Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Červen 2008

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody .
Řeháčková Milada 62 let, Richtrová Jana 62 let,Novotný Vladimír 59 let, Hofman Bedřich 53 let,Šantroch Vladimír 49 let, Valášek Radek 38 let,Bošinová Vladimíra 38 let, Petráš David 36 let, Votrubcová Martina 35 let, Madzia Michal 30 let, Šímová Lucie 26 let, Šnobl Martin 20 let, Mlejnková Jana 18 let, Rysiowská Renata 14 let, Bryknerová Alžběta 9 let, Krištofiak Marek 9 let, Prousková Pavla 8 let, Votrubec Dominik 8 let a Severýnová Denisa 2 roky.

SLOUPEK STAROSTY
Výtvarná a literární soutěž se ve svém druhém ročníku neshledala se zájmem ani jednoho našeho občana. Soutěž byla vyhlášena s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno pracovat na dílech více času. Termín uzávěrky byl 16.06.2008, včetně. Do tohoto dne nedorazil žádný příspěvek. Ceny, které věnoval do soutěže sponzor a obecní úřad, budou tedy převedeny pro práci s mládeží u SDH Pertoltice, kde poslouží k další akci. O tom, proč dopadla tato akce takto se mi nechce ani spekulovat. Nezájem větší části občanů o dění v obci je zřejmý a v některých případech i výrazně deklarován. A to na každém kroku, při kterém se snažíme zvednout sounáležitost s místem našeho žití. Přesto jsme se rozhodli soutěž prodloužit ještě do konce srpna. Doufejme, že budeme úspěšnější a obdržíme alespoň symbolický jeden příspěvek.
Jako úplný protiklad působí činnost a spolupráce lidí, kteří mají snahu něco podniknout. Posledním příkladem, který bych rád uvedl je spolupráce pana Peroutky. Ač „chalupář“, natolik je vstřícný ke spolupráci s obcí Pertoltice, že se rozhodl věnovat značné finanční prostředky do tvorby reprezentativních odznaků naší obce i do pamětního odznaku pro náš SDH. A to při příležitosti oslav výročí založení sboru – 130 let. Jeho firma vyrobila krásné pamětní odznaky k tomuto významnému výročí a svátečnímu dni našich milých hasičů. Věřím, že najdou i oni sami způsob, jak panu Peroutkovi poděkovat.

Také sbor dobrovolných hasičů Pertoltice by rád touto cestou poděkoval panu Peroutkovi za krásné pamětní odznaky!
Starostka sboru

OTÁZKY A ODPOVĚDI
1) Ještě jednou byty.

Starosta po posouzení všech aspektů nechává se souhlasem obecního zastupitelstva vypracovat znalecký posudek na provedené práce a projektové práce na bytovém domě č.p.193. Podaná stížnost na ČKAIT –
( Česká komora autorizovaných inženýrů), byla dozorčí radou odložena do doby soudního vyřešení vztahu mezi investorem a dodavatelem firmou DI-TECH z Jablonce nad Nisou, s jejíž prací jste se všichni měli možnost během výstavby seznámit. V současné době je vypracován posudek rozpočtu stavby, bude následovat posouzení smluv a skutečného provedení díla. Jistě všichni víte, že pokud by nebyla zahájena akce odkanalizování objektu, nebyl by využíván po dlouhou dobu, neboť původní projekt odkanalizování nebyl reálně proveditelný. Tím, že obec objekt nemohla užívat po určitou dobu, a měla začít splácet úvěr bankovnímu ústavu, vznikla značná škoda. Místo platby úvěrových splátek z vybraného nájemného, musel obecní úřad vyčlenit tyto prostředky z rozpočtu. Tedy vlastně z Vašich peněz. V některých kapitolách dojde tedy ke krácení finančních prostředků. Znalec z oboru stavebnictví, který byl objednán, je zároveň i soudním znalcem. Spolupracuje i s jednou libereckou právnickou kanceláří. Obec bude mít tedy přípravu k soudnímu jednání vyhotovenu. Po předání posudku zastupitelstvo zvolí další postup.

2) Proč po sobě firma, která dělá opravy kolem toku Pertoltického potoka neuklízí?
K této problematice uvádím krátce toto. Firma, která provádí práce pracuje sice na žádost obecního úřadu, který vyvolal opravy havarijního stavu části staveb na toku, ale pracuje pro Povodí Labe. Tomuto subjektu bude také práce předávat. A to včetně staveniště a úprav okolních pozemků. Tedy i úklidu. Pozemky, které jsou v majetku soukromníků, si pohlídají oni sami. Ty, které jsou obecní, budou zcela jistě uklizeny též.
V této souvislosti mi dovolte odbočení k problematice kolem úprav po provedení kanalizační sítě k objektu bytového domu č.p.193. Asi ti, kteří mají nějaký rozpor s tím, v jakém stavu se nacházejí pozemky, kudy vedla, netuší základní věc. Tou je nutnost zabezpečit pokles zeminy ve výkopu takovým způsobem, který by zaručil, že nedojde k nekvalitnímu provedení zádlažby. Zkráceně řečeno, obecní úřad, potažmo starosta (o toto v podstatě jde, že!), ponechal výkop ve stavu, na který budou navazovat v červenci další práce. Bude se pracovat na úpravě vrchní části vedení kanalizace. Včetně provedené zádlažby před objektem bytového domu. Zbývající části budou uhrabány ještě jednou pracovníky VPP a znovu bude aplikována setba travního porostu.

3) Reakce na námitky občana k předposlednímu zasedání a neinformovanosti zastupitelů. Na tomto místě se omezím na citaci zákona o obcích č.128/2000 Sb., § 93, odst. (1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým. Konec citace. Věřím, že je vše tímto řečeno k výše uvedené problematice.

Oznámení
Obecní úřad Pertoltice tímto ještě jednou vyzývá všechny smluvní partnery firmy FDL- NET, kteří měli v roce 2007 uzavřenu platnou smlouvu na poskytování služby přenosu dat, aby se dostavili na obecní úřad. A to do konce měsíce srpna. Na základě předložené a platné podoby smlouvy, Vám bude rozhodnutím Zastupitelstva obce Pertoltice ze dne 27.02.2008, vyplacena jednorázově částka 350,-Kč. Jedná se o kompenzaci problémů s užíváním služby, které vznikly při výstavbě bytového domu č.p. 193, v katastrálním území Dolní Pertoltice. A to zejména během měsíce prosince 2007. 

AKTUÁLNĚ
Z domova

Výstava, která proběhla dne 21.června 2008 v 10,30 hod byla zaměřena tematicky na kulturu a sport. A to v období let 1948 – 1981.
Pro velký ohlas na předešlou uskutečněnou přednášku nad starými mapami obce Pertoltice a na zveřejněné turistické trasy, byli opětovně pozváni pan M.Jech a pan W.Effenberger. Ti rádi ochotně zodpověděli všechny naše dotazy. Byla zároveň zhodnocena činnost muzea jako celku. Bez pár dnů, slavilo rok své činnosti. Proběhlo zde pod patronací a vedením paní kronikářky, dost akcí. Opravdu na tak malou obec i prostor, který je na tuto činnost vytvořen a poskytnut, před její prací smekám. Účast byla opět v duchu menšího zájmu našich občanů. Nedorazili ani všichni ti chalupáři, kteří svůj zájem avizovali dopředu. Je třeba i nadále pracovat na tom, aby se naši občané zajímali o historii i současnost naší obce.

Výzva starosty obce – raději dvakrát, než vůbec.
Starosta obce vyzývá majitele rekreačních objektů v obci Pertoltice, aby věnovali zvýšenou pozornost zabezpečení zmíněných nemovitostí. V posledním období došlo k několika případům pokusů i k dokonání vloupání do objektů. V jednom případě došlo i k pokusu vloupání za pobytu majitelů, kteří v objektu byli fyzicky přítomni.



Pohled do Muzea

S ohledem na ztíženou pozici Policie ČR po otevření hranic a nedostatek příslušníků na místním oddělení ve Frýdlantu, není možnost zajistit zvýšenou hlídkovou činnost a dostatečnou intenzitu provádění kontrolní činnosti. V případě naší obce se jedná zpravidla o polosamoty a samoty, které jsou snadným cílem.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ ČERVEN 2008
- příprava zasedání OZ, jednání výborů zastupitelstva
- jednání se stavební firmou –vyúčtování akce bytový dům č.p.193 - příprava žádostí o pracovníky z ÚP Liberec - jednání o dotacích na akce- Mikroregion, jednání Frýdlantské vodárenské společnosti – Mikroregionu - řešení pohledávek vůči obci, tvorba zpráv starosty o dění mimo obec i v obci - příprava podkladů pro žaloby a příprava žádostí na vydání platebního rozkazu – Okresní soud Liberec - odstraňování vad a uplatňování reklamací na díle č.p.193 – bytový dům - předávání posledních dvou bytů do užívání nájemcům, ukončení pracovního poměru referenta, znalecké přezkoumání přípravy, stavby ve skutečném provedení bytového domu soudním znalcem, spolupráce na akci čištění Pertoltického potoka.


Pohled do zasedací místnosti oú

Dodatek

V minulém vydání jsme nezmínili poděkování za přípravu občerstvení pro hodnotitelskou komisi soutěže „Vesnice roku 2008“. Tak tedy dnes dodatečně děkuji Dagmar Čepelíkové ml., za její spolupráci na této akci.

Pertoltický potok
Další práce díky výborným vztahům s představiteli vodohospodářské správy, by mohly probíhat již příští rok. Pokud se nic mimořádného nestane, bude se pokračovat v čištění a prohlubování koryta potoka. A to dále směrem na Višňovou.



Hodnotitelská komise soutěže „Vesnice roku 2008“

Obecní úřad
Panu referentovi Tomáši Faflákovi byl pracovní poměr zrušen výpovědí. Po návratu paní Dagmar Čepelíkové z rodičovské dovolené ( od 01.07.2008 ) a posléze z pracovní neschopnosti, očekáváme, že dojde ke zlepšení práce obecního úřadu ve vztahu k Vám – ke klientům. Po období, kdy pracoval obecní úřad ve složení starosta, místostarostka + 0, by měla být opětovně zajištěna větší dostupnost pro všechny Vaše problémy, žádosti a poznatky. Během posledního týdne měsíce července a na počátku srpna, bude čerpat starosta dovolenou. Tedy Vás všechny žádá o vyřízení všech Vašich záležitostí před tímto obdobím, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním na obou stranách. Vzhledem k okolnostem je nutné improvizovat tak, aby došlo i k čerpání dovolených. Věřím, že situaci pochopíte.



Ze soutěže hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice

Vás zve na
oslavy 130. výročí založení sboru
Které proběhnou na fotbalovém hřišti v Pertolticích
2.8.2008

Program: 14:00 - slavnostní nástup hasičů, úvodní
slovo
- ocenění členů sboru, poděkování sponzorům
14:30 – ukázky mladých hasičů
- soutěže pro děti i dospělé s hasičskou tematikou
- požární útok s historickou stříkačkou
- ukázka uhašení domu (simulace výjezdu jednotky, hašení v dýchacích přístrojích)
- večer posezení u táboráku, reprodukovaná hudba, tanec
23:00 – ohňostroj

Po dobu akce bude možnost si na fotbalovém hřišti prohlédnou historickou i současnou hasičskou techniku sboru a v hasičské zbrojnici bude připravena výstavka kronik a výtvarných prací mladých hasičů a fotografie z činnosti sboru.

Hladové žaludky naplníme teplým guláškem, grilovanou uzeninou a hrdlo si svlažíte dobrým mokem.


Účast našich hasičů na oslavách ve Višňové
V sobotu 5.7.08 oslavil Sbor dobrovolných hasičů ve Višňové 135. let od založení sboru. Také pertoltičtí hasiči se byli na oslavách podívat. Vystavili zde svojí historickou stříkačku DS 16. Ta měla na oslavách spoustu obdivovatelů a udivovala především tím, že je funkční! V nejlepším světle se tady předvedlo i naše družstvo mužů. V soutěži o zlatou povodňovou lopatu předvedlo mnoho umu a zručnosti v plnění pytlů pískem a stavění povodňové hráze, převálcovalo všechna zkušená družstva, která ve svých obcích každoročně povodňové hráze staví a zlatá povodňová lopata musela z Višňové nečekaně putovat do Pertoltic. Nyní je vystavena v hasičské zbrojnici, kde si ji budete moci v rámci oslav sboru prohlédnout.



Datum vložení: 31. 12. 2008 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.

Pranostika na akt. den

Den Marie Orodovnice - první mrazíky.


Pertoltice