Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Prosinec 2006

Pertoltická drbna

Z důvodu, že se nám zatím nedaří navázat na vydávání DRBNY, v původní podobě a čase, vezměte za vděk náhradním řešením.
Doufáme, že se nám podaří připojit vždy příspěvky okolních obcí, nebo Vám je přineseme po jejich dodání.


JINÉ.
Řešení z minulého vydání:
1) Celkem 45 kuliček.
2) Karel měl dvě dvacetikoruny a 17 korunových mincí- to je 57 korun. Jirka oproti tomu měl 17 dvacetikorun 2 korunové mince. Celkem tedy měl 342 korun.
Tak a to byla poslední hádanka. Tato rubrika se již nebude vyskytovat z důvodu postoupení místa informacím z dění v obci.

SLOUPEK STAROSTY.
Nikdy nekončící boj. Tak by se dalo krátce charakterizovat to, co se děje kolem komunálního odpadu. Stále jsem přemýšlel o tom, proč je odpad tak podnikatelsky výnosná činnost. Ale stav kolem odpadového hospodářství v naší obci, mi v mnohém napověděl. Je to nikdy nekončící řetěz lidské činnosti, který může být narušen jen hrstkou lidí, kteří jsou zodpovědní a schopni třídit odpad ze své domácnosti. Patří jim dík za tento počin a za příklad, který svým chováním dávají ostatním. Nutno však na druhou stranu říci, že jejich snaha, je dle hesla ,,Každý dobrý čin, musí být po zásluze potrestán“. V tomto případě se jedná o to, že platby rostou stejně tempem, který neodpovídá nárůstu počtu obyvatel naší obce. Že nám obyvatel přibývá, to je hezké a díky za to. Ale když navýšení finančních prostředků na likvidaci komunálního odpadu netvoří spojenou nádobu s tím, kolik nás onen odpad produkuje, tak co je příčinou? Odpověď si můžeme hned vytvořit. Netřídíme tak, jak můžeme a bylo by to potřebné. Chce se mi na tomto místě říci –až nutné. Částka, kterou obec platí za likvidaci komunálního odpadu je skutečně hodně vysoká a příliš zatěžuje obecní rozpočet. To, že jsou kontejnery na odpad neustále naplněny k prasknutí, ale není normální úkaz. Věřím, že pokud by obec pořídila dvojnásobné množství kontejnerů, tak by se,, podařilo“ naplnit všechny až po okraj. Ten stav, který vládne v jejich okolí se nedá ani slušným výrazivem nazvat, okomentovat. Mnoho lidí si tento prostor stále plete s legálně povolenou skládkou všeho nepotřebného. Proto lze nalézt v okolí kontejnerů úplně všechny druhy odpadu a nepotřebných věcí, včetně odpadu nebezpečného. Z pohledu toho, kdo takto jedná, se vlastně nic neděje. Někdo to poklidí, hlavně když on má ve své domácnosti pořádek. Hlavně nemá žádné starosti. Snad jen tu chvíli, když věci pohodí, má obavy, aby nikdo zrovna nekoukal nebo nešel okolo. O tom, jaká je kázeň v platbách za odvoz odpadu, by se daly psát hotové romány. Některé případy našich dlužníků mají ale prvky již hororu. Nutno však přiznat, že vývoj posledního období, jde správným směrem a dlužníků ubývá. Ale bohužel jsou. A je pro mne překvapením v některých případech, kdo to je. Rozhodně navenek působí na ostatní, že jsou finančně ,,za vodou“ a na druhou stranu nemají zaplacen poplatek. Z důvodu lepšího výběru poplatku, se zastupitelstvo v minulém roce rozhodlo upravit platbu na jednorázovou, ne jako doposud čtvrtletně. V roce 2007 nebude také již tolerována platba mimo stanovený termín. Tato skutečnost je dostatečně známa po dlouhou dobu. Tento rok to bylo ještě možné z důvodu náběhu na nový systém a tím jsme vyšli občanům vstříc. Jediným možným řešením situace kolem odpadů v obci, je vybudování sběrného dvora. Tento plán je zařazen do regionálního projektu, tak bude mít snad větší šanci na úspěšnost. A v neposlední řadě, budeme mít i na zafinancování této akce snad i my.
Chystané úpravy- v domácnostech s malým počtem obyvatel, dojde ke snížení frekvence odvozu odpadu a tam, kde není zaplacen poplatek, či je dlužná částka, bude popelová nádoba odňata.
Pokračuji na přípravě nájemní smlouvy na nebytové prostory, které užívá p. Jirsák. Provádím kontrolu, zda má tuto uzavřenu a v jakém rozsahu. Dlužné částky nájemného jsou řešeny obsílkami a jsou v řešení. Vzhledem k tomu, že je podáno několik žádostí na instalaci veřejného osvětlení do míst s jeho malou frekvencí, požádám p. Šlemra o provedení rozboru a plánu optimalizace rozmístění těchto těles. Sám vím o několika případech, kde je montováno osvětlení, neracionálně. Poté můžeme řešit situaci- tedy naplánovat, až budou prostředky. Nadále se mi nedaří spojit s lékaři našeho obvodu, za účelem zlepšení lékařské péče o naše občany. Ani na jeden dopis nedokázali odpovědět. Chápu to, nestíhají a mají práce nad hlavu. Těch deset minut, co by trvala odpověď, je příliš mnoho. Pokusím se ještě jednou, protože vím, jak to naše občany tíží. A jak by si přáli alespoň omezený provoz ordinace v naší obci.
Kontrolní den na stavbě bytových jednotek proběhl dle plánu. Doposud mne zaráželo to, že se na stavbě vlastně pohybovali dělníci firmy, pouze v omezené míře. A tak většina práce spočívala na výkonech p. Jirsáka a p. Penča, kteří nabídli své služby, pro provedení prací pro stavitelskou firmu. Ještě, že jejich dvouměsíční práce posunula stavbu, do nynější podoby. Pan stavební mistr mne přesvědčil, že dojde v blízké době k posílení stavu dělníků na stavbě. Zatím byli převedeni na jinou stavbu, kde byl ohrožen termín kolaudace. Domlouváme se na tom, že bude nutné stavbu do zimy zavozit materiálem, aby nedošlo ke zpoždění z důvodu, že nebude k dispozici materiál.
Také se omlouváme všem uživatelům služeb firmy FDLnet. Opět došlo k přerušení napájení přijímače a vysílače, který má tato umístěný na střeše školy. Snad už je v tomto jasno i novému stavebnímu mistrovi.

AKTUÁLNĚ
V tomto vydání se hlavně budeme zabývat prací nového zastupitelstva obce, kterou vykonalo do dnešních dní.
Starosta a někteří zastupitelé plnili v měsíci listopadu tyto úkoly. Mezi nejdůležitějšími úkony bylo zjištění stavu financí v rozpočtu obce. Na tomto poli bylo stráveno mnoho času, neboť si to tato situace vyžadovala. Pro všechny znělo zadání stejně. Příprava k předávacímu protokolu a hlavně posouzení ufinancovatelnosti běžících akcí a plánování kroků vedoucích k umazávání obecních dluhů.
Informace o aktuálním dění v obci – výstavba bytových jednotek v bývalé škole pokračuje. Upozorňuji na to, že po obci je nabízen materiál ze stavby a chci nápravu,i když to není až tak naše věc. Tedy v této fázi stavby. V závěrečném vyúčtování, bychom to mohli objevit. Dozvídám se, že budeme muset upravit i výši již vypočteného nájmu. Lépe řečeno- na přechodnou dobu bude vhodné upravit složku za teplo, neboť se uvažuje o náhradě zdroje vytápění v bytech. Tento je sice dlouhodobě pro nájemníky výhodný zlevněním plateb za teplo, ale jeho pořizovací náklady- rozpočet stavby zatíží a tudíž stavbu jako takovou prodraží. Totéž se týká střechy. Její stav není nic moc. Uvidíme, s čím firma přijde. Na můj požadavek, že bych si přál snížení stropů, rozpočtář rychle spočítá náklady a sděluje mi, že je to nereálné provést finančně. Škoda, že obec nemá žádné prostředky, protože by se vyplatila investice do budoucnosti. Vytápění objektu, by se pro nájemníky zlevnilo. A to dosti podstatně.
Od prvního dne, jsme museli řešit finanční problémy a nutné opravy v obecním bytu- porucha čerpadla topení. Zde je třeba poděkovat panu Šlemrovi, který se urychleně postaral o nápravu a provizorně opravil závadu. Nicméně jsme jen opravu řádnou odložili. Ale díky bohu, protože nás čeká oprava jiného čerpadla topení - tentokrát v budově hasičské zbrojnice. Toto čerpadlo je nutné pro zachování provozu této budovy a po půlročním otálení je nutné i tuto situaci vyřešit. Nakupujeme s laskavým svolením pana Pilze, na dluh jednu Multikáru uhlí. Kout na uhlí zeje prázdnotou a nepříznivé počasí se blíží. Spěchá i výstavba skladu pro hasiče. Brigáda členů sboru, to řeší jen částečně, ale řeší. Největším problémem uplynulých dní je situace kolem restaurace. Několikrát si s panem nájemcem voláme a asi aspiruji na častého návštěvníka provozovny. Díky ucpanému odpadu, musí uzavřít svou provozovnu a přichází o peníze. Domlouváme se na řešení, které spočívá v jeho iniciativě a pochopení obou stran. Musí si opravy uhradit zatím sám. A také si je hradí i zajišťuje pracovníky, kteří opravu provádějí. Škoda, že nemohou pomoci naši hasiči! Nejde to. Na dalším postupu se domlouváme a pokusíme se vyřešit vše, ke spokojenosti obou stran. Alespoň, že o tom jednáme. Na to navazuje jednání kolem nájemného sálu i restaurace a změn smluv. Úpravy projedná zastupitelstvo, kterému je předložíme. Ale je jisté, že dojde ke krácení rozpočtových příjmů. A to dosti citelně. Ještě se domlouváme na tom, že nelze připustit opírání dřevní hmoty, určené k otopu v restauraci o fasádu domu. Toto je okamžitě ze strany p. Plška vyřešeno, k mé plné spokojenosti. Posledním bodem, je jednání kolem autorských poplatků- OSA, za prováděné produkce a stížnosti na hluk při pořádaných akcích. Toto nemáme ještě uzavřeno. Po obdržení písemných stížností, budeme řešit. Zatím jsme se domluvili na snížení hlasitosti.
Jdeme dále. Děkuji hasičům za finanční výpomoc, kterou poskytli obecnímu úřadu. V prvních dnech musíme jet na jejich uspořené peníze. Snažím se čerpat z jejich účtu opravdu jen to, co je naprosto nezbytné. Dík i za spolupráci při řešení situace kolem dotačního titulu k přístavbě hasičské zbrojnice. Díky za brigádu všem zúčastněným: p. Plesarovi L., Karlu Čepelíkovi, oběma pánům Závůrkům, Josefu Richtrovi, Jindřichu Mlejnkovi, P. Horáčkovi, Jirkovi Horáčkovi, M. Krivčíkovi ml., R. Novotnému, R. Valáškovi, J. Šantrochovi. Také je třeba poděkovat sl. Dagmar a Olince Čepelíkovým, M. Valáškové a Ireně Závůrkové. Jiný postup, díky finanční situaci obce ani není možné použít. Doufám, že se nám povede do konce roku alespoň hrubá stavba. Posunutí termínu pro vyfakturování dotace se mi podařilo ve spolupráci s p. Bursou posunout na duben 2007. Zároveň domlouváme způsob úhrady dluhu, který vůči němu máme. Financování nákupu nové stříkačky jsem nechal na posouzení poradnímu sboru, složeného z předsedů výborů a členů SDH a na rozhodnutí zastupitelstva.
Zjišťuji vše potřebné kolem financování výstavby bytů. A jednáme o převodu finančních prostředků na účty.
Proběhlo řádné zasedání zastupitelstva. První po ustavujícím zasedání. Blíže viz usnesení.
Rád bych poděkoval za úpravu topení v budově obecního úřadu p. Neufusovi. Také bych rád poděkoval rodině Severýnových a Prouskových, kteří věnovali vánoční strom pro naši obec. O osazení žárovkami se postará p. Šlemr, jako každý rok. Tímto mu také děkuji. A jako další si zaslouží pochvalu a poděkování nás všech p.Voňka s kolektivem. Ti se zasloužili o montáž vánočního stromku.

Oznamujeme občanům, že v obci je pro naše obyvatele a nejen pro ně, možnost objednání všech druhů zámečnických prací. Provoz dílny s tímto druhem poskytovaných služeb, otevřel pan Votrubec Jiří. Nabízí práce všeho druhu z daného oboru a to včetně svářečských prací všech druhů. Zakázky přijímá pan Votrubec J. osobně. Ceny provedených prací jsou koncipovány dohodou. Přejeme mnoho zdaru v rozvoji firmy a jsme rádi, že se rozvíjí nabídka služeb, které poskytují naši občané.

V nejbližších dnech se dostaví do naší obce finanční poradce, který by Vám rád nabídl produkty společnosti, kterou zastupuje. Asi jste si všimli velkých plakátů, které jsou rozvěšeny po obci. Pokud budete mít zájem o schůzku s panem poradcem, stačí jej oslovit na uvedených kontaktech. Tento finanční poradce se jmenuje p. Michal Jarka a kontakty jsou: 776 641 580 

Toto je poslední vyhotovení upozornění na tu skutečnost, že platby za svoz komunálního odpadu, se budou již příští rok vyžadovat přesně dle předpisu. Ten platí již rok, ale nechalo se doběhnout zvykové období. Rok, je dle našeho názoru, dostatečné období na to, abychom si na nový způsob plateb zvykli všichni. Proto si, prosím, tento termín pohlídejte.

Upozorňujeme všechny, kteří mají zájem strávit Silvestrovskou noc 2006 v kolektivu stejně naladěných lidiček, aby neváhali a reagovali na tu skutečnost, že v prostorách restaurantu bude tato akce probíhat a všichni jsou vítáni. Zamluvte si co nejrychleji rezervaci, dle informací bude plno. Příjemnou zábavu Vám přejí všichni, kteří se budou starat o Vaše potřeby během oslav roku 2007.

Stažení PDF verze zde:

Přílohy

prosinec.pdf

prosinec.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,78 kB
Datum vložení: 31. 12. 2006 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.


Pertoltice