Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Leden 2012

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům,kteří v měsíci lednu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě těmto oslavenkyním a oslavencům: Walter Brůna 76let, Zdenka Martínková 75let, Julia Dědečková 70let, Zdeňka Halounová 66let,Josef Valášek 61let, Josefína Reinišová 60let, Jiří Penčo 58let, Josef Jirsák 54let, Josef Neubauer 53let, Česlav Hejl 52let, Romana Voňková 43let, Antonín Trojan 42 let,Theodora Dědečková 39let, Pavel Lacina 37let, Lenka Čejková 32let, František Pajkrt 29let, Lucie Valášková 16let a Michael Richtr 11let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY
Vítáme vás do roku 2012! Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví. I v tomto roce se budeme zcela jistě snažit společně zlepšit podobu života v naší obci. Plánované příjmy nám opět budou sotva stačit na provádění údržby obecního majetku, či malou investiční obnovu majetku obce. Sehnat více finančních prostředků ze všech dostupných zdrojů, bude i v tomto období náš primární úkol. Očekávané příjmy ze změněného RUD nakonec nedorazí. I přes časté proklamace politiků na vládní úrovni, totiž nedošlo k dohodě vládnoucích stran nad schválením potřebných legislativních změn. Tyto mohly do našeho rozpočtu přinést částku kolem půl milionu korun.
I nadále je třeba podporovat všechny aktivní a pracovité spoluobčany, komunikovat s nimi a snažit se je v maximální míře podpořit. Základem obce není jen míra občanské vybavenosti, ale též i hodnoty, které jsou dány podobou společenského života, fungování spolků a dobré vzájemné vztahy občanů. I jejich vlastního vztahu k obci. Chtěl bych v tomto roce navázat na pozitivní výsledky minulého období. Zejména budeme dále neustále bedlivě sledovat a kontrolovat hospodaření obce. Ke kvalitnímu řízení obce je nutné nejen maximální úsilí starosty, ale všech zainteresovaných. Tedy i občanů. Chtěl bych vám tímto dopředu poděkovat za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc.

Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Jak postupují práce na opravách povodňových škod

V případě výše uvedených akcí se podařilo vyhotovit maximální možné procento z předpokládaných prací v oblasti oprav místních komunikací. V obou katastrálních území - Dolní i Horní Pertoltice. V jarních měsících tohoto roku bude dokončena práce na odvodnění příkopu u komunikace k Bryknerovým, dokončení úprav u staré hasičské zbrojnice. Dále budou dosypány krajnice všech dotčených komunikací. Tyto práce byly naplánovány tak, aby se na nich podílela obec svými pracovníky na veřejně prospěšné práce. Bude tím tvořen náš vlastní podíl na prováděných akcích.Všechny práce budou operativně řešeny. Zejména s ohledem na povětrnostní podmínky. V oblasti oprav mostků jsme ve skluzu. Byla provedena pouze stěžejní fáze opravy mostku u ,,Marků,, kde další práce budou v jarních měsících pokračovat. V souladu s výše uvedenými podmínkami. Další smluvně zajištěné opravy mostků a propustků budou probíhat v návaznosti na dokončení opravy mostku na páteřní komunikaci v Horních Pertolticích. Zbývá nadále opravit zatrubnění Pertoltického potoka u budovy č.p.64, mostek u ,,Neufusů,, a most k Bryknerovým. Vzhledem k pozdnímu přijetí finančních prostředků, nebylo možné vše dokončit tak, jak jsme si představovali. Práce budou probíhat tedy i v roce 2012. Všechny opravy by měly být dokončeny do konce června 2012. Poté bude následovat vyúčtování poskytovateli dotace.

2.) Nerozumím tomu, proč není otevřena v případě nutnosti ( uzavírka kvůli opravám), komunikace kolem bývalého statku. Tato varianta nikoho nenapadla?
Informace o průběhu a dopravním omezení byly, a též nadále budou pravidelně zveřejňovány na úřední desce, včetně zajištění dálkového přístupu. Snad zabezpečíme i v dalším období to,aby byly informace aktuální. Ač se někomu může zdát, že obecní úřad nevyužil všechny prostředky pro zajištění optimální trasy pro objížďky, není tomu tak. U předmětné komunikace ,,zadem do Horních Pertoltic,, jsem pochopitelně měl snahu jednat o zpřístupnění této dopravní cesty. Bohužel od vlastníka pozemku jsem nedostal do dnešního dne jedinou reakci na odeslanou žádost. Vzhledem k tomu, že komunikace je dlouhodobě znepřístupněna – (zde se můžeme všichni společně domnívat, že obecní úřad kdysi zaspal nebo nejevil ochotu situaci řešit), je řešení značně komplikované, ba zcela neuskutečnitelné v tak krátkých termínech. Během prováděných oprav majetku po povodni zcela bezpečně vznikla situace, která evokuje potřebu otázku této komunikace opět otevřít. V minulosti nebyly provedeny všechny úkony k tomu, aby veřejně přístupná komunikace byla zachována. Zadal jsem právní rozbor situace a podle jeho výsledku zahájím kroky, které snad povedou ke zvratu.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2011 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání - práce na dotačních titulech ( komunikace a mostek, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy o stavu obce, pronájem bytových jednotek v č.p.193 -prodloužení smluv, příprava jednání pracovní skupiny nad tvorbou územního plánování, spolupráce nad přípravou podkladů pro podání dalších exekučních příkazů , příprava na konečnou účetní uzávěrku roku, školení na krajském úřadě – starosta + vedoucí kanceláře, jednání dozorčí rady FVS a.s., přehledy - celkové hospodaření obce,

UPOZORNĚNÍ (jš)
POPLATEK TKO 2012
Výše poplatku pro rok 2012 je ve stejné výši jako v roce 2011 - tedy 500,-Kč na poplatníka.

Povinný přehled o kalkulaci poplatku bude zveřejněn na úřední desce, jako příloha obecně závazné vyhlášky. Z tohoto přehledu zcela jasně vyplývá oprávněnost stanovení maximální možné hranice, pro určení výše poplatku. Splatnost poplatku nebyla též změněna – zůstává opět do 31.3.2012.
Posledním dnem pro zaplacení je 31.3.2012, a to včetně. Pro platby uskutečněné bankovním převodem na účet obce, se nebere za dobu splatnosti datum podání bankovního příkazu, ale datum připsání správné částky na bankovní účet obce.
Uskutečnění platby
Platbu lze provést: 1) v hotovosti do pokladny obecního úřadu, ve stanovených úředních dnech a hodinách
2) bankovním převodem na účet obce
Také u poplatku za držení psů je pro rok 2012 stejná výše jako v roce 2011. 

ATUÁLNĚ (vp)
Veřejná služba po 1. lednu 2012 

Právní institut veřejné služby je upraven v zákoně o hmotné nouzi. Je prokázáno, že mnohé města a obce mají s veřejnou službou pozitivní zkušenosti. Od 1. ledna 2012 však dochází k podstatné změně pojetí veřejné služby, kterou obec bude muset též pojmout za své.
Nové pojetí veřejné služby
Od 1. ledna 2012 se pod pojmem veřejná služba rozumí „pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče“. Oproti stávající definici veřejné služby došlo k obsahovému rozšíření tohoto pojmu. Veřejná služba se již netýká jen „záležitostí, které jsou v zájmu obce“, nýbrž rovněž záležitostí dalších subjektů s veřejnoprávním prvkem, např. orgánů státní správy, školských institucí, nemocnic, knihoven, veřejných ústavů atd. Se změnou definice veřejné služby souvisí i změna cílové skupiny, která od ledna bude veřejnou službu vykonávat. Kromě osob v hmotné nouzi, které vykonávaly veřejnou službu i doposud, budou veřejnou službu vykonávat především „osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než dva měsíce“. Novela veřejné služby přinesla podstatné rozšíření jejího rozsahu na „maximálně 20 hodin týdně“ oproti 20 hodinám měsíčně dnes. Navíc, pokud osoba v evidenci uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu veřejnou podporu odmítne, přijde o podporu v nezaměstnanosti.
Smlouvu o výkonu veřejné služby neuzavírá podle zákona obec jako doposud, nýbrž krajská pobočka Úřadu práce. Vzhledem k účelu a charakteru veřejné služby má být smlouva o výkonu veřejné službu uzavřena krajskou pobočkou Úřadu práce po dohodě s obcí.
Kdo hradí náklady spojené s veřejnou službou?
Zákon jasně stanoví povinnost krajské pobočky Úřadu práce uzavřít „pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí, nebo jí bude způsobena“. Dále zákon stanoví, že krajská pobočka Úřadu práce „poskytne osobám vykonávajícím veřejnou službu ochranné pomůcky a pracovní pomůcky“.
Naše obec nemá ještě smlouvu uzavřenu, po vyjasnění mnoha nejasností kolem spuštění celého programu, bude možné výše uvedenou službu poskytovat pravděpodobně až od března roku 2012.
Co se týká naší obce, do hledáčku úřadu práce spadá v současné době celkem 19 lidí, z toho má 15 osob nějaký druh zdravotního omezení. K programu se tedy mohou přihlásit asi tak čtyři občané naší obce. Vzhledem k výši uvedeného počtu eventuálních uchazečů, není možné v naší obci zřídit pozici koordinátora pro veřejnou službu. Minimální počet je 8 pracovníků.


Škola ve Višňové (převzato)
Obec Višňová se po dlouhém zvažování a zjišťování možností udržet úplnou školní docházku, rozhodla zrušit 2. stupeň základní školy od 1.9.2012. Důvodem je stále klesající počet dětí a tím rostoucí náklady na provoz školy. Problémem nedostatku žáků a různými možnostmi řešení se vedení školy s vedením obce zabývalo několik let.

Žádost o spolupráci (převzato)
Policie České republiky z důvodů rostoucí kriminality v našem regionu, žádá všechny občany o spolupráci. Pokud si všimnete v nočních hodinách pohybu podezřelého vozidla, především s cizí registrační značkou, či podezřelých osob, informujte obvodní oddělení PČR ve Frýdlantu na tel. 482 312 105 (6).Přílohy

1326295746_sb_drbna1_012.doc

1326295746_sb_drbna1_012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 118 kB
Datum vložení: 31. 12. 2012 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Svatý Pavel z Noly zaplavuje štoly.


Pertoltice