Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Červen 2015

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59 
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Brejcha Jan 71 let, Severýnová Anna 71 let, Mlynek Pavel 64 let, Jirsák Ladislav 63 let, Plesar Antonín 63 let, Pajkrt František 58 let, Hofman Vladislav 54 let, Plesar Jiří 49 let, Tesař Ladislav 48 let, Lacina Martin 44 let, Mertová Pavla 38 let, Bílek Jaromír 36 let, Kulmanová Dagmar 21 let, Voňková Hana 19 let, Horáčková Natalie 12 let, Valášková Růžena 12 let, Vokálková Adéla 9 let,Votrubcová Adéla 8 let a Sabinka Horáčková 7 let.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme. Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

INFORMACE k plánovanému zájezdu za kulturou
Tímto dáváme ve známost, že je pro naše občany připraven opět zájezd za kulturou. Pojede se, jak jinak, do Prahy. Tentokrát na muzikál muzikálů. Zájezd se koná dne 7.listopadu 2015. Přesný čas odjedu bude ještě včas upřesněn, začátek představení je ve 14:00 hod., tentokráte v Goja Music Hall, v Holešovicích. Cena jednoho lístku je 400,-Kč, a to včetně dopravy. Celkem je zakoupeno obecním úřadem pro případné zájemce 40 lístků. Ty jsou k vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu. A to proti uskutečněné platbě. Další doplňující informace k zájezdu budou ještě včas zveřejněny na vývěsce, na webových stránkách naší obce.

POZVÁNKA NA AKCI
Jistě jste si všimli, že letos nebyl pořádán, a to v takřka pravidelném termínu ,,Dětský den,,. Rozhodli jsme uspořádat v tomto roce společenskou akci ,,Loučení s létem,,. Akce se bude konat poslední srpnový víkend. Dne 29.srpna 2015. Hudbu zajistí opět pan Mazánek, program bude bohatý. A to jak pro děti, tak jejich doprovod. Další doplňující informace k akci budou též, jako u výše uvedené akce, ještě včas zveřejněny na vývěsce, na webových stránkách naší obce.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc květen 2015 
 příprava podkladů pro zasedání OZ a výborů, prodloužení smluv u bytových jednotek v č.p.193 a č.p.64, školení zaměstnanců oú,sekání ploch, zabezpečení svozu nebezpečného odpadu, vydání exekučních příkazů na dlužné částky, účast u soudních řízení na dlužné nájemné, příprava rozvojového plánu, jednání k tvorbě územně plánovací dokumentace a návrhu na plán zastavěného území obce, jednání DSO Frýdlantsko, příprava podkladů pro jednání o rozvoji a opravách vodovodní sítě, rozpočtové změny -příprava, zajištění oprav veřejného osvětlení a dalších nutných oprav majetku obce, zajištění STK na vozidlo JSDH.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce
V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena - upravena obecně závaznou vyhláškou. Ale obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.
Informace k tvorbě územně plánovací dokumentace - (obrázek viz Drbna pdf)

Záměr rozšíření polského uhelného dolu Turów děsí české příhraničí. Chystá se obranná akce
Velký poprask způsobil v Libereckém kraji záměr Polska na rozšíření dobývacího prostoru uhelného dolu Turów. Pokud k němu skutečně dojde, hrozí v příhraničních oblastech reálné problémy hlavně se ztrátou vody z podzemních zdrojů, na kterých jsou závislé obce na Frýdlantsku, Hrádecku i Chrastavsku. Ve středu 27. května proto zástupci ohrožených obcí začali společně s Libereckým krajem hledat způsoby, jak se záměru bránit. Ve vyjednávací skupině složené ze zástupců těchto obcí, je i starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Problematika těžebního prostoru Turów není pro Frýdlantsko ničím novým. „Za posledních 25 let ji máme na stole už potřetí. Nyní je ta hrozba mnohonásobně větší. Opravdu si myslím, že může dojít i k tak velkému poklesu spodních vod, že by o vodu mohla přijít celá oblast Frýdlantska,“ upozornil Dan Ramzer.

V nejnovějším záměru polské strany na rozšíření dobývacího prostoru uhelného dolu Turów je jeho rozšíření směrem k Uhelné, Václavicím a Vítkovu. Tím se problém dolu dotýká nově velmi palčivě nejen Frýdlantska, ale i Hrádku nad Nisou a Chrastavy. „Navíc se v něm zatím nemluví o zahloubení, které ale jak jsme se shodli, může přijít v některém dalším kroku. Až bude plocha rozšířená, je možné, že se poláci pokusí těžit i do větší hloubky. To by pro podzemní vody u nás bylo už opravdu obrovské riziko,“ podotkl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Se starosty Frýdlantu, Višňové, Heřmanic, Hrádku nad Nisou a Chrastavy se proto shodl, že je potřeba přistoupit k co nejrychlejšímu a nejrazantnějšímu jednání. „V první řadě musíme dát dohromady seznam všech problémů, které by záměr českému území přinesl. Vedle hrozby úbytku spodních vod je to například i změna mikroklimatu nebo jsou to dopady na zaměstnanost a zemědělství. Zároveň s hledáním možných dopadů, začneme na několika úrovních jednat o tom, jak by bylo možno záměr Polska zvrátit,“ řekl hejtman. Se starostou Frýdlantu se shodl, že je potřeba jednat na všech možných úrovních. „Od těch nejnižších, tedy mezi samosprávami a mikroregiony, přes jednání na úrovni vlády a krajů u nás, dotčených regionů v Polsku, České republice a Německu, až po jednání premiérů všech tří států. Pokusíme se pak jít ještě o jednu úroveň výš, do evropské komise. Nesmíme vynechat jedinou aktivitu, která by mohla záměr na rozšíření dolu buď zvrátit, nebo by nám alespoň vymohla, v případě následných problémů, příslušné kompenzace. Takové, jaké dnes mají jiná města poblíž velkých dolů třeba na Mostecku,“ uvedl Dan Ramzer. Konkrétně je podle něj třeba předem upozornit na fakt, že v případě ohrožení pitné vody bude jen na Frýdlantsku potřeba k dovedení vody z přehradní nádrže Souš a na nové vodovody, nutná investice zhruba 5 miliard korun. Je třeba také počítat s nutností zavedení různých měření, která by monitorovala například hodnoty polétavého prachu v ovzduší. Znovu také zopakoval, že bude velmi důležité vydobýt případné kompenzace pro místní obyvatele. Liberecký kraj se v boji proti polskému záměru spojí v nejbližších dnech také s ministerstvem životního prostředí, které by mělo vyvolat jednání na polské straně. Bude se také jeho prostřednictvím snažit získat o plánovaném rozšíření území pro těžbu co nejpodrobnější informace. Polská strana totiž není příliš sdílná a do Česka vysílá pouze omezené informace. Při hledání nejúčinnějšího postupu se pak chce kraj spojit i s obcemi na německé straně hranice, kterým při případném rozšíření těžby hrozí stejné problémy. ( převzato web -Frýdlant)

Jarní soutěže mladých hasičů
První jarní soutěží pro naše děti byl opět Krásnolesský víceboj. Je mezi družstvy více a více oblíbený a tak se ho letos zúčastnilo téměř dvě stě mladých hasičů a dorostenců. Konal se v sobotu 11. dubna. Z Pertoltic jsme sem přivezli dvě družstva mladších žáků, jednu pětici starších žáků a dva dorostence. I přesto, že jsme udělali hodně chyb, nezůstali jsme úplně na chvostě. Mladší žáci byli osmí a třináctí ze šestnácti družstev a starší žáci osmí ze čtrnácti družstev. Pro naše dorostence Kačku Fricovou a Honzu Konkuse to byla první takováto soutěž a zejména Kačka obstála velmi dobře. Umístila se na třetím místě. Honza byl devátý. V jejich kategorii startovalo 11 soutěžících.
Pak nás 2. května čekala další část celoroční Hry Plamen a to technické disciplíny CTIF. Ty jsou pouze pro starší žáky a vždy se pořádají pro celý okres najednou. Naše družstvo mělo úkol nebýt poslední a ten také splnilo. Ve štafetě CTIF byli sedmnáctí a v útoku CTIF šestnáctí. Do celoročního hodnocení si započítají celkové 16. místo z tohoto dne. Přijelo sem 20 družstev.
Závěrečnou, pro děti nejdůležitější soutěží v roce, bylo druhé kolo Hry Plamen. Konalo se 9. května ve Frýdlantě a kvůli Valdštejnským slavnostem bylo spojené se soutěží „O štít města Frýdlantu. Znamenalo to, že se běhaly dva pokusy a každý se započítával do jedné soutěže. Proto byl tento den pro mladé hasiče dlouhý a úmorný. Soutěžilo se až do večerních hodin a to jsme ještě dvakrát zmokli. Díky tomu, že se nám nepovedly útoky, byli mladší i starší žáci v soutěži „O štít města Frýdlantu“ na 10. místě a v celoročním hodnocení Hry Plamen starší žáci na 5. místě a mladší na 7. místě.
Dorostenci zakončovali sezónu na okresním kole ve Frýdlantě 24. května. Na městském stadionu běhali štafetu 100 metrů překážek a dvojboj. Museli také zvládnout test z požární ochrany. Po podzimním kole měla postup do krajské soutěže téměř jistý Petra Stříbrná. Teď v květnu se však nemohla kvůli zranění zúčastnit, tak jsme ani na vyšší kolo nepomýšleli. Ale nakonec jsme byli přece jen překvapeni. Výborný výkon podala Kačka Fricová a skončila na čtvrtém místě. Postupovali jen tři závodnice. Teprve za týden po soutěži se nám ozvali, že potřebují nahradit jednu dívku. A tak budou mít Pertoltice zase zástupce v krajském kole. Letošní je 14. června v Semilech. Okresní soutěže se ještě zúčastnila Aneta Plesarová, která byla šestá a Honza Konkus – ten skončil desátý.

Hasiči na výstavě o medvědech
V pátek 15. května se vypravili mladí hasiči do obecního muzea v Pertolticích. Otevírala se zde nová výstava o medvědech z celého světa. Děti měly hádat, které plyšové zvířátko patří k danému státu. Napočítali zde celých 92 plyšových medvídků. Vedoucí muzea paní Srpová se svými pomocníky pro ně také připravila malé občerstvení a kvíz o ceny. Mladí hasiči děkují organizátorům za pozvání!
Stavění a kácení Májky Poslední dubnový den stavěli naši hasiči na návsi Májku. Kolo z ráfku od bicyklu bylo již omotané chvojím a smrkový kmen, který věnoval obecní úřad, byl oloupán. Zbývalo jen nazdobit březovou špičku fáborky a Májku zkompletovat. Děti s děvčaty obstaraly zdobení. Pak přišli na řadu silní hasiči. Odnesli Májku na autobusovou zastávku a jali se ji ručně stavět. Tři siláci zvedali kmen statečně k obloze a dva ji jistili u patky, ale chyběly jim ještě tak jedny silné paže, aby se dílo podařilo. Nastoupit tedy musela mechanizace. S traktorem to byla hračka. Po měsíci přišel čas Májku skácet. Široká veřejnost byla pro tuto příležitosti svolána na sobotu 30. května. V určený čas 20:00 však na zastávce byla jen hrstka diváků. Naštěstí se nám mezi nimi podařilo vybrat dva svobodné mladíky a kácení mohlo začít. Poučeni loňskou trefou do stromečku, dávali si hlavní aktéři pozor, kam Májka padá. Zvládli to na jedničku. Pak jsme kmen odnesli k hasičárně a přemýšleli, zda v tomto komorním počtu budeme vůbec něco dalšího rozjíždět. Nakonec byli všichni rádi, že zůstali. Večer se nesl v příjemném duchu, sedělo se u ohně, klábosilo a popíjelo dlouho do noci.

