Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Březen 2008

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice


Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci březnu
přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Viktor Čelko 87let,
Jiřina Hájková 74let, Josef Neubauer 74let,
Jiřina Valoušková 69let, Oldřich Pavlíček 63let,
Božena Nosková 62let, Růžena Valášková 57let,
Božena Tetiníková 48let, Markéta Valášková 38let,
Martin Romanec 37let, Ivana Menclová 36let,
Marcela Novotnyjová 30let, Petr Haloun 26let,
Kateřina Opfolterová 25let, Pavel Šantroch 25let,
Vladimír Závůrka 21let, Diana Reinhardtová 17let,
Vít Bošina 13let, Tereza Bryknerová 11let,
Michael Voňka 10let, Kevin Bubeníček 8let
a Ondřej Prousek 3roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

Platby za odpady a psy
Jako každý rok si dovolujeme upozornit, že splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek za psa je splatný nejpozději do 31.3.2007 a najednou!!!
Zároveň upozorňujeme, že jedinou slevu mají pouze studenti středních a vysokých škol a frekventanti odborných učilišť, kteří prokazatelně bydlí v místě vzdělávání ve výši 120,- Kč,
není tedy již sleva za ekologické vytápění (neměla být již několik let). Za děti platí povinná osoba poplatek poprvé při dosažení sedmi let věku a to tak, že první povinná platba se uskuteční v roce následujícím po roce, kdy dítě dosáhne sedmých narozenin, neboli za letošní rok platí všichni občané ročníku 2000 a starší.

Bezhotovostní platby za odpady a psy
dovolujeme si Vás upozornit na možnost bezhotovostních plateb poplatků za odpady a psy.
Pro převody z Vašich účtů prosím použijte účet číslo
18521461/0100 případně 986048309/0800.
Jako variabilní symbol použijte číslo domu (např. 59)
Pro přesnější identifikaci platby prosím použijte jako specifický symbol rok narození (v případě plateb za víc osob všechny roky narození) (např 1952, či 5248828099)
Máte-li možnost přidat k příkazu text napište přímo jména plátce, či plátců a doplnění, že se jedná o poplatek za TKO či TKO+PES

SLOUPEK STAROSTY
Opravdu není potřeba?
Můj dotaz v titulku směřuje do oblasti, která je dle mého názoru pro život regionu významná a na její podobě bude záležet i v budoucnu. Dokonce se domnívám, že ještě ve větší míře, než je to doposud. Oblast, kterou mám na mysli, je činnost centra POSEC. Obdržel jsem informaci, že se uvažuje o zmenšené variantě provozu tohoto centra. Za své působení ve funkci starosty, jsem se pravda obrátil na toto centrum pouze s jediným problémem, který bylo třeba vyřešit.Ale informaci a radu jsem obdržel následně ve velice krátké době. Osobu, která se na mne obrátila s prosbou o pomoc, jsem tedy mohl neprodleně nasměrovat díky tomu tam, kde se jí dostalo náležité péče a pomoci. Řeknete jistě, že jsem tedy mnoho služeb nevyužil. Ale je to pouze tím, že ne každý si dokáže přiznat, že nějaký problém má. A že problémů osobních, pracovních a dalších bude přibývat, o tom není pochyb. Vzhledem k vývoji na trhu práce a úsporným opatřením vládních orgánů, bude podle mého názoru stoupat i přímo úměrně potřeba míti v dosahu takové pracoviště. Vysoká míra nezaměstnanosti sebou přináší existenční problémy rodin a také zvýšený nápor na psychiku obyvatel našeho regionu.
Je jasné, že je třeba rozlišovat. Mnoho lidí dávky zneužívá a vlastně žádnou pomoc nepotřebují a nevyhledávají. Stav ji vyhovuje, stát je příliš štědrý. Ale dle mého názoru je dosti početná skupina občanů, kterým je opravdu třeba maximálně pomoci. V této oblasti je role centra POSEC nezastupitelná. Rozsah pomoci a služeb tohoto zařízení, nemá v širokém okolí konkurenci.
Díky vcelku výrazné specifikaci problematiky našeho regionu, která se dle mého názoru bude bohužel prohlubovat, bych rád přimluvil za zachování rozsahu činnosti centra. Vím, že když se řekne A, je třeba říci i B. Centrum musí mít zajištěné i financování své činnosti. Problémem jsou tedy opět finanční prostředky, kterých se neustále na všech stranách nedostává. Snad mohu říci ze své zkušenosti, že tomu rozumím více než kdo jiný. Pevně věřím tomu, že představitelé státní a obecní správy, by dokázali najít společně řešení podpory zachování této potřebné služby v oblasti regionu. Přimlouvám se za zařazení této problematiky mezi priority vedení Města Frýdlantu, okolních měst a obcí, státních orgánů a všech ostatních, kteří by mohli přispět tu radou, či finanční pomocí.
Vím, že se nejedná o ziskovou činnost, ale ne vše se dá měřit penězi. Jedná se „jen“ o pomoc občanům. Nikdo neví, zda sám nebude někdy potřebovat pomoc podobného zařízení!

Návštěva z Krajského úřadu v Liberci.
Na zasedání, chcete-li poslední poradě starostů našeho regionu, v řeči pana náměstka Radima Ziky padla slova o spolupráci se všemi, nejen se starosty za ODS. Lze doložit, že tato slova nejsou pouhou proklamací, či heslem. Naše malá obec je toho jasným příkladem, protože mohu prohlásit s naprostou jistotou, že když jsem potřeboval pomoc, pan náměstek byl vždy po ruce a naprosto vstřícný. Věřte mi, že to není pravidlem.Ve své funkci jsem pochopitelně vedl mnoho rozhovorů a uskutečnil dosti setkání různého typu, abych svá slova a názor podložil zkušenostmi. Ve spojitosti s návštěvou pana náměstka, je třeba poukázat zcela jistě na jeho postoje ve věci prosazení jiných, výhodnějších podmínek pro získání dotačních prostředků z fondů. A to pro malé obce do 300 obyvatel. Ač se to příliš nesetkalo s publicitou, která by asi dle mého názoru tomuto náležela, je to nesporně kvalitní počin s dlouhodobou působností na rozvoje malých obcí.
Pan Radim Zika je pro mne symbolem státního úředníka, kterému jde skutečně o věc. Jedná se o subjektivní názor, ale domnívám se, že je založen na dostatečných zkušenostech z mnoha jednání, která jsem ve funkci starosty absolvoval. Je též doposud teprve druhým politikem i státním úředníkem, který se při jednání s vedením obce, opravdu zajímal do podrobností o naše problémy. Též si vyžádal informace a náš názor na celkové dění, zejména na činnost Krajského úřadu a jeho jednotlivých odborů. Tomu já rozumím tak, že mu opravdu stojíme za setkání, protože tak získává zpětnou vazbu na jednotlivé kroky vyšší správních orgánů. Nakonec to i sám zmínil, že je toto pro něho důležitá věc. Stejně na konci naší společné práce je nejdůležitější nedělat velkou či malou politiku, ale jde o to, dělat svou práci dobře ve prospěch našich občanů. Často se na to zapomíná a v těchto chvílích je pak příjemné potkat někoho, kdo tento styl symbolizuje.
Věřím, že setkání podobného typu se budou opakovat s ještě větší frekvencí.

Poděkování posíláme panu Peroutkovi! A to za opravdu zdařilé vypracování reprezentačního odznaku naší obce. Autor i zpracovatel v jedné osobě, se tak jako jeden z mála podnikatelů v naší obci připojil ke snaze ostatních podnikatelů i občanů naší obce. Ta je zaměřena na zkvalitnění vzhledu, celkového stavu naší obce, včetně společenského života.
Bylo nám přislíbeno panem Peroutkou, že budou zpracovány i památeční odznaky a medaile k výročí vzniku našeho hasičského sboru, který letos bude slavit 130 let. Je tak zatím jediným podnikatelem, který reaguje na naši výzvu o podporu sboru při oslavách.
Děkujeme

OTÁZKY A ODPOVĚDI
1) Jak postupovat když se nájemník obecního bytu dostane do tíživé sociální situace a nemá na úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu?

Pokud se nájemník dostane do uvedené situace, je nutné, aby o tom informoval odbor správy majetku Obecního úřadu v Pertolticích. Na základě posouzení možností uzavře s Obecním úřadem splátkový kalendář nebo dohodu o termínu úhrady dlužného nájemného tak, aby dluh byl uhrazen v zúčtovacím období za kalendářní rok. V případě splátek lze toto období prodloužit. Touto dohodou se nájemník chrání před případným vymáháním poplatků z prodlení, které by jinak podle vnitřní směrnice obecního úřadu musel zaplatit. Zde je třeba zdůraznit, že iniciovat tato jednání musí sám dlužník!V případě, že nájemník neučiní tak, jak je uvedeno výše, zašle Obecní úřad dlužníkovi 1. upomínku, která obsahuje vyčíslení dluhu běžného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, upomínací výlohy a stanovení lhůty 15 dnů k zaplacení, případně sjednání splátkového kalendáře.
Nereaguje-li dlužník v uvedené lhůtě na 1. upomínku, zašle mu Obecní úřad 2. upomínku, ve které mu oznámí výši dluhu běžného nájemného a služeb s tím spojených, vyčíslení poplatku z prodlení platby, upomínací výlohy a lhůtu 15 dnů k zaplacení, případně sjednání splátkového kalendáře.
Pokud dlužník ani na jednu z výše uvedených upomínek nereaguje, Obecní úřad podá návrh k Okresnímu soudu na vydání platebního rozkazu, včetně poplatku z prodlení.
Podobný postup platí pro platby poplatků, místně příslušných.
2) Jaká je návštěvnost veřejnosti na zasedáních zastupitelstva?
Není v podstatě žádná. Asi právě toto máte na mysli. Vysvětlení jsou dvě. Buďto jsou natolik občané spokojeni s chodem obce nebo stále ještě nemají zájem se spolupodílet na vytváření komplexního obrazu obce. Pokud je to případ první, tak je to dobré hodnocení pro všechny, kteří se na tomto podíleli. V případě druhém, je to důkaz, že není z naší strany použito všech metod ke zlepšení přístupu našich občanů k práci pro obec a práci pro druhé. Zasloužilo by si to obsáhlejší analýzu stavu. V těchto parametrech vždy srovnávám obec Heřmanice a naši obec. Snesou objektivní srovnání z pohledu počtu obyvatel, fungujících spolků a sdružení, výše počtu obyvatel i výše ročních rozpočtů.
Přesto se neubráním pocitu, že vztah části našich občanů k obci, je diametrálně odlišný. A co je důkazem? Výrazná podoba společenského hnutí a pořádání akcí a zejména vzhled obce v porovnání právě s obcí Heřmanice. I malá obec může pod řádnou správou slušně existovat a dokonce se i rozvíjet.

AKTUÁLNĚ
Od 20.února se opět rozsvítilo osvětlení v Dolních
Pertolticích. Bohužel zatím ne všude. Ale díky i za tento úsek. V nově osazeném rozvaděči je umístěno zařízení, které je nezávislé na centrálním nastavení spínání času spuštění a vypnutí. V tomto úseku je namontován zkušebně modul, který ovládá spínání přes fotobuňku. Je třeba po zkušebním období seřídit tak, aby nám to co nejvíce vyhovovalo.Zatím berte svícení, které je z vašeho pohledu možná nadměrné, jako příspěvek do programu- „Obec bezpečná i po Šengenu“! Nakonec po několika měsících tmy, si zaslouží obyvatelé této části obce, nějakou tu kompenzaci.Též rozšíření sítě o další světelné body, bude započato v tomto úseku, dle podaných žádostí.
Výsledek hospodaření a auditu. V minulém měsíci jsme měli na obecním úřadě kontrolu z Krajského úřadu - odboru kontroly. Prováděl se pravidelný každoroční přezkum hospodaření naší obce. Výsledek byl v celku uspokojivý, leč stále je co dohánět a upravovat. Závady se analyzují a vytvářejí se postupy, které povedou k nápravě, či zkvalitnění. Kompletní zpráva bude k dispozici jako obvykle v plném znění. A to řádným zveřejněním.
Od měsíce března bude též v naší obci platit zcela nový plán svozu TKO.Bude prováděn masivnější svoz specializovanou firmou (A.S.A. spol. s r.o.). A to zejména podél páteřní komunikace v obci a ve středu obce. Využili jsme této změny a zapracovali Vaše požadavky na navýšení popelových nádob u Vašich domů.Některé vývozy jsou naplánovány jako 14denní, tak to uvádíme nyní, abychom předešli nejasnostem.Tam, kde jsme ještě neosadili domácnost, či rekreační objekt popelovou nádobou, bude tak učiněno až do vyčerpání zásob nyní při této akci.Bohužel počet je stále omezený finančními prostředky, a tak se asi nedostane opět na všechny Vaše požadavky.
V měsíci únoru proběhla skoro v režimu utajení i první svatba v tomto volebním období. A docela možná i ojedinělá v dlouhé historii naší obce.
Zcela určitě byla ojedinělá svou podobou a místem slavnostního obřadu. Jako starosta jsem již zažil mnohé ve své funkci, ale tato událost byla po dlouhé době opět něco příjemně zvláštního. Přeji ještě jednou novomanželům Kateřině a Lubošovi Höflerovým, vše krásné do jejich dalšího společného života. Buďte si oporou po dlouhou řadu dní a let. Zároveň Vám přeji i mnoho šťastných dní prožitých ve Vašem novém bydlišti. Aby se Vám v naší obci líbilo i nadále.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ ÚNOR
- příprava zasedání OZ,únor, jednání výborů zastupitelstva
- jednání se stavební firmou směřující k předání stavby
- prodeje pozemků příprava, projednání ceny
- dokončení opravy osvětlení v obci – část D.Pertoltice
- řešení stížností občanů, evidence potřeb občanů a žádostí
- příprava zprávy o hospodaření za rok 2007, analýza auditu hospodaření obce
- příprava prezentace obce v soutěži „Vesnice roku“
- vydávání rozhodnutí o povolení kácení stromů
- zpracování podkladů pro podání podnětu státnímu zastupitelství (výstavba bytů - vzniklá škoda)
- zpracování žádostí na dotace z Krajského úřadu - kanalizace bytový dům č.p. 193
- zpracování žádostí na dotace z Krajského úřadu - oprava veřejného osvětlení
- zpracování žádostí na dotace z Krajského úřadu - dopravní značení
- jednání s firmou .A.S.A. o svozu popelových nádob – nový plán svozu
- prodeje pozemků a dalšího majetku obce dle plánu

Zpráva o činnosti ČČK Pertoltice za rok 2007
V roce 2007 se zúčastnily dvě naše členky aktivní činnosti SPOZu Pertoltice při Obecním úřadu v Pertolticích. Navštěvovaly naše starší spoluobčany a rovněž docházely s gratulacemi k jubilantům, při příležitosti jejich významného jubilea s malým dárkem a kytičkou.
Ani na kmenové členky našeho ČČK se nezapomínalo. Obdobně jako na členky bývalé, které již aktivní práce zanechaly, ale vždy jsou nám oporou. Rádi přispěchají s radou, když je třeba.
Pokračovala i spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů v Pertolticích. Ta spočívala zejména v poskytnutí zdravotnického dozoru při akcích, které sbor pořádal. Byla poskytována zdarma. Sboru jsme zapůjčily i novou lékárničku. Zdravotní materiál si doplňují hasiči sami.
Dárce krve nemáme a nemáme též pečovatele. O přestárlé a nemocné občany se v naší obci starají převážně vlastní děti nebo nejbližší rodinní příslušníci.Tiskoviny a letáky na propagaci ČČK rozdáváme mezi občany, aby se seznámili s dějinami a činností našeho subjektu. Též se nám podařilo v tomto roce získat pro spolupráci s námi mladou posilu. Stala se jí sl.Tereza Dědečková. Spolupracovalo se i nadále s kronikářkou naší obce.Je velice nutné omladit a rozšířit členskou základnu ČČK v naší obci. Zveme Vás mezi nás. Svou připraveností, proškolením, můžete zachránit to nejcennější - lidský život. Přijďte mezi nás!
Julia Dědečková
Předsedkyně ČČK Pertoltice

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva Obce Pertoltice
konaného dne 27.02. 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti úřadu.
2/12/08
OZ schvaluje program zasedání a složení řídících orgánů zasedání, zapisovatele a předkladatele návrhu usnesení. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2/13/08 OZ schvaluje zprávu o plnění usnesení z předchozího zasedání OZ. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2/14/08 OZ schvaluje prominutí poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Žádost si podala paní Alena Müller. Žadatelka je hlášena trvale v naší obci na č.p. 65 u svých rodičů. Na základě znalosti místních poměrů je prokazatelné, že se v obci nezdržuje dlouhodobě.Bylo tedy rozhodnuto ve prospěch žadatelky o prominutí poplatku za rok 2008. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2/15/08 OZ schvaluje předloženou zprávu likvidační komise. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2/16/08 OZ v souladu s ust. § 85, písmene f), zákona č.128/2000 Sb., schvaluje prominutí pohledávek. A to vůči subjektům v nájmu, které mají vztah k č.p.64. Vzhledem k tomu, že nebylo provedeno vyúčtování za služby v roce 2005 ani v roce 2006, protože se nedochovaly k dispozici relevantní podklady, nebude ze strany obce požadováno zpětné uhrazení částky za likvidaci odpadních vod a služby za čištění a údržbu komínových těles.Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2/17/08 OZ schvaluje postup při likvidaci odpadních vod u objektu č.p.64 a metodiku jejich vyúčtování.Částka za likvidaci bude rozpočítána podle skutečné spotřeby vody a poté procentním podílem převedena na částku úhrady pro jednotlivé subjekty. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2/18/08 OZ schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy o řešení přestupků, který předkládá Město Frýdlant a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1
2/19/08 OZ projednalo řešení pohledávky č.4, vztahující se k nájmu restaurace v Pertolticích. OZ ukládá starostovi zaslat nájemci poslední a důraznou upomínku k uhrazení dluhu v náhradním termínu. Nebude-li uhrazena celá pohledávka do tohoto termínu, je pověřen starosta zahájit kroky k ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory a podat návrh na vydání soudního výměru k provedení platby.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2/20 /08 OZ bere na vědomí:
a) „Informaci starosty o stavu plnění ze Smlouvy o dílo- bytový dům č.p.193“
b) „Informaci o postupu při odkanalizování objektu č.p. 193 +ČOV“
c) „Informaci o přípravě na soutěž „Vesnice roku 2008“
d) „Informaci o řešení stížnosti na firmu DI-TECH s.r.o. Jablonec nad Nisou“.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1
2/21 /08 a) OZ bere na vědomí na základě předložené „Zprávy starosty o plnění ze smlouvy o dílo a následných dodatků - bytový dům č.p.193“, návrh starosty obce na řešení situace kolem výstavby, prováděné firmou DI-TECH s.r.o. Jablonec nad Nisou. Jedná se o přípravu podkladů pro uskutečnění právních kroků vedoucí k vyřešení problému. Těmi jsou: podání žaloby na neznámého pachatele pro trestný čin podvodu a uvedení v omyl, podání žaloby na náhradu vzniklých škod. Dále trestní oznámení pro porušování povinností při správě cizího majetku podle §255 odst.1, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle §125 odst.1, trestního zákona.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
b) OZ schvaluje výdaje spojené s objednáním znaleckého posudku provedeného díla pro potřeby soudu. Cena bude do 20.000,- Kč. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2/22 /08 OZ schvaluje vyplácení výše odměn za výkon funkcí zastupitelů a členů výborů, dle nařízení vlády 614/2006 Sb. Dále schvaluje vyplácení odměn občanů pracujících ve výborech podle zákona 128/2000 Sb. §84 odst. 2, písm. y. Tyto odměny OZ schvaluje k vyplácení od 1.1.2008. Přítomno hlasování: 6 
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1
2/23 /08 OZ schvaluje vyplacení úhrady jedné měsíční platby za poskytování služby – ve výši 350,-Kč/ smluvního uživatele. Jedná se o kompenzaci partnerům firmy FDL-net, která v naší obci poskytuje připojení internetu.Vzhledem k častému vypínání systému přenosu při rekonstrukci objektu č.p. 193, byli uživatelé omezeni ve využití této služby. K těmto situacím došlo počínáním dodavatele, který bohužel nebyl ničím vázán. Při předání staveniště v období 10/2006, nebyl upraven smluvně žádný závazek.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2/24 /08 OZ schvaluje žádost pana A.Kellera ml. Žadatel oslovil obec se žádostí, aby se zřekla svého přednostního práva na odkoupení nebo převedení na obec pozemku č. 812/4 od Pozemkového fondu ČR, podloženého vyvěšením záměru dne 27.04.2006. Žadatel chce sloučit pozemkové parcely do ucelené podoby. OZ schvaluje vzdání se práva bez nároku na vypořádání mezi žadatelem a obcí Pertoltice. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1
2/25 /08 OZ schvaluje zrušení limitu pokladny. Dále bude přihlíženo pouze k zůstatku, který bude v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2/26/08 OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z účelem pořízení akce Odkanalizování objektu č.p. 193 +ČOV z prostředků Rady kraje. Hodnota akce celkem je 1.172.060,- Kč. OZ ukládá starostovi připravit návrh smlouvy o dílo na tuto akci s dodavatelem firmou Instop s.r.o. Jablonec. Přítomno hlasování: 6 
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2/27 /08 OZ ukládá na základě diskusních příspěvků toto:
a) Ukládá starostovi obce zabezpečit vždy po svozu domovního odpadu, pořádek kolem kontejnerů
b) Ukládá starostovi zpracovat zprávu o výstavbě bytů na další zasedání OZ
c) Ukládá místostarostce předložit dílčí zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2007, kterou provedl
Krajský úřad
d) Ukládá opakovaně účetní a referentovi obecního úřadu, aby předložili na dalším zasedání
koncepci návrhu na rozvržení plateb nájemného, záloh na služby a koncept předávacího protokolu
v č.p. 193 tak, aby se vyvarovala obec nepřehlednému stavu v těchto kapitolách rozpočtu obce a 
bylo vše připraveno na předání bytů, po dokončení díla.
Ukládá starostovi předložit způsob řešení závazků vůči p.Šedovi - ve výši 750 000,-Kč
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 0 proti: 0 zdržel se:0
2/28 /08 OZ schvaluje podání žádosti o dotaci za účelem pořízení Veřejného osvětlení v Dolních Pertolticích z Grantového fondu Libereckého kraje. Celková cena díla je 108.500,- Kč.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2/29 /08 OZ schvaluje, že v případě potřeby vlastního podílu na akce schválené v roce 2008 bude z Fondu rozvoje bydlení na tuto akci převedeno 46.000,- Kč. Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Datum vložení: 31. 12. 2008 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Svatý Pavel z Noly zaplavuje štoly.


Pertoltice