Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostøednictvím internetu kliknìteZDE.
  • Odkaz pro registrované èleny.
    Pro pøehled vypùjèek a zjištìní Vašeho aktuálního stavu rezervací kliknìte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborù ve formátu PDF je nutné mít v poèítaèi nainstalován prohlížeè Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, mùžete si ho stáhnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Drbna

DRBNA ØÍJEN 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice è.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úøad a sbor pro obèanské záležitosti pøeje všem našim obèanùm, kteøí v mìsíci øíjnu slaví tøeba svá prvá èi pøípadnì již nìkolikátá a co víc, tøeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výroèí svého narození mnoho štìstí, zdraví a perfektní pohody..

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobèané, tímto vám pøedkládáme pøehled o prùbìhu akcí zahrnutých do rozvojového dokumentu obce
V tomto roce probìhla spoleèná akce s obcí Bulovka. Zadní cesta do Bulovky byla v celé délce obnovena. Byl vyhotoven nový povrch na obou katastrálních územích. Akce je plnì dokonèena, a to vèetnì úhrady vyfakturované èástky. Na páteøní komunikaci byl vymìnìn vodovodní øad, vèetnì odkalovacích zaøízení a byla též provedena pøíprava
na zhotovení pøípojek k objektùm. Tato rozsáhlejší akce pøedcházela celkové rekonstrukci povrchu silnièního tìlesa. Po projednání s dodavatelem finální vrstvy –
f. STRABAG,a.s., bylo upuštìno od provedení ještì v roce 2019. Na øádné utužení podloží po výkopech se nám nepodaøilo získat, naèež jsme spoleènì vyhodnotili situaci tak, že práce budou provedeny v mìsíci bøeznu 2020. V tomto období má dodavatel volnìjší kapacity, ale zejména bude vyhodnocen provoz opravované èásti vodovodního øadu. Bude jisté, že nedojde k opakovaným závadám na propojení potrubí. A podloží pod tìlesem komunikace si ,,sedne,, natolik, že bude vìtší jistota nelámání krajnice. Páteøní komunikace tedy dostane finální povrch pravdìpodobnì ve výše uvedeném termínu.
Dále se pracuje na vyhotovení nového projektu k výstavbì bezpeèného pøechodu pro chodce. Na základì jednání byl pùvodní projekt (mírnì nedokonalý), zadán nové projekèní kanceláøi, která má vìtší zkušenosti s projektováním dopravních staveb. Navíc na radu poradce byl tento projekt propojen s plánovanou výstavbou chodníku až k budovì obecního úøadu. Návrh dopravního øešení nyní posuzuje dopravní policie a další orgány. Zcela pravdìpodobnì dojde ke zmìnám najíždìní na zastávku autobusù, vèetnì výjezdu ze smìru od Horních Pertoltic na komunikaci I/13. A to z dùvodu splnìní norem pro rozhledové pomìry na køížení komunikací. Vìøíme, že tento projekt již bude vyhovující pro hodnotitelské orgány. Zatím jsou ve høe dva dotaèní tituly (SFDI ÈR a SZIF). Použití toho správného fondu bude teprve zvolen. Toto bude vyhodnoceno až na základì zpracovaného projektu, obìhnutého ,,koleèka,, po úøadech
a aktuálních podmínek poskytovatelù dotaèních prostøedkù. Prùbìžnì vás budeme informovat o posunech pøíprav.
Pracuje se na výmìnì zdroje vytápìní v nové hasièské zbrojnice. Zde jsme se dostali do skluzu, ale bude splnìno hned po ukonèení výbìru nabídek na zdroj vytápìní.
Naši hasièi mají ,,políèeno,, na nový DA. Žádost naší obce se dostala do posledního kola hodnocení na MVÈR a vypadá to, že by mohla být napodruhé úspìšná. Výjezdová jednotka by si tak nahradila dosluhující vozidlo Avia. Též by tímto dostala k dispozici lépe vyhovující vozidlo pro specifické zásahy. Pokud budeme opravdu úspìšní v Praze, budeme žádat ještì krajský úøad o dotaci, protože finanèní prostøedky z ministerské dotace a prostøedky uvolnìné z rozpoètu obce, nepokryjí náklady s tímto projektem spojené.
Tak trochu k rozpoètu obce. Pøi pøípravì rozpoètu obce na rok 2020, bude pamatováno na potøebu finanèních prostøedkù na dokonèení zahájených projektù. Rovnìž budou zakomponovány prostøedky, které budou sloužit k pøípravì dalších vybraných projektù. Po posledních jednáních Mikroregionu Frýdlantsko je zøejmé, že obce budou pøispívat ze svých rozpoètù èím dál tím více na vše vnì obce, co naši obèané využívají a potøebují. Zejména se jedná o pøíspìvek na financování sociálních služeb v území obce s rozšíøenou pravomocí (Frýdlant), rekonstrukce budov a zaøízení Nemocnice Frýdlant (zde musí probìhnout rekonstrukce jednotlivých oddìlení tak, aby se ve vybydlené nemocnici zase dala poskytovat odpovídající péèe a slíbené finanèní prostøedky nedorazily….), pøipravuje se dopravní stavba – terminál u vlakového nádraží ve Frýdlantì, … a podobnì.

O ÈINNOSTI OBECNÍHO ÚØADU za mìsíc záøí 2019
zpracování podkladù po zasedání OZ a výborù, kontrola akce – Rekonstrukce místní komunikace na p.p.è. 998, v Horních Pertolticích, jednání ØSD ÈR a KULK, zabezpeèení svozu odpadu, kontrola plnìní rozpoètu, pøíprava jednání výborù zastupitelstva, pøíprava podkladù pro prùbìh akcí na rok 2019, pøíprava rozpoètu na rok 2020, pronájmy majetku, pøíprava smluv na pronájem majetku, pøíprava inventur majetku, opravy bytového fondu dle potøeb, jednání k podobì nových jízdních øádù IDOL, Korid….

OZNÁMENÍ pro poplatníky
Obecní úøad tímto upozoròuje poplatníky, kteøí si rozdìlili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadù na dvì èástky, a nejen ty, že dnem 15.9.2019, uplynula doba splatnosti pøíslušného poplatku – místní danì. Viz Èl. 5, odst.1) pøíslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozdìji do 15.4. a do 15.9. pøíslušného kalendáøního roku.
Viktor Podmanický

INFO Z OBECNÍHO ÚØADU
UPOZORNÌNÍ K ODSTRANÌNÍ STROMÙ A JINÝCH POROSTÙ

ÈEZ Distribuce a.s. vyzývá obèany k odstranìní a okleštìní stromoví a jiných porostù rostoucích pod vedením nízkého a vysokého napìtí, které svo ji výškou ohrožují bezpeèné a spolehlivé provozování zaøízení distribuèní soustavy v majetku spoleènosti ÈEZ. Zásah proveïte v období vegetaèního klidu, tedy do 15. listopadu 2018. Více informací na úøední desce obce nebo na www.cezdistribuce.cz. Pøi plánování výsadby nových stromù nezapomeòte, že stromy porostou!
 

Pozvánka na Pøedbraòák
Sbor dobrovolných hasièù Pertoltice zve všechny pøíznivce mladých hasièù na soutìž v disciplínách závodu požárnické všestrannosti – tak zvaný Pøedbraòák, který se bude konat v nedìli 13. øíjna 2019 na fotbalovém høišti v Pertolticích. Soutìžit zde budou mladí hasièi celého Frýdlantska a my budeme rádi, když se pøijdete podívat a podpoøíte hlavnì ta domácí družstva. Zaèínáme v 9:00 hodin. Soutìž je realizována za pøispìní dotace od Libereckého kraje.

POZOR !!!!! Pokud jste obdrželi tento leták do schránky, buïte obezøetní !!! Jedná se o to, že:
uvedené mìøení nemusí poskytnout úplné a objektivní informace o stavu Vašeho zdroje pitné vody. (K ovìøení, zda jsou u odbìratele dodržovány limitní hodnoty klíèových mikrobiologických, fyzikálnì-chemických a organoleptických ukazatelù stanovených vyhláškou 252/2004 Sb. nebo pøíslušným orgánem ochrany veøejného zdraví na základì zákona, slouží minimálnì krácený rozbor pitné vody v rozsahu dle pøílohy è.5 uvedené vyhlášky).
V pøedchozím období se vyskytla tato nabídka v sousedních regionech a je pravdìpodobné, že tato aktivita bude provozována i v našem území.

Dále se v nìkolika obcích v okolí vyskytli prodejci, kteøí nabízejí rozbor pitné vody, zároveò nabízejí odkoupení filtrù na odstranìní škodlivých èástic...zde buïte též obezøetní. Náklad 30.000,-Kè by mohl být též neadekvátní vlastnímu výsledku. Toto zaøízení – filtr, neumí podle našich informací odstranit z pitné vody látky, které jsou problematické v našem regionu!!!!!

Lékaøskou pohotovost najdou pacienti ve Frýdlantì opìt v areálu nemocnice


Opìt v areálu frýdlantské nemocnice najdou od støedy 25. záøí 2019 pacienti lékaøskou pohotovost první pomoci pro dospìlé. Pohotovost se pøestìhovala z dosavadních prostor ve Fügnerovy ulice do pøízemí budovy G (bývalá gynekologie) v areálu Nemocnice Frýdlant. Pacientùm je k dispozici ve stejný èas, jako doposud, to znamená od pondìlí do ètvrtka od 18.00 do 21.00 hodin, v pátek od 17.00 do 21.00 hodin a o víkendech a ve svátcích od 9.00 do 18.00 hodin.

Lékaøskou službu první pomoci, takzvanou lékaøskou pohotovost, pøestala frýdlantská nemocnice poskytovat od èervence roku 2018. Od stejného data ji zaèali pod hlavièkou Krajské nemocnice Liberec, a.s. (KNL) provozovat praktiètí lékaøi a specialisté z regionu v budovì ve Fügnerovì ulici.
Po pøevzetí frýdlantské nemocnice Krajskou nemocnicí Liberec, ke kterému došlo letos zaèátkem prázdnin, teï dochází k logickému kroku, kterým stìhování pohotovosti do areálu nemocnice bezesporu je. „KNL se podaøilo zajistit od 25. záøí 2019 pohotovostní službu v areálu nemocnice v budovì bývalé gynekologie, kde jsme našli prostory, které jsou vhodné. Jde o prostory, ve kterých døíve byly operaèní sály gynekologického oddìlení. Nacházejí se v pøízemí objektu. Bylo samozøejmì nutné je adaptovat a vybavit pro potøeby vykonání lékaøské pohotovosti a plicní ambulance. Protože ta funguje ve stejné ordinaci, jen v jiných èasech. Ostatnì stejnì tomu bylo i døíve, kdy také ve Fügnerovì ulici sloužila jedna ordinace pro plicní ambulanci i pohotovost,“ øíká lékaøský øeditel KNL MUDr. Jaromír Hons Ph. D.
Ordinaèní doba pohotovosti zùstane zatím stejná, jako byla doposud. V plánu Krajské nemocnice Liberec je ale její rozšíøení. „Smlouva s Libereckým krajem na poskytování pohotovosti je stále v režimu do 21 hodin do veèera ve všední dny plus víkendové služby bìhem dne. Smìøujeme ale k tomu, abychom byli schopni službu lékaøské pohotovosti v pøíštím roce rozšíøit tak, aby byla poskytována nepøetržitì, to znamená 24 hodin dennì, 7 dní v týdnu,“ vysvìtluje jednatel Nemocnice Frýdlant s.r.o. Ing. Jan Rais MBA.
Pohotovost budou i nadále sloužit praktiètí lékaøi z Frýdlantska, lékaøi z Liberce èi lékaøi frýdlantské nemocnice.
Pøestìhování lékaøské pohotovosti zpìt do areálu nemocnice ve Frýdlantu probìhlo symbolickým sundáním cedule s nápisem, že nemocnice neposkytuje pohotovost. Nahradila ji cedule s opaèným sdìlením. Výmìny cedulí se ujal vedle lékaøského øeditele KNL Jaromíra Honse a jednatele frýdlantské nemocnice Jana Raise i místostarosta Frýdlantu Jiøí Stodùlka, který má zdravotnictví ve Frýdlantu ve své gesci.
„Vrácení pohotovosti zpátky do areálu nemocnice je logickým vyústìním pøevzetí frýdlantské nemocnice nemocnicí libereckou. Je to takový milník v pìtiletém úsilí o zachování základní zdravotní péèe na Frýdlantsku. V této chvíli je to jasný signál, že se nemocnice stává zase nemocnicí, protože je v ní pohotovost, která prostì do nemocnice patøí. Pro mì je to symbol toho, že se vše v dobré obrací a že nemocnice zaèíná znovu fungovat jako nemocnice a ne jako nìjaké sanatorium, jak si to vysnil její døívìjší vlastník, spoleènost EUC,“ øíká s nadìjí místostarosta Frýdlantu Jiøí Stodùlka a doufá, že se nemocnice odrazila ode dna. „Vìøím, že tohle je jen zaèátek. V posledních pìti letech, kdy byla nemocnice v majetku EUC, šla, co se týèe služeb neustále dolù a dolù a v podstatì se dostala na samé dno, kdy se v ní zavíralo v pùl ètvrté odpoledne pøes týden a o víkendu bylo zavøeno úplnì. Lidé do nemocnice pøestávali chodit. Teï se situace zaèíná narovnávat. Já KNL vìøím, je to certifikovaná spoleènost, vlastnìná z èásti krajem, z èásti mìsty Liberec a Turnov. Její management ví, co dìlá a ví, co region potøebuje. A navíc pacienti, kteøí neskonèí u nás ve Frýdlantu, ve finále skonèí v liberecké nemocnici, takže tam je okamžitá zpìtná vazba, jestli ta frýdlantská nemocnice má èi nemá opodstatnìní. A my všichni víme, že má. Teï tedy musíme apelovat na obèany, aby se vrátili zpátky do bezpeèné frýdlantské nemocnice, zaèali využívat její služby a nemuseli se vším jezdit za kopec do Liberce,“ uzavírá Jiøí Stodùlka.
 

Lékaøská pohotovost je pacientùm k dispozici:
PO - ÈT 18.00 - 21.00 hodin
PÁ 17.00 - 21.00 hodin
víkendy a svátky 9.00 – 18.00 hodin
Lékaøská pohotovost je urèena pouze dospìlým. Neošetøují se zde úrazy.

ODPADOVÉ HOSPODÁØSTVÍ
Vzhledem k novým povinnostem v oblasti odpadového hospodáøství informujeme o zavedení zkušebního provozu svozu jedlých olejù a tukù. V obci bude pro naše obèany zatím umístìn jeden kus nádoby na sbìr výše uvedené komodity. Stanovištì má tato nádoba u staré hasièské zbrojnice – uprostøed obce. Dle potøeb a vyhodnocení, budou poté pøípadnì nádoby od poskytovatele služby rozmístìny ještì na dalších stanovištích.

Èeské pošty se rušit nebudou Praha, 24. záøí Ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD) se sešel s pøedsedou SMO ÈR Františkem Luklem. Tématem schùzky byla situace v Èeské poštì. Oba se shodli, že Èeská pošta je strategický státní podnik, který garantuje pøenos dùležitých informací, zásilek, zboží nebo finanèních prostøedkù po celém území Èeské republiky.
“Starosty z menších obcí znejistila premiérova slova o tom, že Èeská pošta je mrtvá a mìla by se transformovat na akciovou spoleènost, takže se obávají omezení služeb a rušení poboèek ÈP,” uvedl František Lukl. „Pošta bývá poslední institucí, která na vesnici zbyla a má pro zdravý život dùležitý význam,” dodal Lukl. Ministr vnitra obavy starostù vyvrátil. “Uklidnil jsem pana pøedsedu Lukla, poboèky ÈP se rušit nebudou. Je to spojovací bod mezi státem a obèanem, který musí být dál dostupný i na venkovì,” øekl ministr vnitra Jan Hamáèek. Odmítl, že Èeská pošta je mrtvá, naopak zdùraznil, že se po letech podaøilo vyøešit financování služeb, jež si u ÈP objedná zákonem stát: Garantované doruèování zásilek a pro všechny dostupnou sí poboèek. Plán generálního øeditele Romana Knapa, který v tìchto dnech schvaluje dozorèí rada, poštu vyvede ze ztráty do tøí let, zkvalitní služby a stabilizuje ji personálnì.  “Pošta bude stát na tøech službách: poštovní, finanèní a komerèní služby, které se nebudou pøekrývat, ale doplòovat. Zlepší se doruèování balíkù a nikdo nikoho nebude pøi vyzvednutí doporuèeného dopisu pøesvìdèovat k pojištìní nebo nákupu zboží,” tvrdí Hamáèek.  Podle ministra vnitra se po dlouhé dobì stagnace podaøilo nastartovat zmìny, které Èeskou poštu zmìní v moderní instituci, na kterou budou hrdí nejen zamìstnanci, ale všichni obèané.

Mladí hasièi soutìžili v noci
Dospìlým hasièùm z Pertoltic letos žádná úèast na noèním útoku nevyšla a tak štafetu pøebrali jejich mladší kolegové. V sobotu 28. záøí 2019 vyrazili starší žáci na svùj první noèní útok v historii mladých hasièù v Pertolticích. Konal se v Novém Mìstì pod Smrkem na prostranství u sokolovny. V osm hodin veèer už byla dostateèná tma a tak se mohlo zaèít. Atmosféra byla tajemná. U bìžecké dráhy plály ohnì. Káï na vodu byla prùhledná a barevnì osvícená. I skrz terèe bylo vidìt, jak do nich voda pøibývá a po nastøíkání deseti litrù se rudì rozsvítily. Vylosovali jsme si dvojku a na základnu se tedy zaèali chystat jako druzí mezi staršími žáky. Ta úžasná káï ale notnì tekla. Všude kolem základny bylo plno vody. Každý si po startu nabral do bot. Naše dìti na to ale nebraly ohled a savice pospojovaly bleskovì. I hadice jsme roztáhli rychle. Zasekli jsme se až na nástøiku terèù. To asi to skromné osvìtlení u nich. Svùj útok jsme dokonèili v dobrém èase 46 sekund. Staèilo to na medailové 3. místo. To první nám uteklo o 4 sekundy!
Informan e-mailVytisknout lnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
DÌKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Vìøíte ve zlepšení zdravotnických služeb po pøevzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. spoleèností KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
ÈÁSTEÈNÌ (193 hl.)
 
NE (199 hl.)
 
NEVÍM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 733
VOLBY
         

2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz