Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Listopad 2009

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
soutěže „ Vesnice roku 2008“
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce
v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci listopadu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Josef Šlemr 84let, Josefa Romancová 59let, Helena Eflerová 56let, Josef Cyrus 55let Jiřina Faciníková 48let, Lenka Jínová 43let, Pavel Prousek 36let, Miroslav Čejka 31let, Veronika Podmanická 28let, Kateřina Hrubá 21let, Irena Závůrková 21let, Tereza Dědečková 16let, Jaroslav Soukup 13let, Jiří Votrubec 11let, Matěj Soukup 10let, Filip Lacina 7let, Sabinka Hovad 2 roky a Matěj Sedláček 2 roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme!

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Dlouho jsme čekali, ale nakonec jsme se dočkali!!
Tak nějak může znít hodnocení níže uvedeného.V poslední části měsíce se konečně podařilo dotáhnout celou akci – „Oprava osvětlení v části obce Dolní Pertoltice, osada Nové Pertoltice“, do zdárného konce. Její první fáze. Nikoliv tedy úplného konce. V další fázi se totiž bude provádět instalace nových světelných bodů, které jsou dosud předmětem nenaplněných žádostí o jejich instalaci. Jedna z evidovaných žádostí je starší čtyř roků. Máme zájem nahradit i ty poslední lampy, které se ještě v rozvodu našeho veřejného osvětlení nacházejí (asi 60léta?), a jsou podle data pořízení nejstarší. Jedná se zejména o tři kusy, které se nacházejí uprostřed obce ( Noskovi, Hejlovi a pod bývalou školou ).Tento záměr snad splníme v poslední říjnový den ve spolupráci s panem Šlemrem a firmou EMJ s.r.o., z Frýdlantu. Další fází, která by měla následovat, bude zcela jistě také postupné osazování dalších větví veřejného osvětlení novými a také zejména úspornými lampami. To se týká vlastně celé zbývající sítě vedení veřejného osvětlení. Vysoká energetická náročnost se musí též vyřešit. Inovace je nezbytná. Úspory jsou trendem celé společnosti, nejen náš výmysl. Jistě jste zaznamenali, že v několika obcích již přistoupili k výrazným úsporám všeho typu. Například, že svítí každé druhé světlo. U nás se spoří na veřejném osvětlení třeba tím, že se posouvá čas svícení v části Dolních Pertoltic přesně podle skutečných potřeb.Pro další činnosti jsou stále mezním limitem peněžní prostředky. Pokud se podaří nějaké finance připravit, budeme se snažit vyjít vstříc naprosto všem Vašim oprávněným požadavkům. A to nejen těch, které se týkají veřejného osvětlení. Věřte, že děláme, co můžeme. Stále spoléhám na to, že velká část našich občanů je schopna si vytvořit vlastní názor. Ten poté umožní objektivní pohledy na věc. Každopádně bych obyvatelům části naší obce, kterých se týkalo v posledním období významné omezení provozu veřejného osvětlení týkalo, chtěl poděkovat za trpělivost a podporu.
Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice

Vážení manželé Kellerovi,
v nadcházejícím období se naplnila úctyhodná podoba vaší lásky, nejvyššího citu, kterého je člověk schopen. Vaše vztahy jsou i po padesáti letech společného soužití pevné a neochvějné, a tak se vám v průběhu této řádky let podařilo pomalu a nenápadně přeměnit horoucí lásku v celoživotní přátelství, kdy jste byli jeden druhému oporou a nepostradatelným přítelem. Využili jste vrchovatě velkou šanci prožít plnohodnotný život. Na vašich dětech bude záležet, zda tomu tak bude i v další generaci vašeho rodu. Vedle radostných dnů jistě přišly i chvíle, kdy jste se museli jeden o druhého opřít, podat pomocnou ruku a vzájemně si pomáhat. Tolerance a kompromis, umění se domluvit a odpouštět by měly být vašimi stálými průvodci. I do dalších let. Bez nich se v manželství těžko žije. Nikdy nedovolte, aby si vás partner přestal vážit. Udržte si pevnou vazbu ve svých vztazích, budujte si dál své rodinné štěstí a nikomu nedovolte, aby vám je narušoval. Pomáhejte si navzájem. Nepromarněte svůj život malichernostmi, udělejte si vždy čas jeden na druhého, nezapomínejte na sebe ani v těch nejkritičtějších chvílích života a posilujte svůj vztah každodenními milými slovy a uznáním. Štěstí tak dostane šanci být neustále s vámi a bude se mu u vás líbit.
Do dalších společně prožitých let vám přeji z celého srdce mnoho zdraví a štěstí.
S úctou.
Viktor Podmanický starosta


OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Naši zastupitelé přistoupí k navýšení daně z nemovitosti, kterou již připravuje stát?

Zastupitelstvo naší obce v současné době žádný takový návrh neprojednalo. Domnívám se, že nebude ani podobný návrh projednávat s ohledem na tu skutečnost, že již státní orgány (s platností pro příští rok), sáhly k tomuto řešení. Vše za účelem naplnění státní kasy. Podle neověřených informací až čtyřnásobně. Podle zpráv z okolních obcí, ani obec Habartice, ani obec Bulovka nepůjdou tímto směrem. Poslední zprávy z dalších obcí jsou obsahově obdobné. Nejprve stát umožnil obcím naplnit pokladnu naprosto nepopulárním úkonem, prý na podporu starostů, kteří chtějí naplnit rozpočet obcí, ale následně poté vzhledem k tomu, že mnoho starostů takto nepopulárně nepostupovalo, si stát našel sám cestu k naplnění státní pokladny.

2.) Pane starosto, bude obec zohledňovat podané žádosti o změnu plánu zimní údržby na zbytek letošního roku a předjaří roku 2010?
V tomto roce bude hned několik změn v plánu zimní údržby naší obce. Vás jistě bude zajímat něco jiného, než doplnění plánu o komunikace, které doposud chyběly v přehledu části, která hovoří o neprovádění zimní údržby. Na Vaši otázku tedy tímto odpovídám – ano! Jak jsem avizoval při osobních jednáních, že bude provedena úprava plánu, tak se též stalo. A to ve prospěch těch, kteří se na obecní úřad, potažmo na mne obrátili. Již při tomto jednání bylo dohodnuto, že se bude na těchto komunikacích protahovat v období, kdy o to majitelé nemovitostí projeví zájem. A to telefonicky. I naše obec stále musí šetřit prostředky na všech stranách. A to nejen díky celosvětové recesi. Fyzická osoba, se kterou byla uzavřena dohoda na provádění prací, bude seznámena s touto problematikou a pokud touto osobou bude dán souhlas, obdržíte telefonické spojení přímo na poskytovatele této služby, aby bylo řízení údržby zrychleno, zefektivněno!

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (vp)
Zastupitelstvo se zabývalo na své schůzi přijetím a řešením žádostí o přidělení bytů v obci, jednalo se o budoucnosti vodárenské společnosti -FVS ( možná řešení rozvoje a ufinancování nutných oprav), plánem práce na další období – poslední rok volebního období 2006 -2010, situací a kontrolou práce v dotačních titulech, kontrolou a řešením pohledávek obce ( poplatky za držení psa, poplatek za odpady, nájmy a ostatní pohledávky), přípravou rozpočtu na rok 2010 a rozpočtového výhledu na další období, inventurami majetku obce, prodejem pozemkových parcel, nesplněním pokynů Katastrálního úřadu, kterými již v roce 2001 vyzval k doložení podkladů k zápisům do registru ( hrozí pokuta za nedodržení zákonem daných povinností), doposud neprovedeným úkonem kolaudace objektu autobusové zastávky v roce 2006 – zvolení postupu ve věci, neboť tato skutečnost je pro nás též čerstvě nová, ....

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc říjen 2009 ( vp), příprava podkladů - jednání související se soudním řízení DI-TECH s.r.o. X Obec Pertoltice, příprava podkladů pro zahájení trestního stíhání ve věci poškození zájmů obce -spojení s původní podobou výstavby kanalizace od bytového domu č.p.193, jednání o práci na dotačních titulech ( komunikace a mostek, veřejné osvětlení a opravy budov), příprava zasedání OZ na tento měsíc, příprava jednání výborů zastupitelstva, finanční a kontrolní, objednávka znaleckých posudků na prodej pozemkových parcel, příprava pronájmu bytových jednotek v č.p.193 a č.p.64, příprava jednání pracovní skupiny na tvorbě komunitního plánování, jednání s právním zástupcem obce nad přípravou tematiky probíhající v soudních sporech, spolupráce nad přípravou rozpočtového výhledu.

VÝZVA č.2 (vp)
Obecní úřad žádá vlastníky větších polností, zahrad a trvalých travních porostů, soukromě hospodařící zemědělce i ostatní zainteresované osoby, aby se vyjádřili k zamýšlenému návrhu na provedení pozemkových úprav v naší obci. Návrhy, poznatky a své představy nám sdělte písemnou formou. A to s termínem – neprodleně.


UPOZORNĚNÍ (vp)
Pod vlivem událostí při posledním výpadku elektrického proudu, bych se rád vyjádřil k provedeným postupům. Vlastně celé situaci. Je naprosto zbytečné se chodit na obecní úřad dotazovat, co bude a kdy bude. Často jsme bez relevantních informací i my na úřadě. Při takto velkých opravách, jako byla ta poslední, je naše obec až na posledním místě zájmu opravárenských čet, které pro firmu ČEZ úkony provádějí. Je proto jednoduché vysvětlení. V naší obci se nenachází žádný významný spotřebitel, žádná právnická osoba s výrobním procesem. Ze strany dodavatele je tedy jasně prioritní uspokojit jiné oblasti. Věřte, že starosta jedná, nečeká na to, až jej vyzvete. Porucha byla nahlášena krátce po páté hodině ranní. Dále jsem byl osobně v dopoledních hodinách urgovat opravu v kontaktní kanceláři firmy ČEZ ve Frýdlantu. První termín byl stanoven tím údajem, že potraviny v našich mrazničkách snad vydrží bez újmy.Teprve po obědě jsem mohl na Vaše časté telefonické dotazy, poskytnout relevantní údaje o spuštění dodávky elektrické energie v naší obci. Není v mých silách zabezpečit dřívější opravy. Děkuji za pochopení.
Nakonec ani náš občan nemusí čekat na nikoho dalšího! Může i sám nahlásit případné poruchy na bezplatném telefonním čísle 840 850 860.
Obecní úřad uzavřen!!
Ve dnech 16.11. až 23.11.2009 bude chod kanceláře obecního úřadu významně omezen.
A to z důvodu rekonstrukce rozvodu elektrické energie ( rovnou pro případné kritiky uvádím, že si tyto práce vynutil stav sítě a zejména neustálé navyšování spotřebičů, které jsou nutné k provozu kanceláře). Dalším důvodem je výměna oken v celé budově obecního úřadu ( uvedu i zde hlavní důvod - zde zejména ze snahy o úspory, vzhledem k tomu, že objekt je vytápěn finančně nejnáročnějším způsobem – elektrickou energií). Obě plánované akce se podařilo nasměrovat do jednoho období a pokud se opravdu vše zdaří, bude toto omezení provozu pouze tento jeden týden.

ATUÁLNĚ (vp)
Jistě jste zaznamenali, že se po delší době provedla nepravidelně vykonávaná revize sítě našeho veřejného osvětlení. Pan Josef Šlemr se materiálově i duševně připravil na akci. Obecní úřad zabezpečil pojízdnou pracovní plošinu. Zakoupil materiál. Byly zakoupeny nějaké ty nové kryty na lampy veřejného osvětlení, nové žárovky.

Dlouho se tyto práce odkládaly. To je neměnný fakt. Ale jsme opět u těch zpropadených financí. Tempo bychom si přáli také rychlejší, ale vezměte tam, kde není! V následném období se snad podaří ještě přikoupit nějaké kryty a obměna žárovek bude probíhat tak, aby byla v souladu s potřebami našich obyvatel.

Poděkování posílám panu J.Votrubcovi. Za provedenou opravu kotle v nové hasičské zbrojnici. Zřejmě se chýlí jeho životnost opravdu ke konci. První svářečskou opravu již absolvoval na podzim roku 2006. Snad vydrží i další rok. Jak bývá zvykem, doslouží většinou kotel právě během období jeho největší potřebnosti.

Práce, které budou souviset se zimní údržbou bude i v letošním roce provádět se svou technikou pan Jan Plesar, a také jím pověřené další osoby. Jedinou změnou je několik úprav při protahování části úseků komunikací v Horních Pertolticích, kdy budou práce prováděny na telefonickou objednávku. Pokud budete mít problém, který bude mít vazbu na provedenou zimní údržbu – protažení komunikací, volejte prosím přímo poskytovatele této služby pana J.Plesara na tel. 723 943 716. Po obdržení Vašeho záměru, se bude jistě snažit pružně vyhovět.

Výsledky soutěže o „ Nejlepší podobu a úpravu zahrádky a předzahrádky“(vp)
Dnes již známe, a to po provedeném vyhodnocení, výsledky letošního ročníku soutěže. Je mojí milou povinností Vás informovat o tom, že bylo speciálně vytvořenou komisí vyhodnoceno všech pět, do soutěže došlých přihlášek. Tuto pořádalo volební uskupení „Sdružení nezávislých kandidátů“, ve spolupráci s Obecním úřadem v Pertolticích. Ceny věnovalo též výše uvedené uskupení.
Výsledky letošního ročníku:

1. místo paní Anežka Hanzlová
2. místo paní Irena Závůrková st.
3. místo paní Anna Severýnová
4. místo paní Jiřina Faciníková
5. místo paní Alena Podmanická


Jsem velice potěšen, že se soutěže nakonec zúčastnila, byť malá část našich spoluobčanů.Tím jste totiž přispěli ke zvýšení hodnoty společenského života v naší obci. Dle mého názoru není v zájmu nikoho z naší obce, nepodpořit – až sabotovat snahy druhých o pozvednutí úrovně života v naší obci. Jen společně něco můžeme dokázat. I tyto malé akce jsou ku prospěchu nás všech. A je příjemné zjistit, že se stále najdou mezi námi lidé, kteří najdou v sobě sílu ke spolupráci a ochotu podpořit nejen současné vedení obce.
Dovoluji si všechny soutěžící pozvat na slavnostní předání cen, které se uskuteční dne 21.11.2009 od 13,30 hod, v zasedací místnosti budovy nové hasičské zbrojnice v Dolních Pertolticích.
Při obhlídkách naší obce jsem často zahlédl opravdu zdařilé kreace, výborně vypadající úpravy i u dalších našich spoluobčanů, ale i úpravy okolí nemovitostí majitelů rekreačních objektů. Je škoda, že se do soutěže nepřihlásili. Jistě to není tím, že jsou nedostatečně informováni. Zkuste to v příštím ročníku soutěže!! Bude zcela jistě opět vyhlášen v roce 2010. Vaše práce, kterou na vzhledu svých obydlí i okolí odvádíte, by měla být oceněna . Vím, že většina z Vás se tak stará o okolní prostředí s pocitem, že udělají něco pro sebe, ale i pro celkový vzhled obce. Díky Vám za tento přístup!

ELEKTROWIN je tu pro Vás i pro životní prostředí!
Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma

Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje se již nemusejí stát odpadem, ale tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je mohou zcela zdarma odevzdat v místech zpětného odběru, která jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí, v rámci mobilních svozů či přímo v prodejnách „elektro“ mohou „vyměnit starý za nový“ při nákupu modernějšího domácího pomocníka.
V případě využití jedné z výše uvedených možností se zpětně odebraný výrobek stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou specializované recyklační firmy.
„Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané elektrozařízení pocházející z domácností je takové elektrozařízení, které svým stavem odpovídá výrobku s ukončenou životností bez bližšího určení důvodu,“ vysvětluje Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN, která má zpětný odběr některých domácích spotřebičů na starosti.
„Stejně jednoznačně lze určit, že takovým elektrozařízením není výrobek, který již prošel jakoukoli fází ‚zpracování‘ či dílčího využití, tedy činností, která je zákonem určena pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové elektrozařízení musí být posuzováno jako odpad a pro zacházení s ním nelze využívat výhod pro zpětný odběr elektrozařízení,“ dodává. Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány za odpad a náklady spojené s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, následně se tedy promítají do poplatku za odpady.
Co je kompletní zařízení
Domácí elektrospotřebiče se podle druhu a účelu použití dělí do deseti skupin, ze kterých výrobci definovali jejich kompletnost. Kritériem je popis užití elektrické energie, který poskytuje také základní návod pro posouzení, zda „elektrozařízení“ splňuje definici pro zpětný odběr, nebo je pro svou zásadní nekompletnost pouhým odpadem, byť se zbytky kovů, plastů a dalších ostatních materiálů vhodných k dalšímu užití a zpracování. Každé elektrozařízení je tedy tvořeno určitým typem soustrojí komponentů a nosné konstrukce a toto spojení také výrobek určuje.
Zatímco mraznička bez zásuvek je stále mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji převzít bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným kompresorem je již posuzována jako odpad, za jehož odevzdání musí občan zaplatit, minimálně prostřednictvím poplatku obcí za odpady. Ani jeho odhození na černou skládku ho této povinnosti nezbaví, obec je opět nucena za vlastní prostředky takovou skládku uklidit. I tyto náklady se do výše poplatku za odpad promítají.
Jak se kompletnost posuzuje
Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je spojením motoru, hnané části (převodovka, buben) a nosné konstrukce s pláštěm. Do této skupiny patří např. odstředivky prádla, ventilátory, mixéry, vysavače, šicí stroje, zahradní sekačky, brusky, pily, hoblíky a vrtačky.
Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, fritézy, varné konvice či elektrické pájky se řadí mezi tzv. tepelná elektrická zařízení. Aby byl přístroj kompletní, musí obsahovat systém tvorby tepla (topné těleso), nosnou konstrukci a zařízení umožňující získanou tepelnou energii využít – tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu.
Kombinace výrobku užívající k podpoře své funkce oba druhy energie, tedy mechanickou i tepelnou, je ve své podstatě stejně jednoduchá. U většiny těchto výrobků lze stanovit jejich mechanický a tepelný základní charakter. Patří sem pračky, myčky, vysoušeče vlasů, teplovzdušné ventilátory či horkovzdušné páječky. Stejně jako u předchozích dvou skupin, i zde je zařízení tvořeno motorem, hnanou částí (buben, hlavní čerpadlo) a skříní či pláštěm spotřebiče.
Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím motor/kompresor, chladicí okruh, nosná konstrukce.
Poslední skupinu s obecným názvem „jiné“ tvoří elektrozařízení, která ke své funkci využívají indukce. Náleží sem svařovací přístroje, nerotační holicí strojky, mikrovlnné trouby a indukční plotny. U těchto zařízení lze identifikovat komponenty pouze dva – indukční zdroj a nosnou konstrukci.
Uvedené komponenty představují jednoduchý rozlišovací klíč, podle něhož lze rozeznat zpětně odebrané zařízení od běžného odpadu. Pro využití výhod kolektivního systému je třeba spotřebiče do míst zpětného odběru odevzdat kompletní, tedy se všemi základními součástmi. Zjednodušeně řečeno, pokud si občan vymontuje před předáním do sběrného dvora z ledničky kompresor, nejenže poškodí životní prostředí, protože uniká freon a olej, ale navíc zatěžuje rozpočet obce a ve finále za takovouto ledničku zaplatí nejen on, ale i jeho spoluobčané!

Soutěž Pertoltice (oč)
Dne 10. října 2009 proběhla na hřišti v Pertolticích již tradiční podzimní soutěž mladých hasičů z Frýdlantska, kterou Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice pořádá od roku 2003. Soutěž už dostala i svou přezdívku. Žádný z účastníků jí neřekne jinak než „Předbraňák“. To proto, že ji pořádáme vždy před oficiálním branným závodem. To aby děti měly možnost si nanečisto vyzkoušet, jak jsou dobře připraveni. Letošní Předbraňák byl rekordní na účast družstev. Zúčastnilo se ho 10 hlídek starších žáků a 9 hlídek mladších žáků. I s dospělým doprovodem do Pertoltic přijelo přes sto dvacet hasičů. Zápolilo se v disciplínách jako jsou například uzlování, střelba ze vzduchovky, určování hasičského nářadí, určování topografických značek a podobně. Počasí bylo nádherné a soutěž proběhla hladce. V 11:00 hodin jsme již znali vítěze. Stalo se jím družstvo starších žáků z Krásného Lesa a mladších žáků z Frýdlantu. Pertoltičtí mladší i starší žáci skončili na 4. Místě.

První kolo Hry Plamen v Pertolticích (oč)

V letošním roce připadlo na sbor v Pertolticích pořadatelství prvního kola celoroční soutěže mladých hasičů – Závodu požárnické všestrannosti. Do Pertoltic se sjelo téměř dvacet družstev. Mladší žáci, děti od 6 do 11 let, měli uběhnout trasu o délce 2 kilometry a starší žáci, ve věku od 11 do 15 let, trasu tříkilometrovou. Bylo těžké najít ten správný okruh, který by se vyhnul hlavní tepně do Horních Pertoltic. Nakonec se to však podařilo a dokonce jsme za něj dostali pochvalu od rozhodčích. Děti na trase plnily na šesti stanovištích různé úkoly a snažily se nenasbírat moc trestných bodů za špatné odpovědi. Každý musel vědět například, že elektřina s nesmí hasit vodou, nebo jak se váže úvaz na proudnici. Po týdnu dešťů se počasí naštěstí vydařilo a i díky tomu byla soutěž pohodová. Po oběhnutí svých úseků si mladí hasiči v hasičárně pochutnali na bramboračce a čočkovce a netrpělivě čekali až budou body sečteny. V obou kategoriích zvítězily děti z Frýdlantu. Naši mladší žáci své vedoucí příjemně šokovali. Obsadili druhé místo! Gratulujeme! Starší žáci z Pertoltic zůstali v první polovině výsledkového pole a to na 5. místě. Velké poděkování si zaslouží všichni, kdo se v hasičárně starali o hladové krky. Vždyť zvládnout nasytit přes 130 hasičů není jednoduché. Díky patří také panu Petru Stříbrnému, který poskytl občerstvení pro děti zdarma.

Zásahová jednotka (oč)
Posledních třicet dní se naše zásahová jednotka činila. Každou chvíli byla prověřována její připravenost pro boj s ohněm. Při prvním výjezdu ještě o oheň nešlo, ale o život jít mělo určitě. Byla nám nahlášena dopravní nehoda v Pertolticích u pískovny. Mysleli jsme, že půjde jen o zametání silnice, jako obvykle, ale když jsme dorazili na místo, byla tam dvě auta se čtyřmi zraněnými. Až teprve po několika minutách jsme si uvědomili, že je to naštěstí jen cvičení.
Další výjezd byl již předem plánovaný. Dobře jsme věděli, na co se máme připravit. Námětem taktického cvičení bylo hašení skladu pohonných hmot v Dřevařských závodech v Černousích. Úkolem naší jednotky bylo ochlazovat sousední garáže. Zásah jsme prováděli v dýchací technice a v nových zásahových helmách. Největší taktické cvičení Frýdlantska se uskutečnilo poslední říjnový den. Hašení muničního skladu v Hajništi jsme se účastnili i my. Na čtvrtém bojovém úseku jsme spolu s Hejnicemi a jednotkou z Krásné Studánky vytvářeli dálkovou dopravu vody z místního potoka k čtyřista metrů vzdálenému požáru. Připraveni dodávat vodu jsme byli bleskurychle. Nakonec nás čekal skutečný požár. Po tom, co jsme rozdali ceny mladým hasičům na soutěži v Pertolticích. Jsme vyrazili za místní hřbitov uhasit hořící kontejner.Datum vložení: 31. 12. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bujný květ - plný úl.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice