Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostøednictvím internetu kliknìteZDE.
  • Odkaz pro registrované èleny.
    Pro pøehled vypùjèek a zjištìní Vašeho aktuálního stavu rezervací kliknìte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborù ve formátu PDF je nutné mít v poèítaèi nainstalován prohlížeè Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, mùžete si ho stáhnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Drbna

DRBNA LISTOPAD 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice è.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úøad a sbor pro obèanské záležitosti pøeje všem našim obèanùm, kteøí v mìsíci listopadu slaví tøeba svá prvá èi pøípadnì již nìkolikátá a co víc, tøeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výroèí svého narození mnoho štìstí, zdraví a perfektní pohody. V mìsíci listopadu pøejeme jmenovitì oslavenkyním a oslavencùm:

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobèané, letos jsme si pøipomnìli 101.výroèí vzniku samostatného èeskoslovenského státu. Dne 25.10.2019 probìhlo v našem okolí hned nìkolik pietních akcí, které byly ve znamení vzpomínek a respektu. Celkem tøí akcí se zúèastnil hejtman Martin Pùta, aby si spoleènì se starosty obcí pøipomnìl místa památných bojù na Liberecku a Frýdlantsku bìhem neklidného roku 1938. Program vzpomínkových akcí zaèal na obecním úøadu v Habarticích, kde byla odhalena i busta prvního èeskoslovenského prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Následnì se další tichá vzpomínka na obránce vlasti konala na státní hranici Srbská v Horní Øasnici.... Pietní akce pak ukonèil hold vzdaný hrdinùm v Heømanicích. I zde byla odhalena nová busta T. G. M. Vzpomínkových chvilek se zúèastnil i senátor Michael Canov. Podìkování za organizaci celého dne, patøí Èeskoslovenské obci legionáøské Jednotì Liberec.

Po absolvování vlastního pietního aktu s odhalením busty T.G.Masaryka, se na pozvání pana starosty Ing. Bc.Stanislava Briestenského èást úèastníkù pøesunula do místní školy. Cestou bylo nìkolikrát poukázáno na uskuteènìné akce, které obec Habartice mohla realizovat pouze za podpory Libereckého kraje. Potažmo všechny obce regionu, které cítí velkou podporu rozvoje dotèených obcí a snahu kraje o zachování života v pohranièí, v co nejlepší podobì. Pøi návštìvì místní školy bylo konstatováno, jak potøebné je zachování malotøídek na obcích a dále byla velmi kvitována velká podpora, kterou tato škola a školka má v zastupitelích obce Habartice. Viktor Podmanický , starosta obce

Blahopøání ke zlaté svatbì
Manželùm Rùženì a Josefu Valáškovi, blahopøejeme ke krásnému kulatému výroèí svatby a pøejeme mnoho spokojených a šastných let dalšího spoleèného života.

INFORMACE Z OÚ
S pøedstihem podáváme tímto informaci o poøádání Mikulášské zábavy pro naše dìti. Akce se koná v prvním adventním týdnu. A to na návsi a kulturním sále v Dolních Pertolticích. Program bude upøesnìn a vyvìšen pro vaší informovanost v následném období.

INFORMACE k zimní údržbì
Zimní údržba komunikací

Zimní údržbu bude v letošním roce, a to z valné èásti, provádìt na základì uzavøené dohody o provedení práce - pan Jan Plesar. Pokud budete potøebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.è. 723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup pøi zimní údržbì je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2019 -2020. Ten byl zveøejnìn na úøední desce obecního úøadu. Od loòského pøedpisu se pøíliš neliší. V souvislosti též upozoròujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana Jana Plesara, s pøípadnými žádostmi o provedení údržby dotèených komunikací. A to osobnì nebo telefonicky na výše uvedené telefonní èíslo.

Protože je možné, že ne každý v návalu všech aktivit a povinností si vèas vzpomene, proto radìji pøipomeneme, že podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém pøíkonu 10 až 300kW vèetnì, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádìt jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musela první kontrola probìhnout nejpozdìji do 31. 12. 2016, a dále pak je povinná roèní kontrola komínu a revize komínových spalinových cest. Ano je to povinné, jako mnoho ostatních, v poslední dobì pøekotnì vznikajících pøedpisù a naøízení. Ale v tomto pøípadì jde pøedevším o Vaši bezpeènost a také o ohleduplnost vùèi ostatním – nepodceòte to prosím.

OTÁZKY a ODPOVÌDI (vp)
1.) Doslechla jsem se, že budou zmìny v jízdních øádech. Po zdražení jízdného, pøijdou ještì jaké zmìny?

Oproti pøedchozí verzi jízdních øádù, dojde pravdìpodobnì k tìmto zmìnám.došlo k tìmto zmìnám:
 Po projednání s obcí Bulovka bude zachován spoj na Dolní Oldøiš s odjezdem po 17. hodinì. (Obec bude na provoz spoje pøispívat.)
 Na základì námìtu obce jsme v návrhu linky 661 posunuli odjezdy smìr Bulovka – Dolní Oldøiš na 15:40 a 17:40 (odjezdy od žel.stanice).Tuto èasovou polohu je ještì potøeba projednat s dopravcem, nebo to bude mít dopad na smìny øidièù. Posun odjezdu má dopad i na obslužnost Údolí. Pokud by s nìèím byl problém, byly zachovány odjezdy dle SQ (15:10 a 17:11).
 Spoj ve 13:11 z Frýdlantu a ve 14:11 z Habartic bude veden ve dnech školního vyuèování. (I tak dojde v odpolední špièce o navýšení nabídky spojù o 1 pár, ve školním roce o 2 páry.)
 U odpoledního spoje 13 bylo doplnìno v režimu Radiobus do zastávky Èernousy,,otoèka.
 U ranního spoje 1 bylo doplnìno v režimu Radiobus do zastávky Èernousy,,otoèka. (Cestující tak mohou využít v kombinaci s protispojem 4 cestu do Frýdlantu.)
Výslednou podobu zveøejníme po projednání s dopravcem a pøíslušným pracovníkem Koridu.
2.) Dotaz se týká svozu odpadu. Vždy se snažím, abych v nádobì neuložila nìco, co by ji zneèistilo a v dùsledku poté nevalnì zavánìlo po jejím vyprázdnìní. Bohužel jsem asi osamocena. Opakovanì se mi stalo, že po odvezení odpadu byla postavena pøed dùm zpìt nádoba, ze které se linul opravdu silný zápach.
Hezký den. Ano, tato situace se nám opravdu v nìkolika pøípadech opakovanì vyskytuje. Do popelových nádob se totiž stále v nìkolika domácnostech ukládá cokoliv. Od mršin, shnilého ovoce a zeleniny, až po psí exkrementy. To je pak opravdu zápach neskuteèný. Mnohokrát bylo apelováno z naší strany na pùvodce výše uvedeného odpadu, èi obdobného, aby do popelových nádob neukládali. Bohužel se tak stává doposud.

OZNÁMENÍ pro poplatníky
Obecní úøad tímto upozoròuje poplatníky, kteøí si rozdìlili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadù na dvì èástky, a nejen ty, že dnem 15.9.2020, uplynula doba splatnosti pøíslušného poplatku – místní danì. Viz Èl. 5, odst.1) pøíslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozdìji do 15.4. a do 15.9. pøíslušného kalendáøního roku.
Viktor Podmanický
starosta obce

MOŠTÁRNA Dìtøichov
Drcení a následné lisování ovoce, plachetkovým lisem.
Provoz-záøí,øíjen a listopad.
Pouze po telefonické domluvì
na tel 728 413 999.
V krajní nutnosti na tel: 606 035 034.
Minimální množství ovoce 30kg.
Cena 1l-8,-Kè. (1kg jablek=cca. 0.5 až 0.7l,moštu,dle kvality a šavnatosti ovoce).

MUZEUM
V Muzeu obce Pertoltice se uskuteènila další z pøednášek. Téma pøednášky se vztahovalo k právì probíhající výstavì: ,,Výrobky pøed r. 1989 a krátce po roce 1989,,. A to v pátek dne 25.10.2018, od 16:30 hod. Pro dìti byly pøipraveny v rámci pøednášky vìdomostní soutìže a malé obèerstvení!
Výstavu pøipravila paní Marie Srpová, paní Hana Poláková a Eduard Diviš
Akce se konala pod záštitou Obce Pertoltice

POZOR NA LESNÍ ZVÌØ!!!!!
V období od øíjna do prosince je lesní zvìø nejaktivnìjší, a proto také dochází k nejvìtšímu poètu støetù vozidel se zvíøaty. Nebezpeèí neèíhá jen na odlehlých silnicích, které jsou obklopeny lesy. V období páøení zvíøata migrují i pøes silnice v blízkosti lidských obydlí a èasto také pøes dálnice, kde bývají støety nejnebezpeènìjší. Jak se správnì zachovat, když už srnu nebo divoèáka srazíte, nám popsala pøímo policie. 9. 10. 2019 7.00 ( Autor A. Zajícová)
Lesní zvìø, nejèastìji divoká prasata a srny, je nejaktivnìjší od øíjna do prosince. Zvíøe ve tmì pøi oslnìní svìtlomety ztrácí možnost identifikovat polohu pøijíždìjícího vozidla. Oslnìné zvíøe je najednou zmatené a místo aby pøed autem uskoèilo, zùstane strnule stát na silnici. V rychlosti kolem 120 km/h mùže mít pak taková srážka fatální následky.
Ve chvíli, kdy øidiè do zvíøete narazí, hraje velkou roli zachování si tzv. chladné hlavy. Panika opravdu není v tu chvíli na místì a øidiè musí jednat rychle, aby neohrozil další úèastníky provozu, kteøí jedou za ním. „Úèastník nehody by si mìl ještì pøed vystoupením z vozidla navléci reflexní vestu a potom postupovat s obrovskou opatrností, aby nedošlo k jeho zranìní,“ popsala mluvèí Policie ÈR – Obvodní oddìlení Mìlník Markéta Johnová.
„Následnì je nutné pøivolat policisty nebo další složky IZS, kteøí pøivolají lesníka èi jiného pracovníka, který má na starosti odklízení zvìøe,“ uvedla pro eXtra.cz Johnová, která doplnila, že samozøejmostí je oznaèení nehody a odstavení vozidla do odstavného pruhu, a pokud se nehoda stane na dálnici, øidiè ji musí opustit a skrýt se za svodidla.
„I ostatní øidièi by mìli dbát opatrnosti, zejména pøi prùjezdu místem nehody. Zbyteènì nefotografovat a vìnovat se øízení, aby nedošlo k další nehodì,“ upozoròuje dále.
Vysoké procento nehod a pøedevším tìch hromadných je zapøíèinìno dvìma faktory. Øidièi se nevìnují øízení na sto procent a nedodržují bezpeènou vzdálenost mezi vozidly. V tom vidí problém i poruèík Johnová. „Každý øidiè by mìl dodržovat takovou vzdálenost, aby stihl zareagovat, a pokud vidí nìjakou pøekážku, aby stihl bezpeènì zastavit,“ uzavøela.
Policie také radí, aby se øidièi nesnažili zvìøi na vozovce vyhnout. Pokud je støet již nevyhnutelný, je lepší do zvíøete najet než se pokoušet o riskantní vyhýbací manévry, kvùli kterým mùže vozidlo narazit do stromu. Snížená rychlost v úsecích, kde není dálnice ohranièena plotem, by mìla být samozøejmostí.

PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA
Pøesnì takhle vypadá I.C.E. karta neboli seniorská obálka. V pøípadì nouze mùže pomoci zachránit život lidem, kteøí žijí sami v domácnosti. A nemusí se jednat jen o seniory, ale také osoby se zdravotním postižením a další. Karta pomáhá pøedevším v situacích, kdy nejsou schopni se záchranáøi sami komunikovat, napøíklad když po úrazu ve své domácnosti upadne do bezvìdomí. Kartu a další informace získáte na https://bit.ly/2VKpUtX

Informace pro osamìle žijící seniory i jejich dìti
Andìl Strážný hlídá bezpeèí a zdraví 24 hodin dennì


Jak umožnit a zpøíjemnit život seniorù co nejdéle ve známém, tedy domácím prostøedí? Když jsou dva, mohou si pomoci, horší je situace seniorù osamìlých. Pøijde krizová situace – zhoršení zdravotního stavu, dezorientace, fyzické napadení na ulici apod. Jednou z nejobávanìjších situací u seniorù bývá pád, následná bezmoc, nìkdy i bolest. Minimálnì jednou roènì jich upadne 30% a s vìkem riziko stoupá.
Nabízíme jednoduchý a moderní zpùsob ochrany zdraví a bezpeèí – tísòovou péèi.
• Klient nosí na ruce monitorovací zaøízení, které je napojeno na dispeèink Andìla Strážného.
• Pøi stisknutí SOS tlaèítka (v pøípadì pádu automaticky) zaøízení lokalizuje polohu systémem GPS a spojí se s dispeèinkem, který vyhodnotí situaci a vyšle na místo potøebnou pomoc – kontaktní osobu, výjezdovou službu, záchrannou službu nebo hasièe èi policii.
• Nezbytnou pomoc tedy dokážeme zajistit okamžitì a kdekoli.
Monitorovací zaøízení s detekcí pádu zapùjèujeme jako jediní v ÈR bezplatnì.
Chcete vyzkoušet službu tísòové péèe na jeden mìsíc zdarma?
Volejte 603 563 060 nebo pište na poptavka@andelstrazny.eu.
Více informací najdete také na www.andelstrazny.eu

Pøedbraòák v Pertolticích
Pøedbraòák

V nedìli 13. øíjna 2019 pøivítala naše malá víska 140 mladých hasièù z celého Frýdlantska. Konal se totiž již sedmnáctý roèník „Pøedbraòáku“ – soutìže v disciplínách Závodu požárnické všestrannosti. Byl krásný sluneèný den a do Pertoltic pøijelo 12 družstev starších žákù a 13 družstev mladších žákù z deseti sborù. Závod zaèal slavnostním nástupem a rozlosováním startovního poøadí na fotbalovém høišti. Mnoho úspìchù v soutìži našim i ostatním družstvùm pøišel popøát také starosta obce pan Viktor Podmanický. Pak už se rozhodèí rozestavili na jednotlivá stanovištì a mohlo se zaèít soutìžit. Dìti musely prokázat zruènost ve støelbì ze vzduchovky, lezení po lanì, vázání uzlù, ošetøování zranìného, povìdìt co se jakým hasicím pøístrojem hasí a rozpoznat požární a topografické znaèky.
Našim družstvùm se moc nedaøilo. Mladší žáci nasbírali trestné body pøedevším na zdravovìdì. Družstvo A díky tomu pøišlo o pohárovou pozici a skonèilo na 5. místì. Béèko, pøidalo ke zdravovìdì ještì trestné body ze stanovištì topografie a požární ochrany a obsadilo 9. místo. Starší žáci sahali po bronzové medaili. Mìli shodný poèet trestných bodù s Lužcem, ale rozhodovala støelba a tu jsme mìli o nìjaký bodík horší a tak jsme se museli spokojit s nepopulární bramborovou medailí. Druhé starší družstvo smíšené s Dolní Øasnicí obsadilo 8. místo. Podìkování patøí všem, co se starali o zázemí soutìže, tìm co pøipravovali hasièskou zbrojnici, obèerstvení i všem rozhodèím. Soutìž byla realizována za finanèní podpory Libereckého kraje.

Výdledky: mladší žáci starší žáci
1. místo - Pøedlánce A 1. místo – Frýdlant A
2. místo – Frýdlant A 2. místo – Krásný Les
3. místo - Krásný Les 3. místo - Lužec

Závod požárnické všestrannosti

Týden po Pøedbraòáku, v sobotu 19. øíjna 2019, zaèínali mladí hasièi nový roèník celoroèní Hry Plamen v Bílém Potoce. Pìtièlenné hlídky musely zvládnout 2-3 kilometry dlouhou bìžeckou trasu v nároèném horském terénu a jako na Pøedbraòáku na šesti stanovištích bezchybnì splnit všechny úkoly. Za Pertoltice soutìžily dvì hlídky mladších žákù a jedna hlídka starších žákù. Nejvíce pøekvapily naše 5-7 leté dìti. Srdnatì se popraly s kopci a stateènì bìžely celou tra. Krom støelby nasbíraly trestné body jen na lanì. Odmìnou jim byla 8. pøíèka. Mladší družstvo A s patnácti trestnými body za støelbu je jen tìsnì pøeskoèilo. Byli sedmí. Starší žáci mìli smùlu. Od rozhodèích dostali informaci, že na trati u hasièského auta mají odboèit vlevo. Auto však poodjelo a oni si nabìhli tøi sta metrù navíc. Ani na lanì se jim smùla nevyhnula. Jedna ze závodnic si spletla znaèku, ke které mìla dolézt a seskoèila už za tou pro mladší dìti. A tak s horším èasem a 18 trestnými body obsadili až deváté místo. Vstup do sezóny se moc nepodaøil. Máme tedy na jaøe co vylepšovat.

Muzeum
V pátek 25. øíjna 2019 navštívili mladí hasièi obecní muzeum v Pertolticích. Mohli si zde prohlédnout výstavku s tématem „Jak šel èas“. Byly zde pøedmìty, které jsme bìžnì používali pøed rokem 1989. Vedle èasopisu Ohníèek nebo Vlasta tu ležel tøeba starý desetník, nákupní taška ze sisalu, sklenièky od hoøèice, které mìly široké využití nebo pionýrský kroj, èi dresy ze Spartakiády. U nìkterých pøedmìtù stály jejich souèasníci. U sifónové lahve jsme našli PET lahev, u magnetofonových páskù „cédéèka“. Po tom, co si dìti zasoutìžily o sladkosti v hádankách ke shlédnuté výstavì, na nì ve vedlejší zasedací místnosti èekalo pøekvapení. Z èerstvého ovoce, šlehaèky a dalších pøízdob si sami mohly pøipravit pohár. Dìtem se v muzeu líbilo a krom drobných výher si odnesly i pár nových informací. Podìkování patøí paní Marii Srpové a Hanì Polákové a samozøejmì také obecnímu úøadu Pertoltice za pìknì pøipravenou akci.
Informan e-mailVytisknout lnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
DÌKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Vìøíte ve zlepšení zdravotnických služeb po pøevzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. spoleèností KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
ÈÁSTEÈNÌ (193 hl.)
 
NE (199 hl.)
 
NEVÍM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 733
VOLBY
         

2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz