Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Leden 2011

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům,kteří v měsíci lednu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě těmto oslavenkyním a oslavencům: Walter Brůna 75let, Zdenka Martínková 74let, Julia Dědečková 69let, Zdeňka Halounová 65let,Josef Valášek 60let, Josefína Reinišová 59let, Jiří Penčo 57let, Josef Jirsák 53let, Josef Neubauer 52let, Česlav Hejl 51let, Romana Voňková 42let, Antonín Trojan 42 let,Theodora Dědečková 38let, Pavel Lacina 36let, Lenka Čejková 31let, František Pajkrt 28let, Lucie Valášková 15let a Michael Richtr 10let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

Blahopřejeme novomanželům paní Blance Knapové a panu Miloslavu Peroutkovi při příležitosti uzavření sňatku.Vážení novomanželé, přeji Vám, aby touha, kterou k sobě nyní pociťujete, nikdy neochabla. Ať je vám hezky a lehko po celý váš další společný život.


SLOUPEK STAROSTY
Vítáme vás do roku 2010! Vše nejlepší v tomto roce. I v tomto roce se budeme snažit společně zlepšit podobu života v naší obci. Úkolem, nejen pro starostu, zůstane i nadále udržet prioritou rozvoj všech oblastí společenského života a zlepšování všech podmínek života. Příjmy nám sotva stačí na provádění údržby a malou obnovu majetku obce. Sehnat více prostředků ze všech dostupných zdrojů je náš permanentní úkol. I nadále je třeba ( doufám, že se tak vždy činilo), podporovat všechny aktivní a pracovité spoluobčany, komunikovat s nimi a snažit se je v maximální míře podpořit. Základem obce není jen míra občanské vybavenosti, ale též i hodnoty dány podobou společenského života, fungování spolků a dobré vzájemné vztahy občanů. I jejich vlastního vztahu k obci. Chtěl bych navázat na pozitivní výsledky minulého období, nepodléhat nátlakům a hlavně neustále bedlivě sledovat a kontrolovat hospodaření obce. Obec je velice složitý organismus a k jeho řízení je nutné nejen maximální úsilí starosty, ale všech zainteresovaných.

Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Velké poděkování zasílám i touto cestou panu Miroslavu Pilzovi. V kritických chvílích se naše obec, mým prostřednictvím, obrátila na pana Miroslava Pilze v roce 2010 hned několikrát. A to se žádostí o pomoc při řešení problematiky, která souvisela s letošní velice náročnou zimní údržbou. Vždy urychleně vypomohl. A to nejen v naší obci. Učinil tak na úkor svého času, který mohl věnovat fungování své firmy. Bohužel v naší obci není podnikatelů, či živnostníků, které můžeme s podobnými žádostmi o pomoc oslovit. Naše obec je rekreační centrum, svou roli zde plní pouze malé provozy živnostníků. Alespoň tak. Potřeby na velkou techniku však musíme řešit prostřednictvím importu z okolních obcí. Níže uvádím v tomto vydání, a to v popisu problematiky zimní údržby, jak musí naše obec pracně řešit podobné situace, jako byla ta při letošních sněhových kalamitách.
Ještě jednou moc děkuji za pomoc

Další velké poděkování zasílám touto cestou též panu Ing. Procházkovi. I na tuto adresu se bylo třeba hned několikrát obrátit během kalamitních stavů v naší obci. Též vždy urychleně vypomohl zapůjčením těžké techniky ze své firmy. Díky laskavosti a velice slušného přístupu jsme nehradili celou část nákladů. Použití techniky nám nebylo v jednom případě vůbec fakturováno. Velice si vážíme tohoto přístupu k našim problémům.
Ještě jednou moc děkuji za ochotu

OTÁZKY a ODPOVĚDI (zejména zimní údržba) (vp)
1.) Jak provádět - neprovádět posyp
Zcela určitě složité téma. Základní pravidlo musí být, podle mého názoru, zabezpečit sjízdnost a pochůznost komunikací. A to pokud možno v co nejlepších parametrech. Je pravděpodobně lépe posyp provádět vícekrát – z pohledu občana zbytečně, než jednou něco zanedbat. Posypového materiálu je dostatek. Díky náležité přípravě na zimní období. Ještě lze brát při rozhodování o provádění všech činností ( a já tomuto pohledu osobně přikládám velký význam) , názor kvalifikované většiny. Jinými slovy není pro mne směrodatný subjektivní pohled jednotlivců. Ať už je to kdokoliv. Pokud dopředu víme, že k nějaké nemovitosti v naší obci, je nutné zabezpečit příjezd pro sanitní vůz v častějším režimu, učiníme tak. Není možné se řídit něčím jiným. Naši pracovníci, kteří se podílejí na zimní údržbě, se setkávají v jedné části obce se slovními útoky. V návaznosti na to i s nepříliš pochopitelným chováním. Hned po posypání komunikace pracovníky obecního úřadu, je posypový materiál odklízen mimo vozovku. Pokud se v daném úseku cokoliv přihodí, jde na vrub onoho občana. A to zcela nepochybně. V plném rozsahu odpovědnosti. Na mnoha místech naší obci nejsme schopni zabezpečit sjízdnost v plném rozsahu a včas. Věřím, že v těchto částech obce, by lidé přivítali větší péči a podobné nápady by neměli.

2.) Nerozumím úplně tomu, proč se neprotahuje tak, aby bylo vše sjízdné. Třeba třikrát za den.Udělat vše tak, aby vládla spokojenost všude, to by bylo parádní. Jenže vše se také v nemalé míře řídí zejména ekonomickými pravidly. Je to neúprosná skutečnost. V situaci, kdy obecní úřad musí doplácet na bydlení hned několika obyvatel bytového domu, na základě jejich platební nekázně, nezbývá na ostatní činnosti dostatek prostředků. Byly sice v rozumné míře naplánovány i pro zimní údržbu, leč vzhledem k výše uvedenému, bylo nutné hned z několika položek rozpočtu sanovat propad ve splátkách úvěru na výstavbu bytů. To se dotklo též i prostředků na protahování komunikací v zimním období. Dále se navíc domnívám, že rozumně uvažující člověk musel při sledování dění v regionu pochopit, že nemůže požadovat míru provedené práce tak, jako kdyby nebyla vyhlášena kalamita. Letos zima vládne zeširoka. S plnou silou. A to hned od prvních okamžiků. Protahování místních komunikací bylo prováděno v tomto období poměrně bez výrazných problémů. A to až do okamžiků, kdy by s tím neudělal nikdo nic víc. Zaplať Bůh, že se v obci našel vůbec někdo, kdo je ochoten chopit se tohoto nelehkého úkolu. Pokud bychom byli někdy v budoucnosti odkázáni na objednávku prací vně obce, pravděpodobně by to vedlo ke zhoršení stavu. Všude, kde bychom požádali, budou nejprve práce provádět ve vlastním obvodě ( katastru). Teprve poté by se mohlo protahovat u nás v obci. Jedinou cestou je smluvní partner, který by exkluzivně prováděl pro naši obec. Jednání by asi nebylo však jednoduché. Zejména s ohledem na zcela jiné finanční požadavky. Již s ohledem na rozlehlé území naší obce. Což se bohužel rovná značné náklady i čas. Zlepšovat je vždy možné cokoliv. A nevyhýbá se to i této oblasti. Vězte, že se problematice budeme i nadále plně věnovat. Představitelé vedení obce jsou takřka denně v první linii a musí vysvětlovat občanům, proč nelze provést někdy pro ně zcela logické a pochopitelné kroky.

Během prosince 2010 a do 10.ledna 2011 byl starostou obce vyhlášen celkem třikrát kalamitní stav. Za tohoto stavu není obecní úřad povinen provádět zimní údržbu v rozsahu, který je určen závazným plánem zimní údržby. Dochází k jeho výrazné redukci. V takto stanoveném období je třeba dbát velké obezřetnosti při pohybu na místních komunikacích. Pečlivě zvažovat nutnost použití svého motorového vozidla. V nynějším období oblevy platí výše uvedené mnohonásobně. Místní komunikace jsou samý led a posyp často neúčinný.
V návaznosti na teploty, které mají panovat, je nezbytné dbát též opatrnosti a bdělosti ve vztahu k množství možného roztátého sněhu. V záplavových oblastech učiňte patřičné preventivní kroky, které povedou k zmírnění případných škod. Na našich webových stránkách byl umístěn nový odkaz na výstrahy, které jsou pravidelně zveřejňovány a aktuální.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2009 (vh)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání - práce na dotačních titulech ( komunikace a mostek, příprava zasedání OZ na tento měsíc, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava dalšího pronájmu bytových jednotek v č.p.193 a č.p.64, příprava jednání pracovní skupiny nad tvorbou územního plánování, jednání s právním zástupcem obce na řešení stížností jedné naší obyvatelky, jednání o ukončení nájmů u neplatičů, spolupráce nad přípravou podkladů pro podání dalších exekučních příkazů , příprava nového znění obecně závazných vyhlášek, příprava na konečnou uzávěrku roku, školení na krajském úřadě – starosta + vedoucí kanceláře, ukončení pracovních smluv VPP, jednání dozorčí rady FVS a.s. - celkové hospodaření, cena vody..a podobně, jednání o prodloužení smlouvy s firmou A.S.A s.r.o - cena za likvidaci odpadů a změna systému svozu...

UPOZORNĚNÍ (jš)
POPLATEK TKO 2011

Výše poplatku pro rok 2011 je ve stejné výši jako v roce 2010 - tedy 500,-Kč na poplatníka.
Povinný přehled o kalkulaci poplatku bude zveřejněn na úřední desce, jako příloha obecně závazné vyhlášky. Z tohoto přehledu zcela jasně vyplývá oprávněnost stanovení maximální možné hranice, pro určení výše poplatku. Splatnost poplatku nebyla též změněna – zůstává opět do 31.3.2011.
Posledním dnem pro zaplacení je 31.3.2011, a to včetně. Pro platby uskutečněné bankovním převodem na účet obce, se nebere za dobu splatnosti datum podání bankovního příkazu, ale datum připsání správné částky na bankovní účet obce.
Uskutečnění platby
Platbu lze provést: 1) v hotovosti do pokladny obecního úřadu, ve stanovených úředních dnech a hodinách
2) bankovním převodem na účet obce

ATUÁLNĚ (jš)
Výše poplatku za držení psů je pro rok 2011 je ve stejné výši jako v roce 2010. 

Vyhodnocení literární a výtvarné soutěže na téma „Povodně 2010“(vh)
a) Literární soutěž
Kategorie věk 13-15 let: 1.místo Valášková Markéta
Stříbrná Petra
Kategorie věk 15 a více: 1.místo Závůrková Irena ml.

b)Výtvarná soutěž
Kategorie věk 5- 8 let: 1. místo Valášková Růžena 2.místo Prousek Ondra
3.místo Prchal Tomáš
Kategorie věk 9-12 let: 1. místo Hofmanová Kateřina 2.místo Plesarová Aneta
3. místo Plesarová Andrea 4. místo Novotnyjová Nikola
Kategorie věk 13- 15 let 1. místo Valášková Markéta a Stříbrná Petra
Kategorie věk 15 a více 1.Závůrková Irena ml.
Ceny všem výhercům budou předány v následujícím období.Přílohy

1294862134_sb_drbna1_011.doc

1294862134_sb_drbna1_011.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 71 kB
Datum vložení: 31. 12. 2011 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice