Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Leden 2009

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.Přejeme jmenovitě těmto oslavenkyním a oslavencům: Walter Brůna 73let, Zdenka Martinková 72let, Julia Dědečková 67let, Jarmila Friesdorfová 63let, Zdeňka Halounová 63let,Josef Valášek 58let, Josefína Reinišová 57let, Jiří Penčo 55let, Josef Jirsák 51let, Josef Neubauer 50let, Česlav Hejl 49let, Romana Voňková 40let, Antonín Trojan 40 let,Theodora Dědečková 36let, Pavel Lacina 34let, Lenka Čejková 29let, František Pajkrt 26let, František Svitek 19let, Lucie Valášková 13let a Michael Richtr 8let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

Po uzávěrce prosincového čísla Drbny musíme ještě dodatečně poblahopřát k významnému výročí svatby, které slavili manželé Hejlovi. Právě v tomto měsíci si připomínali společně s rodinou vše, co je potkalo po dobu 50 let jejich soužití! Konec roku 2008 přál oslavám podobného charakteru. Jak již víte slavil jeden manželský pár z řad našich obyvatel dokonce 6O let společného života! Vše nejlepší do dalších společných let, hlavně hodně zdraví a vzájemného porozumění do dalších společných let přeje vedení obce i manželům Hejlovým.

SLOUPEK STAROSTY
S ohledem na nedávno položené dotazy uveřejňuji dnes částečné znění odpovědí již předaných.

Části občanů se zřejmě nezdá, jak se opravuje obecní majetek, zejména obecní byty. Každý z nás má jiné priority. Někdo chce opravit komunikaci před domem, máme žádosti o postavení nového vedení veřejného osvětlení, více financí se dá vložit do sportu, údržby zeleně, apod. Někdo si zase řekne, není v mém zájmu opravovat a vrážet peníze do obecních bytů, když mně nikdo nedá na opravy mého bytu nebo domku. Já jsem tu od toho, abych se pokusil vymanévrovat vše tak, abychom byli spokojeni pokud možno všichni. Jasně, že to nejde v plné verzi! Ale o majetek se obec musí starat. To je také jisté. Proto mi dovolte krátkou reakci.

Na základě kvalifikovaného posouzení stavu bytového fondu obce, který byl prezentován obecním orgánům, budou výrazně omezeny finanční prostředky, které byly plánované na opravy bytů. Původní záměr byl takový, že se využijí ušetřené finanční prostředky z kapitol rozpočtu obce na opravy bytového fondu. Zejména na úpravy , které přinesou úspory elektrické energie. Ale kritika z řad občanů se má umět přijmout. Čekal bych spíše názor, že je dobré, když se obec po letech začala starat ještě více o svůj majetek. Ale pokud zaznívají hlasy, že to není dobře, je možné vše, třeba i radikálně změnit. A protože to umíme, není pro nás nic snadnějšího, než zastavit veškeré plánované akce na nejbližší období. Jediné, co se ještě nechá doběhnout, je nákup materiálu na zateplení půdních prostor nad bytem v č.p.231. V tomto bytě se měl ještě zakoupit nový kotel na tuhá paliva. Ale to by neprošlo, protože je na výměnu ještě příliš nový. Je nový, ale nedostatečně výkonný. Dále doporučuji opravu schodiště k bytu č.1 v č.p.64, která je třeba udělat co nejdříve. Již se odkládá několik let. Stav schodiště je naprosto zřejmý a významně hrozí poškození zdraví. Když pominu náklady na náhradu případné škody, jsou tu neméně závažné ohledy na zdraví. Je jasné, že z řad kritiků nebude případně vzniklé problémy ani náhrady škod, řešit nikdo! Dále se též nebudou vyměňovat okna bytu č.2, v č.p.64 a oprava střechy na č.p.231, což bylo v plánu roku 2009. Též se nebudou vkládat neúměrné finance do oprav budovy na dopravním hřišti. Plánované prostředky se tedy přesunou na opravy majetku obce do kapitoly obecní úřad - správa obce. Bude zahájena výměna oken na obecním úřadě ( jejich stáří je, jak doufám nezpochybnitelné) a rekonstrukce elektrických sítí. To na základě revizní zprávy, která zmiňuje výrazná rizika. Totéž se týká i našeho sálu v č.p.64, kde po pěti letech benevolence, musí dojít též k opravám elektroinstalace. Prozatím je omezen počet lidí na jednotlivou akci na 80. I zde doufáme, že elektroinstalace ještě nějaký čas vydrží.

Jsem vděčný za každou radu i názor, který nás někam opět posune a zároveň pomůže celému zastupitelstvu v řádném spravování našeho společného majetku. Pevně věřím, že to tak cítí i ostatní zastupitelé. Členky a členové, kteří kandidovali za SNK, tedy rozhodně. Proto takto urychleně reagujeme a přesouváme náš zájem na jiné opravy obecního majetku. Možná by bylo vhod zřídit nějakou komisi s odborníky na určování nutnosti oprav. To pro jistotu!! Aby se náhodou nestalo v budoucnosti, že by zastupitelé rozhodovali nekvalifikovaně. Měl by někdo z Vás zájem?
Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice

AKTUÁLNĚ
Ač jsme Vás informovali o platbách za vydání Drbny v minulém čísle, dnes je vše jinak. Na závěr roku došlo k jednáním. Z těchto je výstupem to, že výtisky budou distribuovány po obci zdarma. Ale stále na objednání. Z důvodu pochopení sponzora i všech, kteří se na této práci podílejí, se tak Drbna dostane více lidem do ruky. A snad se tak opět navýší informovanost našich občanů o dění v obci.

Místní poplatek za komunální odpad

Svaz měst a obcí navrhuje navýšení místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, a to až na 1200 Kč/rok/osoba. Tento protinávrh navýšení horní sazby poplatku vyplývá ze skutečných a předpokládaných nákladů na provoz systému v budoucích pěti letech po účinnosti zákona o místních poplatcích. V letech 2010--2011 se očekávají náklady vzhledem ke stoupající ceně služeb, dopravy, energií ve výši cca 1100 Kč. Při vlastním stanovení poplatku obec vychází ze skutečných nákladů na provoz systému v předchozím roce, nemělo by tedy docházet k tomu, aby obec stanovila poplatek 1200 Kč, jsou-li náklady na jednu osobu 900 Kč v daném roce.
Dále je navrhováno zpoplatnit dvojnásobnou sazbou (tj. až 2400 Kč/rok/osobu) majitele rekreačních objektů, kde není k trvalému pobytu evidována žádná fyzická osoba. V současnosti jsou náklady na likvidaci 1 t směsného komunálního odpadu na jednoho občana za rok cca 750 Kč (návrh ministerstva pro roky 2009 - 2013), přičemž horní hranice místního poplatku je dnes 500 Kč.

Tímto článkem se ještě vracíme i v naší obci k problematice odpadů. V minulém vydání Drbny jste měli k dispozici reakce ostatních okolních obcí. Určitě jste zaznamenali, že problémy s ufinancováním odpadového hospodářství jsou značné. Naše obec vynaložila za likvidaci odpadu v roce 2008 celkem částku 236 925,-Kč +náklady 12 000,-Kč na provoz vozidla Multicar M25 ( palivo, údržba a pojištění).Dále se provedly opravy kontejneru za 10 000,-Kč. Ve sledovaném období se vybralo na poplatcích od občanů a majitelů rekreačních domů celkem 168 213,-Kč. Celkové náklady na likvidaci odpadu byly tedy ve výši 258 925,-Kč. Oproti tomu příjem z poplatků byl ve výši 168 213,-Kč. Z rozpočtu obce se tedy doplácelo 90 712,-Kč.
( Použito též materiálu z internetu)

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.)K čemu vlastně opravňuje, co nám umožňuje záznam o trvalém pobytu?

Uvedením údajů a vlastním přihlášením do registru na ohlašovně zpravidla zvolíme místem pobytu tu nemovitost, ve které žijeme, máme rodiny. Není tomu nutně vždy ve všech případech. Obecní úřad má za povinnost přihlásit občany ČR, kterým byl zrušen jakýmkoliv druhem rozhodnutí trvalý pobyt. Stejně se tak řeší situace, kdy nemá občan žádné stálé bydliště uvedeno z minulosti. Nezbytný je pouze souhlas vlastníka nemovitosti – tedy v případě obce, starosty obce. Zmíněné přihlášení k trvalému pobytu na nemovitost, kterou vlastní obec, neopravňuje v žádném zákonném případě trvalou starost o přihlášeného. Tento institut je zřízen pouze za účelem vytvoření podmínek pro další postupy, které povedou ke zlepšení situace dotčené osoby. Adresa, která je poté v občanském průkaze ohlašovnou uvedena, stává se doručovací adresou a je určena ke kontaktu se všemi institucemi. Rozhodně se nejedná o vznik nároku na bydlení. Naštěstí, protože to bychom se do budovy obecního úřadu ani všichni nevešli. Jak byl učiněn pokus o vysvětlení situace - nárok na bydlení vzniká pouze na základě nájemní smlouvy, případně smlouvou o poskytnutí přístřeší.

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb. rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má, rodiče, byt nebo zaměstnání. Objekt musí být označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním a je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu podle zákona výslovně nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.Trvalý pobyt je tedy definován jako údaj „pouze“ evidenční. Ve skutečnosti s ním ale pracuje celá řada dalších zákonů a navazuje na něj řada práv a povinnosti, např. právo volební, výkon mandátů v obecních zastupitelstvech, poskytování sociálních, příspěvku na bydlení, úhrada poplatku za svoz a likvidaci, parkování v placených zónách, exekuce apod. Poplatek za svoz a likvidaci odpadu je ve většině obcí povinen uhradit každý, kdo zde má trvalý pobyt, a obec nezohledňují, jestli zde skutečně bydlí a odpad produkuje.Zákon o evidenci obyvatel na jedné straně deklaruje, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k vlastníku nemovitosti, ani k objektu samotnému. Na straně druhé je však stanovena povinnost oprávněné osoby prokazovat zánik užívacího práva při návrhu na zrušení trvalého pobytu. Zatímco se občan může přihlásit k trvalému pobytu i tam, kde nebydlí a nikdy bydlet nebude, když jej chce k tomu ze zákona oprávněná osoba (především majitel nebo nájemce) z adresy odhlásit, musí složitě dokazovat, že se dotyčný občan na uvedené adrese nezdržuje, objekt neužívá a že zaniklo jeho uživatelské právo. Tento vnitřní rozpor zákona způsobuje celou řadu problémů.Přibližně 112 000 občanů má v současné době evidován trvalý pobyt na ohlašovnách a jen část z nich tvoří ti, u nichž to zákon na počátku své účinnosti očekával. Na adrese ohlašovny měl mít trvalý pobyt evidován občan, kterého nebylo možné žádným způsobem lokalizovat – např. nalezené dítě, jehož matka není známa, dítě narozené při utajeném porodu apod. Množí se však případy, kdy v evidenci na ohlašovně končí lidé, jimž byl trvalý pobyt zrušen, nebo ho chtějí změnit , ale nemají faktickou možnost být hlášeni tam, kde skutečně bydlí. Příčinou bývají stavebně-technické náležitosti, které musí nemovitost splňovat, aby bylo možné mít v ní hlášen trvalý pobyt. Často je však ohlašovna řešením i pro lidi, kterým vlastník nemovitosti přihlášení k trvalému pobytu nepovolí, ať už z obav před případnou exekucí, možných obtížích při ukončení nájemního vztahu nebo ve snaze utajit pronajímání nemovitosti z daňových důvodů.V posledních letech však přibývá stále více případů účelového evidování trvalého pobytu na ohlašovně s cílem vyhnout se exekucím, účasti na soudních jednáních, vymáhání dluhů, placení poplatků za odpad apod. Občan, který má dluhy, se například fiktivně rozvede. Manželka požádá o zrušení jeho trvalého pobytu v bytě, přestože s ní muž i nadále žije. Obec mu na žádost zruší adresu trvalého pobytu a eviduje ho na ohlašovně. Muž i nadále žije se svou manželkou, resp. exmanželkou, ale veškeré vymáhání končí bezvýsledně v sídle ohlašovny.

2.) Pokládám postup obce při vyžadování platby kauce nájemného za nemravný a protizákonný. Nikde se tak neděje. Začnu od konce. Pokud najdete v republice obec, či město, které takto nepostupuje je to možné. Nikoliv však běžné. Naopak. Právě požadavek na splacení kauce nájemného při uzavření smlouvy nájemní, slouží k pokrytí situace, která na našem bytovém domě vládne právě nyní. Při neplacení nájmů a záloh na služby, slouží tato kauce k uspokojování věřitele – tedy pronajímatele. Do té doby, než je uhrazena kauce nájemníkem, je pohledávka k němu nedobytnou. Na bytovém domě 193 měli možnost nájemníci splatit kauci v období 6 měsíců. Ne všichni tak však učinili. Pro úplnost zde ocitujeme ustanovení Občanského zákoníku § 686 a :

1.)Pronajímatel je oprávněn při sjednání nájemní smlouvy požadovat, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem. Pronajímatel uloží složené peněžní prostředky na svůj zvláštní účet, společný pro všechny nájemce, u peněžního ústavu.
2) Výše složených peněžních prostředků nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.
3) Pronajímatel je oprávněn tyto prostředky použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo nájemcem písemně uznaných. Uvedené pohledávky má pronajímatel právo započíst proti pohledávce na vrácení úhrady podle odstavce 1. Nájemce je povinen doplnit peněžní prostředky na účtu u peněžního ústavu na původní výši, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal, a to do jednoho měsíce.
V návaznosti na výše uvedené Vám ještě uvádím, že systém - „Když se chce, tak jde vše!“, nejde používat u každé problematiky. Již několikrát jsem Vás informoval o tom, že existují určitá ustanovení Zákona o obcích č.128/2000 Sb., kde se hovoří o tom, jak se má hospodařit s majetkem obce. Dá se třeba odeslat na ministerstvo čestné prohlášení, které se nezakládá na pravdě. A pak jen počkat, aby se našel někdo, kdo to vymanévruje v případě, že se na to přijde. Mně osobně z těchto postupů jímá hrůza. I trestní právo upravuje způsob práce zastupitelů naší obce..A to v ustanoveních, která se váží k problematice správy cizího majetku. Toto je nutné míti neustále na mysli při jednáních o možných řešeních. Tady je odpověď na otázku, co je zákonem určeno vzhledem k požadovanému složení kauce. Jedná se o již několikráte mnou vzpomínaný § 38, výše uvedeného zákona.

3.) Bydlení ve dvacátém století. Jak vypadá bydlení našich spoluobčanů. Přístřeší - jeho podoba a účel!?
Malá oprava - nacházíme se ve století jedenadvacátém. To však nic nemění na významu Vaší otázky, případných nejasností kolem Vámi dotazovaného.
Cituji Občanský zákoník § 712, odstavci 5 se přístřeším rozumí provizorium do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby…atd.
Často se plete poskytnutí přístřeší při vystěhování z nájmu bytu s poskytnutím přístřeší osobám, které se vlastní vinou nebo jinými okolnostmi dostali do problémů v oblasti bydlení. Rozsah poskytnutého přístřeší se tedy výrazně liší od případu, kdy je vystěhována rodina s dětmi z bytu a případu poskytnutí přístřeší bezdomovci. Vždy je třeba vzít v úvahu i nebezpečí škod a poškození zdraví, či dokonce ohrožení života v prostorech, které se člověku přidělí. To si nikdo z vás samozřejmě neuvědomuje při kritice, že pokud by takový člověk usnul s cigaretou v ústech a třeba požárem způsobil „jen škodu“ na obecním majetku, ponese za to vše odpovědnost pouze ten, který toto přístřeší poskytl. Proto se jedná o řešení, ke kterému je přistoupeno orgány obcí pouze ve výjimečných případech a na nezbytně dlouhou dobu. Je tomu tak i u nás v obci. Přístřeší máme přiděleno pouze jedno a též na omezenou dobu. Doba, po kterou je přiděleno přístřeší, je ošetřena nájemní smlouvou, která byla prodloužena již třikrát. O dalším prodloužení se již neuvažuje.

Kdo je bezdomovec?
Definice v občanském právním řádu

V obvyklém užití jde o osobu, která nemá vlastní domov, či si jej nenajímá, nebo nežije v takovém obydlí u osoby důvěrně blízké, či tento domov nemůže, nebo nechce užívat a nebo takový domov užívá protiprávně. Domov v této definici chápeme obecně jako místo, kam jeho uživatel může de-iure jinému člověku zakázat, nebo umožnit přístup. Podle zákona jde o osoby společensky nepřizpůsobené a péči o ně vymezuje zákon o sociálních službách (Zákon 108/2006).

Příčiny bezdomovectví
Bezdomovci jsou problémem hlavně velkých měst, je to problém chudoby uvnitř bohatství. Mezi objektivní, nebo strukturální příčiny bezdomovectví řadíme nezaměstnanost, nebo nezaměstnatelnost, nekonkurenceschopnost na trhu práce, absence finančně dostupného bydlení. Subjektivními, vnitřními příčinami mohou být např. domácí násilí, psychiatrická diagnóza (často alkoholismus, toxikomanie, maniodepresivita, schizofrenie), nebo porucha chování (emoční labilita). Často jsou tyto dvě skupiny příčin propojené a v důsledku bezdomovectví se k nim přidávají další příčiny, které bezdomovcům brání se vrátit k obyčejnému životu.


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ Prosinec 2008
- příprava zasedání OZ, jednání výborů zastupitelstva –příprava provedení inventarizace majetku obce
- jednání se stavební firmou – vyúčtování dotace pro MMR ČR a příprava podkladů pro soudní řízení náhrada škody z důvodu nemožnosti odkanalizování a výstavba podle neschváleného dodatku ke smlouvě o dílo), řešení pohledávek vůči obci, tvorba zpráv starosty o dění mimo obec i v obci - příprava podkladů pro žaloby a příprava žádostí na vydání platebního rozkazu – Okresní soud Liberec (DI-TECH a Pavel Plšek)- odstraňování vad a uplatňování reklamací na díle č.p.193 – bytový dům - znalecké přezkoumání – zácvik nové pracovní síly na obecním úřadě – vytvoření návrhu plánu práce pro VPP a obecní zastupitelstvo na období do konce roku – dokončení reorganizace kanceláře obecního úřadu, plnění usnesení ze zastupitelstva obce, jednání s firmou, která se specializuje na vymáhání pohledávek ( doplnění materiálů pro práci vybraného soudního exekutora – příprava podkladů- jednání dozorčí rady FVS- jednání Mikroregionu Frýdlantsko ( rozpočet, plán práce na další období).

Akce, které chcete uskutečnit během tohoto roku nahlaste na obecním úřadě tak, aby je bylo možné nahlásit do regionálního přehledu akcí. Tím získáte větší reklamu a předáte informace o vaší akci většímu počtu obyvatel našeho výběžku. Děkujeme.Datum vložení: 31. 12. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice