Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Duben 2009

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Margita Popelková 84let, Alexandr Keller 72let, Jiří Valoušek 72let, Blažena Neufusová 67let, Hana Hamalčíková 66let, Jana Votrubcová 60let, Blažena Špátová 54let, Eva Holzhauserová 47let, Ladislav Plesar 44let, Josef Richtr 40let, Zdeněk Voňka 38let, Kamila Mlejnková 35let, Jindřich Plesar 32let, Pavel Horáček 28let, Höflerová Kateřina 25let, Miloš Faciník 22let, Ondřej Bílek 20let, Michaela Kulmanová 18let, Kateřina Hofmanová 9let, Jan Novotnyj 6let, Darina Čejková 2roky a Eliška Čepelíková 2roky a Höflerová Daniela 1 rok.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY


Pro naše občany, kterým podnikatelská aktivita kolem provozu motokrosové trati vadí a obtěžuje jejich rodiny, uvádím informaci, že z Ministerstva životního prostředí ČR byla celá věc postoupena na doporučení tohoto úřadu k projednání Krajskému úřadu v Liberci, který svým rozhodnutím odňal řešení - neřešení MěÚ Frýdlant – odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Další kroky nechci předjímat, ale je jisté, že bude nyní již postupováno směrem k ochraně obyvatel a k ochraně životního prostředí a ochrany půdního fondu důrazněji. Žádám Vás opětovně o trpělivost, protože každý zúčastněný orgán, či úřad, si ponechává možnost rozhodnout a vyjádřit se až v horní hranici lhůty. Obec Pertoltice má již připravenu vyhlášku, která bude problematiku též řešit a upravovat. Koncept – návrh je odeslán na dozorový orgán Ministerstva vnitra ČR k posouzení a případné úpravě tak, aby byla obecně závazná vyhláška v souladu se zákony ČR.

Dokolečka - dokola!!

Dnes je již odhad propadu ve výběru daní – a tím snížení příjmů obcí z těchto kapitol státního rozpočtu, na hranici kolem 10 - 12%. Tento propad bude nutné něčím vyrovnat. Třeba i tím, že bude obecní úřad dbát na provedení plateb v řádném termínu. Ptáte se proč neustále něco o neplatičích a dlužnících. To proto, že například firma A.S.A, vyžaduje po obci platby za likvidaci odpadu v plné výši. Ať už je krize, nebo není! Světe div se! A není pochopitelně sama. I proto se domnívám, že je třeba pečlivě rozlišovat mezi neplatiči. Někteří jsou již tzv. chronickými neplatiči. Postup vůči nim byl již prezentován a plní se ve všech směrech.
V případě, že si dlužník neodebere písemnost, která mu je odeslána na jeho adresu, je mnou okamžitě chápán jako osoba, která nejeví zájem o vyřešení problematiky. Není to tedy krokem k pochopení situace s ohledem na to, že tím se vůbec proces nezastaví. Jediné, čeho je podobným postupem spolehlivě dosaženo, je ukončení ochoty obecního úřadu vyřešit problematiku jemnějším způsobem. Zdá se mi to logické. Na moji žádost o vytvoření splátkového kalendáře a jeho podepsání dlužníkem, reagoval pouze jeden dlužník. I ten však nepříliš pružně. Za mého působení v nejvyšší funkci bylo celkem odesláno 12 výzev k podpisu uznání dluhu jednotlivým dlužníkům. To je tristní výsledek. Nemyslíte?! A není divné, že jsem to já, kdo jako statutární zástupce Vás všech, má zájem situaci řešit více jak dlužník? Podle mne nemorální a nenormální stav. Naprosto otevřeně deklaruji, že u těch, kteří se ani nenamáhali vyzvednout listovní doporučenou zásilku, budou neprodleně odeslány všechny podklady soudnímu exekutorovi, se kterým uzavřela obec dohodu o spolupráci. Dlužníci se tedy sami rozhodli, že kvůli pohledávce původně za 500,-Kč, budou nakonec hradit 5 – 8 tisíc. Ještě jednou zdůrazňuji, že se jedná o svobodné rozhodnutí dlužníka. Obecní úřad to bude pouze respektovat. Pro mne, a to musím přiznat, že zcela nepochopitelně, se situace minimálně v jednom případě, letos opět opakuje. Nic proti tomu, ale je to pro mne těžké pochopit.
V porovnání s rokem předchozím, stoupá počet dlužníků opravdu velkým tempem. Obci je povinnými dlužena již tak vysoká částka, že to ohrožuje chod obce.
Přesto oproti jiným rokům, došlo k navýšení počtu těch, kteří pochopili, že peníze nemají, ale musí to nějak řešit. Vykonali základní kroky, kterými dosáhly obě strany spokojenosti.
1.) Plně si uvědomili, že oni sami jsou těmi, kteří ve smluvním vztahu neplní povinnost
2.) Pochopili, že na jinou formu úhrady, než na tu, kterou uvádí obecní vyhláška, nemají žádný právní nárok, pravidla jsou nastavena
3.) Přišli na obecní úřad a svým slušným vystupováním podpořili svou žádost o řešení situace
4.) Předložili návrh řešení ze svého pohledu,např. jak by mohli splácet svou povinnost poplatníka
5.) Počkali na schválení jejich žádosti zastupitelstvem a respektovali rozhodnutí, které je příslušné pouze zastupitelstvu obce – jako nejvyššímu orgánu obce


Co je jim odměnou? Po všech těchto úkonech dostali garanci toho, že budou sice platit mimo termín, ale s jistotou stejně vysoké částky jako ti, kteří hradili svou povinnost poplatníka v řádném termínu. Není v jejich případě postupováno dle ustanovení vyhlášky obce, které řeší nezaplacení poplatku a nenavyšuje se jim povinnost poplatníka na trojnásobek. Proč je toto řešení vhodné a téměř jediné možné pro obecní kasu? Protože tím, že byl dodržen tento postup, ztratil na druhou stranu případný kritik chování a postupů obecního úřadu, vítr z plachet. Obecní úřad má dluh podložený splátkovým kalendářem = tedy konal ve věci adekvátně = plní své úkoly a s majetkem obce hospodaří v dimenzích zákona o obci.
Zkušenost velí, že je třeba jednat rychle a bez okolků, protože pokud se tak nejedná, dochází poté k soudním sporům, na kterých obec prodělává. Ono se významně utrácí zbytečně i za komunikaci s dlužníky, a to každým papírem a dopisem. Dluh je pak uhrazen až po dlouhém čekání. Jsem osobně přesvědčen o tom, že letošní poplatky uhradila i nejedna rodina, kterou to tak trochu zatížilo. Úhradu provedla, protože se to tak sluší. A to s plným vědomím toho, že obec není banka. S tím, že obec též potřebuje na své platby, které měsíčně hradí, dostatečné množství finančních prostředků. Na druhé straně stojí chroničtí neplatiči, kteří ještě navíc dokáží úpěnlivě požadovat popelovou nádobu, téměř až do chodby svého příbytku.

Silným argumentem proti pochopení zaštiťování se hospodářskou krizí, je zhola prostý výpočet. Každého našeho občana nebo majitele rekreačního objektu, stojí likvidace odpadu celkem 1,369863 Kč/ denně.
( Například kuřák si odepře jednu cigaretu denně a získá průměrně částku 2,50 Kč).
Myslím si, že tato čísla hovoří sama za sebe. Za těchto předpokladů nebudeme zcela jistě žádat firmu A.S.A o vytvoření splátkových kalendářů na platby za svoz a likvidaci odpadu, který vznikl v naší obci. Možná i pod vlivem toho faktu, že značnou část plateb za rok 2006, jsme hradili až v polovině roku 2007. Tehdy nám vyšla firma A.S.A. opravdu značně vstříc! A nakonec po uskutečněném jednání, ani nepožadovala žádnou penalizaci. Již tehdy jsem si dal osobní úkol, že platební morálka v dalším období vůči této firmě, bude muset být bezchybná. V minulých vydání měsíčníku jste mohli číst údaje i o tom, kolik obec stojí likvidace odpadu v obci celkově. Jak značně se na provoz tohoto systému doplácí. Nelze ještě tuto částku navyšovat o nevybrané poplatky!!
Až po napsání značné části tohoto textu, který jste již přečetli, jsem v praxi zjistil celkem závažný fakt. Je docela možné, že jsem nedůsledný ve vysvětlování problematiky našim občanům. Zejména v tom, že ne každému jednotlivci jsem za dobu svého působení v úřadě vysvětlil problematiku obecních financí a souvisejících předpisů a pravidel. Možná proto se ještě dnes někteří naši občané potýkají s představou, že lze vše dohodnout „per huba“, a pak to nějak zaonačit. Asi to v minulosti šlo, o tom není pochyb. Ale je třeba si uvědomit, že dnešní počítačové vybavení neumožňuje nějaké dohody mimo rámec těchto mantinelů. Vše je propojeno s registrem občanů. Veškeré platby hlídá program – tedy generuje ty, kteří nemají uhrazeno ( dále jen dlužníci) – neumí rozeznat dlužníka, který se za dlužníka nepovažuje, protože „pouze“ provede úhradu někdy jindy, než je termín splatnosti. Je prostě veden v počítačovém programu jako dlužník. Tento fakt ukládá pracovníkům obecního úřadu povinnost, nějak s touto problematikou naložit. A zde je to zase nikoliv na jejich uvážení, ale na zakotvených normách, schválených předpisech. Nemůžeme se na návsi prostě sejít a dohodnout se, že platbu prostě provedete později. Stokrát mne můžete ubezpečovat, zapřísahat.., že to tak na mou duši bude, stejně to není prostě možné takto postupovat.
Protože jak výše uvedeno, cítím odpovědnost za malou znalost podoby možných dohod o „posunutí doby splatnosti“, budu se tedy dále snažit odkrýt poznání. Nikdy není pozdě na nápravu (dnes již necelé dva roky to ještě se mnou snad vydržíte). A tak se pokusím vysvětlovat opětovně, tentokrát snad plněji a srozumitelněji. V některém z předchozích vydání byla osvětlována oblast bezdomovectví. Dnes bude následovat okruh –dluhy a související tematika. Správný postup – taková kuchařka byl uveden již výše.

Asi bude třeba začít definicí?! Co je považováno za dluh.? Vysvětlení běžných pojmů. Půjčka. Je to zapůjčení finanční hotovosti na předem uvedenou dobu a za předem stanovených podmínek. Stanovuje se doba zapůjčení a úroková míra půjčky. Ta určuje kolik se bude muset nakonec splatit. Kdo půjčuje peníze je věřitel. Kdo má půjčené peníze je dlužník.Dluh - …dávka''': to znamená, že pohledávka je právo věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané '''plnění''', nákupem s odloženou platbou, opožděním platby a podobně. Dlužník tak získává prostředky nebo komodity, které splatí až později. Kdo je dlužník? - Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků. Splátkový kalendář - Časový plán postupného splácení úvěru či jiného peněžitého dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek. Věřitel - Fyzická nebo právnická osoba poskytující spotřebitelský úvěr či jinou finanční službu v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Některým z našich občanů by mohlo cestu životem usnadnit i toto desatero!!
1) Kupujte si to, co skutečně potřebujete.
Půjčujte si např. na ochranu a péči o zdraví, nebo na zboží a služby, které budete užívat i po zaplacení poslední splátky. 2) Kupujte zboží, které odpovídá Vaším skutečným potřebám. Nezapomeňte, že značka a vzhled často tvoří polovinu ceny. 3) Za určitých podmínek může být výhodnější si půjčit od banky i přesto, že vyřízení žádosti zpravidla trvá déle. 4) Pokud je v reklamě, že úrok je např. od 9 %, zpravidla Vy budete splácet větší úrok. Ptejte se na všechny poplatky, povinná pojištění a cenu úvěrového účtu a porovnejte konečnou cenu v případě, že se rozhodujete mezi více spotřebními úvěry. 5) Zjistěte si smluvní pokuty, které mohou být nepřiměřeně vysoké – jste si jistá/ý. že nebudete mít skutečně problémy se splácením? 6) Po odečtení všech nákladů (nájem, telefon, měsíční jízdenky jídlo, aj.) a všech splátek by Vám mělo zbýt ještě 20 % - nikdy nevíte, co se může stát. 7) Smlouvu čtěte i se smluvními podmínkami a nepodepisujte, pokud je psána drobným písmem nebo jsou v ní slova, kterým nerozumíte. 8) Nepodepisujte smlouvu, pokud je podmínkou povolení inkasa na vašem účtu obsahuje nevyplněnou směnku, kterou může později věřitel vyplnit.
9) Neberte si žádnou půjčku ani nákup na splátky, pokud ručíte za půjčku známému, jehož finanční situaci neznáte dobře. Taktéž rozvažte nákup na splátky nebo půjčku v případě, když v době splátek nejsou ve Vašem rozpočtu žádné výdaje, který je možné uhradit až po skončení nových splátek.
10) Život s dluhy nepodceňujte, mějte dluhy pod kontrolou, v případě problémů se splácením jste v ohrožení nejen Vy, ale také Vaše rodina. Před podpisem smlouvy o půjčce nebo nákupu na splátky se jděte poradit do občanské poradny – nejbližší občanskou poradnu najdete na www.obcanskeporadny.cz.

Co jest uloženo zastupitelům ( tedy nejen starostovi), platným zněním zákona o obcích. Problematiky se týká zejména ustanovení níže doslovně citovaného ustanovení:
Díl 2 Hospodaření obce, § 38
(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.
(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy,15) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob.
(6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
(7) Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.

O nutnosti třídit odpady bylo popsáno již opravdu mnoho papíru. Na tomto poli odvádí vedení obce dobrou práci a ve spolupráci s firmami, které se odpadovým hospodářstvím zabývají, provádí dostatečnou osvětu. Zejména u dětí a mládeže ( viz každoroční soutěže). I letos bude vyhlášena tradiční soutěž.Těm, kteří se chovají takto odpovědně, patří velký dík.K výše uvedenému se váží tato čísla: celkem 29 dlužníků z roku 2008, ukončeny byly již 3 exekuce – peníze přišly na náš účet, vypracováno 14 podkladů pro provedení exekuce, vymožen byl jeden dluh ze zahraničí.V roce 2009 se jedná o 47 dlužníků, u mnoha z nich se jedná o opětovné chování ( celkem u 20).Skladba dlužníků je – 22 majitelů rekreačních domů a 26 občanů obce Pertoltice. Je nutno zmínit i ten fakt, že již od prvního dne měsíce dubna se dlužníkům jejich povinnost poplatníka, mění na trojnásobek částky – tedy 1500,-Kč na jednoho poplatníka nebo majitele nemovitosti, která slouží k rekreaci.

Další dírou v trupu naší lodi byli a jsou neplatiči nájmů v bytovém domě. Celkem dluhy - a tím dotace Všechny tyto prostředky musel obecní úřad uhradit z rozpočtu obce. Z peněz vás všech ostatních. Též nepřípustný stav. Tyto prostředky by se daly jistě využít i v jiných oblastech našeho života v obci. V posledním období se alespoň tato částka podařila významně snížit.Cca na polovinu.


OTÁZKY a ODPOVĚDI

1.) Jak si levně opatřit dřevo na otop?!

Dovolte mi, abych „poděkoval“ neznámému dobrodinci, který dostatečným způsobem dohlíží na to, aby si obecní úřad nevytvořil příliš velkou zásobu palivového dřeva na další topné sezony. Po složení palivového dřeva u budovy hasičské zbrojnice se neprodleně postaral o úbytek množství. A to opakovaně. Musíme doufat, že se omezí na již odebrané množství. Tudíž bychom mohli i nějaký ten metr vysušit a pak následně rozřezat, uložit do kotelny. A tím ušetřit nějaký ten obecní peníz. Pravda je to lákavé! V průběhu posledních dvou let je stále myšleno na to, aby byla zásoba palivového dřeva pro účely vytápění budovy obecního úřadu a sálu kulturního domu. Pro někoho je to prostě moc lákavé. Není to totiž poprvé, co někoho tento stav nenechal chladným. Nu odvaha nechyběla. Takto pod největším počtem oken...!? To už chtělo trochu té odvahy nebo otrlosti. Osočovat nikoho nemíním. Svůj vlastní typ mám. Ale jedno je jisté, že „oběť hospodářské krize“ vypadá zcela jistě úplně jinak. Ne každého „nemakačenka“, je hned nutné brát jako chudáka postiženého vlivem vnějších vztahů.

AKTUÁLNĚ

Vítáme nově přistěhované do naší obce, kteří se od měsíce března rozhodli žít v naší obci. Jedná se o pana Pavla Moučku a sl. Miroslavu Prouskovou. Oba dva jsou novými obyvateli bytového domu č.p.193 – bývalá škola v Dolních Pertolticích.

V průběhu prvních týdnů – ve dnech svátků v měsíci květnu, se chystáme vyzkoušet něco jako mezinárodní setkání. Akce proběhne pod patronací obecního úřadu , sboru dobrovolných hasičů, sportovního oddílu, SNK a mnoha dalších. Největší tíha bude spočívat na našich hasičích, kteří budou mít ukázku požárního sportu, ukázka techniky, možná bude i účast na soutěži, kam mají namířeno naši mladí hasiči. Ve večerních hodinách bude v jejich režii pravá vesnická zábava – tedy doufáme, že bez předvedení neplánované rvačky, či souboje.
Sportovci se ukáží snad v plné zbroji a odehrají utkání v kopané. Náš agent zjistil, že fotbalový tým, který z Holandska dorazí, je značně herně vyzrálý.Bude to tedy dosti tvrdý oříšek?! Možná bude vyhlášena i nějaká ta soutěž ve sportovních dovednostech o ceny.
Řeknete si, co se to bude dít?! Vzhledem k tomu, že v naší obci, ale nejen u nás, vlastní stále více nemovitostí občané jiných států ( zejména právě Holanďanů), začínáme se učit žít i s touto skutečností. Jednou z metod je jistě i to, že se nejdříve musíme lépe navzájem poznat. Své sehrála, jak jinak, náhoda. Jeden z majitelů rekreační chalupy je dlouholetým dobrovolným hasičem. Též pilným činovníkem sportovního oddílu ve svém dosavadním bydlišti. Proto se velice živě zajímal o chod podobných složek u nás. Navázání možných dobrých vztahů by mohlo vyvrcholit i možnou podporou našeho sboru dobrovolných hasičů, jejíž podoba se bude pochopitelně utvářet na mnoha setkáních. Formálních i neformálních. Důležité je vyzkoušet všechny způsoby. Protože například snaha starosty obce, starostky sboru a velitele hasičů, která směřuje k obnově zastaralé techniky a vybavení sboru, se zatím nesetkala s pochopením ani odezvou na patřičných místech. Zastaralé techniky a vybavení, je v kraji prostě mnoho. Oproti tomu volné prostředky jsou mírně řečeno omezené.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc březen 2009
- příprava zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – příprava jednání o podání žádostí na dotace - příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – návrhy na exekuce – příprava pronájmů obecního majetku ( byty v objektu bývalé školy) – řešení výpovědí z nájmů u bytových jednotek, u kterých jsou již pohledávky neřešeny ze strany nájemníků – dokončení inventarizace majetku obce - příprava soudního řízení s firmou DI-TECH s.r.o. – oprava techniky obce – příprava na pravidelnou technickou kontrolu – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko – provedení přezkumu hospodaření obce - instalace nového programového vybavení ( účetní program oú) – správní řízení o povolení kácení a drobné stavby – řešení reklamací provedených prací na bytovém domě č.p.193 – přípravy na prodej pozemků – prodej materiálu a nepotřebného majetku – aktualizace webových stránek.

VÝZVA
Obec Pertoltice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o obcích ve znění pozdějších platných předpisů - v y h l a š u j e

bezvýjimečný z á k a z p o h y b u osob v prostoru bývalé traktorové stanice v Horních Pertolticích, na pozemcích č.59,719,722 a 970/2 Na výše uvedených pozemkových parcelách se nachází stavby v dezolátním stavu, které jsou určeny k demolici. Hrozí nebezpečí pádu částí konstrukcí. Pokud kdokoliv poruší vydaný zákaz a vkročí na uvedené pozemky, pohybuje se tímto úkonem v tomto vymezeném prostoru na své vlastní nebezpečí!
Platnost zákazu je ode dne vyhlášení na úřední desce a k tomu určených vývěskách v obci. Tedy dne 16.3.2009.

Vážení občané – vzhledem k vývoji v našem státě se bude zřejmě „stále volit“!!! ( Evropské volby a volby do poslanecké sněmovny). Proto mi dovolte, abych již nyní vyzval ,Vás všechny, kteří byste případně chtěli pracovat jako členové volební komise, působící v naší obci. Pokud nenajmenují zúčastněné volební strany své zástupce do výše uvedené komise, je povinností starosty obce jmenovat jednotlivé členy z „vlastních zdrojů“. Svůj zájem můžete projevit při návštěvě obecního úřadu, či na telefonních číslech 724 162 170 nebo 724 189 166, popřípadě na e-mail obec.pertoltice@volny.cz . Budu moc rád, když mi to usnadníte svým zájmem.

Taneční zábava
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice Vás srdečně zve na taneční zábavu, která se bude konat dne 9. května 2009 od 20:00 na sále v Pertolticích. Další podrobnosti se dočtete na plakátech.

Čarodějnice
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice Vás zve na tradiční pálení čarodějnic. Přijďte 30. dubna na fotbalové hřiště. Zajištěno je občerstvení a hudba.

Knihovna
Rádi bychom upozornili občany, kteří využívají služeb místní knihovny, že otevírací doba knihovny bude v jarních měsících pozměněna. Otevřeno bude v obvyklých hodinách
od 8.00 do 12.30 ve dnech:
19.4. Neděle 25.4. Sobota 3.5. Neděle 10.5. Neděle 17.5. Neděle 24.5. Neděle30.5. Sobota

O POMLUVĚ

Ďábel, potulujíce se po vesnici, neměl do čeho dloubnout. Tu však spatřil Jeníka a Mařenku. Mají se moc rádi. Jsou zasnoubení. Čistá láska. To satanáš nemohl překousnout. Přeci to tak nenechá!

A tak začal pracovat. Nejprve zašel za Mařenkou a našeptával, jak ten Jeník není takový, jak vypadá. On se jen tak dělá. Život s ním pak bude jedno utrpení. Zahýbat jí bude, snad začne i pít! Ale Mařenka si nic namluvit nenechala. Šel čert k Jeníkovi a i jeho se snažil od svatby s Mařenkou odradit. „To ani Jeníku nevíš, jaká je Mařenka potvora! Myslíš, že ti bude vyvařovat a o tebe pečovat? To seš vedle jak ta jedle, chlapče!..“povídal. Jeník si ale lásku k Mařence zachoval.Co dál? Snad rodiče by mohli mladým svatbu rozmluvit!

I pokoušel ďábel nejprv rodiče Mařenky, že s Jeníkem bude mít jen starosti. Jsou mladí a láskou zaslepení. Jenže rodiče jen pokrčili rameny a celou záležitost nechali jen na dětech. A Jeníkovi rodiče? Reagovali také tak. Přeci se nebudou mezi ty dvě hrdličky plést.

Čert zkroušený, ztrápený, zkrátka nešťastný, uchýlil se do hospody. V rohu uviděl babku. Vesnickou drbnu. Zašel za ní a udělal jí lákavou nabídku: „Když se ti podaří, aby se Jeník a Mařenka nevzali, dám ti, co budeš chtít“. Stará se koukla na svoje zánovní botky, dupla si a řekla, že by si přála ten nový model kotníkovek od Bati. Se sponou a mačkáním na vnějším kotníku.

Rohatý zvedl obočí nad levým okem a kývl na souhlas. „Odměnu ti předám u duté vrby za potokem.“ Pak plivl na podlahu a zmizel.

Drbna se dala do práce. Mařenku navštívila a Jeníka jí rozmlouvala. Jenže jen zmizela z domu, už byli milenci zase spolu a s láskou se objímali. Druhého dne pokoušela babka Jeníka. Opět neúspěch. Pak i u rodičů pomlouvala, ale ti jí odpověděli stejně, jako čertovi.

Tu bábu napadlo, že když nejde vztah zničit uvnitř, půjde to jistě z venčí. Během týdne stihla oběhnout místní samoobsluhu, hospodu, úřad, knihovnu, truhlárnu, šachový klub a dokonce i kroužek myslivosti. Ve vesnici dokázala zasít tak silná slova, že lidé sami chodili za Mařenkou, za Jeníkem a i za rodiči. Rodiny se rozkmotřily a Jeník s Mařenkou už jeden o druhém nechtěli nikdy slyšet.

Spokojená klepna si šla pro odměnu k potoku. Volala: „Satanáši, kde jsi? Jdu si pro svoji odměnu!“ Dlouho se nic nedělo, až začala být cítit síra a z poza vrby vykoukla černá kučeravá hlava. Ďábel se jednou rukou přidržoval starého stromu a v druhé držel na dlouhém klacku zavěšené botky. „Proč nejdeš sem za mnou na druhý břeh čerte?“ Ale ten se napřáhl a boty hodil bábě přes potok.„Podařilo se ti zničit, co nedokázal ani čert! Jsi horší než sám Luciper! Peklo s tebou nechce mít nic společného!“, odplivl si a zmizel.

( Nikol Reinhardtová)Datum vložení: 31. 12. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice