Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Červenec 2009

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
soutěže „ Vesnice roku 2008“
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce
v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Richtrová Jana 63 let, Řeháčková Milada 63 let, Novotný Vladimír 60let, Hofman Bedřich 54let, Šantroch Vladimír 50 let, Podmanický Viktor 48 let, Tajbner Slavomír 45 let, Bošinová Vladimíra 39 let, Valášek Radek 39 let, Petráš David 37 let, Votrubcová Martina 36let, Madzia Michal 31let, Šímová Lucie 27 let, Šnobl Martin 21let, Mlejnková Jana 19 let, Pešková Denisa 18 let, Rysiowská Renata 15 let, Bryknerová Alžběta 10let, Krištofiak Marek 10 let, Prousková Pavla 9 let, Votrubec Dominik 9 let a Severýnová Denisa 3 roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY
Vážení občané a majitelé rekreačních objektů,velice oceňuji přístup těch z vás, kteří si při projednávání problematiky odpadového hospodářství naší obce uvědomili, kde je jádro problému. Je třeba skutečně vycházet z toho, že povinný neuhradil správci poplatku. Uvádíte často, že minulý rok jste neobdrželi složenku od našeho obecního úřadu. Již od května 2007 bylo od této zvyklosti upuštěno. Částečně z finančních důvodů. Též z důvodu toho, že se nám nedařilo navázat spolupráci z mnohými poplatníky. Určité množství poplatníků nesplnilo základní povinnost danou zákonem i obecně závaznou vyhláškou. A to zaevidovat se u správce poplatku. Mění se majitelé i adresy, ovšem obecnímu úřadu to nikdo neohlásí. Proč také, že? Metoda řešení ( spíše neřešení) pohledávek byla terčem kritiky auditora hospodaření naší obce. A to opakovaně v několika letech po sobě. Ano, v tomto roce bylo upuštěno i od zdlouhavého vymáhání dlužných částek. A to opět z výše popsaných důvodů. Mnoho upomínek a výzev se vracelo jako nevyzvednutá zásilka. V několika případech se jedná zcela určitě o záměr - až výsměch. Čili výsledek byl velice sporný. Navýšení poplatku na trojnásobek, v případě pozdní platby je opravdu vysoké, ale doufám, že splní účel. Také je třeba poznamenat, že tento postup je naprosto legitimní. Není cílem naplnit obecní kasu, nýbrž upravit stav ve výběru poplatků a ostatních plateb. Jedná se o naplnění kapitoly rozpočtu určené na odpady takovým způsobem, aby nemusel obecní úřad improvizovat a přesouvat finanční prostředky z ostatních kapitol. Samozřejmě jsem ochoten připustit, že se může přihodit zpoždění způsobené pouhým opomenutím. Jenže toto opomenutí deklaruje více jak 40 poplatníků. Někteří dokonce i po dokončeném exekučním řízení v roce minulém. Řešit pohledávky je obecnímu úřadu uloženo zákonem. Poplatník se rozhoduje o svém postupu sám. To je základní rozdíl mezi poplatníkem a obecním úřadem. Zdá se mi absurdní, aby tak vysoký počet poplatníků zapomněl na provedení každoroční pravidelné platby. Tato je v případě chalupářů jedinou finanční povinností vůči Obci Pertoltice za celý kalendářní rok.
Také mi bylo při jednom osobním „jednání“ řečeno, že mi výše uvedená problematika nepřinese zcela jistě oblibu. Dovolte mi jen krátce glosovat. Nebyl jsem zvolen do vedení naší obce k tomu, abych sbíral body do soutěže oblíbenosti. Mimo jiné se jedná o kategorii velice pomíjející. Má práce má spočívat v řádném spravování majetku obce a snažit se o její rozvoj. To je i můj osobní cíl. Pokud to bude i zájmem většiny našich občanů, budu spokojen nejen já sám. Dělat líbivou politiku je snadné, ale může to přivést obec na pokraj schopnosti samostatně existovat. Samozřejmě je tu ještě kombinace rozdílných potřeb lidí, kteří si obec vybrali pro své bydliště a ostatních, kteří zde tráví pouze víkendy nebo jen dovolené.
Jedno je jisté. Pevně věřím, že se stav kolem pohledávek a jejich opravdu problematického vymáhání, nelíbí většině řádně platících občanů a majitelů rekreačních objektů. Zrovna tak, jako mně osobně. A to dle mého názoru nezmění jakýkoliv, byť velmi dobře, proti nepřízni počasí, zabezpečený leták. Navíc umístění na vývěsku není zcela optimální, protože dle mnoha vyjádření chalupářů, nikdo z nich vývěsku v obci nečte, protože se jezdí do Pertoltic odpočívat. Nikoliv dělat administrativu. Jen krátce, až heslovitě k „objektivnímu zhodnocení situace pisatelem“. To, že mne nebudete již nikdy volit, milý pisateli, opravdu neželím. A to hned ze tří důvodů: 1) Protože můj případný volič musí mít trvalý pobyt v obci – což ve vašem případě jaksi nesplněno (zatím) 2) Dále proto, že „můj“ případný volič - má všechny závazky vůči obci uhrazeny včas a ještě navíc chápe problematiku, též podporuje rovnost při plnění povinností pro všechny 3) Musel bych se voleb aktivně zúčastnit. V současné době není vůbec účast mojí osoby v následujících volbách zaručena. Je možné, že nebude mít vůbec nikdo o mé služby žádný zájem.

Jsem přesvědčen, že pokud si můj nástupce nebo nástupkyně zachová jen trochu zdravého rozumu, nemůže opustit nastolené podmínky, které byly pro likvidaci stále narůstajících pohledávek obce, současným vedením zvoleny. Možná, že nebude ani čekat tak dlouho, zda bude konečně poplatníkem uhrazeno nebo si alespoň převezme dopis s nabídkou obecního úřadu na způsob řešení. Doposud se povinným dost dlouho dávala šance. Jak myslíte, že ji využili?!
Pokud cítil pisatel svého osobního „objektivního“ prohlášení potřebu, nějakým způsobem poukázat na problém, měl by jedním dechem uvést i následující data, která dokládají, že řádně platící poplatník je v současné době diskriminován.
Příklad diskriminace poplatníka, který hradí poplatek včas:
Poplatník A - uhradí do pokladny obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet plnou částku v době splatnosti – do systému na likvidaci odpadu přinese tedy částku 500,-Kč.
Poplatník B - neuhradí poplatek včas – jednoduše zapomene na svou pravidelnou každoroční povinnost. Obecní úřad provede kontrolu v počítačovém programu – zdarma. Je vypraven dopis na poslední známou
adresu poplatníka ( dopisní obálka + většinou jeden papír A4 + 2 kopie na založení, poštovné + práce úředníka ). Poplatník, který nesplní svou povinnost tedy do systému na likvidaci odpadu přinese celkem asi tak 404 ,-Kč. Ale to pouze v případě, že jedním dopisem vše končí. Také samozřejmě nemusí.
Poplatník C – který zapomene i v dalším období bude postupovat jako poplatník B, jen s tím rozdílem, že i po obdržení dopisu platbu neprovede. Následuje další administrativa. Tento typ poplatníka tedy do systému likvidace odpadu přinese celkem již méně než 300,-Kč.
Teprve poplatník D – který neučiní vůbec nic, je pro obec poplatníkem, který nestojí na vymáhání vůbec nic, protože všechny náklady jsou předány exekutorovi v návrhu na provedení soudní exekuce. Všechny náklady a úroky z dlužné částky jsou poté předmětem samotné exekuce.
Ještě je tu poplatník E – který objektivně zhodnotil své možnosti a uzavřel splátkový kalendář na úhradu dlužné částky. Učinil tak v období, které předcházelo ukončení doby splatnosti. Ten uhradí sice poplatek déle, ale s minimálními náklady na naší i jeho straně.
Další uvedená čísla Vám dají dostatek informací, pro vytvoření Vašeho názoru o výpočtu poplatku. Jedná se o vyčíslení nákladů na likvidaci odpadů v kalendářním roce/ na jednoho poplatníka. a) Náklady 2007 165.614,-Kč : 322 poplatníky = 514 Kč b) Náklady 2008 285 889,-Kč : 326 poplatníky = 877,- Kč c) Náklady 2009 236 925,-Kč : 328 poplatníky = 722,33Kč. V tomto přehledu nejsou zahrnuty ještě náklady na práci našich pracovníků a náklady na pohonné hmoty.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří si své závazky plní. Velice se tímto obecnímu úřadu usnadňuje práci. Též nám to umožňuje, abychom se snažili o řádný chod obce. Těm, kteří postupují opačně, k jejich rozhodnutí „blahopřeji“. V těchto dnech ( v době vydání měsíčníku), jejich pohledávky vůči obci odesílám ke zpracování exekutorovi.
Viktor Podmanický starosta obce

Vážení spoluobčané,
stejně jako v minulých letech vám přinášíme "Výroční zprávu Obce Pertoltice". Tentokrát je jejím obsahem ohlédnutí za rokem 2008.
Troufám si říci, že letopočet s osmičkou na konci byl pro nás všechny docela úspěšným. Máme za sebou několik vydařených akcí a návštěv, upevnili jsme vztahy s našimi partnery, podepsali nové dohody. Pravidelně jsme vás o všem dění v obci a jejím blízkém okolí informovali. A to jak prostřednictvím obecních webových stránek, tak na stránkách vydání měsíčníku „Drbna 2008“. Do roku 2008 jsme vstoupili již o něco pevnějším krokem. Vedení obce chce rovněž i nadále svěřené finanční prostředky smysluplně investovat i jinak účelně vynakládat. Naším každoročním předsevzetím je, aby výdaje nepřesáhly reálné možnosti našich příjmů. Za minulý rok se můžeme pochlubit více než vyrovnaným hospodařením. Ač se velkou měrou finančně podílíme na mnohých projektech, či je financujeme sami, drželi jsme se stále v plusových číslech ve vztahu k ročnímu hospodaření. I díky úspěšnému vyjednávání na Krajském úřadě v Liberci, jsme pracovali i s prostředky dotačních titulů určených na investice. Obec často v minulých letech hospodařila s pravidelně se ztrátou. Tedy další materiály Vám osvětlí, zda se hospodaření obce zlepšilo. Pro Vás přineslo „ vyšší užitnou hodnotu“. Do investic přitom vloni směřovalo něco přes milion korun, z toho téměř celou částku spolkla akce s vazbou na bytový dům ( budova bývalé školy), a zajištění nejnutnějších oprav majetku obce. S financováním projektů pomáhal i kraj, stejně jako v jiných letech. Podařilo se nám dokončit vše, co jsme započali.
Během roku jsme se snažili nejen zlepšit podmínky pro život našich občanů, ale také různými akcemi v nich probudit pocit sounáležitosti s domovským regionem. S místem, kde člověk žije i se svou rodinou. Takový malý patriotismus. O tom, jak Vámi v roce 2006 zvolené vedení obce pracuje, nevypovídá pouze tato výroční zpráva. Ověřujete též sami v rámci kontroly každodenního stavu Vašich záležitostí. I zde bylo provedeno mnoho změn. A já doufám, že k lepšímu pro nás všechny. Snad se Vám nyní – po nápravě stavu, dostává opět od pracovníků obecního úřadu adekvátního chování vůči Vám – klientům. Snad nyní odcházíte s pocitem, že jsme tu pro Vás. Věřím, že také rok 2009 bude rokem úspěšným. Rádi bychom pokračovali v započatých tradicích a navázali na to dobré z dob minulých. Též bychom rádi uspokojili v rámci naší obce, co možná nejvíce požadavků občanů na spokojený život. Pomozte nám v tomto však i Vy!!
Viktor Podmanický starosta obce

Závěrečná zpráva o stavu obce 2008 - Závěrečný účet (zkrácená verze)
Vypracováno účetní jednotkou dne: 22.5.2009 (zpracováno na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech rozpočtů ve znění platných předpisů.)
Počet obyvatel k 1.1.2008 : 270 občanů Počet obyvatel k 31.12.2008 : 272 občanů
Počet členů zastupitelstva :Počet pracovníků na VPP:

Počet veřejných zasedání k 31.12. 2008: celkem 8 řádných zasedání zastupitelstva, výbor finanční zasedal celkem 9x, kontrolní výbor 6x a výbor pro rozvoj obce celkem 1x.
V naší obci pracuje Sbor dobrovolných hasičů, Červený kříž ČR, SPOZ, na území obce vyvíjejí činnost i dvě myslivecká sdružení a jedno ekologické sdružení. Sportovní činnost je náplní TJ Sokol Pertoltice.
V průběhu tohoto roku došlo k personálním změnám na obecním úřadě. Bylo přistoupeno ke zrušení pozice samostatné referentky/ referenta. V návaznosti na tuto skutečnost byla rozhodnutím zastupitelstva zřízena nová pracovní pozice. Provedeným opatřením bylo dosaženo rychlého nárůstu profesionální podoby práce kanceláře obecního úřadu. Celé uskutečněné řešení této problematiky, přineslo menší nároky na finanční prostředky. Kancelář obecního úřadu byla vybavena „novějším nábytkem“. V současné době již snad nabízí kulturní prostředí pro návštěvníky - klienty obecního úřadu. Stav kanceláře byl Vámi několikráte ( a musím přiznat zcela oprávněně), hodnocen jako velmi špatný. Je prováděno pravidelné i nepravidelné vzdělávání pracovníků. Dále byl jmenován nový manažer pro podávání žádostí na finanční prostředky z dotačních titulů. Stal se jím pan Jiří Bursa. Na své funkce ve výboru obecního zastupitelstva rezignovali manželé Petrášovi ( důvodem bylo stěhování za prací ). Doplnění výboru nebylo provedeno. Práce SPOZu byla opětovně na výborné úrovni. V obci jsme v tomto roce oslavili společně s manželskými dvojicemi jednu zlatou a dokonce jednu diamantovou svatbu. Obec Pertoltice se zúčastnila opět soutěže o nejlepší podobu webových stránek. Zde jsme úspěch z předchozího roku nezopakovali. Naopak poprvé jsme se přihlásili do soutěže „Vesnice roku 2008“. Hned při první účasti jsme jako obec získali ocenění - „Bílá stuha za práci s mládeží“. Jednalo se o krajské kolo této soutěže. Toto ocenění je spojeno i s příjmem finančních prostředků do rozpočtu naší obce, které budou sloužit na investiční akce. V polovině roku proběhla konečně kolaudace objektu bývalé školy v Dolních Pertolticích. Zde po nákladné a vleklé rekonstrukci, plné problémů, vzniklo celkem 14 bytových jednotek. Pro spuštění bytového domu do provozu, bylo nezbytné vybudovat kanalizační síť s domovní čistírnou odpadních vod. To se podařilo zejména díky podpoře Krajského úřadu v Liberci – odboru rozvoje venkova, rady a krajského zastupitelstva. Celkové náklady přesáhly částku jednoho milionu korun. Část prostředků byla deponována na akci i z rozpočtu obce. Podařilo se ukončit oficiálně účast ve Sdružení za obnovitelnou energii, které obci přineslo bohužel pouze výdaje. Žádnou činnost, která byla při založení sdružení avizována, dodnes toto sdružení nevyvinulo.
Nadále je v provozu muzeum historie obce, jehož chod zajišťovala i v tomto roce kronikářka obce - paní M. Srpová. Od roku 2009 povede kroniku obce sl. Irena Závůrková. Muzeum a akce, které probíhaly, snad poběží i nadále. Obec Pertoltice je členem Mikroregionu Frýdlantsko, dále pak je členem MAS Frýdlantsko, důležitou součástí Frýdlantské vodárenské společnosti a Euroregionu Nisa. Byla ukončena činnost sdružení obcí v Mikroregionu BUL-PER-HA na přelomu roku 2007 a 2008.
Další činnosti byly zaměřeny i na opravy obecního majetku. A to hned v několika podobách. Jednalo se o opravy bytového fondu nebo zařízení, která slouží našim obyvatelům. Běžné opravy obecního majetku se opět musely odkládat.. Prováděly se pouze ty nejnutnější, proto zcela zákonitě došlo k jejich nahromadění i na rok 2009. 
V roce 2008 slavili naši dobrovolní hasiči významné výročí založení sboru.
Zpracování agendy úřadu a spolupracovníci : - mzdovou agendu zpracovává i nadále externě firma pana Mgr. Bc. M. Rohly, účetnictví bylo prováděno smluvně na základě smlouvy o provedení práce, dále je ostatní agenda obecního úřadu zpracována počítačovými programy firmy GORDIC, správu obecních webových stránek provádí i nadále firma První Integrační , ze strany obce spolupracuje na tvorbě webových stránek převážně starosta obce. Dále s obcí spolupracuje firma A.S.A. s.r.o. - odpadové hospodářství, MěÚ Frýdlant – pověřený úřad, EKO-KOM - odpadové hospodářství a další. Velice úzce spolupracujeme s Obecním úřadem v Bulovce, jehož pracovníci - v čele se starostou, nám byli významně nápomocni ve stabilizaci chodu našeho úřadu.

Legislativa - Obecně závazné vyhlášky:
Byly vypracovány a vydány obecně závazné vyhlášky. Celkem 5. Byly řádně zveřejněny na úředních deskách. Jsou k dispozici v přehledu předpisů, které platí na území obce na internetových stránkách obce – www.obecpertoltice.cz. A to společně se všemi ostatními předpisy.
Dotace do rozpočtu obce činily za rok 2008 celkem 1 298 922,10 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce.
Úřad práce Liberec poslal na program „Aktivní politika zaměstnanosti částku“ - 202 757,00 Kč. Část prostředků byla čerpána díky podpoře EU. Lépe řečeno programů, které byly vytvořeny pro podporu zaměstnanosti v naší republice.
U akce rekonstrukce budovy školy na bytový dům- akce na č.p. 193 - B.J. 2 – PB – CHB + 12 PB – BPC Pertoltice, p.č. 499, 1236/1, 496,1243 a p.č.st. 9, k.ú. Dolní Pertoltice, se nepodařilo najít společnou řeč
s dodavatelem díla. A tak stále probíhá jednání o ukončení díla v objednané podobě i o doúčtování celé akce. Tato akce se ukázala jako nepříliš dobře připravena - zejména smluvně. Následné provedení díla pokulhává za vyhotovením, které bývá obvyklé. Některé otázky bude řešit až soudní řízení, které v době vydání této zprávy již probíhá. Akce byla stavebně dokončena kolaudací v červenci 2008. Prováděné práce nedopadly bohužel v rozsahu i kvalitě dle našich představ. A tak úplné dokončení, včetně doúčtování a provedení reklamačních oprav, bude probíhat jistě po celý rok 2009.
Další akcí bylo v návaznosti na nutnost odkanalizovat objekt bytového domu, zahájení prací na výstavbě kanalizace a instalace domovní ČOV. Tato akce umožnila spuštění provozu bytového domu po následné kolaudaci objektu. Původní projekt nesmyslně řešil vypouštění do odpadní jímky na fekálie v prostoru bývalého statku. Vysoce neodborný a finančně náročný projekt na odkanalizování objektu byl nahrazen projektem sice momentálně dražším, ale výhledově nezpochybnitelně výhodným pro nájemce, kterým obec přidělila a následně ještě v budoucnosti byty přidělí. A to jak finančně, tak i po technologické stránce. Pokud by se nepodařilo tento projekt odkanalizování dokončit, nebyl by objekt bytového domu vůbec kolaudován. Obci by vznikala ještě větší škoda, než doposud. Takto vznikla škoda „jen“ kolem 125 000,-Kč ( bude přesně vyčíslena pro soudní řízení), z důvodu pozdního spuštění provozu bytového domu. Od prvního dne roku 2008 musela obec doplácet splátky úvěru za chybějící nájemníky ze svého rozpočtu, nikoliv plánovanou částkou vybraného a převedeného nájemného. Nyní probíhá zkušební provoz čistírny. Po odebrání určeného počtu vzorků, počítáme s povolením k trvalému provozu kanalizační sítě s domovní čistírnou.
Dokončení a vyúčtování akce „Odkanalizování objektu bytového domu č.p.193“, bylo úspěšně provedeno v řádných termínech. Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo v částce 2 352 500,-Kč na straně příjmů i výdajů. K financování výdajů bylo použito příjmů z jiných zdrojů - cizí zdroje. Značnou část tvořily úvěry u bankovních ústavů a dotace. Z předchozího období zůstala nutnost uhradit půjčku od firmy ŠEDA -TAUM (v celkové výši 750 000,-Kč). Stav obecních financí nedovolil dřívější počátek splácení této půjčky, takže první splátku tohoto závazku uhradí obec v lednu 2009. Počínaje lednem 2009 bude spláceno měsíčně 10 000,-Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně celkem 5 opatření , kterými upravovalo výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č.250/2000Sb. Obec Pertoltice i nadále nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Přebytek hospodaření, který vznikl v letošním roce bude použit částečně na krytí vlastního podílu obce v případných dotačních titulech a při investičních pracích na majetku obce. A to v roce 2009. Navýšený příjem do rozpočtu v roce 2009, vytvořený zvýšeným příjmem daní z nemovitostí, bude dle plánu převeden na dotování propadů na úseku odpadového hospodářství. K získání opravdu relevantních podkladů pro tvorbu následných podob rozpočtu, byla oslovena specializovaná firma. I nadále je třeba dbát úzkostlivě na skutečné možnosti obecních rozpočtů a zabezpečit snižování dluhů, nikoliv jejich prohlubování. V současné době je pro hospodářský rok 2009 třeba zapracovat do rozpočtu i vnější vlivy, které jsou způsobeny hospodářským poklesem ve světě. Během let 2007 i 2008, došlo k výraznému posunu. Na účtech obce zůstávalo stále více finančních prostředků. Bankovní účty zůstaly v kladném zůstatku. Po minusových hodnotách v posledních letech (2004,2005 a 2006), se podařilo ukončit již druhý hospodářský rok, s plusovou částkou na bankovních účtech. Bez zohlednění toho, že obec doplácela za nájemníky úvěr na bytový dům, by obecní finance deponované na účtech dosáhly plusové hodnoty ve výši 859 389,36 Kč. Je nutno podotknout, že pokud bude platební kázeň odlišná od té, která při platbách nájmů na bytovém domě vládla v průběhu roku, bude splacen dluh bankovnímu ústavu pouhým výběrem nájemného. Ale zatím se to jeví jako nereálné.
Celkový úvěr na výstavbu bytových jednotek v budově bývalé školy je po uhrazení části pohledávky ve výši 4 962 015,30 Kč. A to pouze za předpokladu, že úroková míra nestoupne po garantovaných pěti letech natolik výrazně, že by nás vrátila o mnoho zpět.

Majetek obce – inventarizace.
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2008 na základě starostou vydaného příkazu k provedení.
Účetní rozdíly budou upraveny dle výsledku inventarizace - předloženo zastupitelstvu. Majetek typu – sešívačka, sponky na spisy, restaurační sklo bez ucha, náplně do propisovaček, nůžky, či kára dvoukolák ( bez jednoho kola), byl vyřazen. Dále byl vyřazen i další majetek - zejména elektro. Cílem těchto i dalších úprav, je v majetku obce ponechat opravdu věci hodnotné a potřebné.

a) Stav pohledávek obce k 31.12.2008
Poplatky za držení psa - 240,00 Kč
Poplatky za TKO - 21 015,00 Kč
Pohledávky na nájemném a službách - 62 950,00 Kč
Pohledávka na kauce nájemného - 39 720,00 Kč
Pohledávka za pronájem nebyt.prostor - 10 240,00 Kč +dluh p.Plšek
(soud neukončen)
Pohledávka za spotřebovanou el.energii - 1 502,00 Kč
Pohledávka za platbu paušálu elektroměru - 300,00 Kč
Jiné pohledávky - 2 000,00 Kč
Ostatní půjčky - výpomoci - 1 000,00 Kč
Půjčky FRB našim občanům - 134 140,45 Kč
Celkem - 273 107,45 Kč

b) Stav závazků obce ke dni 31.12.2008:
Financování dotací - 0,00 Kč
Závazky vůči zaměstnancům, dohody, odměny ( mzdy prosinec) - 103 133,00 Kč
Závazky k fyzickým osobám - 750 000,00 Kč
Závazek úvěr bytový dům - 4 962 015,30 Kč
Jiné závazky - faktury splatnost v lednu 2009 - 54 950,71 Kč
Závazky vůči státu SFRB půjčka - 160 070,50 Kč
Celkem - 6 030 169,51 Kč

Pohledávky v kategorii – jiné závazky – faktury se splatností v roce 2009 byly všechny uhrazeny do 12.1.2009. U pohledávek je třeba upravit postup vymáhání, protože se vytváří ze strany dlužníků ustálený pocit, že obec je bankovním ústavem. V předchozím období došlo opět k navýšení pohledávek. Tento stav je dlouhodobě neúnosný. Je náročný na finance (poštovné), i na vlastní administrativu. Je navrženo u pohledávek, které jsou nedobytné ze strany obecního úřadu, předat specializované firmě - odkoupením. V roce 2008, bylo již na návrh věřitele – Obce Pertoltice, zahájeno pět exekučních řízení. V těchto případech dlužník zaplatí kvůli tomu, že neuhradil částku 500,-Kč, zcela jinou částku ( kolem 8-10 000,-Kč). Závazek obce vůči panu Šedovi bude hrazen od ledna 2009, jak je výše uvedeno. Měsíční splátka je možná pouze ve výši 10 000,-Kč. Tento dluh bude tedy splácen po dobu více jak 6 let. Ostatní pohledávky vůči bance – úvěr (bytový dům), budou hrazeny vybraným nájemným. To za předpokladu, že bude nájemné řádně nájemníky hrazeno ( což se moc v průběhu roku nedělo). A též, že budou obsazeny všechny bytové jednotky. Faktury k provedení díla, které vystavila firma DI-TECH s.r.o., budou ještě předmětem soudního řízení. Všechny ostatní faktury byly během celého roku uhrazeny včas a v době splatnosti.

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2008:
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem č.420/2004Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pracovnicí odboru kontroly Krajského úřadu LK. Přezkoumání vykonal kontrolor - paní Bc. Petra Litošová, kontrolor pověřený Krajským úřadem v Liberci. A to ve dnech 31.3. a 17.4.2009. Závěrem dle ustanovení § 10 zákona 420/2004 Sb., byly zjištěny tyto nedostatky: - nesprávné účtování faktur – vady dokladů, neoprávněné úkony neodpovědných osob - opakovaně zjištěno – neprůkazné účetnictví (opravy, nečitelnost zápisů)
Upozornění na případná rizika ( dle paragrafu č.10, odst.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
nebyla již v závěru zprávy vydána. Dříve zjištěná rizika, která by mohla vést k vysoké míře zadluženosti obce, pominula. Ve sledovaném období byl zastaven její dlouhodobý trend, který vedl k neustálému nárůstu.
Přílohy: Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2008, sestava FIN 2-12 M za období k 12/2008, Rozvaha za období k 12/2008, Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2008. Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Přehled účasti zastupitelů na zasedáních v roce 2008 : Viktor Podmanický 100 %, Olga Čepelíková DiS 100 %, Zdeňka Halounová 87,5 %, Renata Skrbková 62,5 % , Josef Šlemr 87,5 %, Petr Haloun 75 %, Edita Soukupová 75 % , Radek Valášek 75%,Irena Závůrková 62,5%.

UPOZORNĚNÍ (vp)
V poslední dekádě července a na počátku nového měsíce bude starosta obce čerpat dovolenou. Po tuto dobu bude chod úřadu mírně omezen. Z výše uvedeného důvodu pro Vás bude poskytovat jen nezbytnou službu. V nepřítomnosti bude zastupovat starostu – místostarostka paní O. Čepelíková DiS. V případě nutnosti – při důvodném podezření na průběh s nebezpečím prodlení, kontaktujte na telefonním čísle 724148 956.

VO (vp)
V případě, že se Vám opět nebude zdát časové nastavení funkce veřejného osvětlení nebo je Vám známa závada na síti, nečekejte na nic. Volejte obecní úřad nebo přímo správce veřejného osvětlení – pana Josefa Šlemra. Pokusíme se společně Váš problém vyřešit bez zbytečného prodlení. Pro jistotu uvádím, že starosta opravdu nedal pokyn k vypnutí osvětlení, aby ušetřil! Ani svícení lamp ve dne, nebylo způsobeno naší nečinností. Mimochodem světla odebírala proud ze sítě ČEZu - mimo náš elektroměr. To pro pořádek. Znamená to, že se muselo počkat na pracovníky distribuční firmy, kteří se o poruchu postarali.

Příspěvky do Drbny (vp)
Po čase se na Vás opět obracím s informací, že do vydání může přispívat každý z Vás, případné příspěvky můžete předávat elektronicky na známou adresu – obec.pertoltice@volny.cz nebo osobně v kanceláři obecního úřadu. To, že části z Vás, stále chybí v jednotlivých číslech příspěvky od jiných autorů, je způsobeno tím, že žádné příspěvky bohužel nedorazily. Subjektivně se domnívám, že se v uveřejněných příspěvcích nejedná o sebestřednou prezentaci starosty. Mým názorem je to, že dostáváte maximum možných informací všeho druhu. Věřím ve Váš úsudek. Také v to, že si dokážete sami udělat svůj vlastní názor na uveřejněnou problematiku, či informace.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc červen 2009 (vp)
- příprava zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – příprava jednání o podaných dotacích, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – příprava prodeje obecního majetku ( nové smlouvy na pozemkové parcely) – pokračování soudního řízení s firmou DI-TECH s.r.o. – oprava techniky obce – jednání Krajský úřad v Liberci, provedení analýzy výsledku přezkumu hospodaření obce – správní řízení drobné a černé stavby – správní řízení k podanému odporu k poplatku za TKO - řešení „neřešení“ reklamací provedených prací na bytovém domě č.p.193 – jednání k prodej pozemků – prodej materiálu a nepotřebného majetku – aktualizace webových stránek- součinnost při přestupkových řízeních – jednání o tvorbě územního plánu – smlouvy na věcné břemeno – dokončení smluvních ujednání na pronájem pozemkových parcel –školení datové schránky - reklamační opravy na ČOV – příprava na kolaudaci čistírny a kanalizace u č.p.19

Inzerce Nabízím k odprodeji několik zachovalých oken i špaletových. Dále tři kusy koryt kameninových - ve výborném stavu. Cena dohodou. Odběr v Pertolticích. Kontakt tel.č.728 022 618

Reakce na informace v Drbně (vp)
Tímto se vracím k zasedání, na kterém OZ vyslechlo zprávu zástupce obvodního oddělení Policie ČR ve Frýdlantě. V posledním vydání Drbny bylo uvedeno, že se problematika bezpečnosti zlehčovala ze strany příslušníka sboru. Musím se ohradit proti takovémuto hodnocení. Pan Čejka mluvil právě o přepadávání starších žen v Habarticích, v návaznosti na to, aby nedocházelo ke zbytečným zvýšeným obavám našich spoluobčanů. Došlo totiž celkem ke 2 případům. Jisté zdroje situaci v obci popisovali jinak. Zcela dramatičtěji a vnesly do naší obce značné obavy. Zejména starších lidí. Čili nebyla žádným způsobem zlehčována situace v Habarticích, nýbrž bylo vše uvedeno do rozměru pravdivých skutečností. Osobně bych rád ještě jednou poděkoval za vstřícnost, kterou projevil pan Čejka tím, že nám předal své osobní telefonní číslo. A to právě pro zvýšení bezpečnosti našich obyvatel.

Výstava v muzeu v Pertolticích (oč)
V muzeu v Pertolticích byla dne 26. června 2009 v 17:00 hodin otevřena
výstava předmětů vztahujících se k různým historickým řemeslům, kterými
naše obec hojně oplývala. Nově zde tedy můžete vidět náčiní ševců,
kolářů, či zemědělců a i nadále zde zůstává ke shlédnutí
výstava o školství v Pertolticích a kronika obce.
Na otevření výstavy byli, krom ostatních Pertoltičáků, pozváni
především mladí hasiči. Paní Srpová, autorka výstavy a expozic
muzea, připravila v rámci výstavy pro děti různé soutěže. Děti měly
možnost si některé předměty vzít do ruky, osahat a hádat k jakému
účelu sloužily. Na závěr programu se všichni přítomní zúčastnili
přednášky o škodlivém vlivu alkoholu na člověka. Děti přednáška,
vedená formou otázek a příkladů, zaujala a doufejme, že jim i mnoho
pozitivního přinesla.

Noční útok Nové Město pod Smrkem (oč)
První červencový sobotní večer vyrazili Pertoltičtí hasiči na noční
útok do Nového Města pod Smrkem. Vyzbrojili se sportovními hadicemi a
japonskou stříkačkou a doufali, že přívalové deště si dnešní den dají
pohov. Obě dvě družstva z Pertoltic soutěžila v kategorii muži. Každé z
nich zdobila jedna žena. Nepodařilo se jim však bravurně spojit savice a
rychle nasát a tak obě sestavy ukázaly na náš okrsek průměrný výkon.
Ostatní družstva ale předváděla vynikající útoky a jen málo chybovala a
tak Pertoltice skončily na 12. a 13. místě z patnácti družstev.
Reputaci si zkusíme napravit na soutěži v Bulovce dne 11. 7. 2009.

Soutěž Pertoltice (oč)
V minulém vydání Drbny jsme vás zvali na hasičskou soutěž v
Pertolticích, která se měla konat v sobotu 4.7.2009. Soutěž muselo
SDH Pertoltice z technických důvodů přesunout na 15. srpna 2009. Zveme
vás tedy v srpnu na pěknou hasičskou podívanou od 9:00 hodin na
fotbalovém hřišti v Pertolticích.Datum vložení: 31. 12. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice