Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Duben 2008

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci dubnu
přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Margita Popelková 83let, Alexandr Keller 71let, Jiří Valoušek 71let,
Blažena Neufusová 66let, Jana Votrubcová 59let,
Blažena Špátová 53let, Eva Holzhauserová 46let,
Ladislav Plesar 43let, Josef Richtr 39let, Zdeněk Voňka 37let,
Kamila Mlejnková 34let, Jindřich Plesar 31let,
Pavel Horáček 27let, Höflerová Kateřina 24let,
Miloš Faciník 21let, Ondřej Bílek 19let,
Michaela Kulmanová 17let, Kateřina Hofmanová 8let,
Jan Novotnyj 5let, Darina Čejková 1rok a 
Eliška Čepelíková 1rok.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY
Vážení občané obce Pertoltice!
Chtěli bychom v tomto bloku poděkovat všem, kteří trvale a nezištně pomáhají obci řešit obecní předsevzetí: udržovat krajinu a veřejnou zeleň, organizovat společné programy v oblasti sportu, kultury a jiných společenských aktivitách,opravovat a udržovat veřejnou infrastrukturu a veškerý obecní majetek.Děkujeme všem, kteří nezapomínají na naše seniory a všímají si všech potřeb v oblasti sociálního zabezpečení.Děkujeme všem občanům, kteří nejsou lhostejní k životu v naší společné obci a svým postojem dávají jasně najevo svůj podíl zodpovědnosti.
Velmi si takových občanů vážíme.
Viktor Podmanický - starosta obce
Olga Čepelíková - místostarostka obce

P O Z O R !!!
Upozornění pro občany – s ohledem na výstavbu kanalizace +ČOV u bytového domu č.p. 193, Dolní Pertoltice, je zakázáno vstupovat na staveniště!! V prostorech bývalého dopravního hřiště a svahu nad ním, budou probíhat výkopové práce. Tedy při Vašem pohybu po obci dbejte zvýšené opatrnosti!! Využívejte pro cesty do prodejny potravin a pro návštěvu kostela a hřbitova, náhradní trasu vedoucí po místní zpevněné komunikaci. Toto upozornění platí až do dokončení stavebních prací. Děkuji.

V dalším vydání Drbny najdete materiál, který popisuje možný vývoj v poplatcích za odpady, který nastane po schválení nového zákona o odpadech. Ten bude na návrh pana ministra předkládat vláda ČR.
Otázkou je, co se stane s podobou výběru místních obecních poplatků v budoucnu, s ohledem na nové a tvrdší podmínky zákona.Proč? Taková úvaha zákonitě musí přijít, když provede počítačový program vyhodnocení letošních plateb poplatků ke dni splatnosti, který je dán obecně závaznou vyhláškou. Ptáte se s jakým výsledkem? Tak tedy do dne 31.03., neměla obec od našich občanů a majitelů nemovitostí, uhrazen poplatek ve výši celkem 54 350,00 Kč. V této celkové částce je zahrnut dluh 63 našich kmenových obyvatel z celkového počtu 268 obyvatel – téměř čtvrtina! Chtěl bych ujistit všechny, kteří si mnoho let po sobě plní povinnosti vůči obci beze zbytku a včas, že bude postupováno vůči dlužníkům v souladu s předpisy zákonem č.128/2000 Sb. Tento jev je naprosto nepřijatelný! Vysvětlení zpoždění s omluvou, jsem přijal pouze od šesti občanů s tím, že pohledávku uhradí do poloviny dubna.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
1) Stav výstavby bytů, je něco nového?
Vaše dotazy na toto téma jsou časté, protože je zcela jasné, že tato akce bude budit pozornost.U akce s dvacetiletou zátěží na obecní rozpočet a dlouhodobým vlivem na majetek obce, se není čemu divit. Problematika kolem výstavby bytových jednotek v budově bývalé školy je díky nedokonalému založení akce natolik složitá, že bere čas i sílu řešit problémy každodenního života naší obce. Vývoj je nyní souběžně konzultován opět s právní kanceláří a naší snahou je doložit skutečné provedení stavby, chcete-li díla, vypracováním znaleckého posudku. Dílo je zhotoveno dle laického pohledu dosti nekvalitně a hlavně není možno jej užívat. Způsob odkanalizování je bohužel neschůdný. A to nejen z důvodu ceny, jak jsem Vám již avizoval dříve, ale též provedením. Díky provedené fotodokumentaci, máte možnost kdykoliv posoudit sami, jaký je stávající zjištěný stav. Jak jste již byli několikráte svědky, zhotovitel – firma DI-TECH s.r.o., Jablonec nad Nisou necítí potřebu nic řešit, protože vše, co je v problémech, se netýká dodávky. Je to postoj dlouhodobě používaný a nutno říci, že bohužel díky špatným smlouvám, pouze ústním dohodám a pokynům, vcelku možný. Máme dokumentováno, že v několika dalších případech dopadli objednavatelé podobně, jako my. Bohužel nemáme v poslední fázi stavby ani oporu ve stavebním dozoru, kterého si obec smluvně opatřila. Přestože se v žádném případě necítím odborníkem na stavební činnosti, snažím se zájmy obce, a tedy Vás všech hájit, jak nejlépe to dovedu.To vše bude završeno konzultací o možných podáních na krajské státní zastupitelství, formou žalob, jejichž podobu již nyní připravuji. Tento postup, je to jediné možné řešení k dokončení a zároveň nalezení toho subjektu - osoby, která za stávající stav, kdy obci vzniká škoda, zodpovídá. Ten poté bude muset přijmout odpovědnost za škody, které vznikají každý měsíc a jsou ve výši kolem 51 000,-Kč.Tolik stojí provoz domu, aniž by tam byl jediný nájemník.

Ve spojitosti s výstavbou bytových jednotek jsem Vám již avizoval jediné možné řešení problematiky odkanalizování objektu. Jedná se o vložení dalších neplánovaných prostředků do této akce, které zabezpečí v dlouhodobém výhledu nejlevnější variantu provozu bytového domu v této kategorii.Naštěstí jsme dostatečně s předstihem započali na tomto pracovat, neboť jsme byli snad dostatečně prozíraví. Urychlit již nic nejde, vše probíhá v souladu se všemi zákonnými lhůtami. Obec podala žádost o dotaci na vybudování kanalizace + ČOV k tomuto objektu.

Tato byla Libereckým krajem obci poskytnuta první týden v dubnu, existuje tedy po administrativních úkonech adekvátní řešení. Ve svém důsledku to bude znamenat, že obec bude mít po ukončené výstavbě kanalizace provedené dílo a bude jej v souladu se svým počátečním záměrem užívat. Samozřejmě Vám nemusím popisovat situaci žadatelů o byt, kteří měli od obce přislíbeno stěhování do nových bytů. A to těsně po datu původní kolaudace -15.09.2007. V současnosti nejsem vůbec schopen jim na telefonické i osobní dotazy, kdy byty budou k dispozici, odpovědět zodpovědně.Pokud zůstávají některé otázky stále nezodpovězené, obraťte se na mne kdykoliv, rád zodpovím Vaše dotazy.

2) Slíbili jste hřiště pro nás mladé! Jak to vypadá? Proběhla jednání související s obnovou staršího záměru na vybudování Multifunkční hřiště a dětského koutku. Probíhá sbírání podkladů a příprava různých povolení a podkladů pro jednání s úřady. Pokud jste to zaznamenali, obec vrátila prostředky, které měla přislíbeny z dotací krajského úřadu již na podzim roku 2006. Jednalo se v tomto případě o částku 380 000,-Kč. Jiné peníze nebylo možné ani náhodou vyčlenit na tuto akci a tak bylo od záměru upuštěno. Prozatím. Průměrně vybavené hřiště, o které bychom měli i my zájem, stojí
od 1 000 000,-Kč výše. Není v tento moment zcela jasné, zda se podaří tento plán uskutečnit, protože se obec potýká s jinými problémy, které jsou důležitější. Bohužel je to tak. Abychom se nedostali opět do spirály líbivého zpracování mnoha akcí, které však nebudou zajištěny finančními prostředky, je třeba opravdu zvažovat důsledně všechny kroky. Doufám, že budou mít zastupitelé neustále na paměti první chvíle s obrazem skutečnosti stavu obce a ten bude pro ně motivující.
U všech akcí se budeme striktně držet pravidel, která jsme si nastavili na počátku našeho společného působení v roce 2006 v novém složení. Spustí se vždy jen akce, která bude mít smysluplnou náplň a podporu a bude zajištěna dostatečnými finančními prostředky.

AKTUÁLNĚ
Z domova

V sobotu 15.března se zdálo alespoň na chvíli, že se společenský život v naší obci blíží stavu v ostatních srovnatelných obcích. Parkoviště u zbrojnice bylo plné aut a byla zde velká koncentrace osob. Hned několik významných akcí bylo naplánováno na tento den. Jako první začali sportovci. Otevřeli letošní sezónu svým prvním zápasem. Dále proběhlo vítání nových občánků. Přivítali jsme Tomáše a Ondru, syny manželů Dagmar a Vladislava Hofmanových. Opět, po přibližně padesáti letech, zase dvojčata. Dále pak Štěpána, syna manželů Lindy a Davida Petrášových. Celou slavnostní atmosféru doplnilo pěkné vystoupení našich dětí a mládeže.Vždy tyto akce s chutí doprovází a mají připraven program. Je třeba poděkovat nejen jim, ale i týmu žen a slečen, který jim s přípravou pomáhá. Nejmenší slečny byly velice roztomilé. Vše je řádně zdokumentováno.Po tomto programu proběhlo setkání u příležitosti MDŽ. Hasičské děti opět zabodovaly pěkným tanečním vystoupením. Ty starší si ho připravily úplně sami a mladším při tanci asistovala I. Závůrková ml. Vystoupení zaujalo všechny přítomné. Na této akci byla účast oproti očekávání o něco slabší. Přestože se na chvíli zdržely rodiny s právě přivítanými občánky, mohli jsme napočítat jen 19 dospělých. Všichni přítomní si mohli pochutnat na výborném občerstvení, připraveném a napečeném našimi ženami. Po odchodu rodin z vítání občánků, zůstalo a ještě chvilku posedělo 8 skalních žen se starostou obce. Projednalo se několik plánů a nápadů na zlepšení všech činností v naší obci. Ty budou zapracovány do plánu práce do začátku června a pak už se jen budeme těšit na průběh jednotlivých akcí. Všem ženám, které připravovaly a zajistily pohoštění, občerstvení a staraly se v neposlední řadě o zábavu, děkujeme za jejich práci a ochotu.
V měsíci dubnu proběhla další akce – konkrétně akce „Otevření druhého ročníku cykloturistických tras“. Tentokráte byly na řadě Horní Pertoltice. Paní kronikářkou připravené materiály, které se objevily na výstavce v muzeu, se setkaly s velkým zájmem. Taktéž přednášky pánů W.Effenbergera a pana Miroslava Šolce byly poutavé a setkaly se s velkým ohlasem mezi účastníky. Na základě těchto skutečností, se bude dále připravovat akce, která naváže na již projednaná témata. Obecní úřad děkuje paní M.Srpové za zorganizování a vedení celé akce. Též všem, kteří přišli a podpořili snahu o vzkříšení společenského života v naší obci.

U data 22.4. v některých kalendářích najdeme poznámečku - Den Země. Právě před rokem jsme nechali tento den bez povšimnutí.
I tento rok se chystáme vyrazit na úklid naší obce a jejího okolí.. Skoro po roce se nahromadila spousta dalšího odpadu. Naši chlapi vzali již koncem března své „přibližovadlo“ a vydali se něco udělat s tou „hrůzou“ u Panenského rybníka. Naplnili různým odpadem neuvěřitelných 10 pytlů až po okraj. Skromně doufáme, že se spolu s námi zúčastníte i vy a budeme mít tak společně šanci všechno zase uklidit, abychom tak pomohli přírodě i vzhledu obce. Stačilo by i to, kdyby se Vám chtělo udělat pořádek i kousek za hranicí Vašich pozemků. Někde by to chtělo samozřejmě i úklid přímo kolem nemovitosti. Pomůžete tak celkovému vzhledu naší obce. Bylo by hezké, kdyby rodiče a jejich děti nebyli lhostejní ke svému okolí . Kdyby pro jeho zlepšení měli dokonce chuť něco udělat. Jak dlouho jim však toto nadšení vydrží, když vidí marnost svého počínání? Jak dlouho bude trvat, než také podlehnou lhostejnosti? Bylo by hezké, kdyby se všichni lidé uměli chovat podle hesla "Tato Země není naše, máme ji jen vypůjčenou od svých dětí".

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ BŘEZEN 2008
- příprava zasedání OZ, jednání výborů zastupitelstva
- řešení situace s nedohotoveným dílem okolo vodovodu Horní Pertoltice – objednaným zahrnutím výkopů
po vedení potrubí v části obce pod Plesarovými. Práce nebyly provedeny najatou firmou, a tak je potřeba
urychleně uvolnit prostředky a zbývající část dodělat v režii Obce Pertoltice. Zatím neodhadneme náklady,
protože rozsah není ještě zjištěn – musí se nafotit.
- projednat na základě doporučení kontrolního a finančního výboru doplnění výstavby čistírny odpadních vod
do Programu obnovy vesnice na další období / u č.p.64 /
- jednání se stavební firmou směřující k předání stavby –bytový dům
- prodeje pozemků příprava, projednání ceny
- řešení pohledávek vůči obci
- příprava podání materiálů na krajské státní zastupitelství
- odstranění závad zprávy o hospodaření za rok 2007, příprava auditu hospodaření obce
- příprava prezentace obce v soutěži „Vesnice roku“
- zpracování plánu práce obecního úřadu,
- zpracování žádostí na dotace z Krajského úřadu a příprava akcí dle těchto
- příprava pracovní náplně pro VPP naší obceDatum vložení: 31. 12. 2008 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec končí, srpen začíná.

Pranostika na akt. den

V ten den rádo poprchává, poněvadž Máří Magdaléna Pána svého oplakává.


Pertoltice