Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Prosinec 2013

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59 
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Blanka Eflerová 88 let, Jarmila Hejlová 74 let, Jaroslav Kuchta 63 let, Ladislav Špáta 63 let, Jan Pavlíček 61 let, Petr Filip 59 let, Eduard Diviš 58 let, Jarmila Bělochová 58 let, Jaromír Malich 57 let, Miroslav Marek 54 let, Eva Šťastná 53 let, Iveta Rysiowská 45 let, Bronislav Nykrýn 40 let, Edita Soukupová 39 let, Jiří Horáček 37 let, Jan Hovad 35 let, Lenka Horáčková 35 let, Stanislav Faciník 29 let, Juraj Berky 22 let, Barbora Srpová 21 let a Tomáš Höfler 9let a Helísková Veronika 1 rok.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na začátku zimy tímto pozdravil a zamyslel se tak trochu, jako nakonec každý rok, touto dobou nad tématem Vánoc a celého období kolem nich. Od poloviny října nás reklamní agentury upozorňují
na blížící se Vánoce. Obchodníci ve všech možných oblastech se nás snaží nalákat na zaručeně nejlepší vánoční slevy. Nejvýhodnější vánoční nákupy se nám nabízejí prostřednictvím všech cest, pomocí letáků, televizí, internetu, apod. Po zapnutí radia nebo televize, je to samá reklama na sezonní zboží. Snahy obchodníků jsou též podpořeny změnami, které vyvolala ČNB. Již několikrát jsme se zamýšlel na tomto místě, co jsou ty pravé Vánoce. Zda vůbec ještě existují. Domnívám se, že pro prožití šťastných Vánoc každého z nás, je důležitá hlavně dobrá nálada, klid a pohoda.

Každý z nás uvnitř cítí, že je to právě to, co je pravé. Přesto stále opakovaně podléháme všem svodům reklamních odborníků. Pravé „Vánoce“, se spoustou krásných tradic se z našeho života postupně, ale jistě vytrácejí. Popřípadě podléháme různým ,,blbým,, náladám a rozčarování. Přál bych si, aby v naší vesnici stále existovaly alespoň snahy o udržení tradic. Aby se lidé v naší vesnici dokázali sejít, popřát si vzájemně vše dobré. Alespoň o těchto svátečních dnech se k sobě chovali hezky, přátelsky. Uvědomuji si, že se každý z nás musí vypořádat s předvánočním úklidem, nákupem dárků, smažením ryb nebo řízků, pečením cukroví, vánočky, strojením vánočního stromečku a mnoha dalšími pracemi. Ale chce to tak nějak v klidu. Pokud možno bez následků.

Na vesnici se téměř všichni známe. Můžeme si udělat radost návštěvami sousedů a známých, popřát si navzájem hodně zdraví a štěstí. 5. prosince chodí Mikuláš s čerty, pořádá se ,,Masopustní rej,, slavíme mnoho dalších svátků a ctíme tradice a některé další obyčeje. To vše, co zde již bylo výše uvedeno, s sebou přináší tu nezaměnitelnou, vzácnou a tajemnou atmosféru všech svátků a významných dní. Ne, nejsou důležité nabízející se slevy na dárky, není nutné tyto nejlepší dárky nakoupit.

Není důležitý ani nejkrásnější a největší vánoční stromeček. Ani úklid, po kterém často nejsme schopni dalších činností a obnovy sil. Důležité je naopak vytvořit svým blízkým obyčejnou atmosféru Vánoc nabitou vstřícností, laskavostí a klidem, který ostatně všichni nutně potřebujeme. Prožít Vánoce ve vzájemné úctě, toleranci a pokoře, to je to, o co jde. Odpovězte si, ale upřímně. Vzpomenete si raději na krásné dárky, nebo na pěknou atmosféru Vánoc, kdy jste se ještě sešli všichni spolu a zažili spolu pěkné chvíle?

Vážení spoluobčané, přijměte ode mne přání krásných, pohodových a šťastných Vánoc. Přeji Vám, aby se pro Vás Vánoce staly svátky klidu a míru, svátky vstřícnosti a laskavosti, které se nám v poslední době ve vztazích mezi lidmi v běžném životě nedostává tolik, kolik bychom si všichni přáli. Tedy ještě jednou veselé Vánoce a šťastný celý rok 2014.
Děkuji Vám všem, kteří jste v naší obci pomohli vytvořit atmosféru dobrých vztahů, vzájemné důvěry a tolerance.
Viktor Podmanický starosta

Purpura večerem zazvoní,
zvoneček tichonce zazvoní
a jeho stříbrný hlas probudí vzpomínky v nás.
Vždyť jsme srdcem stále děti,
jen ty roky rychle letí,
ale i když léta pádí,
ať se mají lidi všichni rádi,
každý den a v každém roce
a hlavně přece na Vánoce
a po Novém roce vlastně zase.
Vše ,,nej ,,do roku 2014 přeje zastupitelstvo obce

Vánoční svátky jsou symbolem rodinné pohody, štěstí a radosti. Každoročně ale znamenají také více požárů v domácnostech, a tím pádem více práce pro hasiče. Zvláště v předvánočním shonu, při vaření, pečení a přípravách se snadno zapomene na bezpečnostní pravidla, která je potřeba dodržovat, když máme doma hořící svíčky. A ty právě v tomto období zapalujeme nejčastěji. Apelujeme tedy na vás, abyste dbali všichni na zvýšenou pozornost.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc listopad 2013 (vp)
 inventury majetku obce při ukončení roku, kontrola plnění rozpočtu za rok 2013, příprava podoby rozpočtu na rok 2014, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření, příprava žádostí o dotace na investiční akce pro rok 2014 - příprava tvorby územního plánu, - tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - zajištění posypového materiálu, - řešení pohledávek podány další návrhy na provedení exekuce), řešení oprav majetku obce dle vzniklých potřeb, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava nových směrnic a právních předpisů, účast na bezpečnostní radě ORP Frýdlant a DR FVS,a.s., školení na problematiku spisové služby.

ROZPOČET OBCE 2014
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, bude schválen rozpočet naší obce na rok 2014. Návrh rozpočtu byl vytvořen v této podobě: na straně příjmů ve výši 4 246 470,00Kč , a na straně výdajů ve výši 4 246 470,00Kč. Rozpočet je koncipován jako schodkový, saldo bude vykryto ( rozpočet vyrovnán), pomocí prostředků z kladného hospodaření předchozích let.

Proč se zajímat o podobu rozpočtu?
Nejjednodušší odpověď zní – protože se v něm rozhoduje o tom, kam budou investovány naše peníze odvedené v podobě daní. Ze své podstaty by se v obecním rozpočtu měly promítat priority a strategie politického vedení, měl by sloužit rozvoji obce a být ku prospěchu všem obyvatelům a obyvatelkám dané lokality. Rozpočet je vyjádřením politických priorit, jinými slovy, dokládá, zda vedení obce plní, co slíbilo ve svém programovém prohlášení. Rozpočet určuje podporu konkrétním aktivitám a organizacím, popřípadě spolkům.

Podle dostupných informací v České republice v současnosti přílišná kontrola ze strany veřejnosti z různých důvodů neprobíhá. Prostředky bývají často vynakládány neefektivně a v rozporu s rozvojovými dokumenty obcí. Chybu je však třeba hledat nejen na straně politické reprezentace a úřadů, ale i na straně veřejnosti, která zřejmě ještě neuvykla tomu, že demokracie neznamená jen přijít jednou za 4 roky k volbám, ale že vyžaduje i aktivní občanství, domáhání se práv, která nám právě demokratické zřízení zaručuje, jako v tomto případě práva na informace. Je třeba si uvědomit, že obecní rozpočty nekontroluje žádná nezávislá kontrolní instituce a je proto na obyvatelstvu konkrétních obcí, aby kladlo základní otázky týkající se vynakládání veřejných prostředků, tedy kolik, komu, proč a jak.

Jednou z prvních překážek, které veřejnost odrazují od většího zapojení se do tvorby rozpočtu, je nedostatek srozumitelně zprostředkovaných informací. Rozpočet je veřejný dokument a tudíž musí být ze zákona povinně zpřístupněn veřejnosti nejméně 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu. Občané a občanky se pak k němu mohou vyjádřit buď písemně, nebo na jednání zastupitelstva.

AKTUÁLNĚ (vp)
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje na omezení provozní doby po dobu čerpání dovolené během vánočních svátků – podrobnější informace budou vyvěšeny na vývěskách i webu obce. Doporučujeme naplánování úředních záležitostí na jiné období. Posledním dnem v tomto roce - pro vyřízení účetních záležitostí, je 20.12.2013. Proto všichni, kteří hradí i čerpají finanční prostředky přímo do, nebo z pokladny, učiňte tak k tomuto datu.

Dovolenou budou čerpat též částečně i pracovníci VPP, v předmětném období budou pouze provádět svoz odpadů, případně zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací a veřejně přístupných ploch. A to podle aktuálních potřeb.

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje dopředu rodině Severýnových a Prouskových. A to za opětovné poskytnutí vánočního stromu pro naši obec. Pokud se vše podaří, nemuseli bychom opět nikde shánět vánoční strom. Pokácení a umístění stromu na naši náves, snad zajistí opět naši hasiči.

Poslední poděkování starosty
Vážení spoluobčané,
s velkou lítostí jsme přijali smutnou zprávu, že 14.listopadu letošního roku, tragicky zemřel občan naší obce pan Stanislav Nykrýn. Zasáhla nás naprosto nepřipravené. Standa byl bezpochyby platným členem naší společnosti. Osobně jsem jej respektoval a oceňoval jeho osobní přístup. Bude mnohým přátelům i spolupracovníkům jistě velmi scházet, protože vždy přinášel nové nápady, nikdy nezapomněl přidat dobrý vtip a k tomu dobrou náladu. Jednou z jeho mnoha činností a specialitou, prováděnou právě na území naší obce, byly programy na záchranu a obnovu venkovských stavení, boj za zachování historie života na venkově. Pro tyto činnosti obdržel základ již z odkazu svého děda. V posledních létech, zejména ve spolupráci se svým bratrem Bronislavem, přispěl k obnově venkovských stavení v naší obci. Spolupráce obecního úřadu s občanským sdružením, kterého byl hlavním představitelem, probíhala zcela bezchybně.

Nechce se mi na Standu vzpomínat smutně. Byl to člověk , který měl optimistického ducha a jak jsem jej znal, nepřál by si smutné proslovy. Prožil, byť krátký, ale bohatý a šťastný život. Domnívám se, že se naplnily jeho představy. A to jak v životě osobním, tak profesním. Byl to člověk s velkým srdcem a velký bojovník, zapálený pro danou věc. Zákeřně zasáhl osud, či jak to nazvat, kdy tragická smrt při dopravní nehodě ukončila jeho další práci.

Do poslední chvíle jsem věřil, že je to nějaký omyl, hloupá záměna, či nedorozumění. Bohužel vše dopadlo nečekaně jinak, než jsme si přáli. Dnes cítíme bolest, ale pro nás tady Standa zůstane navždy, a to i s tím svým charakteristickým úsměvem na rtech. Jsem rád a bylo mi ctí, že byl Standa mým blízkým spolupracovníkem. Snad i přítelem. Za jeho práci pro naši obec, příklad bojovnosti, vstřícnosti a optimismu mu tímto ještě jednou děkuji. Chci se dnes tedy rozloučit s člověkem, kterého jsem si vždy velice vážil, kterému patří dodnes můj obdiv, s člověkem, jež mne naučil vidět krásné věci ve věcech, které jsem často ignoroval. Standa byl mimořádný člověk. Patřil vždy mezi ty nejlepší. Čeho se chopil, to se mu dařilo; měl píli, energii i potřebný talent. Po každém úspěchu se díval na vykonané jen jako na přechodnou stanici k něčemu novému.

Drahý Stando, snad doposud jsem neměl silnější emoci nedokončeného rozhovoru jako právě teď, kdy už si spolu nesedneme na kus řeči. Hlavou mi probíhají všechny okamžiky společné cesty jak pracovní tak společenské. Bylo pro mne velkou ctí, že jsme spolu v krátkém životním období měli možnost spolupracovat, že jsi byl skvělým a zodpovědným. Žádná akce nebyla Ti přítěží, vždy a ochotně jsi pomáhal, vždy jsi byl připraven pomoci. Jedinečný spoleh na dané slovo je a bude po celý zbytek mého života příkladný. Ten nedokončený rozhovor mohu a musím zvládnout už pouze in memoriam s obrovskou bolestí v srdci.
Tak zatím …

Pozůstalým v tomto velice smutném okamžiku vyjadřuji svou soustrast, chci všem poděkovat, že byli vždy Standovi oporou. Chtěl bych vyslovit neskromné přání, aby se vyrovnali s odchodem jejich drahého a otevřeli svá srdce vzpomínkám. Život neběží zpět, pouze se tímto smutným okamžikem pozdržel.
Viktor Podmanický starosta obce

Listopadové soupeření mladých hasičů
Na podzim vždy začíná nový ročník Hry Plamen – celoroční soutěže mladých hasičů. První body do celoročního hodnocení můžou děti nasbírat již tradičně začátkem listopadu při Závodu požárnické všestrannosti. Letos se konal ve Višňové v sobotu 9. listopadu. Účast byla rekordní a přijely i týmy z SDH, které s dětmi právě začínají jako například Bílý Potok a Kunratice. Závodu se zúčastnilo 24 pětičlenných hlídek z celého Frýdlantska. Připravena pro ně byla náročná trať na Pohanské kameny. Naše děti poslední týdny trochu trénovaly běháním k pertoltickému hřbitovu, takže jsme se kopců moc nebály. Všechna tři naše družstva zdolala trať bez problémů a úkoly na šesti stanovištích splnila dobře. Starším žáků se však nedařilo překonávat vodorovné lano. Nasbírali zde 6 trestných bodů a ve výsledném hodnocení je to odsunulo až na 8. místo. První družstvo mladších žáků mělo trestné body jen na střelbě a jejich čas, za který zvládli trať, byl také pěkný. Při vyhodnocení jsme se zatajeným dechem čekali, zda se dostanou do první pětky. Překvapili a umístili se na krásném 3. místě. Od druhé pětice mladších žáků jsme nečekali žádné zázraky. Kvůli marodnosti jsme je museli doplnit tříletou Rozárkou Guttenbergovou, takže jsme jen doufali, že ty dva kilometry nějak ujdou a dostanou se do cíle. Jenže tohle družstvo ukázalo neuvěřitelný zápal do soutěže, pomáhali si mezi sebou a úkol, který jsme jim svěřili – dostat se do cíle – vzali tak vážně a svědomitě, že obsadili neuvěřitelné 6. místo. Při vyhodnocení byli rozhodčími přede všemi vyzdviženi.

Svůj vstup do sezóny si odbyli také dorostenci. Soutěžili hned druhý den 10. listopadu v Českém Dubu. Původně jsme do soutěže přihlásili čtyři dorostenky z Pertoltic. Zúčastnit se mohly nakonec jen dvě - Lucka Valášková, která touto sezónou svoje působení v dorostu končí a Renata Severýnová, která závody dorostu okusí poprvé. V letošním roce došlo v soutěži dorostenců k významným změnám. Jednotlivci museli být, hlavně kvůli postupům do mezinárodních soutěží, rozděleni do více věkových kategorii, než tomu bylo dosud. Dříve by naše děvčata mezi sebou soupeřila o lepší umístění, dnes však byla každá z nich hodnocena ve své vlastní věkové kategorii. Všechny závodnice však plnily stejné úkoly a musely zvládnout stejnou čtyřkilometrovou trať křížem krážem českodubským parkem. Lucka si na stanovištích počínala s jistotou zkušeného závodníka. Jediný trestný bod si odnesla ze střelby. Ve své kategorii „starší dorostenky“ skončila třetí. Renča měla trochu trému, a tak měla nejistou ruku při střelbě a odpovědi na otázky ze zdravovědy se jí vytratily z hlavy, hned jak dozněla otázka. S devíti trestnými body však byla i ona překvapivě třetí. Jediný trestný bod ji dělil od druhého místa. Obě děvčata tedy mají dobré vyhlídky na postup do vyšších kol.

Mladí hasiči v muzeu
V pátek 15. listopadu byli mladí hasiči pozváni do místního muzea na rozsvěcení betlému.
Zážitek to pro ně byl opravdu nevšední. Nejprve si prohlédli betlém plný malovaných postav zapůjčený místnímu muzeu a po krátkém povídání o významu jesliček a přinášení darů Ježíškovi je v zasedačce obecního úřadu čekalo milé překvapení. Na stolech bylo občerstvení naaranžované do podoby vláčku. Pohled to byl úžasný a byla až škoda to sníst. Za výjimečný zážitek děkují mladí hasiči místní kronikářce paní Srpové, která celou akci připravila a také obecnímu úřadu, který ji finančně podpořil.

Přejezd Jizerek přes Smědavu je od 17 hodin dne 25.11.2013 uzavřen!
Dle sdělení Ing. Pavla Fořta z Krajské správy silnic LK p. o. od pondělí 25. listopadu 2013 od 17:00 hodin bude do odvolání uzavřena silnice II/290 v úseku Desná Souš - Smědava. Povrch vozovky je pokryt zledovatělou vrstvou sněhu a je nebezpečný pro silniční provoz. Řidiči z Frýdlantska budou muset opět využívat delší objízdné trasy.

O likvidaci skládky v Arnolticích jednal kraj s německým úřadem pro řešení nelegálních přeprav odpadu.
Dne 12. listopadu 2013 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo jednání zástupců Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí, Města Frýdlant, Obce Bulovka a Libereckého kraje se zástupci SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, německého kompetentního úřadu pro řešení nelegálních přeprav odpadů, ve věci řešení likvidace uskladněných odpadů pocházejících z účelového nelegálního podnikání v lokalitě Arnoltice-Bulovka. Tyto odpady směsných plastů, kompozit a textilu v množství cca 9 tisíc tun byly do této lokality navezeny v minulosti.
Po úvodním slovu hejtmana LK Martina Půty se všichni za účasti náměstka hejtmana LK Josefa Jadrného přesunuli na prohlídku dotčené lokality. Zde si zástupci německé strany ověřili, že část odpadů zde uskladněných má skutečně původ v Německu. Vlastní jednání, které se uskutečnilo po návratu do sídla Libereckého kraje, vyústilo ve vzájemnou diskuzi ohledně možných variant vlastní likvidace nelegálně navezených odpadů a spoluúčasti německé strany na řešení tohoto problému. Konkrétní postupy vlastní likvidace odpadů stejně jako forma spoluúčasti německé strany budou předmětem dalších jednání.

Horký popel do popelnice nepatří!
Vážení občané, na základě žádosti firmy .A.S.A., spol. s. r. o., bychom Vás rádi upozornili na nutnost nevyhazovat do popelnice žhavý popel. Firma .A.S.A., spol. s r. o. takovéto popelnice nemůže vyvážet, jelikož hrozí vážné nebezpečí vzplanutí vozu na svoz komunálního odpadu. Dle vyjádření hasičů vydrží popel žhavý až dva dny. Výše uvedené platí pochopitelně i pro svoz popelových nádob našimi pracovníky. Mají ode mne jasně stanoveno, aby nádoby, které zjevně obsahují žhavý popel, ponechali na místě a odvoz uskutečnili v dalším období. Děkuji za vstřícnost.
Viktor Podmanický starosta obce

Adventní posilové vlaky do Drážďan již vyjíždějí!
(Převzato web KULK)
Na základě iniciativy Libereckého kraje budou ve spolupráci s německými partnery i letos zavedeny posilové přímé vlaky navíc na oblíbené adventní vánoční trhy do saské metropole Drážďany.

Aby nedošlo k přeplňování pravidelného spěšného vlaku v 8:38 z Liberce, bude posilový vlak vyjíždět o všech adventních sobotách 30. 11., 7., 14. a 21. 12. z Liberce již v 7:32 z Liberce a bude veden dvěma kapacitními jednotkami Desiro dopravce DB Regio (na českém území v režii Českých drah, a.s.). Ve směru zpátky proloží nabídku pravidelných vlaků z Drážďan (v 15:08 přes Liberec až do Tanvaldu, resp. v 19:08 do Liberce) s časem odjezdu v 16:25 z drážďanského hlavního nádraží (příjezd do Liberce 18:26).

Jízdenky bude možno zakoupit v pokladnách na nádraží, z Chrastavy a Hrádku n. i přímo ve vlaku u průvodčích (pro dvojice a rodiny je vhodná nabídka za 300,- Kč, pro jednotlivce za 250,- Kč).

INZERCE
Prodám lupínkovou pilu na 220V. Cena dohodou. Info na tel. 606 890 898.Přílohy

1386335503_sb_drbna12_013.pdf

1386335503_sb_drbna12_013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1 MB
Datum vložení: 31. 12. 2013 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice