Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Březen 2009

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Viktor Čelko 88let, Jiřina Hájková 75let, Josef Neubauer 75let, Jiřina Valoušková 70let, Oldřich Pavlíček 64let, Božena Nosková 63let, Růžena Valášková 58let, Božena Tretiníková 48let, Renata Pešková 40 let, Markéta Valášková 38let, Martin Romanec 37let, Ivana Menclová 37let, Marcela Novotnyjová 31let, Petr Haloun 27let, Kateřina Opfolterová 26let, Pavel Šantroch 26let, Vladimír Závůrka 22let, Diana Reinhardtová 18let, Vít Bošina 14let, Tereza Bryknerová 12let, Michael Voňka 11let, Kevin Bubeníček 9let a Ondřej Prousek 4roky a Sabinka Soukupová 3 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme!!


SLOUPEK STAROSTY


V předchozím období jsme zveřejnili na vývěskách plán prací, které bychom měli dle našeho názoru za přednostní a nutné k vyhotovení v následujícím období. Vzhledem ke zdatnosti mnoha našich obyvatel se v první řadě obracíme na ně, pokud budou mít chuť se podílet na jejich provedení, stačí to nahlásit na obecním úřadě nebo přímo starostovi obce. Je i naším zájmem, aby se na provádění prací podíleli naši spoluobčané, kteří projeví zájem a prostředky určené na tyto opravy „zůstaly tzv. doma“. Na většinu akcí bude vyhlášena soutěž – výběrové řízení, do kterého se může přihlásit každý, kdo má předpoklady pro provádění předmětného úkolu. Pro Vaši větší informovanost o dění v obci uveřejňujeme plán oprav i v tomto vydání měsíčníku „DRBNA“, v následném souhrnu.

Plán investičních prací a oprav majetku obce.

Zateplení stropů nad bytem č.p.231, Dovybavení zásahové jednotky SDH, Rekonstrukce schodiště k bytu č.1 v č.p.64, Výměna oken v bytě č.2 v č.p.64, Sanace omítek v bytě č.2 v č.p.64 – nadměrná vlhkost, Výměna kotle UT v bytě č.p.231, Výměna kotle UT v nové hasičské zbrojnici, Výměna kotle UT v bytě č.1 v č.p.64 – v roce 2010 bez revize, Výměna kotle UT v bytě č.2 v č.p.64 – v roce 2010 bez revize, Oprava komunikace střed obce – zastávka, Oprava komunikace k prodejně, Oprava komunikace na hrázi rybníka Horní Pertoltice – propadající mostek, Oprava komunikace v Nových Pertolticích, Oprava komunikací v Dolních Pertolticích – Bryknerovi, Oprava komunikací v Dolních Pertolticích – Závadský, Jirsák, Oprava komunikací v Horních Pertolticích – Cýrus, Výměna oken budova Oú v patře a vchodové dveře, Rekonstrukce elektrického rozvodu v budově obecního úřadu, Rekonstrukce elektrického rozvodu na kulturním sále, Drobné opravy na kulturním sále – omítky, rozvody, podlaha, zařízení, vybavení, Opravy vedení veřejného osvětlení v Dolních a Horních Pertolticích, Instalace nového vedení veřejného osvětlení do Nových Pertoltic, Kanalizace u č.p.64 + ČOV, Oprava klempířských prvků na budově obecní úřadu, Oprava klempířských prvků na budově staré hasičské zbrojnice, Opravy místností v budově na dopravním hřišti, Nátěry střech nad bytem v č.p.231, Opravy střech , Nátěr střechy nad budovou na dopravním hřišti , Oprava – přeložení střechy na stodole v objektu č.p.64, Instalace nových světelných bodů dle žádostí od občanů, Nákup nového vybavení pro údržbu zeleně, pracovní stroje, Oprava vjezdových vrat na hřbitově, Oprava hřbitovní zdi, Instalace zábradlí na schodišti do patra obecního úřadu. A mnoho jiné práce v menším rozsahu ( např. dokončení osazení klempířských prvků u zastávky autobusů na návsi, demolice objektů bývalé traktorové stanice v Horních Pertoltice, demontáž věže staré hasičské zbrojnice a následná oprava střechy a v neposlední řadě i úpravy zeleně rozličného charakteru.

OTÁZKY a ODPOVÉDI
1.) Máme možnost se dozvědět, co plánuje vedení obce kolem letošních dotačních titulů? Bude obec vůbec žádat o nějaké dotace? Tak k tomu můžeme podat informace asi takto. V letošním roce bude obec žádat o podporu Krajského úřadu v Liberci hned v několika směrech. Nejlépe se budete orientovat podle výtahu z usnesení zastupitelstva. Tento bude následovat a poslouží těm z Vás, kteří nesledují naše webové stránky, ani nesledují vývěsky v obci. Výpis z usnesení z 2. zasedání zastupitelstva Obce Pertoltice konaného dne 18.2. 2009 od 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
2/04/09 OZ schvaluje vyčlenit z obecního rozpočtu částku 150 000,-Kč, jako vlastní podíl k financování investičních akcí, které jsou schváleny na základě přidělené dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v deklarované výši 600 000,-Kč. Schvaluje obsah podané žádosti – opravy mostku Horní Pertoltice + navazující oprava místních komunikací, oprava a výstavba zrušené větve veřejného osvětlení v Dolních Pertolticích – osada Nové Pertoltice, úpravy vedoucí k zateplení a zamezení ztrát při vytápění budovy obecního úřadu, oprava elektrického vedení v budově obecního úřadu + opravy na sále kulturního domu v Dolních Pertolticích. Starosta obce se pověřuje podáním žádosti a následně podpisem smlouvy.
2/05/09 OZ schvaluje na základě stanovení priorit, které byly předloženy na lednovém zasedání zastupitelstva, zřízení místního pracoviště CZECH-POINT s využitím dotace ze strukturálních fondů EU. Pro tyto účely uvolňuje z rozpočtu potřebnou částku na dofinancování vlastního podílu, což bude představovat částku kolem 15 000,-Kč. Starosta obce se pověřuje podáním žádosti a následně podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
2/06/09 OZ schvaluje v tomto bodě:
a) podání žádosti na krajský úřad - o přidělení dotace na zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky SDH Pertoltice. Dále schvaluje vyčlenit z obecního rozpočtu částku 65 000,-Kč, která bude sloužit jako úhrada vlastního podílu Obce Pertoltice k podané žádosti na vybavení JSDH – Pertoltice.
b) podání žádosti na Krajský úřad v Liberci - o přidělení dotace na zvýšení bezpečnosti a instalaci dopravního značení v obci Pertoltice. Dále schvaluje vyčlenit z obecního rozpočtu částku, která bude sloužit jako úhrada vlastního podílu Obce Pertoltice ( výše bude upřesněna dle podmínek pro čerpání dotace).
c) podání žádosti na Krajský úřad v Liberci - o přidělení dotace z fondu na vodohospodářské stavby – výstavba kanalizační sítě a ČOV u objektu č.p.64, v obci Pertoltice, část Dolní Pertoltice. Dále schvaluje vyčlenit z obecního rozpočtu částku, která bude sloužit jako úhrada vlastního podílu Obce Pertoltice ( výše bude upřesněna dle podmínek pro čerpání dotace). Je však upřednostněno jednání, které by vedlo ke sloučení několika dotačních titulů tak, aby vlastní podíl byl pokryt též příjmem z vnějšího prostředí obce. Všechny akce musí podléhat režimu, který zabezpečí, že budou akce jen v takovém rozsahu, aby obec byla schopna financovat vlastní podíl.

Masopust


V sobotu 21. února 2009 se kolem poledního začaly k hasičské zbrojnici trousit podivné postavičky. Objevil se tu anděl, bílá paní, čaroděj, po cestě cupital zelený strom a za ním přišla i slepice. Z bytovek se vynořil rychtář a brzy ve starém povozu značky Favorit dorazila i selka. Její kočí, krásná štíhlá šlapka, sklízela ten den největší obdivy. Nakonec přijely i tři koně, vedeni honáky. Jeden z ořů nesl na svém hřbetě princeznu Alenku.
Když už čítalo podivné shromáždění přes čtyřicet hlav, přečetl rychtář rychtářské právo. Potom vyhnal starostu obce z jeho vyvýšeného stupínku na schodech, sám se postavil nad ostatní a prohlásil se vládcem nad obcí v tento den. Výměna vedení byla řádně zapita a masopustní průvod se vydal na svou pouť od stavení ke stavení. Před každými dveřmi se řádně koledovalo, obyvatelům se přála bohatá úroda a každý musel s rychtářem a selkou tancovat. Neunikl ani řidič žlutého autíčka Familly Frost.
Průvod putoval vesnicí až do večera. Koně vozily ty, co byli cestou znaveni a hrálo se a popíjelo. Někteří nevydrželi nápor štědrosti místních občanů a protože už byli značně veselí, museli jsme je v půli cesty uložit na lůžka. Celý průvod nakonec dospěl zpět na hasičskou zbrojnici. Tady masopustní veselí pokračovalo do pozdní noci.

Mezinárodní den žen

Ve středu 11. března 2009 se na hasičské zbrojnici slavilo. Obecní úřad a hasiči připravili pro všechny babičky, maminky a slečny k jejich svátku malý kulturní program. Hasičské děti přednesly básničky o jaru a mamince. Potom zpívala Lucka Valášková. Ve své písni děkovala své mamince za její lásku a obětavost. Dojemná slova a překrásný hlas způsobily posluchačům příjemné mrazení. Potom starší děti sehrály scénku, kterou sami vymyslely. A protože byla velmi vtipná a všechny pobavila, vymohlo si obecenstvo její opakování. Nakonec mladí hasiči věnovali ženám ručně vyrobené rámečky, ozdobené různými semínky a korálky. V každém rámečku byla jejich fotografie. Potom už podvečer plynul v hojném debatování o všem možném, při dobrém vínku a u stolů plných dobrot. Všechny nás překvapila velká účast. Zasedačka téměř praskala ve švech. Třicet jeden dospělých diváků a sedmnáct dětí!


Požár Boleslav


Dne 7. února ve večerních hodinách vzplála skládka textilního odpadu v bývalé hospodářské budově v Boleslavi, části obce Černousy. Kolem zbrojnice v Pertolticích jezdily hasičské cisterny jedna za druhou. Naše jednotka byla v plné pohotovosti a marně čekala ve zbrojnici u vysílačky až je konečně také zavolají. Bohužel se tak nestalo a oni se zklamaní, že nemohou pomoci, vrátili domů. Druhý den ráno se o bvolala střediska profesionálních hasičů, abychom zjistili, proč nebyl naší jednotce vyhlášen poplach. Dostali jsme spoustu nejasných odpovědí, že díky počasí nešla siréna a že v Liberci stále nevedou v patrnosti, že naši sirénu mohou spouštět pomocí signálu na dálku a pokusili se nám dovolat na mobilní telefon a podobně. Nakonec nám sdělili, že nyní už nebudou u požáru další jednotky potřebovat. Ověřili jsme tedy, že siréna bez problému funguje a odevzdaně seděli doma. Před jedenáctou hodinou se však naše siréna konečně rozezněla. Deset hasičů naskákalo do hasičské cisterny a vyrazilo odhodlaně bojovat s ohněm v Boleslavi. Na místě požáru jsme zjistili, že bylo rozhodnuto, že se skládka nechá kontrolovaně vyhořet a teprve potom dojde k dohašení. Jedním z hlavních důvodů bylo možné znečištění řeky Smědé, které protéká v blízkosti objektu, pokud by při hasebních pracích bylo na požár použito smáčedlo. A tak byla naše jednotka rozdělena na několik menších skupin, které se pak celý den a následující noc střídaly v hlídání ohně. V neděli 9. února jsme v 11.00 konečně začali hasit. Naše nová japonská stříkačka plnila cisterny na požářišti a kluci v dýchací technice bojovali přímo v předních liniích. Naše jednotka byla u požáru po celé tři dny od prvního zavolání až do uhašení téměř bez přestávek.

AKTUÁLNĚ

Výzva

Obecní úřad Pertoltice, jako orgán ochrany přírody dle § 75 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále "zákon"), příslušný podle § 76 zákona, zjistil v rámci své kontrolní činnosti, že na pozemcích v k.ú. Dolní Pertoltice i Horní Pertoltice, ve vlastnictví soukromých osob a právnických osob, se nacházejí vzrostlé dřeviny, které zasahují do těles komunikací a vedení veřejného osvětlení.
Upozorňujeme Vás tímto, že podle § 7 odst. 2 zákona je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování povinností vlastníků. V této souvislosti rovněž poukazujeme na ustanovení § 127 občanského zákoníku („vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv…“)
Z výše uvedených důvodů Vás tímto vyzýváme všechny, kterých se tato výzva týká, k provedení takových opatření, aby nedošlo k ohrožení zdraví či majetku. V daných případech, by bylo nejefektivnějším řešením pokácení stromů, či alespoň účinná prořezávka dřevin.
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. To se vydává ve správním řízení na základě žádosti vlastníka pozemku. Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě.

Cestovní pasy

Od 1.dubna 2009 budou vydávány cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat obsahujícím již dva biometrické údaje (v příloze zasíláme informační leták MV). Upozorňujeme, že v souvislosti s přechodem na výrobu nového typu biometrického cestovního pasu (ve kterém bude obsažen další biometrický prvek, a to otisk prstů) nebude možné u příslušných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností od 25. 3. 2009 do 31. 03. 2009 přijímat žádosti o vyhotovení pasů s biometrickými údaji ani již vyhotovené doklady s biometrickými prvky vydávat! Posledním dnem, kdy bude možné podat žádost o vydání stávajícího typu cestovního pasu se strojově čitelnými údaji s jedním biometrickým údajem a vyzvednout biometrický pas, je nejpozději úterý 24.březen 2009. Ve dnech 25. 3. 2009 do 31. 03. 2009 bude možné přijímat pouze žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, nebo žádosti o provedení změn a doplnění údajů ve všech typech cestovních pasů. Zahájení běžného provozu bude plně fungovat opět od středy 1. 4. 2009, kdy se budou pořizovat žádosti o cestovní pasy již s novým biometrickým údajem – otiskem prstů.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ únor 2009
- příprava zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – příprava jednání o podání žádostí na dotace - příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – návrhy na exekuce – příprava pronájmů obecního majetku ( byty v objektu bývalé školy) – řešení výpovědí z nájmů u bytových jednotek, u kterých jsou již pohledávky neřešeny ze strany nájemníků – dokončení inventarizace majetku obce - příprava soudního řízení s firmou DI-TECH s.r.o. – oprava techniky obce – příprava na pravidelnou technickou kontrolu – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko – instalace nového programového vybavení ( účetní program oú) – správní řízení o povolení kácení a drobné stavby – řešení reklamací provedených prací na bytovém domě č.p.193 – přípravy na prodej pozemků – prodej materiálu a nepotřebného majetku – aktualizace webových stránek.
Pojď si s námi zacvičit!

Každou středu od 20:00 hodin se můžete zúčastnit společného huntování těla na hasičské zbrojnici. Každý, kdo potřebuje po vánocích shodit pár kilo nebo protáhnout unavené svaly a klouby je vítán.Datum vložení: 31. 12. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice