.2015 víkend 23.-24.5.2015 zavřeno Sobota 30.5.2015
Hodina, kdy je otevřeno, zůstává od 8:00 do 12:30.

Jednotka hasičů šla z akce do akce
První čtvrtletí letošního roku prověřilo dobrovolné hasiče z Pertoltic opravdu dokonale. Za uplynulé tři měsíce již jednotka vyjížděla k šesti událostem. Přitom obvyklý počet zásahů za rok bývá kolem dvanácti. Naše jednotka patří do kategorie JPO III., což znamená, že vyjíždí i mimo katastr své obce. V prvním stupni poplachu nás vysílají do Habartic, Bulovky, Černous, Višňové a obcí, které k nim patří (Andělka, Arnoltice atd.). Pokud jde o událost větší, můžeme vyjet třeba i do Nového Města nebo Heřmanic.

Dne 9. ledna jsme byli s nově získanou cisternou značky Liaz poprvé oficiálně u zásahu. Jednalo se o odstranění spadlých smrků po větrné smršti z hlavní silnice u Panenského rybníka. Dalšími výjezdy byly: Dne 15. února požár pole v Černousích – fronta požáru se táhla v délce zhruba 750 metrů podél polské hranice. Vítr naštěstí foukal směrem do Polska, takže naše jednotky neměly moc práce s hašením. Dne 7. března požár louky u hranic v Habarticích. O pár dní na to, 17. března, požár louky v Dolním Oldříši. Šlo o neopatrné pálení odpadu, které se díky větru rozšířilo na celou louku a ohrozilo i bytový dům. Z tohoto požáru jsou uveřejněné fotografie. Nahoře naše děvčata v akci a dole nová cisterna. Pátým letošním výjezdem byl planý poplach 21. března. Operační středisko nás vyslalo k požáru pole v dolní části Černous. Když jsme tam však přijeli, zjistili jsme, že hoří na polském území asi 150 metrů od hranic. Březnovou sérii zakončil zásah dne 27. března na uniklou naftu na hlavní silnici v zatáčce nad Arnolticemi a v první zatáčce v Pertolticích. V průměru se nám daří vyjíždět v počtu 5-6 hasičů a to i v dopoledních hodinách.

Poslední březnový den postihla naši obec a její okolí větrná smršť. Silný vítr vyvracel stromy a poškodil vysoké napětí a střed Pertoltic zůstala 20 hodin bez proudu. Starosta obce vyslal naši jednotku na pomoc občanům. Využili jsme elektrocentrály jako záložního zdroje, aby nedošlo ke zkažení potravin v mrazácích. Jakmile jsme však připojili první spotřebiče, došlo naštěstí k obnovení dodávky proudu.

Mezinárodní den žen Ve středu 4. března 2015 jsme v odpoledních hodinách na hasičské zbrojnici oslavili svátek žen. Zúčastnily se jí především maminky mladých hasičů a ženy, co docházejí na středeční „Drbárnu“. Dohromady se přišlo pobavit třináct dospělých. Potěšilo náš, že mezi nimi byl i jeden muž. O program se postarali mladí hasiči. Nejprve předvedli Tomáš Prchal a Renata Šolcová ukázku z lidových a latinských tanců, potom děti přednášely básničky a písničky. Na flétnu zahrála Růženka Valášková. Na závěr programu ještě všechny děti zatančily cha-chu na písničku o Makové panence. K svátku dostaly ženy od dětí přáníčko a růžičku. Oslavenkyně poseděly při dobrém vínku a občerstvení na hasičské zbrojnici až do večera.Přílohy

1428602667_sb_drbna_4_2015.pdf

1428602667_sb_drbna_4_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 481,38 kB
Datum vložení: 31. 12. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bujný květ - plný úl.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice