Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Červenec 2011

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci
červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v 
desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a 
perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:

Richtrová Jana 65 let, Řeháčková Milada 65 let, Novotný Vladimír 62let, Jačová Miloslava
58 let, Hofman Bedřich 56let, Šantroch Vladimír 52 let, Tajbner Slavomír 47 let, Bošinová Vladimíra 41 let, Valášek Radek 41 let, Nykrýn Stanislav 40 let,Votrubcová Martina 38let, Fraňková Romana 37 let, Němcová Jitka 34let, Šímová Lucie 29 let, Šnobl Martin 23let, Mlejnková Jana 21 let, Pešková Denisa 20 let, Rysiowská Renata 17 let, Bryknerová Alžběta 12let, Krištofiak Marek 12 let, Prousková Pavla 11 let, Votrubec Dominik 11 let a Severýnová Denisa 5 let, Bubeníčková Valerie 2 roky a Novotnyjová Barbara 1 rok.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí
zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost
pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení
souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.


SLOUPEK STAROSTY
Touto cestou bych rád poděkoval za práci pro obec, kterou odvedli pánové Pavel Prousek a pan Jirka Votrubec, úsporu finančních prostředků přinesl též postoj pana J.Šlemra ml., který se rozhodl neúčtovat obci opravy a údržbu sítě veřejného osvětlení. A to za období prvního pololetí tohoto roku. Všichni tři pánové patří mezi naše občany, kteří dokáží udělat i něco navíc a přidat ruku k dílu, když je třeba. Podobně založených a vstřícných lidí si moc vážím. Jsou protiváhou těm, se kterými se lze také v životě setkat. I v naší obci. Těm jde jen a jen o ukojení ega a zájem jednotlivce. Díky setkáním tohoto druhu, se však paradoxně podařilo získat docela dost důležitých poznatků pro další práci. I dostatečných podkladů pro zhodnocení jednotlivých situací a zvážení dalších kroků. Je mnoho každodenních malých problematik, které je potřeba řešit. Některé se daří uspokojivě vyřešit, část jde horko-těžko vůbec zdravým rozumem pochopit. Natož je nějakým odpovídajícím způsobem uchopit. Tyto ,,malé,, problémy zastínil problém daleko závažnější. Tím je řešení splácení úvěru na rekonstrukci budovy bývalé školy na 14 bytových jednotek. Této problematice se věnuji obšírněji v jiné části tohoto vydání. Společné soužití v jedné obci či ulici je obrovskou zkouškou tolerance, vzájemné pomoci, respektování práv i potřeb druhých, elementární slušnosti a odpuštění, i když to mnohdy není jednoduché. Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří pomohli prožít celé předcházející období v pohodě, radosti a každodenní normálnosti, kteří svým, byť i sebemenším dílem, přispěli k tomu, že jsme se cítili doposud celkem dobře. Všem těmto lidem patří mé poděkování. Pro další úsek života v naší obci Vám přeji hodně zdraví, rodinné pohody a osobních i pracovních úspěchů. Všem přeji též prožití krásné dovolené, která bude naplněna pohodou a pěknými zážitky.

Vážení spoluobčané, dovoluji si zveřejnit tuto informační zprávu. Od června 2011 je v provozu betonárna v Novém Městě pod Smrkem, která vyrábí čerstvý beton na různé stavební akce. Naše výrobky odpovídají parametricky a kvalitou, výrobkům našich konkurentů a přesto jsou prodávány za podstatně nižší ceny. Další nezanedbatelnou výhodou je, že jsme „místní“ a tím se výrazně zkracují dopravní vzdálenosti a podstatně tak snižuje dopravní cena. Při zakoupení betonu od nás ušetří stavebník například jen na základech běžného RD 35.000,- Kč. a více. Samozřejmě čím větší akce, tím větší úspora.
Mnoho nových domů se na území naší obce nestaví, ale třeba někomu informace tohoto typu pomůže.
Betonárna Nové Město pod Smrkem , Švermova 960 , Michal Andr, tel.: 777250325 
IČO: 15096050, DIČ: CZ6503202486 Heřmanice 88, 464 01 Frýdlant

POZVÁNKA
Zveme všechny zájemce na setkání kronikářů. Které proběhne v sobotu dne 16.7.2011 od 10:00 hodin do 15:00 hod na sále kulturního domu v Dolních Pertolticích a v muzeu na Obecním úřadě v Pertolticích. Budete mít jedinečnou příležitost shlédnout obecní kroniky jednotlivých obcí Frýdlantského výběžku. A to včetně příloh s fotografickými materiály.
Marie Srpová vedoucí muzea obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc červen 2011 (vp)
Probíhalo školení pracovníků obecního úřadu – účetnictví, školení k podobě spisové služby, nové postupy v problematice skartace dokumentů a předání dokumentace státnímu archivu, účast na jednání dozorčí rady FVS a.s. - revitalizace společnosti, příprava podkladů pro přeúvěrování závazku obce z výstavby 14 bytových jednotek v budově bývalé školy, uzavírání nových nájemních smluv na byty i nebytové prostory, příprava podkladů pro získání nových pracovníků na veřejně prospěšné práce,

INFO Z ÚŘADU
Ve druhé polovině měsíce července a první polovině srpna bude čerpat starosta obce dovolenou. Zástup je zajištěn. Pro řešení naléhavých problémů bude k dispozici pan místostarosta . Je však třeba počítat s tím, že tomu bude vždy až po splnění svých pracovních povinností u svého zaměstnavatele. Upozorňujeme též v této souvislosti na to, že bude v srpnu čerpat dovolenou též pracovnice obecního úřadu. Tedy plánujte své návštěvy s tím, že bude chod kanceláře obecního úřadu v období prázdnin poněkud omezen.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
04/01/11 OZ po projednání schvaluje složení orgánů schůze. Dále schvaluje program zasedání.
Přítomno hlasování: 5 
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
04/02/11 OZ schvaluje zprávu o plnění usnesení z předchozích zasedání OZ.
Přítomno hlasování: 7 
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
04/03/11 OZ po projednání schvaluje revokaci usnesení pod číslem 02/19/11, ze dne 7.3.2011,
s textem - OZ schvaluje přidělení bytu v č.p.193, byt č.4, žadatel sl.Špátová. Starosta je pověřen podpisem nájemní smlouvy. Parametry – kauce ve výši trojnásobku celkového nájmu, doba nájmu na dobu určitou.
Přítomno hlasování: 5 
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
04/04/11 OZ na základě toho, že nebyl kronikářkou obce nepředložen zápis do kroniky, schvaluje přesunutí tohoto bodu na další nejbližší zasedání zastupitelstva.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
04/05/11 OZ schvaluje po projednání návrhu dodatku k původní Veřejnoprávní smlouvě na řešení přestupků, kterou má Obec Pertoltice uzavřenu s Městem Frýdlant, navýšení ceny za řešení přestupků pro občany z obce Pertoltice. Částka se zvyšuje ze 600,-Kč na 1000,-Kč/ za jednotlivý případ. A to s účinností od 1.července 2011. Starosta je pověřen podpisem smluvního dodatku.
Přítomno hlasování: 6 
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
04/06/11 a) OZ schvaluje vyhovět podané žádosti na přidělení bytu č.4, v č.p.193, Dolní Pertoltice. Žadatelka paní Kadlecová. Nájem vzniká od 1.7.2011, na dobu tří měsíců s možností prodloužení, nájemce uhradí trojnásobek celkového nájemného - jako kauci nájemného, a to před podpisem smlouvy. Starosta je pověřen uzavřít nájemní smlouvu.
Přítomno hlasování: 6 
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
b) OZ neschvaluje vyhovět podané žádosti na přidělení bytu, v č.p.193, Dolní Pertoltice. Žadatelka p.Doulová.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
04/07/11 OZ schvaluje dodatek ke Smlouvě na úhradu neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky, který předkládá Obec Habartice. Platnost dodatku na rok 2011.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
04/08/11 OZ po projednání výsledků analýzy možných postupů při revitalizaci společnosti FVS a.s. ,schvaluje pro jednání dozorčí rady společnosti jako výchozí variantu – spojení ( fúzi) FVS a.s., se silnějším partnerem ( společností podnikající v oboru vodárenství ). Obecní zastupitelstvo odmítlo naprosto všechny varianty, které by znamenaly zadlužení obce ( úvěr obce samotné, popřípadě úvěr s ručením majetkem společnosti jako takové). Starosta je pověřen přednést toto stanovisko obecního zastupitelstva na jednání dozorčí rady společnosti. Dále se ukládá starostovi uskutečnit hlasování pouze v souladu s výše uvedenou variantou postupu při revitalizaci společnosti FVS a.s.
Přítomno hlasování: 7 
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
04/09/11 OZ schvaluje po projednání nabídky společnosti UNIQA – (výstražný meteorologický systém), nereflektovat na předloženou nabídku.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
04/10/11 OZ bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam, kterým se schvaluje vyhovět žádosti na přidělení bytu v pečovatelském domě ve Frýdlantu. Žadatelka p.Jínová splňuje parametry na přidělení bytové jednotky ve výše uvedeném zařízení.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
04/11/11 OZ bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a následně schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2011.Platnost ke dni 13.06.2011.
Přítomno hlasování: 7 
Hlasování: pro: 7 proti:0 zdržel se: 0
04/12/11 OZ schvaluje Zprávu o přezkumu hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko a Závěrečný účet DSO Mikroregionu Frýdlantsko. Bez výhrad.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
04/13/11 OZ projednalo problematiku neplacení nájemného za nebytové prostory v č.p.64, Dolní Pertoltice
a schvaluje podání výpovědi nájemci. Starosta je pověřen provést patřičné úkony.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Jak bude řešit obecní úřad situaci kolem pronájmu -nepronájmu budovy školy?

Od července 2011 bude v bytovém domě 8 bytů uvolněných – nevyužitých. Penízky od obce však banka bude požadovat, ať už nájemníky máme, či nikoliv. Bytový dům byl obsazen plně pouze v období, které následovalo ihned po jeho kolaudaci. Od té doby každoročně vkládá obec nemalé finanční prostředky do sanace propadu příjmů z provozování, které byly plánovány při vzniku celého projektu. Bohužel pro obecní kasu, se příjmy dle plánu a nastavení podmínek pro čerpání úvěru, rovnají měsíční splátce bankovnímu ústavu. Nebylo počítáno s tím, že by nějaký ten nájemní byt mohl být i po nějaký čas bez nájemce. Natož delší čas. Pro zhodnocení roku 2011 budou již určitým způsobem vypovídající data, která jsou k dispozici v polovině roku. Letos plánovaný příjem je 804 000 ,-Kč ( včetně záloh na služby spojené s užíváním bytů). Skutečný stav příjmů v polovině roku je 231 960,-Kč. Výdaje činí 426 832,-Kč. Navíc jak jsem výše uvedl, bude polovina bytů ve druhé polovině roku prázdných.
Všechny jednotlivé roky dosavadního provozu bytového domu jsou zatíženy nejen tím, že obec musí hradit vytápění a provoz neobsazených bytů, ale do značné míry též i pohledávkami za neprovedené platby nájemného a záloh na služby, které jsou spojeny s užíváním bytů. V jednom z případů se pro nemajetnost a následné úmrtí dlužníka, obec ani nedočká kompenzace, byť by proběhlo soudní řízení. V dalších dvou případech je podán návrh u okresního soudu na vymožení pohledávky – celkem obě ve výši 135 000 ,-Kč + příslušenství ( soudní poplatek, odměna právníkovi a úroky z prodlení), u okresního soudu v Liberci. Další podání bude učiněno v následujícím měsíci na zbytek pohledávek z nezaplacených nájmů na bytovém domě.
Jednotliví dlužníci ( nájmy, poplatky, příjemce neoprávněné platby a půjčka FRB), mají nám všem poskytnout celkovou částku 425 000,-Kč. Příliš je to však netrápí. Dlouhodobě své dluhy vůči obci nechávají dojít až na samou mezní hranici, kdy je nutné celou problematiku řešit přes právního zástupce, soud a exekutora. Pravděpodobně pracují s teorií, že je to běh na dlouhou trať. Asi počítají s tím, že lidi okolo všechny možné průtahy otráví natolik, že se tím dál zabývat nebudou. Mezitím si řeší své dluhy u jiných věřitelů, v domnění, že obec nebude postupovat tak razantně. Je to však hluboký omyl a po doběhu všech řízení budou překvapeni, jak jim dluh vzroste. O další nemalé náklady spojené s vymožením dlužné částky. Z mého pohledu je zbytečné a nevýhodné zvyšovat tímto způsobem již existující dluh, ale zřejmě to tak má být. Na rozhodnutí čeká celkem pět podání k soudu. Ta se ještě nedostala ani na projednání.Vše výše uvedené vede pouze k tomu, že se budou krátit všechny položky v rozpočtu obce, kde jsou plánované prostředky na chod obce a podporu činnostem sdružením, investicím a opravám. Mnoho plánovaných věcí se neuskuteční. Všichni ostatní, kteří si plní své povinnosti řádně, však budou trpět. Tak už to je v našem státě nastaveno Po letech šplhání ze závazkové pasti se dostáváme zpět do situace roku 2006. Obecní zastupitelstvo obdrželo od obecního úřadu jasný signál, že je třeba najít urychleně způsob řešení. A to za pomoci rozpočtových změn a úprav. Úkolem všech členů vedení obce je zpracovat návrh na krácení finančních částek u jednotlivých položek.Z prostředků, které se těmito úkony podaří najít, se bude sanovat propad příjmů finančních prostředků ze všech výše popsaných oblastí ( zejména propad příjmů z výběru nájemného). Je to úkol nepříjemný, nepopulární, leč naprosto nezbytný.

2.) Obec se má prý podílet na projektu na modernizaci FVS a.s., ve Frýdlantu. Jak probíhá jednání? Kolik to bude obec stát?

V posledních letech se pokoušela společnost o revitalizaci zařízení na úpravu vody. Jistě jste zaznamenali v nejméně v jednom televizním vysílání, že FVS.a.s., má udělenu vyjímku do roku 2013. Ta umožňuje dodavateli distribuci vody, která obsahuje více dusičnanů, než je stanoveno normou. Náklady na úpravy jsou značné. Jednou z cest je kombinace dotace, úvěru a vkladu majitelů ( to jsou všechny obce v regionu – tedy 18 obcí). Naše obec je v rozhodování, co udělat pro revitalizaci společnosti v dalším období, poměrně v jednoduché pozici. Jsme již po několik let dozadu na stropu možností zapojení do jakýchkoliv podobných aktivit. Splácením dosavadních závazků je rozpočet obce značně handicapován. Zastupitelstvo je v tomto ohledu zcela zodpovědné. Další závazek při dosavadním projednávání věci nepřipustí. Druhá věc, neméně rozhodující je to, že další úvěr není ani teoreticky možné čerpat. Obec je tzv. přeúvěrována. Navíc již ručí svým majetkem a dalšími rozpočtovými příjmy v dalších období, za úvěr již přijatý na výstavbu bytového domu č.p.193, v Dolních Pertolticích. V probíhajících jednáních byla ze stolu smetena varianta spojení společnosti se silnějším partnerem, který by převzal FVS a.s. pod svá křídla. Po posledním jednání dozorčí rady se zdá, že celkové náklady na revitalizaci společnosti budou nad síly hned několika obcí. V prvé fázi je stanoven podíl obcí podle parity podílu na majetku společnosti. Tedy jednou osmnáctinou. Obec Pertoltice by tedy do projektu musela vložit celkem 2.777 000 – 3.500.000,-Kč – základní částka ( není uvedeno přesné číslo, protože není zcela jisté kolik budou tvořit úroky). Jak je výše popsáno, není z naší strany možno toto naplnit. Jak již jistě dobře víte, obec přijala úvěr na výstavbu bytových jednotek ve výši 3 050 000,-Kč a spolu s úroky se vyšplhal celkový úvěr na 5 750 000,-Kč. A to ještě nemusí být konečné číslo, protože úroková sazba se po pěti letech vždy mění. Pravděpodobně to bude vždy směrem nahoru. Společnému projektu ostatních zúčastněných obcí, jako takovému, nebudeme však bránit. Má naši morální podporu. Čas běží a potřebné změny asi skutečně musí přijít. Zatím nedokáži posoudit situaci, která by nastala po odmítnutí financování projektu i ostatními obcemi, jak bylo naposledy na společném jednání signalizováno.
U malých obcí se vklad do projektu rovná ročnímu rozpočtu obce. A to nejsou dopočítány ještě navíc ani úroky z případné půjčky. Z našich zkušeností víme, že úroky takřka navyšují jednonásobně hodnotu úvěru. Tak trochu cesta do pekel. Zatím tolik k dotazu. O dalším vývoji v této problematice budou všichni zastupitelé pravidelně informováni. Jejich prostřednictvím by se měly informace dostat až k Vám.


Žabky 2011(ms)
I v letošním roce probíhala operace na ochranu obojživelníků u Panenského rybníka. V letošním roce byla opět úspěšná. V roce 2010 žabky a čolci nešly - zůstaly v lese.Celkový sběr- žabky 20 ks a čolci 23 kusů. V roce 2011 se přenášely obojživelníci do náhradních lokalit. Protože je Panenský rybník stále prázdný, a to po povodni ze srpna 2010. Vliv na přesun měl i postup v projektu těžby štěrkopísků v lokalitě Dolních Pertoltic. Asi blízké otevření pískovny způsobí též menší rozlohu lesa v blízkosti Panenského rybníka. Letos se přeneslo do bezpečí celkem 290 žabek a 577 čolků.Z toho: 14 čolků velkých, 3 čolci horští
( ti jsou velmi vzácní), ostatní čolci obecní a 9 skokanů zelených, 5 blatnic, 3 skokani hnědí, 2 skokani zelení- krátkonozí a zbytek byly ropuchy. Letos na konci dubna přišlo 60 kusů jednoročních ropuch ( asi 1 cm velkých).

Záměr v sousedním Polsku (vp)
Radní LK Jaroslav Podzimek jednal s ministrem Chalupou i o stavbě větrných elektráren v BogatyniiRadní Libereckého kraje Jaroslav Podzimek jednal v předchozím období s ministrem životního prostředí ČR Tomášem Chalupou při jeho návštěvě Libereckého kraje i ve věci Větrná farma Bogatynia.

Dalším tématem bylo odkanalizování města Raspenava a fungování liberecké spalovny Termizo, a.s. Spolu s dalšími hosty se krajský radní pro zemědělství a životní prostředí rovněž setkal se starosty Frýdlantska.„Liberecký kraj zcela zásadně není spokojen s provedením hodnocení dopadu záměru na krajinný ráz na území České republiky a tím na kvalitu života. Zejména chceme, aby projektanti brali ohled na možnou hlukovou zátěž. Trváme také na tom, že krajinný ráz Frýdlantského výběžku bude záměrem (cca 50 větrných elektráren) významně ovlivněn a v důsledku toho bude ovlivněn i potenciál rozvoje cestovního ruchu v této hospodářsky slabé oblasti,“ řekl radní s tím, že kraj, obce Višňová a Kunratice a Krajská hygienická stanice požadují nově vyhodnotit varianty rozmístění a počtu VTE. Vyhodnocení krajinného rázu požaduje kraj provést z lokalit: Frýdlant – rozhledna,Višňová – Pohanské kameny, Višňová – Loučná – nad serpentinami, Višňová – Poustka – vodárna, Kunratice – cyklotrasa 3039 – místní komunikace 5C (nad spol. AGROFANDA) Albrechtice - odbočka na Heřmanice, Radiomaják – mezi Dětřichovem a Kunraticemi Jizerské hory – vyhlídka Krásná Máří a Heřmanice - Lysý vrch. Dále požaduje doplnit vyhodnocení hlukové zátěže navržených variant pro území obce Kunratice a obce Višňová (a to v osadách Víska, Minkovice, Andělka, Filipovka, Saň, Loučná). Pan ministr v tomto směru přislíbil pomoc.

Krajské kolo dorostu
Dvanáctého června nás reprezentovala hasička Markéta Valášková v Krajském kole dorostu. Soutěž pořádalo okresní sdružení Semily a proběhla na krásném, nově zrekonstruovaném stadionu v Turnově. Už jen dostat se do krajského kola byl pro Markétu obrovský úspěch a tak jsme si přáli jen bojovat se ctí a neskončit poslední. První disciplína – test z požární ochrany – se nepodařila. Jedna chyba znamenala deset trestných bodů a mlhavé šance a dobré umístění. Sto metrů překážek a dvojboj naše hasička zvládla velmi dobře. Skončila v nich vprostřed výsledkového pole. Celkově to ale znamenalo 10. místo z jedenácti účastnic. Úkol jsme splnili. Odešli jsme se ctí. Pro příští ročník si odnášíme spoustu nových zkušeností.

O povodňovou lopatu
V sobotu 2. července jsme s družstvem žen –hasiček, doplněným jedním mužem, jeli do Višňové soutěžit o zlatou povodňovou lopatu. Podle výstrah meteorologů to spíše vypadalo, že budeme pytlovat naostro. Naštěstí déšť nás hodně šetřil a jen sem tam lehce zamrholilo. První část soutěže byla klasická pytlovačka. Úkolem pětičlenného družstva bylo naplnit dvacet pytlů pískem, postavit z nich povodňovou hráz, pomocí historické ruční stříkačky shodit proudem dva terče a pytle s pískem znovu vyprázdnit. Díky dobré taktice jsme to bravurně zvládli až po vysypávání pytlů. To bylo trochu chaotické. Je vidět, že při povodních tuto práci dělají jiní. Náš čas byl třetí nejlepší z osmi soutěžících družstev. Pak jsme si odpočinuli při ukázce požárního vznášedla a povodňových stěn. Následovala druhá část soutěže – ještě humornější než ta první.

Našim úkolem bylo naplnit džberovou stříkačku vodou pomocí holínek a srazit dva terče. Další část družstva zatím musela vypít půllitr piva a sníst konzervu lanšmítu, co zbyla ještě z povodňových zásob.
Vše nám klapalo až do chvíle, než jsme měli otevřít konzervu. Ouško od víčka se utrhlo! Museli jsme víčko tedy drasticky promáčknout. Povedlo se! Sníst lanšmít byla hračka. Od rána nám pěkně vyhládlo. Při vyhlašování výsledků jsme nevěřili vlastním uším. Naše družstvo skončilo na celkovém druhém místě. Vždyť jsme také měli z loňského srpna řádně nacvičeno. První byly Předlánce. Naše družstvo si krom zlatého poháru odvezlo také poloviční sud piva – nutno podotknou, že v družstvu byli samí nepijáci – a přihodili nám také plato povodňového lanšmítu.

Noční útok
Jen naši hasiči dorazili z dopolední soutěže o povodňovou lopatu začalo vytrvale pršet. Večer jsme se tedy na soutěž do Nového města pod Smrkem vybavili pláštěnkami a teplými kabáty. Sestava byla, jak se říká „ co dům dal“. Tři dorostenky s kamarádkou, co hasičinu nikdy neviděla, jedna žena, jedna posila z Heřmanic a alespoň jeden pořádný chlap. Jeli jsme si to hlavně užít. Družstva, která jezdí na noční požární útok jsou totiž těžký kalibr a jen stěží bychom jim stíhali i v nejsilnější sestavě. Soutěž začala ve 22:00 hodin, když už se pořádně setmělo. Naše družstvo přišlo na řadu kolem jedné hodiny v noci. Běželi jsme na jistotu a s rozvahou a ono to vyšlo! Terče jsme nastříkali za 65 sekund, což by i naše koně, co zůstali doma, jen stěží překonávali. Vyneslo nám to 10. místo. Za sebou jsme nechali hned sedm družstev. Pršet celou noc ani na chvilku nepřestalo.

Změny poměru mezi příjmy a výdaji podle sociologů zvýší sociální rozdíly mezi domácnostmi. To se může projevit například u dětí, kdy ve třídě se vytváří jedna skupina, která vždy může jet na školu v přírodě, má moderní počítač, může navštěvovat různé zájmové kroužky, a druhá, která takové možnosti díky příjmové situaci rodin nemá. Většina českých domácností musí počítat, že příští rok z rodinných peněženek vyndá víc, než do nich vloží. Pokud projdou v původní podobě všechny vládní reformy, jen změna DPH bude znamenat navíc oproti současnému stavu výdaj 20 miliard korun, větší spoluúčast pacientů přidá k novým výdajům rovněž několik dalších miliard.Předběžně se odhaduje, že větší spoluúčast pacientů by v korunách představovala v rozsahu několika let navíc celkem 18 miliard nových výdajů Čechů a Moravanů. A to nemluvíme o ceně tepla, vody, plynu, pohonných hmot. Navíc se dá předpokládat, že mzdová zdrženlivost firem, ale především státu vůči svým zaměstnancům bude pokračovat. Již v prvním letošním čtvrtletí se ukázalo, že díky vládní finanční dietě příjmy zaměstnanců veřejného sektoru reálně poklesly, což se nedá říci o výdajích.Více než polovině domácností v Česku se nedaří ušetřit měsíčně významnější částku. Většinu příjmu spotřebují na běžné platby, výdaje a nákupy, prokázal jistý průzkum.
ČERVENEC NA FRÝDLANTSKU
2.7.-3.7.2011 Hejnice
Oslavy výročí 800 let Hejnic. Tradiční letní Hejnická pouť se letos promění ve finále oslav
výročí 800 let Hejnic. Připraven bude také speciální parní vlak, který bude jezdit v sobotu
na zdejší železniční trati s nejrůznějšími zastávkami od Liberce, přes Raspenavu, Bílý
Potok, Frýdlant až třeba po Višňovou. Účinkují: Divokej Bill, Tomáš Klus, Medvěd 009,
Děda Mládek IB, Jaroslav Uhlíř, Těla, Cimbálovka, Dechovka, Los Chuperos a další.
Město Hejnice
2.7.2011 Hejnice Koncert v hejnické bazilice od 15:30 hodin Peter Kleinert - varhany, Lutz Hildebrandt -
trubka MCDO Hejnice
6.7.2011 Frýdlant Od 17:00 vernisáž výstavy uměleckého moření dřeva olejů Rudolfa Schiffnera. Město Frýdlant
7.7. – 31.7.2011 Frýdlant Výstava uměleckého moření dřeva olejů Rudolfa Schiffnera ve výstavní síni radnice. Město Frýdlant
14.7.2011 Frýdlant Šubruňk – v rámci kulturních čtvrtků na radnici, od 17:00. Město Frýdlant
16.7.2011 Hejnice Koncert v hejnické bazilice od 15:30 hodin Drahoslav Gric - varhany, Kristýna Kocová -housle, Karel Chudý - violoncello MCDO Hejnice

16.7.2011 Frýdlant Oldies party pod širým nebem. Slávek Mirovský pouští hity ze 70-tých, 80-tých a 90-tých let. Vstupné 50,- Kč na zimním stadionu Frýdlant.
16.7.2011 Dětřichov Soutěž o pohár starosty. Od 9:00 na místním hřišti. SDH Dětřichov
27.7.2011 Hejnice Koncert v hejnické bazilice od 19:00 hodin. EUROPERA Jugendorchester & Jugendchor, dirigent Miloš Krejčí, sólisté Kateřina Šmídová-Kalvachová - soprán, Jarmila Kosinová - alt, Josef Zedník - tenor, Pavel Švinger - bas, sbormistři Silvie Pálková, Alena
Sobotková, Zuzana Kubelková, Ilona Szewerniak
MCDO Hejnice
28.7.2011 Frýdlant Vltavín - v rámci kulturních čtvrtků na radnici, od 17:00. Město Frýdlant

Nabídka provedení prací

OLDIES PÁRTY POD ŠIRÝM NEBEM
Akce se koná dne 16.7.2011 od 21:00 na zimním stadionu.
Po loňské úspěšné akci, které se účastnilo 500 hostů, si Vás dovolujeme pozvat na tuto ve Frýdlantě ojedinělou diskotéku pod širým nebem, kde symbol frýdlantských diskoték posledních třiceti let Slávek MIROVSKÝ bude pouštět hity 70-tých, 80-tých a 90-tých let. Zajištěno je samozřejmě bohaté občerstvení jak tekuté, tak dobroty z grilu. Přijďte na tuto jedinečnou akci a vemte sebou své známé. Vstupné je pouhých 50 Kč a ceny občerstvení víc než lidové.

KINO Frýdlant
V kině stále probíhá rekonstrukce po loňské povodni. Předpokládané otevření je na přelomu září a října 2011, jak uvedla na webových stránkách Města Frýdlantu paní Bc. Martina Černá, vedoucí odboru majetkosprávního.

Od 11. do 20 července bude oblačno, přechodně i polojasno, občas s přeháňkami a bouřkami. V druhé polovině této dekády postupně oblačno až zataženo s četnějšími srážkami, ojediněle i bouřkami, uvádí ČHMÚ v nové měsíční předpovědi, zveřejněné na webu ústavu. Nejnižší noční teploty by měly být mezi 16 až deseti stupni. Nejvyšší denní teploty zpočátku vystoupají na 22 až 28 stupňů, přechodně dosáhnou až třicítky, postupně však budou jen od 19 do 25 stupňů.Mezi 19 a 25 stupni Celsia by se měly maximální denní teploty pohybovat i od 21. do 31. července, v noci to má být od osmi do 14 stupňů. Během tohoto období čekají meteorologové oblačno až zataženo, občas déšť a přeháňky, ojediněle bouřky.Oblačná obloha, přechodně i polojasná, občas s deštěm a přeháňkami a místy bouřkami bude podle ČHMÚ charakterizovat počasí první srpnové dekády. Nejnižší noční teploty očekává předpověď mezi devíti a 15 stupni, nejvyšší denní teploty od 21 do 27 stupňů Celsia.Přílohy

1310394815_sb_drbna7_011.doc

1310394815_sb_drbna7_011.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 505,5 kB
Datum vložení: 31. 12. 2011 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bujný květ - plný úl.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice