Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Duben 2013

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
Dolní Pertoltice 59 soutěže „ Vesnice roku 2008“
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz Držitel ocenění za podobu webových stránek
www.obecpertoltice.cz obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Margita Popelková 88 let, Alexandr Keller 76 let, Blažena Neufusová 71 let, Hana Hamalčíková 70let, Jana Votrubcová 64 let, Blažena Špátová 58 let, František Kloz 53 let, Eva Holzhauserová 51 let, Ladislav Plesar 48let, Josef Richtr 44let, Zdeněk Voňka 42let, Kamila Mlejnková 39let, Zbyněk Holeček 37 let, Anna Naske 37 let, Jindřich Plesar 36 let, Eliška Valentová 34 let, Pavel Horáček 32let, Höflerová Kateřina 29 let, Miloš Faciník 26 let, Ondřej Bílek 24 let, Michaela Kulmanová 22let, Kateřina Hofmanová 13 let, Jan Novotnyj 10 let, Sára Guttenbergová 8 let, Darina Čejková 6 let, Eliška Čepelíková 6 let a Höflerová Daniela 5 let a Helísek Jiří 5 let.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Rád bych touto cestou poděkoval za milé pozvání na výroční schůzi, kterého se mi dostalo od Mysliveckého sdružení Dolní Pertoltice. Konala se v sobotu dne 16.3.2013. Jako vždy byla atmosféra celého dne (tentokráte opět v Habarticích), skvělá a setkání bylo velice příjemným vybočením z běžného běhu dní. Přeji do dalšího období všem členům sdružení mnoho zdaru!
Viktor Podmanický starosta obce


Vážení spoluobčané,
stejně jako v minulých letech bude předkládat obecní úřad - "Závěrečnou zprávu o stavu Obce Pertoltice". Tentokrát bude po provedení auditu hospodaření jejím obsahem ohlédnutí za rokem 2012. Kompletní zpráva bude k dispozici na obecním úřadě nebo v elektronické podobě na www.obecpertoltice.cz.
Troufám si říci, že tento rok byl pro nás úspěšným. A to jak podle ekonomických ukazatelů, tak v ohledu života obce. Máme za sebou spoustu hezkých akcí a specifických návštěv, které zajišťovala ve valné míře p. Marie Srpová. Vydařený byl ,,Dětský den,, - který proběhl ve spolupráci s SDH Pertoltice a SOKOLu Pertoltice, a to na místním fotbalovém hřišti a v jeho okolí. Prezentace naší obce byla navýšena i činností občanského sdružení ,,Lidové stavby o.s.,, které se zabývá záchranou vzácných objektů v obci a též věnuje péči uchovávání tradic.
Upevnili jsme vztahy s našimi stálými partnery, podepsali jsme nové dohody na další období. Pravidelně jsme vás o všem informovali. A to jak prostřednictvím obecních webových stránek, tak na stránkách vydání měsíčníku „Drbna 2012“. V minulém vydání měsíčníku byly zveřejněny základní ekonomické informace.
Cílem výroční zprávy je připomenout alespoň nejdůležitější události loňského roku. Do roku 2012 jsme vstoupili již se stabilizovaným rozpočtem. Mohli jsme si dovolit pevnější krok. Vedení obce chce i nadále svěřené finanční prostředky smysluplně investovat, přesunout na řešení palčivých problémů života našich občanů. Naším každoročním předsevzetím je, aby výdaje nepřesáhly reálné možnosti našich příjmů. Za minulý rok se můžeme pochlubit významně přebytkovým hospodařením. Ač se velkou měrou finančně podílíme na platbách za likvidaci odpadů a zejména na splácení úvěru pro výstavbu bytového domu, držíme se stále v plusových číslech ve vztahu k ročnímu hospodaření. Zátěží je i nadále samotný provoz bytového domu, a to za stavu, kdy nejsou byty plně obsazeny.
S financováním jen několika projektů pomáhal krajský úřad, stejně jako v jiných letech. Podařilo se nám dokončit vše, co jsme započali. Zároveň jsme tedy nebyli nuceni korigovat naše požadavky na plnění v žádném případě dotačního titulu.
Pro rok 2013 je stále hlavním cílem zvýšení kvality života v naší malé obci. Během roku jsme se snažili nejen zlepšit podmínky pro život našich občanů, ale také různými akcemi v nich probudit pocit sounáležitosti s domovským regionem. Být patriotem není žádná nemoc, abychom se toho zalekli.
O tom, jak Vámi zvolené vedení obce pracuje, vypovídá mnoho indicií, nejen výroční zpráva. Mohli jste se přesvědčit sami v rámci kontroly řešení Vašich záležitostí.
Věřím, že také rok 2013, bude rokem úspěšným. Rádi bychom pokračovali v započatých tradicích a v rámci naší obce uspokojili, a to co možná nejvíce, požadavky občanů na spokojený život. A to se vším všudy. V tom nám bude ještě nějaký čas určitě bránit i přetrvávající malý zájem o dění v našem regionu, který je tak trochu stále na okraji zájmu státu. Zatím se zdá, že novému krajskému vedení není vše tak lhostejné, jak tomu bylo doposud. Pro reálné zhodnocení je třeba ještě vyčkat.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli, ať již jakoukoliv měrou na práci pro obec, pro zlepšení podoby života v naší obci. Věřím, že takových lidí bude postupně přibývat.
Viktor Podmanický starosta

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc březen 2013
- vyřízení problematiky ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek, – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko - problematika zaostávání regionu, protipovodňová ochrana, FVS a.s., a jiné – aktualizace webových stránek, příprava žádostí o čerpání finančních prostředků z dotačních titulů Libereckého kraje, práce na územním plánu obce, jednání na krajském úřadě – plánované rušení pošt v obcích, jednání kolem Komunitního plánu Frýdlantska, účast na valných hromadách a dozorčí radě FVS,a.s.

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Co vše musím udělat pro to, aby objekt k rekreaci byl v evidenci katastru nemovitostí převeden k trvalému bydlení či na RD?

Obraťte se na místně příslušný stavební úřad ( v našem případě je příslušný odbor MěÚ Frýdlant), se žádostí o změnu užívání stavby. Vezměte si sebou výpis z katastru nemovitostí, popřípadě, pokud již vlastníte projektovou dokumentaci, také tuto. Samozřejmým předpokladem je soulad s platným územním plánem obce. Pozemek musí mít navržené využití pro stavby pro bydlení, u pozemků určených pro individuální rekreaci nelze stavět, resp. nekolaudovat stavbu rodinného domu. Pouze na základě rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání stavby budete moci podat návrh u příslušného katastrálního úřadu, který provede tento zápis v záznamovém řízení. Pouze na základě výše popsaného lze poté vyhotovit záznam v centrálním registru nemovitostí. K otázce trvalého pobytu pro úplnost dodáváme následující:
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v § 10 stanoví, že občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“).

Pokud budete překvapeni výší daně z nemovitosti – vězte, že je vypočítána pouze po zvýšení koeficientu daně, který stanovil stát, nikoliv Obec Pertoltice. Obec v tomto období žádným způsobem nenavyšovala daňovou zátěž pro majitele objektů. Patříme mezi obce, které možnost pro navýšení rozpočtu obce, vyšším příjmem ze sdílených daní, nevyužila tak, jak mnoho jiných obcí a měst. Plně si uvědomujeme, že i tak je již pro mnohé naše obyvatele, neustálé navyšování různých poplatků i daní, neúnosné.
2.) Jak by dopadla naše obec ve srovnání s ostatními – s ohledem na neustálé zvyšování poplatku za odpady?
V prvé řadě je nutné se ohradit vůči výrazu ,,neustálé zdražování poplatku,,!V naší obci byla výše poplatku po několik let ve stejné výši. Teprve po letech uvolnili poslanci horní hranici, kterou obec může požadovat. O nákladech, které obec vynaloží každoročně na likvidaci odpadu z domácností, bylo nejen na stránkách tohoto měsíčníku popsáno již mnoho stran. Každá obec se každoročně rozhoduje, jak moc bude celý systém likvidace odpadů dotovat ze svého rozpočtu. Některé obce dotují systém zcela, některé částečně. Někde zvýšily právě výše uvedený koeficient daně z nemovitosti a z takto získaných finančních prostředků uskutečňují platby za likvidaci odpadů. Pro srovnání lze uvést několik případů z okolních obcí:

Obec Poplatek Obec Poplatek
Habartice 650,-Kč Frýdlant nyní 500,-Kč, ale během roku až na 800,-Kč
Černousy 500,-Kč Liberec jiný způsob poplatku
Pertoltice 600,-Kč H.Řasnice 600,-Kč
Kunratice jiný způsob poplatku Krásný Les 400/500,-Kč ( 500,-Kč -rekreační obj.)
Bulovka 500,-Kč Mníšek u Liberce 600,-Kč
Raspenava 350,-Kč Nové Město pod Smrkem 733,-Kč
L.Libverda jiný způsob poplatku Hejnice 470,-Kč

Je zřejmé, že cena za skládkování odpadů, odvoz, palivo......,a ostatní související atributy, bude neustále narůstat. Zrovna tak bude stoupat i množství odpadů.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
V měsíci dubnu bude obecní úřad uzavřen z důvodu provádění auditu hospodaření obce. O přesném datu budete informováni na vývěskách.
V měsíci březnu tato kontrola neproběhla, a to z důvodu nemoci kontrolora. Veškeré nutné záležitosti se proto snažte vyřídit mimo, posléze přesněji uvedený termín. Děkujeme za pochopení.


JINÉ (vp)
O Z N Á M E N Í

o sběru nebezpečného odpadu v obci Pertoltice. Proběhne v sobotu dne 18.května 2013 od 09:00 hod do 10:00 hod. Nebezpečný odpad je možno v uvedený čas situovat na návsi – prostor autobusové zastávky. Odpad budou přebírat pracovníci obecního úřadu. Neskladujte jej na tomto místě předem. Vozidlo sběrné firmy A.S.A., s.r.o., bude přistaveno po dokončení stejné akce v Arnolticích.

Vítání občánků
Dne 6.4.2013 byl do řad našich občanů přivítán nový človíček. Za účasti pana místostarosty, členek SPOZu a mladých hasičů, jsme přivítali Sáru Hančarovou. Přejeme rodičům i malé Sáře, mnoho spokojených chvil a společně prožitých krásných zážitků.

Výlet (vp)
Vážení spoluobčané, chtěli bychom se pokusit navázat na započatou tradici společných výletů našich občanů. Zabezpečeno je dostatečné množství finančních prostředků na letošní společný zájezd. Možná se uskuteční v kombinaci s plány našich hasičů?! Vše je třeba dojednat podle skutečného zájmu. Předpokládaný termín zájezdu a cíl bude stanoven podle vašich poznatků. Snad se podaří, aby se uskutečnil. Náklady na dopravu a vstupné bude plně hradit obecní úřad. Rádi přivítáme jakékoliv Vaše náměty, poznámky a připomínky k termínu či programu zájezdu ( v předchozím období přišla reakce pouze od p.Z.Voňky – uskutečnit výlet do některého z moravských sklípků). Děkujeme za vaši reakci.

Valdštejnské slavnosti v r. 2013 budou zase lákadlem
Valdštejnské slavnosti v roce 2013 pořádá opět Město Frýdlant. Vybralo osvědčený termín – třetí víkend v květnu, tj. 17.-19. května 2013.

Organizátoři vědí, že tato mimořádná kulturně-historická událost přitáhne do Frýdlantu desetitisíce návštěvníků, a proto chtějí ukázat z Frýdlantu vše, co za pozornost stojí! Vždyť Frýdlant a Frýdlantský výběžek nejsou jen Valdštejnské slavnosti! Radnice, zámek a hrad, Špitálek, betlém, rozhledna, náměstí se sochou Valdštejna, kostely, hradby, katovská branka, pivovar pod zámkem, hotel Antonie, restaurace U Kašíka, tenisové kurty a basilika v Hejnicích, singltrek na Smrku, lázeňská obec Lázně Libverda, rozhledna v Heřmanicích atd. jsou těmi pozoruhodnostmi, které si své návštěvníky a příznivce zaručeně zaslouží!
Valdštejnské slavnosti 2013 ve Frýdlantě budou mít sice podobný scénář, jak ty předchozí, ale nabídnou několik lákavých novinek. Frýdlant uvidí to, co tu ještě nebylo. Úžasní praporečníci nenechají nikoho na pochybách, že se tu opravdu něco významného děje. Návštěvníci Frýdlantu již mohou využít program Tři ze čtyř – pokud navštíví tři ze čtyř městských objektů (Městské muzeum, Špitálek, radniční věž a Frýdlantský Betlém), získají kartu s razítky jednotlivých objektů. Pokud tuto kartu předloží na Valdštejnských slavnostech, získají k jedné zakoupené vstupence druhou zdarma. Karty jsou k dostání ve všech objektech a MIC.

Vážení přátelé, příznivci Frýdlantu, Valdštejnských slavností a Frýdlantského výběžku, těšíme se na vás nejen v květnu, kdy se Valdštejnské slavnosti konají, ale v celou turistickou sezónu v roce 2013!
Převzato web MěÚ Frýdlant,autor:
Mgr. Alena Švejdová, tisková mluvčí VS 2013, tel. 482 464 066, 728 406 154

Z obecní kroniky
Přehled počasí v období měsíce března a dubna od roku 1984 do roku 1989, pro vás připravila p.Srpová, kronikářka obce.
r.1984 – březen, duben
Začalo tát začátkem měsíce, 15.3. prší, začala růst tráva. Ve dnech 21-22.3., v noci první bouřka – padaly kroupy. V dubnu -11.4. - 13:00hod , ve stínu 22 stupňů Celsia!
r.1985 – březen: do 29.3. sněhové přeháňky - sníh neleží, taje. V dubnu: 4.4. slunečno, neobvyklé teplo - až 23 stupňů Celsia. 11.4. První bouřka. Dne 11.4., na slunci 41 stupňů Celsia. Dne 24.4. ráno bílo, chumelí celý den! Další den - 25.4. ,sněhové přeháňky – ale sníh neleží.
26.4. je na nule a chumelí, 28.4. ráno sněží - až 3cm sněhu, 29.4. - na nule odpoledne padají sněhové krupky.
r.1986 – březen: od 16.3. do 22.3. panovalo krásné jarní počasí, přes den až +9 stupňů. Od 23.3. zase sněhové přeháňky, a to až do 27.3. - teploty mínus 3stupně Celsia.
28.3.! Prudké oteplení – odpoledne +18 stupňů!
Duben: do 10.4. denní teploty +3 až +9stupňů Celsia. Dne 10.4. prší, pak chumelí a teplota -2 stupně Celsia. Dne 11.4. vánice, závěje, leží 15-25cm sněhu, -3 stupně. Dál je noc -3 stupně, den +2 stupně, mlhy, dešťové přeháňky. Dne 24.4. - odpoledne na slunci 36 stupňů, ve stínu 20 - 22 stupňů Celsia.
r.1988 – začátkem měsíce března sněhové přeháňky, 9.3.- kalamita sněhová.15.3.prudké oteplení. Den +8 stupňů. Další dny přes den prší, večer chumelí (-3 stupně Celsia). Dne 22.3. chumelenice, ale neleží. Dne 28.3. do rána opět sněžilo. Dne 31.3., je +7 stupňů. Velikonoce - dne 26.3. - nádherné počasí.
Duben: začátek teplý. V noci až -4 stupně Celsia,den +7 stupňů.18.4.- den, ve stínu 21-23 stupňů Celsia, na slunci 33 stupňů. Dne 23.4. - chumelí.
r.1989 – Březen- začátek měsíce deštivo i jasno, šedivák i smog. 13.3.- plus 5 stupňů, kvetou fialky, petrklíče. Dál ošklivo, smog a déšť. 26.3. Velikonoce – nádherné počasí až do 31.3.
Duben: kvetou meruňky, večer se prudce ochladilo, ráno 2.4. - minus 3 stupně. Den – nula. Poletoval sníh, dál sníh a vichr. Poletuji žluťásci. Kvetou blatouchy, sasanky. Chladno do 13.4.
Kdy je +13 stupňů Celsia -krásně. 21.4. První bouřka, dále deštivo.

Marvin style s.r.o. Marek Sekáč ul. Míru 172
464 01 Frýdlant v Čechách tel.: +420 607 270 759 email: info@marvinfoto.cz www.photo-rally.com www.marvinstyle.cz

Foto: ( S.aB.Nykrýnovi)

Na počátku měsíce května 2013, proběhne v naší obci setkání – konference Podstávkové domy. Uskuteční se pod patronací Krajského úřadu v Liberci, ve spolupráci s občanským sdružením ,,Lidové stavby,, , Místní akční skupiny Frýdlantsko a Obcí Pertoltice.


AKCE MUZEUM OBCE
Válečné stavby – přednáška se bude konat dne 27.4.2013. Viz již avizované pozvánky.


Před 70 lety, v prosinci 1935, byl vybetonován první objekt československého stálého opevnění, pěchotní srub MO-8 u Bohumína. Od tohoto okamžiku začaly nejprve v pohraničí, později i ve vnitrozemí vyrůstat stovky železobetonových pevností, které měly zesílit obranyschopnost republiky. Podívejme se na širší souvislosti této velkolepé stavby.

Poprvé se myšlenka na využití opevnění objevila již krátce po vzniku republiky, konkrétně v březnu 1920, kdy vznikla Komise pro opevnění čs. státu v čele s přednostou technického odboru ministerstva obrany generálem Františkem Škvorem. Podle všeho to byl pouze formální akt a k žádným konkrétním činům se nepřikročilo. Ostatně na jaře 1923 šéf francouzské vojenské mise v Československu a současně náčelník Hlavního štábu československé armády generál Eugéne Mittelhauser označil myšlenku na vybudování pevností kolem československé hranice za absurdní a odmítl se jí zabývat. Československá armáda v té době totiž počítala s ofenzivním vedením války a s přenesením bojů na území protivníka. To platilo po celá 20. léta 20. století, i když například ve válečném plánu z roku 1925 se hovořilo o budování opevnění na směrech, kde nejvíce hrozil nepřátelský vpád. V tomto případě šlo ale nepochybně o opevnění polní, které se mělo stavět až za války.

Počátkem 30. let 20. století se postupně začalo mluvit i o stálém opevnění, a to hlavně v okolí prezidenta republiky a na stránkách vojenských odborných časopisů. V listopadu 1930 nadnesl otázku opevnění hranic prezident Tomáš G. Masaryk, v letech 1932 a 1933 se objevilo několik článků o stálém opevnění a jeho významu. V reakci na jeden z nich upozornil na tento problém v červnu 1933 náčelník prezidentovy vojenské kanceláře generál Silvestr Bláha. O tři měsíce později se generál Bláha k otázce opevnění vrátil a doporučil začít problematiku stálého opevnění ihned studovat. Co přesně k tomuto obratu vedlo nevíme, patrně skutečnost, že se ve Francii stavěla Maginotova linie. O opevnění se hovořilo i v Hlavním štábu československé armády a v roce 1932 vznikla v jeho operačním oddělení první studie na toto téma. Právě operační oddělení v té době pracovalo na zásadní reorganizaci československé armády, spočívající mimo jiné ve změně systému zajištění státních hranic. Jestliže podle dosavadní praxe mělo k obsazení hranice dojít až po skončení mobilizace, nyní se tak mělo stát ještě před jejím vyhlášením. To na jedné straně přinášelo významné urychlení pohotovosti armády, na druhé straně ale znamenalo, že jednotky na hranicích budou muset čelit nepříteli do doby než skončí mobilizace samy. Před důstojníky Hlavního štábu vyvstal problém, jak tyto jednotky posílit, aby mohly splnit svůj úkol.

Zpočátku se podle všeho počítalo, že tuto úlohu budou plnit zvláštní kulometné prapory, jejichž organizace se už nějaký čas plánovala. O těchto praporech se také zmiňoval jak plán reorganizace a modernizace armády schválený v květnu 1933, tak jeho podrobně rozpracovaná verze z listopadu téhož roku. V následujícím roce se už v dokumentech Hlavního štábu kulometné prapory neobjevily, zato Nejvyšší rada obrany státu uvolnila na svém zasedání 14. července 1934 pro potřeby budoucího opevnění 200 milionů korun. A o týden později byly pro provádění opevňovacích prací zřízeny v rámci ženijního vojska zvláštní opevňovací skupiny, přičemž se odhadovalo, že s konkrétními pracemi v terénu se začne na jaře 1935. První polovinu roku 1934 tak lze označit za dobu, kdy se rozhodlo o výstavbě stálého opevnění v Československu.

V srpnu 1934 odjeli vybraní českoslovenští důstojníci na studijní cestu do Francie, aby se na tamní Maginotově linii seznámili s moderním opevněním a se zkušenostmi francouzských kolegů. Po návratu byly na podzim 1934 za účasti nejvyšších armádních činitelů zahájeny rekognoskační práce v československém pohraničí, především na Ostravsku a Králicku. Přestože činnost se prozatím omezila na Čechy a Moravu, vůbec první pevnostní stavby vyrostly na Slovensku. Zde totiž vzniklo koncem roku 1934 z iniciativy zdejšího zemského vojenského velitele generála Josefa Šnejdárka několik pevnůstek v předpolí Bratislavy. Výsledkem činnosti opevňovacích skupin byly návrhy pevnostních objektů, předložené v lednu 1935. Ty se však ukázaly jako nevyhovující a ministerstvo obrany se proto obrátilo na Francii s žádostí o vyslání odborníků, kteří by s realizací československého opevnění pomohli.

Francie žádosti vyhověla a již v únoru 1935 přijeli její odborníci do Prahy. Jedním z jejich prvních doporučení bylo vytvoření nové organizace řízení opevňovacích prací. Dne 20. března 1935 vznikly Rada pro opevňování a Ředitelství opevňovacích prací. Rada v čele s náčelníkem Hlavního štábu generálem Ludvíkem Krejčím měla navrhovat prostory, které je nutno opevnit, Ředitelství v čele s I. zástupcem náčelníka Hlavního štábu generálem Karlem Husárkem zodpovídalo za přípravu a provedení opevňovacích prací. Dosavadní opevňovací skupiny byly v dubnu 1935 přejmenovány a podřízeny Ředitelství opevňovacích prací, čímž se výstavba opevnění definitivně osamostatnila. Po další návštěvě Maginotovy linie byly s pomocí francouzských odborníků připraveny nové návrhy pevnostních objektů a v říjnu 1935 začaly práce na stavbě prvního úseku u Bohumína. Ještě do konce roku se podařilo vybetonovat první pěchotní srub, v úvodu zmíněný MO-8.
Zahájení stavby na Ostravsku nebylo náhodné, neboť nebezpečí vpádu ze severu Moravskou bránou a následné přetnutí republiky si všichni dobře uvědomovali. Názory na opevnění jiných prostorů se ale již měnily. V návrhu z března 1935 se předpokládalo opevnění severní hranice s Německem od Bohumína po Krkonoše, jižní hranice s Rakouskem mezi Břeclaví a Znojmem a v menší míře i hranice s Maďarskem a s Polskem, vše dohromady v délce asi 600 kilometrů. Upravená verze návrhu se rozšířila o opevnění od Krkonoš po Labe a o opevnění Prahy a Plzně, čímž délka opevněné linie vzrostla asi na 850 kilometrů. Program budování stálého opevnění schválený Ředitelstvím opevňovacích prací v prosinci 1935 zachovával jednotlivé prostory i celkovou délku a stanovoval pět etap výstavby, přičemž první měla být dokončena do konce roku 1939. Celkové náklady měly přesáhnout 10 miliard korun.

Na jaře 1936 pokračovaly opevňovací práce na celém Ostravsku a rozeběhnout se měly také na Králicku, v Orlických horách a na Slovensku. Situaci ale zásadně ovlivnily dvě věci. V březnu 1936 odeslal zemský vojenský velitel v Čechách generál Sergej Vojcechovský na Hlavní štáb memorandum, v němž upozorňoval, že nemá dostatečné síly k nezbytnému zajištění hranic, a požadoval mimo jiné výstavbu opevnění nejen od Krkonoš na východ, ale též na řece Ohři. Protože si uvědomoval, že výstavba a vybavení stálého opevnění si vyžádá řadu let, navrhl urychlenou výstavbu opevnění polního typu na nejdůležitějších směrech. Následně proběhlo 27. dubna 1936 zasedání Nejvyšší rady obrany státu, kde přítomní zástupci politických stran vládní koalice důrazně požadovali opevnění západních Čech, a to hlavně z psychologických důvodů. Mělo se tak čelit přesvědčení, že se toto území s převážně německým obyvatelstvem nebude bránit, a současně mělo být pohraničí touto cestou více připoutáno k republice.

Zmíněné požadavky na opevnění Čech Ředitelství opevňovacích prací uznalo a zapracovalo do programu budování stálého opevnění z počátku června 1936, který předpokládal, že během 10 až 15 let bude v rámci čtyř etap opevněno více než 1200 km státní hranice. Program 4.června 1936 schválila na své schůzi za předsednictví prezidenta Edvarda Beneše Nejvyšší rady obrany státu, a to včetně odhadovaných finančních nákladů ve výši zhruba 10 miliard korun. Současně uvolnila pro potřeby československé armády zvláštní úvěr čítající 9,2 miliard korun, z čehož na výstavbu opevnění připadlo 2,5 miliardy korun. O den později vzala rozhodnutí rady na vědomí vláda.

Protože však realizace schváleného plánu byla záležitostí mnoha let (nemluvě již o vybavení a vyzbrojení), schválil náčelník Hlavního štábu generál Krejčí již v květnu 1936 stavbu jednoduššího opevnění, jak žádal generál Vojcechovský. Koncem měsíce byly zadány první stavební úseky a v létě vybetonovány kulometné pevnůstky v Orlických horách. Když v červenci nařídil předseda vlády Milan Hodža, aby se ihned zahájilo opevňování celé hranice, hlavně v západních a v severních Čechách, bylo možné mu vyhovět jedině tímto způsobem. V následujících měsících kulometné pevnůstky vyrostly v jižních a západních Čechách, na Trutnovsku, na jižní Moravě, ale také u Prahy. Do konce roku 1936 jich stálo v českých zemích již několik stovek. Zrodil se tak nový druh opevnění, které se začalo označovat jako lehké, zatímco původní opevnění se označovalo jako těžké.

Počátkem roku 1937 bylo rozhodnuto nadále pracovat na myšlence využití lehkého opevnění, jehož velkou výhodou se ukázalo rychlé budování. Dosavadní nepříliš vyhovující kulometné pevnůstky měl nahradit nový typ lehkého objektu vzor 37. Výstavba těchto moderních pevnůstek začala od března 1937 na celém území Československé republiky a postupně nabyla masového rozsahu. Spolu s pokračující výstavbou těžkého opevnění se stavělo před Prahou, v západních Čechách, na Šumavě, v severních Čechách, v Orlických horách, na severní i jižní Moravě nebo na jižním Slovensku. Dne 14. června 1937 schválila Nejvyšší rada obrany státu druhý zvláštní úvěr, tentokrát ve výši 5,6 miliard korun, z čehož na opevnění připadlo 2,45 miliard korun. V červenci 1937 dala svůj souhlas novému úvěru vláda.
( autor P.Šrámek) Pokračování v příštím vydání ,,Drbny,,

Mezinárodní den žen
Ve středu 13. března 2013 jsme v odpoledních hodinách na hasičské zbrojnici oslavili svátek žen. Zúčastnily se jí především maminky mladých hasičů a ženy, co docházejí na středeční „Drbárnu“. Dohromady se přišlo pobavit kolem dvaceti dospělých. Potěšilo náš, že mezi nimi byli i dva muži. O program se postarali mladí hasiči. Nejprve zatančili na písničku „Jede, jede mašinka“, potom zarecitovali básničky o jaru a maminkách a vystoupení zakončily nejmenší hasičky tanečkem v puntíkatých sukýnkách na písničku „Polámal se mraveneček“. Odměnou jim byl velký potlesk obecenstva. K svátku dostala každá z přítomných žen dečku s velikonočním motivem. Pak všichni při dobrém vínku probírali novinky v obci, než se v osm hodin rozprchli na oblíbené televizní seriály.

Knihovna v květnu
Upozorňujeme Vás na změnu otevírací doby Místní knihovny v Pertolticích v měsíci květnu. Knihovna bude otevřena v neděli 5. a 12. května a v sobotu 18. a 26. května v obvyklém čase.

Výlet do Dětenic
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice pořádá v sobotu 15. června 2013 v odpoledních hodinách zájezd do středověké krčmy v Dětenicích. Krčma je známá tím, že zde můžete pocítit středověk na vlastní kůži. Čekají Vás sličné tanečnice, šermíři, kteří se postarají o zábavu a rozptýlení, středověké písně. Zdejší specialitou je maso pečené na otevřeném ohni a další jídla, které jen tak někde neochutnáte. Součástí programu zájezdu bude i možnost navštívit místní pivovar s prohlídkou dobových interiérů sladovny, bednárny, varny, laboratoří, chmelnic, ležáckých sklepů, spilky, ledárny a historických sklepů včetně ukázky výroby piva z 18. století zcela podle původní receptury z tradičních surovin. Návrat z výletu bude v pozdních nočních hodinách.

Pro členy SDH Pertoltice je doprava zdarma, ostatní účastníci budou přispívat 150,- Kč. Vstup do středověké krčmy včetně jídla a pití a návštěvu pivovaru si hradí každý sám. (Ceny vstupů: krčma 145,- Kč, pivovar 95,- Kč). Více se dozvíte z plakátů. Závazný zájem můžete nahlásit na telefonním čísle 724 148 956 do 31. května.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Dne 9.4.2013 proběhlo konečné vyhodnocení výsledků soutěže ,,O nejhezčí velikonoční kraslici,,. Do soutěže byl přihlášen vyšší počet soutěžících, než v předchozích letech. Výsledky:
1. místo Anička Prousková
2. místo Pavla Prousková
3. místo Barbora Němcová

Děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži a těšíme se na jejich účast v dalších soutěžích. Ceny věnovala p.M.Srpová a obecní úřad.

OCHRANA MAJETKU - nabídka služby pro občany i podnikatele
Frýdlantská bezpečnostní služba spol s.r.o., se sídlem nám.T.G.Masaryka 99,ve Frýdlantě, nabízí elektronické zabezpečení nemovitostí s napojením na pult centralizované ochrany.
Bližší informace získáte přímo v sídle společnosti nebo na kontaktech:
tel. 482 312 483, tel. 603 285 335 
O společnosti. Frýdlantská bezpečnostní služba spol.s.r.o. byla založena v roce 1995 a od této doby je jedinou bezpečnostní službou ve Frýdlantském výběžku. Naše společnost se zaměřuje zejména na fyzickou ostrahu objektů klientů, avšak zajišťujeme i ostrahu objektů přes PCO(pult centralizované ochrany). Ke všem našim klientům přistupujeme individuálně a v souladu s potřebami a požadavky klientů navrhujeme i optimální zabezpečení objektů s tím, že naše služby odpovídají nejen potřebám klientů, ale současně i korespondují s obecně platnými právními předpisy a normami České republiky. Zásadně se nevyhýbáme odpovědnostem, stanoveným v příslušných smlouvách s klienty a jsme připraveni řešit jejich požadavky profesionálně, okamžitě a zodpovědně.

Přílohy

1365708495_sb_drbna4_013.pdf

1365708495_sb_drbna4_013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 350,13 kB
Datum vložení: 31. 12. 2013 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice