Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Říjen 2009

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
soutěže „ Vesnice roku 2008“
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce
v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Antonín Hamalčík 68 let, Majbová Eva 61let, Romanec Josef 60let, Novotný Milan 59let, Plesar Jan 59let, Vitásek Jaroslav 57let, Tesařová Milena 56let, Běloch Petr 54let, Čepelíková Dagmar 53let, Hejlová Jitka 53let, Pajkrtová Marie 52let, Faciník Stanislav 49let, Srpová Růžena 46let, Vokálek Vlastimil 41let, Loučková Pavlína 37 let, Soukup Jaroslav 37let, Bryknerová Romana 36let, Doová Šárka 36let, Votrubec Jiří 35let, Hofmanová Eva 32let,Čepelíková Dagmar 30let, Majba Jan 29let, Pospíchal René 18let, Richtr Josef 15let, Rysiowski Robin 14let, Bubeníčková Alexandra 13let a Bubeníčková Michala 12 let, Hofman Ondřej a Tomáš 2 roky a Novotnyj Daniel David 1 rok.

SLOUPEK STAROSTY
V nedávné době proběhla již tradiční soutěž o nejlepší podobu zahrádky a předzahrádky. Účast byla oproti poslednímu ročníku výrazně slabší. Do soutěže se přihlásilo letos jen 5 našich občanů.Těžko říci, zda je to tím, že se lidé musí více ohánět, tím není dostatečné množství času, nebo zda jde o nechuť, způsobenou tím, že Vás stále do něčeho tlačíme. Ještě jedna varianta přichází v úvahu, ale ta nemá řešení v žádné oblasti. Ale pro prezentaci naší obce nestačí uvádět jen strohá statistická čísla a údaje. Samozřejmě, že nedělat nic je levné a nenáročné. Nakonec si musíte pamatovat úspěch v soutěži „Vesnice roku 2008“, kde obec dosáhla pěkného výsledku v jedné z kategorií – ocenění za práci s mládeží. Navíc jsou na umístění vázány i finanční prostředky. A ty jsou pro nás více než potřebné. Kategorií je více. Jako třeba kategorie, kde se hodnotí podoba společenského života v obci. Jen je potřeba do přihlášky mít co napsat. To, že si na společenský život a dění ve všech složkách jen budeme hrát, nebude stačit.A to ani teď, ani v příštích letech.

Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Je možno nějak zlepšit sekání na hřbitově?

Popravdě řečeno, asi není. Tedy v současné době. Nyní je stav dán hned několika parametry. Technika je zastaralá – léta řádně neudržovaná. V současné době se seká jedním křovinořezem, který obec koupila za 500,-Kč od Města Frýdlantu (naštěstí). Protože druhý křovinořez nebyl tři neděle k dispozici z důvodu opravy. Navíc je za svým zenitem, což dokládá poslední prohlídka u specialisty. Stroj je dle posudku odborníka dožitý. Sice pracuje, ale za cenu opravdu neúměrných nákladů. Jiné stroje na údržbu obec již nevlastní. Samozřejmě, že si to vedení obce uvědomuje. Ale finanční situace je jasně daná. Tedy nákup nového vybavení je na řadě až příští rok. Lépe řečeno, tak je plánováno. Díky okolnostem, ovlivňujících ekonomickou situaci státu -potažmo obcí, které jistě máte možnost sledovat, může být vše úplně jinak. Hřbitov se již sekal celkem třikrát. Stejně jako loňského roku. Větší četnost prací je dána pokrytím nákladů. Již teď by obec musela přistoupit na zvýšení platby za pronájem hrobového místa, aby se příjem vyrovnal s náklady. Vzhledem k tomu, že již nesekáme plochy, které nejsou ve vlastnictví obce – zejména podél části komunikací, trochu ušetříme. Poplatky se tedy upravovat nebudou.

2.) Co je skryto pod pojmem prací nad přípravou komunitního plánu? Je možno získat trochu více info?! Jistě. Je to nejen možné, ale i potřebné! V posledním období se pohnula kupředu společná myšlenka větších obcí a měst v našem regionu,vyřešit problémy v mnoha sociálních oblastech. K těmto aktivitám se připojila i naše obec. A to z důvodu toho, že nemůžeme stát na okraji společnosti, která se snaží o získání většího množství finančních prostředků, které by směřovala do sociální oblasti. V návaznosti na vznik dokumentu s krajskou působností, který řeší problematiku potřeb sociálních zařízení v celém regionu, bylo zjištěno, že potřeby regionu Frýdlantska, není situace řádně zmapována. Byla oslovena renomovaná firma z oboru a provedena objednávka na tvorbu dokumentu, který by potřeby regionu v sociální oblasti zmapoval a sjednotil. Bylo vytvořeno několik pracovních skupin. Starosta naší obce pracuje ve skupině, která řeší problematiku nejrozsáhlejší. Skupina pracuje pod názvem: „Osoby ohrožené sociálním vyloučením a závislé na návykových látkách“.
Tato pracovní skupina, která se zabývá dětmi a mládeží do 26 let věku ohroženými společensky nežádoucími jevy, osobami do 26 let věku opouštějícími výkon ústavní péče, rodinami s dětmi, oběťmi násilí, trestné činnosti, obchodu s lidmi, komerčně zneužívanými, osobami bez přístřeší, osobami žijícími v sociálně vyloučených lokalitách, nezaměstnanými, osobami vedoucími rizikový způsob života, pachateli trestné činnosti, osobami ohroženými závislostí nebo závislými na návykových látkách.
Pokud by se chtěl někdo připojit, jen to uvítáme. Samozřejmě platí, že více hlav, více rozumu.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (vp)
Zastupitelstvo naší obce na svém zasedání řešilo požadavek na snížení nájmu na pronájem nebytových prostor - provozovna restaurace v Dolních Pertolticích, neoprávněné užívání objektu k podnikání, neoprávněné užívání majetku obce – pozemkové parcely v Dolních Pertolticích, pohledávky – způsob řešení, zastupitelé projednali materiály ve vztahu k Mikroregionu Frýdlantsko, nové cena vodného a stočného, návrh rozpočtu mikroregionu, zprávu starosty a zprávy výborů zastupitelstva. Dále se projednávali podklady k probíhajícím investičním akcím , projednával se pronájem bytů v č.p.193 a č.p.64.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc září 2009 (vp)
- soudní řízení se zhotovitelem díla ( bytový dům č.p.193), plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – spolupráce na řešení problematiky kolem projektů investičních prací na rok 2009, ČOV u č.p.64, opravy veřejného osvětlení v Dolních Pertolticích, oprava komunikace a mostku, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – odeslání návrhů na provedení exekucí – pokračování soudního řízení s firmou DI-TECH s.r.o. – řešení reklamací provedených prací na bytovém domě č.p.193 – jednání k prodej pozemků – prodej materiálu a nepotřebného majetku – aktualizace webových stránek- součinnost při přestupkovém řízení - správní řízení rušení trvalého pobytu -kontrola systému + stavu smluv na hrobová místa - zavedení nového počítačového programu evidence obyvatel, příprava dalších podkladů pro čerpání dotace na projektové práce k ČOV u objektu č.p.64 - příprava výměny krytů lamp a prasklých žárovek - práce kolem dokončení nového vedení veřejného osvětlení do Nových Pertoltic – plánování pozemkových úprav.

VÝZVA ( vp)
Obecní úřad žádá vlastníky větších polností, zahrad a trvalých travních porostů, soukromě hospodařící zemědělce i ostatní zainteresované osoby, aby se vyjádřili k zamýšlenému návrhu na provedení pozemkových úprav v naší obci. Návrhy, poznatky a své představy nám sdělte písemnou formou. A to s termínem – pokud možno neprodleně. Pokud možno písemnou formou.

Rádi bychom požádali Vás všechny, kteří máte u své nemovitosti popelové nádoby, abyste nám pomohli vyřešit jejich velkou „úmrtnost“ - vyplývající z nárůstu počtu poškozených spodních částí nádob. Tím, že jsou často postaveny na vlhkém a nevyvýšeném místě, nenechá na sebe dlouho koroze dna čekat. Poté vzniká ostrá hrana, která byla již několikrát příčinou zranění našich pracovníků. Ty často neochrání ani pracovní rukavice.


AKTUÁLNĚ Vzhledem k probíhajícím akcím, které zorganizovala paní Marie Srpová - vedoucí muzea, seznámíme Vás s částí historie naší obce. Tak, jak ji ona sama zachytila.
Zájezdní hostinec
Tato budova byla postavena k tomuto účelu. Kdo ji postavil se neví, ale na trámu v podkroví byl nalezen letopočet 1840. Budova byla původně samostatná. Pozdější přestavbou byla zdí spojena s přilehlou stodolou. A to do celku s uzavřeným dvorem a dvěma bránami. V té samé době byla zřejmě postavena i úzká stavba s udírnou. Ještě v první polovině 20.století, zde byla porážka a v hospodě se prodávalo maso a uzenina (asi do roku 1945). Při opravách salonku byl za zdí salonku objeven šikmý prostor ( asi jeden metr), kde je vidět venkovní zeď přilehlé stodoly se zazděnými okny. Pod udírnou je ve sklípku malá studna.
Sklepy
Do roku 1960 byl v hospoděvýčepní pult na levé straně a v podlaze byl poklop s tajným vchodem do sklepů. Sklepy pod hospodou byly rovněž postaveny přímo k účelům hostince. Byla zde vinárna s krásnými malbami, zdobenými hrozny vinné révy a vtipnými texty jako: “Kdo zde bude hrubě špičkovat, bude vyveden napovrch.
Na levo je regál na ukládání lahví vína. Vinárna má klenuté stropy. Ještě před pěti lety byly nápisy čitelné. Nevhodnými zásahy a neprováděním údržby objektu a zejména vlhkostí, spadla omítka a nápisy zmizely s ní. Malby jsou též nenávratně poškozeny. Zajímavostí těchto sklepů, je druhý sklep, který je přístupný po úzkém schodišti. Pod schodištěm je velká kruhová studna, která je asi 15 metrů hluboká. Je tedy pod úrovní Pertoltického potoka, který teče tunelem pod levou částí hostince. Dalším vchodem postoupíme do sklípku, kde se ukládaly sudy. Je zde také kamenný regál na ukládání lahví. I druhé podlaží bylo zdobeno nápisy a malbami. Ale poškození bylo již v roce 2005 tak rozsáhlé, že se nedaly již rozeznat. Uprostřed schodiště můžeme nad hlavou vidět první točitou větrací štolu. A v druhém sklípku je další štola. Nevhodnými opravami byly provedeny tak rozsáhlé zásahy do odvětrání objektu, že byl osud malebného sklepení jako takového zpečetěn. V dolním sklípku již nápisy nebyly, jen kamenné zdivo bylo ozdobeno kresbou zvýrazňující kameny ve zdích a na stropě.
( Marie Srpová – vedoucí muzea obce)

III. ročník poznávacích tras v naší obci

Zpráva o průběhu dne, který byl věnován výročí otevření Muzea obce Pertoltice a poznávacích tras v naší obci.
V sobotu 26.9.2009 oslavilo muzeum obce dvouleté výročí od otevření. Součástí slavnostního dne bylo zpřístupnění stále lákavé expozice „ Pertoltice – ves plná řemesel“. Opět s možností hádat význam různých předmětů, jejich původ i způsob užívání. V průběhu dne byl otevřen též v pořadí již III.ročník poznávacích tras po krásách naší obce. Pro zlepšení orientace byly v obci instalovány nové informační tabule, které vyrobil pan Eda Diviš. Také tyto informační tabule ve spolupráci s našimi pracovníky umístil na patřičná místa.
Nejvíce zájmu bylo bezkonkurenčně věnováno návštěvě patrových sklepů pod místním hostincem. Jedná se o významnou a ojedinělou část zachované historie naší obce. O málo četnou raritu v širokém okolí. Na prohlídku přijeli i členové známého spolku „Patron“, dosti našich spoluobčanů. Zejména si ceníme návštěvy mládeže z kroužku hasičů. Je dobré, že mladí mají zájem o historii naší obce. Nad očekávání se dostavilo velké množství zájemců o historii naší obce, kteří byli z blízkého okolí. Do sklepení se mohlo vstupovat pouze ve skupinách po osmi lidech. Proto se omlouváme , že všichni nemohli tedy slyšet výklad paní Marie Srpové. Pro ty, kteří by snad chtěli informace o sklepeních pod hostincem znát, jsou k dispozici na našich webových stránkách v odkazu „Aktuality“. Věnujeme jim též část dnešního vydání.
Po návštěvě sklepů následoval již nástup na pěší i cyklistický výlet podle připravené trasy. Členové „ Patrona“, a ostatní zájemci se vydali na cestu do Horních Pertoltic. Zde si vyslechli další výklad u nové informační tabule. Další zastávka byla u „Šálkova“ rybníka. Tam se s návštěvníky vedoucí muzea rozloučila a popřála mnoho hezkých zážitků z návštěvy naší krásné obce.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě této akce podíleli. Vzhledem k tomu, že ze skromnosti nechtějí být výslovně uvedeni, činíme tedy alespoň takto.
(Marie Srpová – vedoucí muzea obce)

Prosincová přednáška

Další akcí paní Srpové - vedoucí muzea, je přednáška- tentokrát s vojenskou tematikou. Pozvaný přednášející Vás seznámí s historií vojenských staveb na území našeho kraje. Mnoho z Vás si jistě všimlo v okolí Albrechtic i Liberce několika staveb bunkrů, které tvořily opevnění našich hranic před druhou světovou válkou. Přednáška se bude konat v prostorách zasedací místnosti v budově obecního úřadu, v Dolních Pertolticích 59, dne 12.12.2009 –sobota, od 14 hod. Těšíme se na Vaši hojnou účast a přejeme již teď příjemný zážitek.

S obecním úřadem do ZOO

Už je tomu dávno, co se v naší obci pořádaly hromadné zájezdy a různé společné výlety. Lidé by se rádi vyrazili pobavit, nebo poznat nová místa. Mnohdy jim však chybí příležitost, proto jsme se my, zástupci obce, pokusili jim takovou příležitost nabídnout. Výbor pro rozvoj obce vybral cíl cesty a 25. září jste s námi mohli vyrazit do zoologické a botanické zahrady v Liberci.
Na autobusové zastávce se sešlo neuvěřitelných 49 lidí. Tak obrovský zájem jsme opravdu nečekali. Dvě třetiny z účastníků byly děti a jen díky tomu se nám podařilo vměstnat všechny do pohodlného autobusu. Po celý výlet byla nálada opravdu výborná, rodinná. Nahrávalo tomu i slunečné počasí. Děti nám zpestřily cestu písničkami. V zoologické zahradě si každý dle libosti mohl prohlížet cizokrajná zvířata. Děti se vydováděly na dětském hřišti a všichni jsme obdivovali obratnost lachtanů, zatímco šimpanzi na nás házeli trávu z vedlejšího výběhu. Nakonec se celá naše výprava opět scelila u rybníka, kde se na vodní hladině vyhřívalo spousta pořádně vykrmených kaprů. Potom jsme společně přešli do botanické zahrady. I tady byla prohlídka individuální. Z teplých pařníků jsme utíkali do méně vytápěných, protože jsme byli krásně prohřátí odpoledním sluncem. Obdivovali jsme vůni orchidejí a děti nejvíc zaujala akvária s rybami. Den se chýlil k večeru. Všechny už pobolívaly nohy a tak nastal čas vyrazit domů. Zájezd se opravdu vydařil. Z úst účastníků už padaly návrhy na další výlety. Doufejme, že se najde prostor v obecním rozpočtu a chuť zastupitelů podporovat podobné akce a tyto společné zájezdy se stanou tradicí.

Společnost ELEKTROWIN
K čemu slouží recyklační příspěvky?
Tři roky úspěšného fungování systému zpětného odběru, odděleného sběru, následného zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení umožňují tzv. recyklační příspěvky. Ty jsou hrazeny spotřebiteli v ceně nakupovaných nových elektrospotřebičů.
Recyklační příspěvek je finanční částka odpovídající nákladům výrobců na zpětný odběr a recyklaci výrobku. Výrobci ji odvádějí do kolektivních systémů, které vytvořili za účelem řádného plnění svých zákonných povinností.
U většiny výrobků v České republice je zavedena forma tzv. viditelného příspěvku na recyklaci. Znamená to, že náklady na ni jsou viditelně vyčleněny z ceny nového spotřebiče a transparentně uváděny při prodeji odděleně.
Výrobce tak zároveň ukazuje spotřebiteli, kolik již přispěl do kolektivního systému na zpětný odběr a recyklaci starého elektrozařízení. Výše příspěvku vynásobená počtem prodaných spotřebičů tedy odpovídá podílu výrobce na celkových nákladech na zpětný odběr a recyklaci, který za něho zajišťuje kolektivní systém.
Viditelné uvádění
U všech domácích spotřebičů a spotřebitelských zařízení by již od září 2005 měla být výše příspěvku výrobce pro spotřebitele zviditelněna. Možnost viditelně uvádět příspěvek na recyklaci mají výrobci pouze po dobu osmi let, u velkých spotřebičů, jako jsou pračky, ledničky, myčky a sušičky, je tato doba prodloužena na 10 let. To znamená, že u běžných spotřebičů do domácnosti se příspěvek přestane uvádět v roce 2013, u velkých spotřebičů v roce 2015.
Viditelné uvádění zaručuje zabezpečení tohoto příspěvku před možným zneužitím v konkurenčním boji mezi výrobci. Každému zákazníkovi má být na první pohled jasné, že tato částka má své jediné možné určení pro účely zpětného odběru a recyklace výrobku. Stejnou chladničku nebo televizi lze tedy koupit v Praze, Zlíně nebo na internetu za různé ceny, ale se stejným viditelným příspěvkem.
Obcházejí zákon
Proklamace některých prodejců, že nabízejí zboží za ceny „bez recyklačních nákladů“, znamená pouze fakt, že obcházejí zákon a řádně neplní své povinnosti.
Finanční prostředky z recyklačních příspěvků totiž nejsou určeny jen na budoucí likvidaci elektrozařízení, která členové kolektivních systémů uvádějí na trh dnes. Někdo se musí postarat i o spotřebiče, které dosluhují už v těchto dnech a jejichž výrobci dávno přestali existovat.
Když konkurenti spolupracují
K tomu podotýká předseda představenstva společnosti ELEKTROWIN Ing. Jaroslav Holakovský: „Kolektivní systém je velmi náročný na řízení. Když si uvědomíte, že sdružujeme několik set výrobců, konkurentů na trhu, kteří přispívají nemalými částkami, aby solidárně likvidovali historickou zátěž, kterou ve většině případů sami nezpůsobili, dovedete si představit, že řídit společnost, která takový systém provozuje, není jednoduché. Přednosti kolektivního systému jsou však nesporné. Synergické efekty plynoucí ze společného plnění povinností výrobců vedou především k významným úsporám nákladů všech účastníků. Navíc tím, že náš stát podpořil kolektivní plnění povinností výrobců osvobozením recyklačních příspěvků z daně z příjmu, je pro výrobce výhodné plnit své povinnosti tímto způsobem.“
Role spotřebitele
Systém zpětného odběru, odděleného sběru, následného zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení by nemohl fungovat, aniž by do hry zapojil další „spoluhráče“. Tím patrně nejdůležitějším je právě spotřebitel. Má zásadní podíl na výsledku recyklace elektrospotřebičů. Jeho přístup, který přímo ovlivňuje množství sebraných elektrozařízení, je základním článkem úspěšnosti systému. On rozhoduje, kam vysloužilý spotřebič odloží – zda do popelnice, na černou skládku či zda využije nabídnutých míst zpětného odběru.

Popisek k obrázku
Spotřebitel je o aktuální výši recyklačního příspěvku informován prostřednictvím řady informačních materiálů. Jedním z nich jsou papírové stojánky, které bývají umístěny v prodejnách.
Datum vložení: 31. 12. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice