Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Březen 2013

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
Dolní Pertoltice 59 soutěže „ Vesnice roku 2008“
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz Držitel ocenění za podobu webových stránek
www.obecpertoltice.cz obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Jiřina Hájková 79let, Jiřina Valoušková 74let, Koloman Bari 68 let, Božena Nosková 67 let, Růžena Valášková 62 let, Božena Tretiníková 53 let, Renata Pešková 44 let, Markéta Valášková 43let, Martin Romanec 42let, Ivana Menclová 41 let, Marcela Novotnyjová 35 let, Petr Haloun 31let, Pavel Šantroch 30 let, Vít Bošina 18 let, Tereza Bryknerová 16 let, Michael Voňka 15 let, Kevin Bubeníček 13 let, Ondřej Prousek 8 let a Sabinka Soukupová 7 let.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,
milí sousedé, drazí přátelé,

zima je, v tuto chvíli , snad po posledním záchvěvu na konci února a počátku března za námi, a jaro si se svou průbojností bude hledat cestu i k nám. Všude přítomná pozitivní energie se pravděpodobně bude přelévat i do lidí a pokud některé z nás neschvátí jarní únava, budeme mít po mrazivém období chuť do práce. Ať již se jedná o zahrádky, zahradu, hospodářství, stavění, opravování všeho možného nebo nějaké to vylepšování. Tak nám všem přeji, aby nám elán vydržel a aby veškerá práce byla korunována úspěchem.

Letos připadají Velikonoce na neobvykle časný termín, hned na začátek dubna. Velikonoce bývají často pro lyžaře a milovníky zimních sportů obecně, poslední možností v sezóně, kdy si mohou zalyžovat. Ale to neplatí každý rok. Velikonoce jsou zároveň svátky typickými tím, že nemají pevné datum. Každý rok na ně připadne rozdílný termín. Ten se liší klidně až o měsíc. A mezi námi počátek jara v březnu a na konci dubna, to už je značný rozdíl.
V roce 2013 připadne velikonoční pondělí na 1. 4. 2013, takže na apríla. Prodloužený velikonoční víkend tedy vychází na 30. března až 1. dubna, školáci navíc mají velikonoční prázdniny od čtvrtka 28. 3. 2013. Datum Velikonoc se totiž určuje podle následujícího pravidla: Velikonoce připadají na neděli následující po prvním jarním úplňku, přičemž když první jarní úplněk bude v neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Dle těchto pravidel může velikonoční pondělí připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.
Jak asi víte, velikonoční svátky jsou staré, jako lidstvo samo a jejich počátek je odvozen z nebeské (astronomické) konstelace. Ať už je Vaše osobní prožívání Velikonoc pohanské, křesťanské, tradiční nebo moderní, jedná se spolu s Vánocemi o nejsilněji zažitý obřadní svátek a já Vám přeji jejich spokojené a uvědomělé prožití. Možná není tak známo, že naše pojetí tradičních Velikonoc je ve světě zcela ojedinělé. Mám na mysli obraz chlapů a chlapců s pomlázkami, kteří prohánějí a šlehají děvčata, zpívajíc koledy a doufají ve výslužku v podobě vajíček, či nějaké té ,,štamprle,,, či jiné dobroty.

Viktor Podmanický starosta obce


Tabulka č.1 Přehled o stavu závazků obce - evidovaných ke dni 01.11.2006
K úhradě jsou již pouze dlužné částky spojené s úvěrem na výstavbu bytů v bytovém domě ( úvěr + úroky), a zbývající část půjčky od fyzické osoby (pan L.Šeda). Průběh plateb ve všech oblastech je vyznačen v této tabulce ( údaje uvedeny v tisících ).

Tabulka č. 2 Stavy bankovních účtů
Stav na bankovních účtech ke dni rozvahy
Stav na bankovních účtech ke dni rozvahy
V řádku šest je uveden stav pokladny, který se vždy ke konci roku vynuluje odvozem prostředků do banky.


OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Je rozdíl mezi uhlím dováženým z Polska a hnědým uhlím z našich dolů pro české domácnosti? První rozdíl je patrný již při platbě za dodávku. A to v ceně. Druhý je pak následně zřejmý na základě poznatků při spotřebě. Uhlí dovážené z Polska má jiné parametry než uhlí běžně u nás dodávané pro domácnosti. Je také s největší pravděpodobností určené ke spalování v jiných, k tomu určených zařízeních, zejména v elektrárnách. Praxe potvrzuje, že v důsledku je pak nákup levnějšího uhlí dále zatížen, a to minimálně vyšší spotřebou a nižší výhřevností. Obecně je možno uvést, a v zákoně o ochraně ovzduší je také tak stanoveno, že v kotlích a kamnech lze spalovat jen palivo určené výrobcem. Pro domácí kotle a kamna je to pak většinou hnědé uhlí tříděné, či tzv. kostka. Asi bude mít nejeden z nás zkušenost, že i jeden kotel, kde je spalováno nevhodné palivo, dokáže svým kouřem zamořit okolí hodně daleko. Řešení problému je obtížné. Obec sice může vyhláškou zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje, jako je třeba hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Nikdy ale asi nebude mít kapacitu, aby se stihlo uhlídat, čím kdo doma topí. Kromě zákazů zbývá tedy lidi ekologicky vychovat a zajistit, aby pro ně bylo ekonomicky výhodnější topit kvalitními palivy v kvalitních kotlích. Například by se tak mohlo stát podporou státu, kterou by poskytl těm, kteří se rozhodnou pro výměny starých kotlů za novější typy, které splňují všechny požadované parametry na ochranu životního prostředí.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc únor 2013
- příprava podkladů pro nový pracovní poměr – administrativní pozice, příprava žádostí o dotace pro rok 2013, - příprava podkladů pro ukončení nájmů bytových jednotek, kontrola nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - řešení pohledávek, - řešení oprav v bytovém fondu a jiném majetku obce, výkon přenesené působnosti, výkon správních řízení o zrušení trvalého pobytu, řešení stížností a podnětů našich spoluobčanů.....

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
V měsíci březnu bude obecní úřad uzavřen z důvodu provádění auditu hospodaření. A to dne 20.3.2013. Veškeré nutné záležitosti se proto snažte vyřídit mimo tento výše uvedený termín. Děkujeme za pochopení.

PROSBA - SDĚLENÍ
Chtěli bychom poprosit tu část našich spoluobčanů, kteří tak činí, aby nesypali žhavý popel do kontejneru. Jedním z nešvarů v zimním období je ukládání žhavého popelu do popelových nádob, či kontejneru. Kontejnery jsou poté ohroženy vzplanutím a popelové nádoby se ničí. Proto se může v budoucnosti stát, že některým občanům nebude po takovém zjištění popelnice vyvezena. Již několikrát museli zasahovat naši pracovníci i hasiči a doutnající kontejner zasypat sněhem, či zalít vodou. Nemusíme Vám určitě vysvětlovat, co udělá mokrý popel a další odpad s kontejnerem v mrazech. Nový kontejner stojí cca 60 a více tisíc. Zdá se nám velice nespravedlivé, když se ničí obecní majetek s dopadem na zvýšení nákladů na komunální odpad pro celou vesnici. Není přece takový problém, sypat do kontejneru popel, který již není teplý. Stačí jen mít dvě nádoby na popel a ten žhavý nechat venku dostatečně ochladit.
Z důvodu častého výskytu odpadu, který není komunálním odpadem, připomínáme, co do popelnice a kontejneru na komunální odpad určitě nepatří: stavební odpad, horký popel odpad, který lze vytřídit (papír, plasty, sklo, textilie, polystyren, kovy atd.), uhynulá zvířata a objemné odpady.

AKTUÁLNĚ
Blíží se termín pro sběr nebezpečného odpadu. Zákon ukládá obci, aby 2x ročně tento sběr zajistila. Co považujeme za nebezpečný odpad? Zde namátkou několik vybraných exemplářů:

zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel (zahrádkáři jistě znají), repelenty (jsou taky pěkné svinstvo), zbytky čisticích prostředků u domácnosti, zbytky barev, laků, odmašťovadel, ředidel, olejů, motorových, izolačních lepidel, nemrznoucích směsí, (monočlánky), autobaterie, baterie z notebooků, mobilů, baterky z baterek ... a baterky všeobecně, staré a nepoužité léky, odpady z nemocnic (jsou často infekční), zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery, obrazovky monitorů, televizí (možná i radarů), chladničky (ve své podstatě veškerá elektronika, mobily, térový papír, PVC (instalatérské trubky, linoleum, některé dětské hračky, lékařské nástroje, apod), autovraky, veškerá další chemie z dílny mladých chemiků a pyrotechniků, odpady z průmyslové a chemické výroby (těch je v celkovém součtu NO nejvíce), kaly z čistíren odpadních vod.

Pozvánka na oslavu svátku žen (oč)
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci a Obecní úřad Pertoltice Vás zvou na již tradiční oslavu MDŽ, která bude ve středu 13. března 2013 od 17:00 hodin v zasedačce hasičské zbrojnice. Připraven je krátký kulturní program mladých hasičů a občerstvení. Pro ženy máme drobnou pozornost. Těšíme se na Vaši účast.

Masopust
Jak už je zvykem, jednou za dva roky se v naší vesnici koná masopustní rej. Ten letošní vyšel na sobotu 9. února a byl v novodobé historii Masopustů již pátým. Ve 13:00 hodin se sešly všechny masky před hasičskou zbrojnicí. Zástupce obce Miroslav Čejka předal s náležitou pompou pomyslný klíč od „radnice“ a vládu nad celou vesnicí do rukou rychtáře (tentokrát v podání Vladimíra Hovada) a jeho drahé polovičky rychtářky Markéty Valáškové. Vše bylo zpečetěno přípitkem a průvod čtyřiceti osmi maškar se mohl vydat na cestu. Putovali od stavení ke stavení, někdo pěšky, někdo na koních a někteří třeba v kočárku. Přáli lidem bohatou úrodu a za koledu věnovali taneček. Sluníčko jim svítilo na cestu a i sníh si dal v tento den pokoj.

Ze své veselé pouti se průvod vrátil na hasičskou zbrojnici až ve večerních hodinách. Tady se pak hodovalo až do noci a že bylo co jíst! Naše vesnice je plná výborných pekařek a kuchařek a tak se koblihy, koláčky nebo třeba karbanátky, obložené mísy a různé chlebíčky rozplývaly na jazýčcích.
Čtyřicetidenní půst hravě překonáme!

Hoří…
Začátkem letošního roku měla naše jednotka hasičů napilno. Topná sezóna je v plném proudu a tak požáry komínů nejsou ničím neobvyklým. Druhý týden v lednu jsme vyjížděli k požáru komína v Pertolticích a o týden později vzplály saze v komínu jednoho z okálů v Bulovce. Do třetice hořel komín v bývalém buloveckém statku. Všechny tři požáry naštěstí dopadly dobře. Plameny zůstaly jen v komínech a nenapáchaly větších škod. Příčinou požárů komínů bývá ve většině případů nedostatečná údržba komína a topení vlhkým dřevem.

Přesně o půlnoci z 19. na 20. února si vyžádalo operační středisko naši jednotku k požáru prodejního stánku do Habartic. Naši hasiči přijeli na místo jako první, za nimi dorazily ještě jednotky z Frýdlantu, Habartic a profesionální jednotka z Raspenavy. Současně s hasebními pracemi prováděli zasahující hasiči i rozebírání konstrukcí a odvětrávání objektu. V objektu se také nacházely nebezpečné tlakové láhve. Dle zdrojů HZS Liberec bude škoda na stánku a zboží v něm bezmála 1 milion korun.

Tomáš CÝRUS - práce v zahradě i koruně
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSNÍ ŘEZ DŘEVIN
(práce z lana)
odstranění odumřelých větví
začištění ran a zlomů
redukce v blízkosti staveb, sekání travních porostů

BĚŽNÉ ŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ
RIZIKOVÉ KÁCENÍ MENŠÍHO ROZSAHU
NÁVRH A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝSADEB

tel. 607 97 15 47 Višňová 39, 464 01 u Frýdlantu v Č.

Přílohy

1363012559_sb_drbna3_013.pdf

1363012559_sb_drbna3_013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 421,45 kB

1363012559_sb_drbna3_013.pdf

1363012559_sb_drbna3_013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 421,45 kB
Datum vložení: 31. 12. 2013 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice