Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Listopad 2013

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59 
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci listopad slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. V měsíci listopadu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Josef Šlemr 88 let, Marta Mlynková 67 let, Josefa Romancová 63 let, Helena Eflerová 60let, Josef Cyrus 59 let, Petr Vrátný 56 let, Jiřina Faciníková 52 let, Pavel Prousek 40 let, Miroslav Čejka 35 let, Kateřina Hrubá 25 let, Irena Závůrková 25 let, Kateřina Hrubá 25 let, Tereza Dědečková 20 let, Jaroslav Soukup 17 let, Jiří Votrubec 15 let, Matěj Soukup 14 let, František Dvořák 13 let, Filip Lacina 11 let, Sabinka Hovad 6 let a Miroslav Leo Stříbrný 4 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování starosty, patří naší okrskové volební komisi, jejíž členky ( Julia Dědečková, Blažena Neufusová, Dagmar Kulmanová a zapisovatelka Míša Kulmanová), přispěly společně k hladkému průběhu obou dnů voleb. Věřím, že naše občany, bude v příštím roce zajímat dění o něco více, neboť v roce 2014, nás čeká ,,super volební rok,, kdy se bude volit do Senátu ČR, a v podzimním období - též do zastupitelstev obcí. Podle několika názorů politologů k povolebnímu vývoji na politické scéně, je sice málo pravděpodobné, leč možné i zopakování voleb do PS ČR – v další mimořádné volbě.

Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili aktivně voleb do PS ČR, které se konaly minulý měsíc. Účast byla poněkud slabší, svůj hlas nepřišli dát opět ani ,,pravidelní,, voliči.
Viktor Podmanický
starosta obce

Výsledky voleb do PS ČR za volební okrsek -Pertoltice
Volby proběhly v pátek a sobotu - 25. a 26. října 2013.
V obci byl jediný volební okrsek.
Účast ve volbách byla v naší obci 45,79 %. Oprávněných voličů celkem 214 . Volit přišlo celkem 98 voličů. Dva voliči volili na voličský průkaz. Pořadí volebních subjektů v okrsku Pertoltice: 1. KSČM – 43,75 procent 2. TOP 09 a Starostové – 11,45 3. ČSSD – 10,41 4. ANO – 9,37 5. ODS – 7,29 6. Úsvit – 6,25 7. KDU-ČSL – 3,12 a 8. Piráti – 2,08 procent, Hlavu vzhůru, Strana soukromníků a SPOZ – 2,08 procent. Dva odevzdané hlasy byly neplatné.


Fotem z volební místnosti - na snímku volební komise

Vypalování porostů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Ustanovení zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena - jedná se například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
Oblast ochrany životního prostředí, tj. i pro případ pálení na volném prostranství, upravují i jednotlivé obce svými obecně závaznými vyhláškami.

Zimní údržba komunikací – výsledek poptávkového řízení
Zimní údržbu bude v letošním roce provádět na základě výzvy k předložení nabídek, potažmo s ohledem na výsledek výběrového řízení - pan V.Srp., Pokud budete potřebovat v této oblasti informace, či pomoc, volejte na tel.č. 721 292 473 nebo na tel. 724 189 166. Snad nám počasí bude přát a zima nebude krutá a dlouhá. Plán zimní údržby komunikací v obci na rok 2013 -2014, byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. Pro případ kalamity počítáme s pomocí pana M.Pilze, který nám již mnohokrát v předchozím období poskytl pomoc.
V souvislosti se změnou dodavatele služby, upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana V.Srpa, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Proč se doposud nepodařilo opravit vymletí pod místní komunikací d D.Pertolticích? Oprava nátrže se zpozdila díky problémům na straně obce i dodavatele vlastních opravných prací. Nejprve jsme měli problém s odpravou materiálu – kamene, z lomu v Krásném Lese. Kamen o hmotnosti kolem 500 kg/ ks, nechtěl nikdo naložit na korbu svého nákladního vozidla, za to z důvodu obav o poškození korby. Po vyřešení tohoto problému nyní čekáme na pracovníky Povodí Labe. Ti již měli být dávno u nás v obci, ale zdrželi se na předchozím pracovišti, kde se termín protáhl. Máme přislíbeno, že oprava bude dokončena do konce měsíce listopadu tohoto roku.
2.) Kdy bude opět napuštěn Panenský rybník? Tuto informaci nemáme k dispozici. V tuto chvíli není znám ani termín vlastní kolaudace stavby hráze a přepadové hrany.

Tomáš CÝRUS - práce v zahradě i koruně
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSNÍ ŘEZ DŘEVIN
(práce z lana)
ú odstranění odumřelých větví
ú začištění ran a zlomů
ú redukce v blízkosti staveb
ú sekání travních ploch
ú BĚŽNÉ ŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ
RIZIKOVÉ KÁCENÍ MENŠÍHO ROZSAHU
NÁVRH A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH výsadeb
tel. 607 97 15 47 Višňová 39, 464 01 u Frýdlantu v Č.

Výzva ke zpracování dotazníku – podklady k tvorbě územního plánu obce. Dotazníky budou distribuovány částečně do poštovních schránek. vyplněné dotazníky odevzdejte do kanceláře obecního úřadu , a to do 15.12.2013. Zabezpečíme, aby zájemci měli možnost, si potřebné dokumenty stáhnout i na webu obce. Děkujeme za to, že se budete aktivně podílet na podobě územního plánu naší obce. A tím zajistíme společně to, aby obsahoval všechny vaše potřeby.
Poděkování zasílám příslušníkům PČR – jmenovitě těm, kteří slouží na oddělení v Černousích. Děkuji za pozvání na Krajskou soutěž. Vždy se rád podívám mezi tak dobrou partu bezva lidí, pro kterou je zaměstnání zároveň velkým koníčkem. Účastnil jsem se dění, již několikátým rokem. Je možné, vždy po roce posoudit, kolik práce odvedli jednotliví příslušníci sboru. Areál v Černousích je vždy něčím nový, nějak vylepšen. Jako zástupce samospráv, pochopitelně kvituji zejména to, že nám v takové blízkosti zůstalo oddělení, které je pro problémové lidi signálem, že policie je v regionu přítomna. A to, i po snížení počtu oddělení i počtu sloužících příslušníků. Oddělení PČR v Černousích, byť celkem úzce specializované, je pro nás určitě důležité. Zejména z toho důvodu, že pro naše občany – potažmo občany celého regionu, často odvádí práci nad rámec svých služebních povinností. Soutěžícím, kteří ve vyrovnaných soubojích uspěli, ještě jednou blahopřeji. Všem účastníkům, i těm, kteří celou soutěž připravovali a zajišťovali, přeji mnoho zdaru v příštím ročníku.

Poděkování patří také všem příslušníkům PČR, kteří se osobně podíleli na naprosto super výkonu služby, kterým bylo neuvěřitelně rychlé zajištění pachatelů trestné činnosti. ,,Loupežníci,, kteří navštívili objekty v Pertolticích, byli lapeni, takřka následně po činu. Stalo se tak zejména díky všímavosti, profesionálnímu přístupu a vysoké odborné kvalitě příslušníků PČR. A to jak z oddělení ve Frýdlantě, tak právě z oddělení v Černousích. Za naše občany, kteří se cítí právě díky podobným zásahům bezpečně, děkujeme!

Předbraňák Pertoltice
V neděli 20. října se do Pertoltic sjeli mladí hasiči z celého Frýdlantska. Opět po roce jsme pro ně za podpory Libereckého kraje uspořádali podzimní Předbraňák. Tentokrát už šlo o jedenáctý ročník. Zúčastnilo se kolem stovky mladých hasičů z osmi sborů. Byl krásný slunečný den. Soutěž začala slavnostním nástupem družstev na fotbalovém hřišti.
Po úvodním slovu a rozlosování startovního pořadí se rozhodčí rozmístili na připravená stanoviště a boj o medailové pozice mohl začít. Nejprve startovali mladší žáci. Pětice soutěžících plnila úkoly na šesti stanovištích. Museli například správně ošetřit zraněného, uvázat uzel nebo říct čím se co hasí. Naši mladší žáci si vedli velmi dobře. Nasbírali trestné body na střelbě a jednou chybovali při určení vhodného hasícího prostředku. Protože ostatní družstva chybovala vícekrát, naši ve své kategorii vyhráli! Z nejmenších školkových dětí se nám podařilo dát dohromady ještě druhé družstvo mladších žáků. Ani to si nevedlo úplně špatně. Zradila je především střelba, protože vzduchovka byla mnohdy větší než samotný střelec. S devatenácti trestnými body skončili na předposledním 9. místě. Pak nastoupila družstva starších žáků. Pertoltická pětka dokázala, že opravdu umí. Měla pouze 6 trestným bodů za střelbu a byla by první nebýt neuvěřitelného štěstí, které mělo družstvo z Nového Města. Při střelbě jim příznivý vítr sfoukl všechny špalíčky a díky tomu vyhráli. Naši byli druzí. Soutěž jsme ukončili vyhodnocením výsledků. Starosta obce předal dětem diplomy a ceny pro vítěze, rozloučili jsme se mohutným hurá a děti se rozjely do svých domovů.

Netradiční braňák Nové Město
Ještě jednou jsme měli možnost si nanečisto vyzkoušet, jak jsme připraveni na první kolo Hry Plamen – na takzvaný Závod požárnické všestrannosti a to na Netradičním braňáku v Novém Městě pod Smrkem. Konal se v sobotu 26. října 2013. Netradiční je v tom, že krom klasických braňákových disciplín, zde děti plní ještě dvě netypické. Jednou z nich je pojídání koblih a druhou běh v pneumatikách.

I nyní se nám povedlo dát dohromady jedno starší a dvě mladší družstva. Trestných bodů však bylo o něco víc než v Pertolticích. Nedařilo se krom střelby hlavně na stanovišti požární ochrany. Zato pojídání koblih zvládli všichni hravě. A i kdyby někdo snad při kousání nestačil, pomohl by mu rozhodčí z Pertoltic. Po sečtení výsledků jsme mohli být i dnes spokojeni. Starší žáci skončili na dobrém 4. místě a mladší žáci na 3. a 4. místě.

Po dětech na trať museli nastoupit také jejich vedoucí. Plnili úkoly stejně jako děti. Jen ty koblihy museli sníst dvě. Za nás soutěžila Olča Čepelíková. Minula jeden špalíček při střelbě a kvůli jedinému trestnému bodu skončila na 6. místě. Děti dostávaly za své výkony plaketky a tašky s drobnými dárky a vedoucí byli odměněni lízátkem.

Tisková oprava
Kácení stromů musí být provedeno v době vegetačního klidu od 31.10.2013 do 31.3.2014.
Přílohy

1384188086_sb_drbna11_2013.pdf

1384188086_sb_drbna11_2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 951,88 kB
Datum vložení: 31. 12. 2013 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice