Obec Pertoltice
ObecPertoltice

PROGRAM VOLEBNÍHO SDRUŽENÍ - SNK I.- PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 -2014

Jak chceme dosáhnout výše uvedených cílů

Jak chceme dosáhnout výše uvedených cílů
1) V práci obecních orgánů a kanceláře obecního úřadu, chceme navázat na to dobré, co bylo již vykonáno. Zároveň se chceme vyvarovat chyb, které si plně uvědomujeme. Nadále chceme podávat všechny informace, které jsou pro vaši kontrolu chodu obce nezbytné. Chceme zachovat kvalitu internetových stránek obce. Obsah udržovat ve stavu aktuálnosti. S obsahem ještě většího počtu potřebných údajů, informací a podkladů pro vás všechny.

2) Jsme přesvědčeni, že k prosperitě, stabilizaci a ozdravění obecních financí vede cesta přes důsledné dodržení rozumného vynakládání finančních prostředků. Vyrovnaný rozpočet se tvořil po celá léta, přesto jeho podoba neskýtala záruku dobrého hospodaření. Budeme i nadále pokračovat ve snaze o důsledné řešení pohledávek tak, aby nedopláceli na nekázeň jiných ti, kteří si plní vůči obci vše beze zbytku. Dobrá kondice obecní pokladny se projeví zcela jistě až po uplynutí lhůt pro čerpání finančních prostředků z EU. Proto budeme připravovat a realizovat pouze projekty a práce, které lze financovat za pomoci vlastních prostředků, státního rozpočtu a rozpočtu krajského úřadu. Pro tyto účely se dlouhodobě snažíme o vytvoření rezervy rozpočtu obce.

3) Naším cílem je stmelit občany ještě více k tomu, aby významněji dali najevo sounáležitost se svojí obcí. Že nám všem není podoba života v obci lhostejná. V podstatě jde o to, zda je někdo ochoten udělat něco navíc i pro ty druhé. Doufáme v to, že se nám podaří oslovit a více zapojit do celého procesu nejen podnikatele a živnostníky, kteří působí v obci, ale i ty, kteří k ní mají nějaký vztah. Doufáme v to, že se podaří přesvědčit pracovité a vhodné lidi, kteří v naší obci zcela jistě jsou. Je třeba pracovat na tom, abychom i zastupitele doplnili o další občany s vlastním názorem na problematiku související s otázkami kolem života obce. Záměrem je získat každého, kdo je ochoten nasadit svůj elán a odbornost. Pokud se budeme snažit všichni společně, půjdeme dobrým směrem. Nakonec bude mít z naší práce užitek celá obec. Ačkoliv mnoho může udělat vedení obce, valná část dění a úspěšnosti leží na vás. Na odvaze podílet se na chodu veřejného života v naší obci. Máme povinnost sami k sobě. Musíme se spojit za účelem dosažení lepší podoby společného soužití. Kdysi v minulosti přišli naši předci na území obce. A to se snahou vytvořit zde pěkný domov. Místo oblíbené a živoucí. Je sice těžké na tyto ideály navázat, nikoliv však nemožné. I v dalším období budeme pořádat soutěže pro mládež i dospělé, společné výlety, akce v muzeu obce a podpoříme činnost SPOZu i další kulturní život v obci. Tím vším chceme probudit zájem občanů o společenský život.

4) Je pro nás prioritou dobře připravit územní plánovací dokumentaci, včetně schůdného financování. Zastáváme uvážlivý postoj k připravovanému otevření dobývacího prostoru v Dolních Pertolticích.

5) Vnímáme věci na základě svých zkušeností, podle osobního očekávání a osobnostního vybavení. Komunikačnímu stylu se učíme každý již od narození. Komunikace je umění. Někomu je dána, někdo se jí nenaučí ani s nejlepší příručky. Základním předpokladem pro naše působení v této oblasti bude usilovná práce, která povede k osobní zralosti, vyváženosti citu, rozumu a vůle. Již byl nastaven režim práce obecního úřadu i orgánů obce, který doposud od roku 2008 zajišťoval důstojnou podobu služby pro občany. V tomto trendu chceme pokračovat. Podobu jednotlivých oblastí chceme ještě zdokonalit.

6) Jistotu pro vás, naše voliče, představuje dlouhodobé směřování naší práce. Priority neměníme. Deklarujeme vyváženou podporu činností všech zájmových sdružení v obci, podporu hasičského sboru a péči o seniory. Chceme i nadále pokračovat v úzké spolupráci s úřadem práce, udržet vytvořené pracovní příležitosti a preferovat občany, kteří o práci zájem jeví.

Nejlepší volební kampaní je stále ještě to (myšleno na úrovni komunální politiky), že se kandidáti snaží svou práci dělat tak, jak nejlépe dovedou.
Doufáme, že jsme vás v uplynulém období svojí prací pro obec natolik dokázali oslovit, že nám vyjádříte důvěru i v nadcházejícím období. Děkujeme vám za vaše hlasy.

Datum vložení: 5. 10. 2010 12:58
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2022 8:32
Autor: Správce Webu

Pertoltice