V Předláncích měli velký den
V sobotu 23. května byli naši hasiči pozváni na oslavy 130. let SDH Předlánce. Program začal slavnostním průvodem od hasičské zbrojnice na cvičiště u řeky. Pak pět družstev dětí do šesti let soutěžilo s minihadičkami v požárním útoku. Po nich přišla na řadu soutěž dospělých v útoku se starou dobrou dvouválcovou stříkačkou PS8, startovanou ručně. Sálo se přímo z řeky Smědé, mašina stála hned na okraji svahu, takže to bylo trochu dobrodružné. Naše ženy si vylosovaly startovní číslo jedna a tak měly ještě suchou půdu pod nohama. Se svým výkonem byly vcelku spokojené, ale věděly, že čas mohl být i mnohem lepší. Nakonec se ukázalo, že byl mezi ženami nejlepší a dokonce pokořily i kluky z Pertoltic a krom vítězných mužů z Višňové i všechna mužská družstva. Šikulky! Pertoltičtí kluci se zasekli při spojování savic. Druhé místo jim uniklo jen o jednu sekundu. Po dobu celé soutěže si mohli diváci prohlížet nové výjezdové vozidlo SDH Jablonné v pod Ještědí. Po skončení útoků byla připravena ukázka práce se psy a večer, když padla tma, vytvořili hasiči z Jablonného hasičskou fontánu.

Nejvyšší titul pro hasičku z Pertoltic
Nejvyšší vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, titul Zasloužilý hasič, převzala v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi dne 7. května 2015 Věra Stříbrná z SDH Pertoltice. Dobrovolnou hasičkou se stala již roku 1965 a od samého počátku se aktivně zapojovala do dění sboru, nikdy nestála stranou. Po aktivní účasti na soutěžích a výchově hasičské mládeže se stala členkou výboru, kde působí dodnes. Věra Stříbrná je činná nejen ve sboru, ale také v okrsku Višňová. Tam pracuje jako místostarostka. Díky svojí poctivé a příkladné práci byla v letošním roce zvolena do výboru okresního sdružení. Náš sbor je velice hrdý na to, že paní Stříbrná je právě naší členkou a k získanému titulu jí upřímně blahopřeje.

NĚCO MÁLO Z HISTORIE OBCE
Školní kronika 1949 – 1950

Začátek školního roku 1949/1950 byl zahájen hned první den prací. Začalo se vyučovat zcela normálně. V první třídě je zapsáno 19 dětí – první postupový ročník má 7 žáků a druhý postupový ročník má 12 žáků. Učí pan František Žalda. Římskokatolickému náboženství vyučuje o. Semerádová, pan Karel Petřík. Pravoslavnému náboženství ( 10 žáků), se zatím z technických důvodů nevyučuje. V týdnu dopravní bezpečnosti, dne 21.září, navštívil naší školu velitel SNB v Arnolticích praporčík Jína a promluvil k žactvu o dopravních předpisech, o dopravní kázni a předvedl ukázky správného přecházení ulic a silnic.
6.října 1949 bylo vzpomenuto výročí bitvy o Duklu, kde bojovali po boku Rudé armády naše jednotky. 28.říjen byl oslaven s heslem:,,Bez Říjnové revoluce 1917 by nebylo 28.října 1918. Okresní školní inspektor spolu s krajským školním inspektorem navštívili naši školu a přehlédli výzdobu učeben a chodby. Výročí VŘSR bylo hodnoceno z hlediska pracujícího lidu na celém světě. Podpisována zdravice J.V.Stalinovi, podepsali všichni žáci, kteří se dovedou podepsat. Promítány sovětské filmy za účasti rodičů.
Narozeniny presidenta Klementa Gottwalda 23.listopadu byly slaveny prací v závodech a dílnách, na polích i ve školách. Při vyučování bylo vzpomenuto jeho práce a boje za práva pracujícího lidu v našem státě. Navečer byl promítán v hostinci film: ,, Zvolení Klementa Gottwalda presidentem,, a jiné kulturní filmy za účasti žactva. Ve dnech Československo – sovětského přátelství byly zahájeny lidové kurzy ruštiny. Vyučováním byl pověřen řídicí učitel pan František Žalda. Za obnos 500,-Kčs za celý kurs, který má celkem 12 hodin. Kromě toho se musel každý učitel zavázat, že provede v případě ještě jeden kurs zdarma! Jaká láce! Kolik času s přípravou, s popsáním 4-6- tabulí tištěnou azbukou, kolik trpělivosti,atd,atd. A výsledek? 10,-Kčs za odučenou hodinu i méně. Ten nešťastný učitelský idealismus!!! Raději bezplatně, ale hodnotit učitelovu práci. Od října probíhá školení učitelstva v jednotlivých okrscích. Již o hlavních prázdninách proběhlo školení politické ( okresní politická škola ve Frýdlantě).Školení je jednou měsíčně.
Továrny, úřady na oslavu únorových událostí se zavázaly zvýšit pracovní výkony. I naše škola zahájila soutěž v čistotě, docházce a vzorné práci. Zvítězila I.třída. 7. března vzpomenuto 100 let od narození T.G.Masaryka. V měsíci březnu byla vyhlášena soutěž žáků ve sběru lahviček Alpa. Sběru se zúčastnili všichni žáci a bylo dosaženo hezkých výsledků. Bylo sebráno 410 lahviček Alpa. První se umístil M. Votrubec, druhý L. Luljak a třetí J. Hanzl. Prvního května 1950 Svátek práce – škola slavnostně vyzdobena, žáci se zúčastnili průvodu ve Frýdlantu.9.května pak byla školní besídka. 18. a 19. května přijelo do naší obce Vesnické divadlo a sehrálo: ,,Mordová rokle,, a Mikuláš Dačický z Heslova,,. Pro školní mládež maňásky ,,Černé démanty,,. 24.května opět inspekce naší školy. Tentokráte nový školský inspektor pan Karel Javůrek, dříve ředitel národní školy v Hejnicích, školský referent ONV s. František Chaloupka a tělovýchovný inspektor Jan Trubač z Nového Města pod Smrkem. Po delší debatě, při které udeřil blesk do hromosvodu školy, bylo dáno učitelům na vědomí, že dosavadní učitelský sbor ( ředitel a jeho manželka) se ,,nesžil,, s vesnicí a bude jej nutno někam přemístit!! Námitky nebyly připuštěny.
Na závěr školního roku ve dnech 20-22.června místo školního výletu bylo uspořádáno třídenní táboření ve volné přírodě pod stany. Místní občané zapůjčili stany ( vagonové přikrývky). Tábor byl rozbit v Nových Pertolticích pod Arnolticemi. Vařila děvčata za vrchního režírování pí. učitelky ve velkém kotli – pařáku. I chlapci pomáhali Maso bylo kupováno na volném trhu – přivážela služba. Druhý den táboření, navečer, se přihnala bouře a asi dvě hodiny trvající lijavec.. Včas byly zhotoveny okapové stružky. Až do té doby mnohé děti se bály bouře. Přestály ji však srdnatě. Byl to pro ně dobrý křest. Po třech dnech táboření se žactvo zúčastnilo zájezdu do Liberce – jako odměna za I.cenu žákovského střádání. Obdrželi jsme 3.500,-Kčs na zakoupení 50 lístků od Severočeského divadla v Liberci. Na dětské představení ,,Na obzoru plachta bílá,, vstup do ZOO.
Učitelé odchází. Během besídky se přišel rozloučit jeden místní rolník, o. Alois Luljak. Mluvil bez přípravy a jako svůj dar, zazpíval dvě písně. Bylo to originální a milé. 30.června byl školní rok 1949 – 1950 ukončen se 46 žáky. Rozdáno školní vysvědčení. Odpoledne téhož dne se žactvo zúčastnilo brigády na ČSSS v Pertolticích, vytrháváním trávy v řepě, odpracovalo celkem 114 hodin. Jeden žák propadá, 8 žáků postupuje do střední školy ve Frýdlantě. Na jaře 1950 byla připojena zahrada, vyrobeno oplocení a vysázení 20 ovocných stromů a kolem zahrady 240 sazenic pámelníku, aby byla rozšířena včelí pastva ( ředitel školy – včelař – 8 včelstev). V kůlně na uhlí byla postavena přehrada pro koks nebo dříví. Na půdě schnou nová prkna na opravu podlahy v kuchyni. Všechny tyto práce vykonal tchán ředitele školy – pan Jan Kulhánek z Habartic. Během školního roku bylo pořízeno počítadlo a úplné maňáskové divadlo. Do projektoru pořízena nová lampa a zahájeno pravidelné promítání filmů pro žactvo i občany. Celkem bylo promítáno 26x. Ve školní knihovně celkem 158 knih.
V Pertolticích v pondělí 31.července 1950

Školní rok 1950 – 1951
Od 1.srpna 1950 jsem byla přeložena na zdejší dvoutřídku jako ředitelka. Z Višňové, kde jsem doposud působila, se mnou byla přeložena soudružka Radmila Pivničková. Škola je hezká, řádně udržovaná a dobře vybavená. Mnoho našich dětí je ze zemědělských rodin. Musí ráno brzy vstávat a pásti dobytek. Rády se učí, ale nemají žádné to pravé dětství.
V září 1950 se ustavil v naší obci přípravný výbor JZD. Má za úkol převést majetek strojního družstva na JZD. A připravit vše na další práci JZD. Jeho předsedou byl zvolen pan Jindřich Šálek. Podzimní práce byly ukončeny u všech zemědělců včas. Špatnou organizací práce nebyly vybrány brambory na poli zemědělce Halbicha, který předal pole místnímu národnímu výboru. Přes zimu byly uskutečněny ve škole dva kursy. Kurs ruštiny a kurs péče o dítě. Ten jsem vedla sama. 21. ledna se konal ve škole Den otevřených dveří. Celkem 21 rodičů se vrátilo do dětských let. Po vyučování bylo jednáno o nesnázích v mateřské škole, která byla prvního listopadu přemístěna do jiné budovy. Budova vyžaduje mnoho adaptace. Zatím na ně nemáme finanční úhradu.
Naše JZD nepokračuje tak, jak bychom si přáli. Vinu má předseda, který špatně organizuje práci. I ostatní členové, kteří mu nepomáhají. V mateřské škole místo paní Bernardové nastoupila paní Nosková. V diskusi vystoupil pan Kolačný o problémech ve školce. Nejdůležitější je voda. Obstarala jsem prohlídku studny, její vyčištění, aby se mohla namontovat nová pumpa a vodovod. Teprve pak bude možná adaptace umyvárky a záchodů. Někteří rodiče si stěžovali na špatnou autobusovou dopravu mládeže.
K 8.březnu odeslaly naše děti všem pracujícím matkám blahopřejný dopis a obdarovaly knihami dvě údernice z Juty a tři ženy zemědělky. Do našich polí vstupuje jaro. Brzy začnou jarní práce. Z Frýdlantu přijela brigáda a opravila sečky. Novým předsedou JZD byl zvolen pan Alois Luljak. Zdá se, že nový výbor bude plnit úkoly lépe. Děti požádali rodiče, aby vybudovali dobré JZD, hlavně kravín, kterým zbaví děti každodenní práce s pasením dobytka. 8.dubna výlet do divadla v Liberci. Děti byly nadšeny. V dubnu sázíme stromky do obecního lesa. Celkem 10.000 ks buků. Pochodu míru se zúčastnily všechny děti, kromě tří nemocných.
Promítání filmu o pražském povstání. Školní výlet proběhl do Hejnic. Další výlet do Krkonoš. Autobusem do Harrachova, přespali jsme na Labské boudě. Cestou zpátky jsme se stavili na představení provazolezců ve Frýdlantě. 27. června jsem dětem vyprávěla o velkém spisovateli Maximu Gorkém. Při předání vysvědčení se mi derou slzy, proti mé vůli, přesto zpíváme písně. V obci končí senoseč, i děti pomohly s propagací a evidencí, kdo si jak vedl. Školní rok končí a chodby a třída čekají na paní Kopáčovou naši uklízečku. Tak, aby škola byla připravena na další školní rok.
Pertoltice 10.srpna 1951. Zapsala Magdaléna FajtováPřílohy

1434466967_sb_drbna_6_2015.pdf

1434466967_sb_drbna_6_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 534,69 kB
Datum vložení: 31. 12. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice