Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostøednictvím internetu kliknìteZDE.
  • Odkaz pro registrované èleny.
    Pro pøehled vypùjèek a zjištìní Vašeho aktuálního stavu rezervací kliknìte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborù ve formátu PDF je nutné mít v poèítaèi nainstalován prohlížeè Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, mùžete si ho stáhnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Drbna

DRBNA ÈERVENEC 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice è.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úøad a sbor pro obèanské záležitosti pøeje všem našim obèanùm, kteøí v mìsíci èervenci slaví tøeba svá prvá èi pøípadnì již nìkolikátá a co víc, tøeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výroèí svého narození mnoho štìstí, zdraví
a perfektní pohody.


SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobèané,

nastal èas prázdnin, výletù a vytoužených dovolených. Právì pro léto jsou vyhrazeny dny dovolené, proto si je užijme každý podle svého, jak dovede. Jak mùže. Pøeji Vám krásné poèasí, mnoho nádherných zážitkù, pohodu
a pevné zdraví, pøíjemné strávení obou letních mìsícù prozáøených høejivými paprsky letního slunce. Užijte si letní dny plné sluníèka, a to na dovolených u nás doma, èi v zahranièí. Našim dìtem pøeji krásné prázdniny, které moc rychle neuteèou a budou plné krásných zážitkù. Doufám, že si dostateènì odpoèinete, poznáte tøeba nové kraje anebo budete jen tak lenošit nìkde u vody. Letošní léto by mìlo být velice štìdré na slunce a teplo i u nás. Mnozí z nás proto budou hledat stín èi pojedou k vodì. Nìkteøí si odpoèinou na svých zahrádkách.
Všichni toužíme nìkam obèas utéci od všedních starostí a problémù. Nemyslet na nic a jenom si užívat klidu o pohody. To je asi nejvìtší odmìna pro vìtšinu z nás. Najdou se i nìkteøí z nás, kteøí nebudou mít možnost èerpat dovolenou. A už z dùvodu pracovního vytížení èi osobních starostí. Tìm bych chtìl popøát, aby si mohli najít alespoò malou chvilku, kdy by si mohli odpoèinout, vìnovat se oblíbené èinnosti nebo svému koníèku. Pøi tom si nejvíce odpoèineme, zapomeneme na své starosti a jsme schopni získat zpìt svou energii. K pøání hezkého léta a dovolených se pøipojují zastupitelé obce a pracovníci úøadu.
Viktor Podmanický starosta obce

O ÈINNOSTI OBECNÍHO ÚØADU za mìsíc èerven, èervenec 2019
zpracování podkladù po zasedání OZ a výborù, školení zamìstnancù oú, kontrola akce – Výstavba
pøístøešku pro konání spoleèenských akcí v Dolních Pertolticích, jednání ØSD ÈR a KULK,
zabezpeèení svozu odpadu, kontrola plnìní rozpoètu, pøíprava jednání výborù zastupitelstva po
prázdninách, pøíprava podkladù pro akce na rok 2019, pøíprava podkladù pro vyúètování záloh na
služby v è.p.193, pronájmy majetku, pøíprava smluv na prodeje majetku, pøíprava letních kulturních
a spoleèenských akcí…pravidelné revize, opravy bytového fondu.

INFO Z OBECNÍHO ÚØADU
Volby do EP 2019 – výsledky

Celkový poèet volièù – 228. Platných hlasovacích lístkù bylo odevzdáno 36, jeden neplatný.
KSÈM – 7 hlasù, TOP 09 +STAN – 7 hlasù, ANO 2011–6 hlasù, Svoboda a pøímá demokracie – Okamura - 4 hlasy, ODS – 4 hlasy, KDU – 3 hlasy, Èeská pirátská strana – 2 hlasy, ANO – Vytvoøíme parlament, Unie pro sport a zdraví, Strana soukromníkù + Nezávislí s podporou ODA – po jednom hlasu.

UPOZORNÌNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce
V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona è. 326/2004 Sb., o rostlinolékaøské péèi, jsou vlastníci pozemkù povinni zjišovat a omezovat výskyt a šíøení škodlivých organizmù vèetnì plevelù tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostøedí, k ohrožení zdraví lidí, èi zvíøat. Vlastníci pozemkù jsou povinni sekat pozemky 2x roènì. Doba první i druhé seèe není urèena – obvykle se provádí první, seè do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendáøního roku.
V pøípadì nárùstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úøad, vlastníkùm tìchto neposeèených pozemkù výzvu k poseèení pozemkù a likvidaci plevelù a následné pravidelné údržbì. Vlastníky v této výzvì též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištìno poseèení a pravidelná údržba pozemkù, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemkù zahájeno správní øízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kè podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. è. 326/2004 Sb., o rostlinolékaøské péèi – fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. è. 326/2004 Sb., o rostlinolékaøské péèi – právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kè.

Dne 21.kvìtna 2019, vydatný d隝 zvedl v noci hladiny nìkterých øek. Na Smìdavì v Jizerských horách v noci podle hydrometeorologického ústavu napršelo bìhem šesti hodin 53 milimetrù srážek. Už po sedmé hodinì ranní proto na øece Smìdé v Hejnicích vyhlásili druhý stupeò povodòové aktivity. Hejnice spolu se sousedním Bílým Potokem jsou prvními obcemi na toku Smìdé, mohou tak varovat i další obce na øece – Raspenavu, Frýdlant, Višòovou èi Èernousy. (fotem z pøíprav ve Višòové, kterých se zúèastnili i naši hasièi)

Vážení majitelé psù,
rádi bychom vás informovali, že podle již schválené novely veterinárního zákona je od 1.1.2020 chovatel povinen mít psa oznaèeného mikroèipem, jediná výjimka jsou psi tetovaní pøed 1.7.2011. Psi neoznaèení budou považováni za neoèkované proti vzteklinì. Majitelé psù, kteøí nebudou oznaèeni, se vystavují riziku pokuty až 50 000 Kè. Budete-li mít zájem mùžeme ve vašem mìstì/obci, a to po dohodì s obecním úøadem, dle rozsahu zájmu o tyto služby, v prùbìhu podzimu provést èipování psù hromadnì a souèasnì dooèkovat vzteklinu nenaoèkovaným. Informujte pøíslušný úøad o vašem zájmu tak, abychom mìli pøedstavu, zda bude rentabilní do obce pøijet. Cena bude závislá na cenì èipù (ještì upøesníme), v každém pøípadì nižší než pøi individuálním ošetøení.
MVDr. Hana Altšmídová, MVDr. Hlávka, MVDr. Šmíd
Veterinární praxe FRYVET v.o.s.

Dne 5.7.2019 probìhlo v naší obci historicky první venkovní promítání. V chladnìjším veèeru se sešlo pomìrnì hodnì milovníkù filmù, kteøí natìšeni èekali, až se setmí natolik, aby promítání mohlo zaèít. Uvedením filmu, Ženy v bìhu, jsme zahájili sérii dalších letních projekcí filmù v okolních obcích. Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na pøípravách i prùbìhu této kulturní akce. Plánujeme další kulturní i sportovní akce. Doufáme, že se je podaøí realizovat. A tím zvýšit nabídku akcí, probíhajících v naší obci. To vše za udržení kvality akcí, která byla doposud dosti dobrá. Tìšíme se na další spoleèné setkání.
V Bulovce se promítá hned na zaèátku srpna – pozvánku najdete vlevo od èlánku.

Z Libereckého kraje
Rádi bychom Vás informovali o tom, že i v letošním roce vyhlásil Liberecký kraj Regionální inovaèní program, v rámci, kterého je možné získat podporu ve tøech dotaèních titulech:
1) Inovaèní voucher – navázání spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi (pro podnikatelské subjekty na navázání spolupráce s výzkumnými institucemi)
2) Startovací voucher – podpora vzniku nových podnikatelských zámìrù, nastartování inovativních podnikatelských aktivit, ovìøení jejich životaschopnosti (pro podnikatelské subjekty podnikající ménì než 3 roky)
3) Technologický voucher – ovìøení technické/technologické proveditelnosti produktu v jakékoliv fázi vývoje (pro podnikatelské subjekty a výzkumné organizace)
Minimální výše dotace u všech dotaèních titulù je 20.000 Kè, maximální výše dotace 250.000 Kè. Maximální výše podpory je 70 % z celkových zpùsobilých výdajù. Celková alokace více než 4.700.000 Kè je urèena na projekty realizované od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020.
Termín pro podávání žádostí je od 1. 7. 2019 do 16. 9. 2019

Podrobné podmínky vyhlášeného programu naleznete na dotaèním webu Libereckého kraje ¨
https://dotace.kraj-lbc.cz/2-2-Regionalni-inovacni-program-r673148.htm
Vaše zámìry mùžete konzultovat na odboru regionálního rozvoje a evropských projektù.
Kontaktními osobami jsou Vladimír Pachl, vladimir.pachl@kraj-lbc.cz, 485 226 707
Eva Benešová, eva.benesova@kraj-lbc.cz, 485 226 678

Kácení Máje
V sobotu 1. èervna veèer jsme pokáceli Májku. Letos padla k zemi již podruhé. Nejprve neplánovanì prvního máje s pøispìním hasièù z Heømanic a nyní pilu do rukou vzali místní svobodní hoši. Ruku k dílu pøiložil i starosta obce! A aby klukùm práce zvesela odsýpala, zahrála jim k tomu muzika. Potom si junáci naložili kmen na ramena a odnesli ho k hasièské zbrojnici. Dìti ukoøistily bøezovou špièku. Poté pokraèovala volná zábava na høišti. Grilovala se krkovice, teklo pivo a k poslechu hrála kapela složená z hudebníkù z Frýdlantska, která strhla ke zpìvu i obecenstvo. Krásné jazzové kousky zapìla také Kateøina Hofmanová. Byla teplá letní noc a možná proto byla úèast neèekanì velká. Pøišlo se podívat kolem sedmdesáti pertoltièákù.

Posedìlo se pozdì do noci a domù se šlo až druhý den.
Mladí hasièi ukonèili sezónu V polovinì kvìtna èekaly mladé hasièe poslední dvì soutìže pøed prázdninami. První z nich Štít mìsta Frýdlantu se konala v sobotu 11. kvìtna 2019 a byla v podstatì generálkou na závìreèné kolo Hry Plamen. Soutìžilo se v disciplínách štafeta požárních dvojic a požární útok. Naši mladší žáci zabìhli štafetu velmi dobøe, a i útok se jim povedl. Terèe nastøíkali ve tøetím nejlepším èase. Celkovì získali støíbrné medaile. Pøeskoèil je jen favorizovaný Frýdlant. Starší žáci zabìhli ètvrtou nejlepší štafetu a také útok dokonèili ve velmi dobrém èase, ale vìtšina družstev je o sekundu dvì pøedbìhla, a proto s osmým útokem klesli až na sedmé místo. O týden pozdìji se na jarním kole Hry Plamen setkali mladí hasièi opìt ve Frýdlantì. K výše zmiòovaným disciplínám pøibyla ještì štafeta 4 x 60 metrù pøekážek. Ve štafetì dvojic podala naše družstva rovnocenné výkony, jako minulý týden. Starším žákùm pøi štafetì 4 x 60 spadl minimax a ztracené sekundy pøi jeho stavìní nás zøejmì stály postup do okresního kola. V celoroèním hodnocení skonèili na tøetím místì. Postupovali pouze první dva týmy. I mladší žáci si pøi útoku o nìkolik sekund polepšili. Jejich celkové ohodnocení bylo 4. místo. Obì družstva si celý rok vedla velmi dobøe, a tak si mohla na další schùzce dopøát malou oslavu. O týden pozdìji se na jarním kole Hry Plamen setkali mladí hasièi opìt ve Frýdlantì. K výše zmiòovaným disciplínám pøibyla ještì štafeta 4 x 60 metrù pøekážek. Ve štafetì dvojic podala naše družstva rovnocenné výkony, jako minulý týden. Starším žákùm pøi štafetì 4 x 60 spadl minimax a ztracené sekundy pøi jeho stavìní nás zøejmì stály postup do okresního kola. V celoroèním hodnocení skonèili na tøetím místì. Postupovali pouze první dva týmy. I mladší žáci si pøi útoku o nìkolik sekund polepšili. Jejich celkové ohodnocení bylo 4. místo. Obì družstva si celý rok vedla velmi dobøe, a tak si mohla na další schùzce dopøát malou oslavu….

Tiskové prohlášení k pøevzetí frýdlantské nemocnice KNL
Prvního èervence 2019 fakticky pøevzala provoz frýdlantské nemocnice Krajská nemocnice Liberec, a.s., která se stala majitelem Nemocnice Frýdlant, s.r.o. Tímto krokem je naplnìno memorandum o spolupráci, které uzavøelo Mìsto Frýdlant, Liberecký kraj, Krajská nemocnice Liberec, a.s. a spoleènost EUC, a. s. v øíjnu 2018 jako poslední možné øešení zajištìní zdravotní obslužnosti Frýdlantského výbìžku.
Chceme podìkovat všem, kteøí se pøièinili o to, že máme nadìji na zachování potøebné zdravotní péèe na Frýdlantsku i s tím vìdomím, že se už velice pravdìpodobnì nikdy nepovede obnovit naplno rozsah zdravotní péèe nemocnice ve Frýdlantu tak, jak jsme byli zvyklí do roku 2015.
Mìsto Frýdlant je jako majitel areálu frýdlantské nemocnice pøipraveno ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec vytvoøit veškeré technické, organizaèní i finanèní podmínky pro to, abychom dosáhli maximálnì možného stavu dohodnutého v Memorandu o spolupráci pøi zajištìní zdravotních služeb v areálu frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko. To znamená ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, Libereckým krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje vydefinovat podmínky zajištìní lékaøské pohotovostní služby po dobu 24 hodin tak, aby pacienti nemuseli s každým zdravotním problémem jezdit do Liberce. Dále jsme pøipraveni vytvoøit veškeré potøebné podmínky pro èinnost odborných ambulancí, oddìlení následné péèe a v optimálním pøípadì i pro obnovení jednodenní operativní péèe.
Èeká nás mnoho spoleèné práce. Mìsto Frýdlant se smluvnì zavázalo, že vrátí vybrané nájemné zpìt do nemocnice formou investic. Dle dohody je také pøipraveno poskytnout na rozvoj frýdlantské nemocnice 25 milionù korun na zlepšení podmínek pro poskytování zdravotní péèe s tím, že 10 milionù korun mìsto uvolní z rezervy svého rozpoètu a 15 milionù korun poskytne z budoucího bankovního úvìru.
Jsme na nové startovní èáøe. Pøestože vnímáme zásadní limitu, kterou je obecný nedostatek lékaøù a dalšího odborného zdravotního personálu vìøíme, že spoleènì se nám podaøí co nejdøíve dosáhnout cíle, kterým je v tomto pøípadì co nejlepší možná zdravotní péèe pro 24 a pùl tisíce obyvatel Frýdlantského výbìžku.
Ing. Dan Ramzer, starosta Frýdlantu Jiøí Stodùlka, místostarosta Frýdlantu

Kvùli rozšíøení polského dolu Turów mùže padnout i mezinárodní žaloba
Všechny možné zákonné prostøedky chtìjí využít Ministerstvo životního prostøedí, Liberecký kraj i samosprávy na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku k tomu, aby zabránili rozšíøení a prohloubení polského povrchového hnìdouhelného dolu Turów, kvùli kterému hrozí na èeské stranì ztráta vody. Ve høe je i mezinárodní žaloba. Vyplynulo to z jednání zástupcù Ministerstva životního prostøedí, Libereckého kraje, právníkù a zástupcù Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska, které se uskuteènilo 1. èervence 2019 v prostorách Krajského úøadu Libereckého kraje. Frýdlantsko na tomto jednání zastupoval starosta Frýdlantu Dan Ramzer.
Schùzka se uskuteènila v souvislosti s vývojem událostí na polské stranì, kdy mìsto Bogatynia na konci kvìtna schválilo zmìnu územního plánu, která byla jednou z klíèových podmínek pro rozšíøení a prohloubení dolu Turów. „Jsme pøesvìdèeni, že schválení tohoto územního plánu bylo nezákonné, odporuje mezinárodním smlouvám a nerespektuje názor èeské strany v rámci pøeshranièního posuzování vlivù koncepcí na životní prostøedí SEA. Proto využijeme veškerých možností, které máme k dispozici k tomu, abychom dosáhli zrušení rozhodnutí zastupitelstva Bogatynie. A chceme využít nejen možnosti v rámci mezinárodního posuzování, ale tøeba i možnost mezinárodní žaloby,“ øíká hejtman Libereckého kraje Martin Pùta.
Polské mìsto Bogatynia pøistoupilo ke zmìnì územního plánu, kterým mimo jiné kývlo na rozšíøení dolu smìrem k èeské hranici, na základì vyjádøení polského generálního øeditelství pro ochranu životního prostøedí, které vydalo stanovisko, že èeská strana nemá žádné námitky. „Tento postup vnímáme minimálnì jako nestandardní. Pøestože ta jednání nebyla formálnì ukonèena, probíhala a ministerstvo podalo zhruba 500 stránek pøipomínek. Stanovisko, které získala Bogatynia je tudíž nesmyslné a z právního pohledu je zmìna územního plánu schválena nezákonnì. Vìøíme, že se nám ji podaøí zrušit,“ uvádí Evžen Doležal z Ministerstva životního prostøedí ÈR. Polská strana zatím v reakci na rozhoøèené stížnosti z Èeské republiky prodloužila lhùtu pro námitky k vlivu rozšíøení dolu na životní prostøedí do 15. èervence 2019. Slíbila také veøejné projednávání na èeském území, na kterém by mohli obyvatelé dotèených oblastí vznést své námitky.
Mìsto Frýdlant v souvislosti s možným rozšíøením a prohloubením dolu Turów, které by znamenalo obrovskou hrozbu ztráty povrchové i podzemní vody, komunikuje s Libereckém kraje a Ministerstvem životního prostøedí ÈR už nìkolik let. „Od zaèátku dìláme vše pro to, abychom polské stranì rozšíøení a prohloubení dolu nedovolili. Je to boj dlouhý a urputný. Proto také chceme zároveò vymoci na polské stranì, a jedno jestli na vládì, vojvodství nebo na investorovi rozšíøení dolu záruky, že jsou pøipraveni veškeré pøípadné následky pro Frýdlantsko, Hrádecko a Chrastavsko finanènì kompenzovat. Protože vina za pøípadnou ztrátu vody neleží na nás a není jediný dùvod, proè by opatøení, která už zaèínáme pøipravovat, abychom v pøípadì nejèernìjšího scénáøe nezùstali zaskoèení a nepøipravení, mìla financovat naše vláda potažmo kraj nebo samosprávy. Protože vodárenské spoleènosti jsou u nás vlastnìné obcemi a mìsty a opatøení by v koneèném dùsledku zaplatili obèané,“ uzavírá starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Železnièní muzeum Frýdlantských okresních drah Žitavská 867, Frýdlant, 464 01 E-mail: spolek.fod@seznam.cz, web: www.hermanicka.wz.cz.
Spolek Frýdlantské okresní dráhy otevøel v areálu bývalého lokomotivního depa F.O.D. netradièní železnièní muzeum. Návštìvníkùm nabídne prohlídku historických vozù, drážní techniky a fotografií z tratí Frýdlantské okresní dráhy. Muzeum se nachází v areálu bývalého lokomotivního depa F.O.D. - p.s. ve Frýdlant, Žitavská ul., pár minut pìší chùze od železnièní stanice. Pøístup z železnièní stanice je ulicemi Nádražní a Žitavská, pøed železnièním pøejezdem vpravo, parkování možné v ulici Úzká. Do areálu muzea není vjezd motorových vozidel z bezpeènostních dùvodù povolen. Muzeum bude otevøené jen o letních prázdninách, a to pouze v sobotu. Souèástí prohlídky je i odborný výklad. Otevøeno i jako doprovodný program Valdštejnských slavností! Otevírací doba èerven–Srpen So 9:00 - 16:00 Telefonicky lze domluvit návštìvu i mimo otevírací dobu. Vstupné v tomto pøípadì èiní 30,-Kè a je nutné zakoupit minimálnì 5 vstupenek.

K seèení trávníkù a ostatních ploch
2. 7. 2019 – Na poèátku léta bychom Vás rádi oslovili s výzvou na omezení poètu seèení trávníkù na zahradách a veøejných plochách. Jelikož nás již nìkolik let sužuje velké sucho, bude stále více a více potøeba hledat rùzná øešení, jak se s touto situací vyrovnat.
Jedním z nich je i omezení poètu seèení trávníkù. Krátce seèený trávník totiž ztrácí schopnost zadržovat vodu, pomáhá vysychání pùdy a v koneèném dùsledku mùže místo trávníkù zùstat jen holá zem, která odvádí vodu, udusává se, vysušuje se a eroduje. Holá zem bez vegetace také akumuluje teplo a v pøípadì dešù pak voda po holé zemi pouze steèe pryè, místo toho, aby se vsakovala. Naopak vyšší vegetace na travnatých plochách vede nejen k efektivnìjšímu øešení pro uchování vody v pùdì, ale také je to øešením jednoduchým a levným. Trávníky pomáhají s regulací teploty a vlhkosti, tím pomáhají udržet své okolí alespoò o nìco snesitelnìjší. Vyšší trávník je bohatší i na druhovou skladbu rostlin, èímž se stává stabilnìjší a snadnìji odolává výkyvùm poèasí. Hustý porost zadrží sluneèní paprsky a poskytuje životní prostor, pro to aby v pùdì pak mohli zùstat žít živoèichové, kteøí zeminu dále zkypøují. V pøípadì dešù voda pak hned neodteèe a lépe se udrží pøímo na místì. Koneènou úpravu trávníkù lze poté udìlat až v podzimních mìsících. A to s ohledem na skuteènost, že na druhou stranu je seèení nutné pro vývoj a udržení nìkterých druhù rostlin pøedevším trav a kvìtin. Podzimní seèení však již neovlivní vodní režimy v pøírodì.
Chtìli bychom Vás tedy požádat o zamyšlení se nad frekvencí seèení, kdy tøeba již polovièní frekvenci seèení pomùže nejen pøírodì, ale alespoò èásteènì lepšímu klimatu v okolí. A tam kde to není nezbytné, ponechejme prosím travní porost bez sekání. Vedlejším efektem, nikoliv však neménì dùležitým, je i úspora nemalých finanèní prostøedky.
Buïme jako obce pøíkladem a inspirujme i naše obyvatele.
Karel Ferschmann
pøedseda PS pro životní prostøedí a zemìdìlství

 
Informan e-mailVytisknout lnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
DÌKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Vìøíte ve zlepšení zdravotnických služeb po pøevzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. spoleèností KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
ÈÁSTEÈNÌ (194 hl.)
 
NE (200 hl.)
 
NEVÍM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 735
VOLBY
         

2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz