Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostøednictvím internetu kliknìteZDE.
  • Odkaz pro registrované èleny.
    Pro pøehled vypùjèek a zjištìní Vašeho aktuálního stavu rezervací kliknìte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborù ve formátu PDF je nutné mít v poèítaèi nainstalován prohlížeè Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, mùžete si ho stáhnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Drbna

DRBNA KVÌTEN 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice è.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úøad a sbor pro obèanské záležitosti pøeje všem našim obèanùm, kteøí v mìsíci kvìtnu slaví tøeba svá prvá èi pøípadnì již nìkolikátá a co víc, tøeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výroèí svého narození mnoho štìstí, zdraví a perfektní pohody.

OZNÁMENÍ
o dobì a místì konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Pertoltice podle ust. § 16 odst. 1 písm. a); ust. § 32 odst. 2 a 3 zák. è. 62/2003 Sb., zák. o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù zveøejnìním v místì obvyklým
oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteèní: v pátek dne 24. kvìtna 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 25. kvìtna 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku è. 1, je volební místnost v budovì OÚ, Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice. A to pro volièe, kteøí jsou pøihlášeni k trvalému pobytu v obci Pertoltice
(popø. evidovanému pøechodnému pobytu jde-li o obèana jiného èlenského státu EU)
Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní obèanství ÈR, popøípadì státní obèanství jiného èlenského státu EU, jehož obèané jsou oprávnìni volit na území ÈR.
Ve dnech voleb mùže voliè obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

ZPRÁVA O ÈINNOSTI OBECNÍHO ÚØADU - za mìsíc duben 2019

 pøíprava zasedání zastupitelstva, pøíprava jednání výborù zastupitelstva – øešení pohledávek vùèi obci – pøíprava pronájmù obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání se starosty a starostkami sousedních obcí a jednání Mikroregionu Frýdlantsko, jednání kolem nemocnice ve Frýdlantì, jednání s úøadem práce o problematice pracovníkù VPP ( generální øeditelka úøadu), – aktualizace webových stránek, opravy majetku obce, školení zamìstnancù obecního úøadu, zajištìní technických prohlídek vozidel, opravy hasièské techniky, pøíprava techniky na údržbu zelenì, pøíprava spoleèenské akce, pøípravné práce na projektech,…

AKTUÁLNÌ
Frýdlantští zastupitelé podpoøili svým hlasováním prodej nemocnice Frýdlant

Zastupitelé mìsta Frýdlant schválili na svém zasedání ve støedu 24. dubna 2019 všechny dokumenty, které podmiòují prodej Nemocnice Frýdlant s.r.o. spoleèností EUC, a.s. Krajské nemocnici Liberec, a.s. (KNL). Zavázali se také k podpisu dodatku è. 17 nájemní smlouvy, jehož náplò bude s Nemocnicí Frýdlant a KNL pilována v pøíštích týdnech. Zastupitelé také vzali na vìdomí dokument uzavøený mezi Nemocnicí Frýdlant a KNL, nazvaný Term sheet, který je formou dohody o vypoøádání mezi EUC a KNL. Zastupitelé stanovili základní podmínky Dodatku è. 17 nájemní smlouvy uzavøené mezi mìstem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant s.r.o. takto:
a) 100% podíl ve spoleènosti Nemocnice Frýdlant, s.r.o. koupí Krajská nemocnice Liberec, a.s. nejpozdìji do 30. 6. 2019 b) Nemocnice Frýdlant, s.r.o. podepíše dodatek nájemní smlouvy na provozování areálu s mìstem Frýdlant nejpozdìji do 30. 6. 2019 na dobu nejménì do 31. 12. 2030, s možnou smluvní opcí do 23. 9. 2036 c) Zdravotní a lékaøské služby vèetnì jejich komplementù v areálu nemocnice Frýdlant bude garantovat Krajská nemocnice Liberec, a.s. d) Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. bude garantována péèe v rozsahu definovaném MEMORANDEM po dobu nájemního vztahu – rozsah a dobu plnìní bude øešit Pøíloha Nájemní smlouvy è. 2
„Co se týèe rozsahu zdravotní péèe, která bude v nemocnici garantovaná pod hlavièkou KNL, ten zatím není pøesnì stanoven. Jisté ale je, že nebude možné požadovat péèi, kterou nemocnice poskytovala pøed pìti, deseti lety. Už nikdy tu nebudeme mít porodnici, akutní chirurgii, akutní internu. Z mnoha objektivních dùvodù už to prostì není možné. A bylo by bláhové si nalhávat, že je to jinak,“ øíká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Frýdlantská nemocnice ale bude poskytovat øadu ambulancí, bude mít k dispozici rentgen, sono, funkèní laboratoø. Novinkou bude oddìlení následné péèe s intenzivní rehabilitací, kterou využijí pacienti, kteøí prodìlali chirurgické nebo ortopedické operace, nebo pacienti napøíklad po mozkových pøíhodách. „Právì bonusem tohoto oddìlení následné péèe, které bude rozšíøeno o lùžka následné péèe z Jablonného v Podještìdí, bude, že tam slouží internisté. Ti by mohli v nemocnici zaèít opìt sloužit 24 hodinovou pohotovostní lékaøskou službu, o kterou již dlouho usilujeme a kterou nám EUC nebyla schopna nabídnout a museli jsme si ji proto s pomocí KNL zajistit sami prostøednictvím praktických lékaøù i specialistù z Frýdlantska,“ doplòuje místostarosta Frýdlantu Jiøí Stodùlka, který má zdravotnictví ve své gesci. Konkrétní rozsah poskytované lékaøské a zdravotnické péèe se ale bude teprve ladit. „Krajská nemocnice Liberec vypracuje audit, po kterém bude teprve vìdìt, jaký je faktický stav nemocnice ve Frýdlantu a s èím mùže poèítat. Potom reálnì zhodnotí, jakou péèi mùže v této nemocnici garantovat v souèasné dobì a jakou v horizontu pøíští let. Mìsto Frýdlant bude samozøejmì žádat garanci péèe v rozsahu definovaném v Memorandu,“ vysvìtluje Jiøí Stodùlka. Mìsto Frýdlant se v souvislosti s nemocnicí Frýdlant a jejím odkupem Krajskou nemocnicí Liberec zavázalo k investici tøí milionù korun bez DPH k poøízení projektové dokumentace na první èást nezbytné rekonstrukce areálu, který je v majetku mìsta. Do jeho obnovy je pøipraveno vložit ze svého rozpoètu v letech 2020 a 2021 èástku 25 milionù korun bez DPH.
 

Valdštejnské slavnosti 2019
Jedna z nejvìtších kulturních akcí regionu probìhne tøetí kvìtnový víkend ve Frýdlantu. Jde o tradièní Valdštejnské slavnosti, které Mìsto Frýdlant poøádá vždy jednou za dva roky v lichý rok. Tentokrát slavnosti probìhnou od 17. do 19. kvìtna 2019.

„Valdštejnské slavnosti mají mezi návštìvníky své dobré jméno. V posledních letech na nì míøí desetitisíce lidí. Díky zpìtné vazbì víme, že se jim velmi líbí historické pojetí slavností a také to, že slavnosti jsou postaveny na pevných a stále stejných základních kamenech. Lidé si v nich vždy najdou oblíbenou historickou bitvu, ohòový prùvod, ohòostroj nebo kulturní vystoupení na námìstí èi na zámku.
A také tøeba vojenské ležení v parku. Nicménì pøesto se do každého roèníku snažíme vložit nìco nového. Letos to bude napøíklad lazebna, jejíhož provozování se ujmou místní aktivní senioøi,“
øíká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Ostatnì není to jejich první iniciativa na slavnostech. Už v pøedchozích dvou roènících se podíleli napøíklad na módní pøehlídce nebo v roce 2017 na lazaretu v mìstském parku. „Senioøi byli v lazaretu dokonale namaskovaní a jejich „zranìní“ tak vypadala opravdu vìrohodnì. Návštìvníky slavností jejich stan bavil, protože byli navíc velmi pøátelští. Letos proto vedle lazaretu vyroste další historický stan s lazebnou, což byly takové mìstské láznì, sloužící k oèistì tìla. Nebudeme ale prozrazovat, èím bude její interiér vybaven, to bude pøekvapení,“ doplòuje starosta. Další novinkou Valdštejnských slavností 2019 pak bude speciální edice upomínkových mincí s motivem Albrechta z Valdštejna. „Pøední stranu mince zdobí zdaøilý 3D reliéf s portrétem vévody. Na zadní stranì je znak mìsta Frýdlantu a také již známé logo Valdštejnských slavností v podobì vévodova knírku. Mince byla vydána v nákladu 1.000 kusù a její rozmìr je 35mm. Mince budou uvedeny do prodeje právì bìhem Valdštejnských slavností a budou k dostání pouze v informaèním centru v pøízemí budovy radnice za cenu 30 Kè,“ øíká vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva Beranová. Letos slaví Valdštejnské slavnosti významné výroèí, a sice 25 let od obnovení pùvodních oslav. „Myšlenka obnovení tradice Valdštejnských dnù vznikla u pøíležitosti oslav stého výroèí položení základního kamene nové frýdlantské radnice v roce 1993. První roèník obnovených slavností se uskuteènil rok poté, zaèátkem èervna 1994,“ vysvìtluje Dan Ramzer. Mìsto Frýdlant vydává u pøíležitosti tohoto výroèí barevnou publikaci nazvanou „25 let Valdštejnských slavností ve Frýdlantu“. Pokøtìna a uvedena do prodeje bude bìhem víkendového programu slavností. Program Valdštejnských slavností 2019 bude opìt tøídenní. Pátek bude, stejnì jako v pøedchozích roènících, patøit místním spolkùm i zpìvákùm zvuèných jmen. „Probìhne celý na námìstí T. G. Masaryka, kde vedle dìtí ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a Domu dìtí a mládeže vystoupí i napøíklad skupina Doktor PP, The Grizzlies, Jakub Dìkan nebo Aneta Langerová se svojí kapelou,“ øíká starosta mìsta. „Páteèní program bude opìt zpoplatnìný. Za vstupné na nìj lidé zaplatí stejnì jako pøed dvìma lety 100 Kè, což není nikterak vysoká èástka. Lidé mohou navíc využít možnosti nákupu dvoudenní èi tøídenní vstupenky, která je vyjde levnìji než vstupné na každý den zvl᚝. A pokud si zajdou ještì pøed slavnostmi pro vstupenku do Turistického informaèního centra, budou ji mít v pøedprodeji ještì levnìjší,“ øíká Iva Beranová.

Podrobnìjší pøehled vstupného najdete zde:
Cena u pokladen Zvýhodnìná cena v pøedprodeji
Dvoudenní sobota + nedìle 200 Kè 180 Kè
Tøídenní na celé slavnosti 250 Kè 230 Kè
Páteèní hudební program 100 Kè
Sobotní program 150 Kè
Nedìlní program 100 Kè
Dìti do 130 cm ZDARMA
Držitelé prùkazu ZTP/P a jejich doprovod ZDARMA
Vstup v dobovém kostýmu ZDARMA
Sobotní a nedìlní program se opìt ponese v ryze historickém duchu. Atrakce pro návštìvníky budou rozmístìny po celém mìstì. „Na námìstí lidé najdou bohatý kulturní program a také dobový jarmark, u kterého opravdu dbáme na vizuální podobu i nabízené zboží. Stánkaøi musejí být v dobových kostýmech a dobový musí být i jejich stánek. Letos bylo k prodeji na Valdštejnské slavnosti pøijato 109 stánkaøù,“ øíká starosta mìsta. Frýdlant v sobotu opìt vsadí na novinku z minulého roèníku, kterou je sobotní veèerní koncert. Støedovìkou hudbou v novém stylu tentokrát návštìvníky rozproudí Bohemian Bards. Následovat bude pochodòový prùvod s vévodou od zámku, zakonèený ohòostrojem, který tentokrát ozvláštní i divadelní epizoda. Chybìt na slavnostech nebude ani tentokrát oblíbené vojenské ležení. Návštìvníci ho najdou v mìstském parku a také u restaurace Na rozcestí (døíve motel Daniela). „Vojáci se totiž do parku už všichni nevejdou. Letos se jich bude aktivnì na programu podílet rekordní množství, 680. Pøijedou nejen z rùzných koutù naší republiky, ale i z Nizozemí, Polska nebo Nìmecka,“ doplòuje Iva Beranová. Rekonstrukce bitev se tradiènì uskuteèní v sobotu i v nedìli, ta sobotní zaène na louce za restaurací Na rozcestí v 16.00 hodin, nedìlní pak už ve 14.00 hodin.
Pøedevším dìtské návštìvníky potìší bohatý program na nádvoøí radnice. „Po oba víkendové dny budou k dispozici ve výstavní síni tvoøivé dílnièky pro dìti a dìti se mohou zapojit do výtvarné soutìže, jejíž výsledek vyhodnotí vždy naveèer sám vévoda Albrecht z Valdštejna. Každý den jsou pak pro dìti pøipraveny divadelní pohádky nebo interaktivní vystoupení,“ doplòuje Iva Beranová. Bìhem Valdštejnských slavností budou také otevøeny všechny mìstské objekty, jako je muzeum Špitálek, mìstské muzeum v prostorách radnice a umožnìn bude i výhled z radnièní vìže. Otevírací doby budou prodloužené, v pátek a v sobotu do 20.00 hodin, v nedìli do 19.00 hodin. Program na námìstí si návštìvníci mohou užít nejen pøímo u pódia, k vidìní bude i na dvou velkoplošných obrazovkách.
Celý program a podrobné informace nejen o Valdštejnských slavnostech 2019, ale i o pøedchozích roènících, mùžete najít na www.valdstejnske-slavnosti.cz. ( Pøevzato web Mìsta Frýdlant Foto: Radek Petrášek).

TUROW – vývoj problematiky
Liberecký kraj øeší negativní dopady rozšiøování tìžby hnìdouhelného dolu Turów dlouhodobì a všemi dostupnými prostøedky. Rada kraje dnes proto na své mimoøádné schùzi schválila i rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb se spoleèností Frank Bold advokáti, s.r.o. V úterý 30. dubna 2019 zaslalo ministerstvo životního prostøedí Libereckému kraji dokumentaci vlivù zámìru pokraèování tìžby ložiska hnìdého uhlí v Turówì na životní prostøedí. Podle zákona je Liberecký kraj oprávnìn uplatnit vyjádøení ve lhùtì do 30 dnù ode dne zveøejnìní dokumentace. „Chceme proto využít zkušeností spoleènosti Frank Bold z døívìjších let. Podaøilo se jim napøíklad právními kroky zastavit tìžbu v nejvìtším dole Evropské unie Gubin-Brody. Nechceme nic podcenit a chceme veškerými legálními prostøedky vyøešit i situaci v Turówì. Spoleènost bude spolupracovat i s dotèenými obcemi a vìøím, že udìlá maximum proto, aby dùsledky rozšiøování tìžby v Turówì mìly co nejmenší dopad na život obyvatel,“ uvedl hejtman Martin Pùta.
Dokumentace bude zveøejnìna ve ètvrtek 9. kvìtna 2019 na úøední desce Libereckého kraje. Vyjádøení k dokumentaci projedná i krajské zastupitelstvo na svém kvìtnovém zasedání.
„V této situaci nás trochu tlaèí i èas. Rozšiøování tìžby v dole Turów prokazatelnì ovlivòuje stav podzemních vod na èeském území. Kraj má omezené prostøedky jak tyto negativní dùsledky øešit. Advokátní kanceláø Frank Bold prokázala, že to dokáže úèinnými prostøedky. Kraj proto rád jejich služeb využije,“ uzavøel Jiøí Löffelmann, èlen rady kraje pro resort životního prostøedí, zemìdìlství a rozvoje venkova.
Mgr. Filip Trdla

PÁLENÍ ÈARODÌJNIC
Poslední den mìsíce dubna se konala v naší obci pravidelná spoleèenská akce. Opìt se zaplnilo høištì FC Pertoltice a pøilehlé prostory mnoha návštìvníky, kteøí se pøišli pobavit na naplánovanou akci. Pøi pøíchodu na høištì, jsme mìli všichni možnost spatøit vysokou, štíhlou májku, jejíž výrobu i vztyèení opìt zabezpeèili naši hasièi. Nu posléze již nestála, ale to ještì v textu tohoto vydání zmíníme. Vítal nás též voòavý kouø z topeništì, kde se na rožni toèila oblíbená kýta. V grilu se již otáèela v nìkolika øadách zlatavá kuøata a èekala na strávníky. Èarodìjnici, která se usadila na vrchol hranice, opìt pøipravila paní D. Èepelíková. Po nìkolik dní peèlivých pøíprav celé akce, bylo k ruce hned nìkolik našich spoluobèanù. Patøí jim velký dík. Pracovníci obecního úøadu pøipravili hranici, posezení a ohništì na opékání. Èlenové hasièského sboru mìli na starosti zajištìní kompletního pohoštìní. K poslechu i tanci hrál opìt osvìdèený pan Mazánek.
Pro dìti tentokráte nebyly pøipraveny soutìžní hry, ale o své dárky se sladkostmi nebyly nijak ochuzeny. V letošním roèníku byly nahrazeny ukázky práce se služebními psi možností svezení na koni, které pro nás zajistila paní Lenka Prchalová. Moc díky, bylo to super. Zájem byl opravdu velký. Další zmìnou bylo pojetí zapálení hranice. V letošním roce nám u zapálení asistovaly skuteènì parádnì vyvedené èarodìjnice s doprovodem. Po krátkém focení u hranice spoleènì s maskami, tato koneènì vzplála. Poté ještì èarodìjnice se svým doprovodem procházely a tanèily mezi sedícími i postávajícími hosty. Naše pergola se v tuto chvíli již zcela zaplnila. Tak velký byl zájem se zúèastnit.
Na menším ohništi, které bylo pøipraveno nedaleko hranice s èekající èarodìjnicí, si mohli všichni návštìvníci opéci buøty. Kolem pozvolna hoøící hranice poskakovalo hned nìkolik dalších èarodìjnic, které tomu všemu dìní dìlaly pod vedením hlavního èarodìje krásnou kulisu. Na dìtech i doprovodu jsme mìli možnost obdivovat krásné kostýmy. I v tomto roce èást návštìvníkù mìla masky a jinou èarodìjnickou výstroj.
Jakmile se setmìlo, pøipravovali se ti nejmenší se svými nejbližšími na prùvod s lampiony. Pøechod prùvodu pøes hlavní silnici nám jistila i letos hlídka Policie ÈR. Prùvod vypadal jako dlouhý svítící had. Již za vìtší tmy se kroutil zpìt na høištì. Po pøíchodu lampionového procesí byla na poøadu již jen neorganizovaná zábava, které pøedcházelo malé pøekvapení. A tím bylo odpálení ohòostroje. Po delším èase jsme si opìt spoleènì posedìli a povyprávìli o všem možném. Celým veèerem nás provedl a opìt moderoval celé dìní pan místostarosta.
Skupina dobrovolníkù po skonèení akce, pod jeho vedením též vše po této zdaøilé akci druhý den uklidila.
Podìkování všem, kteøí se podíleli na pøípravách i prùbìhu celého veèera. Zejména pak: panu Josefu Reinišovi, p. Lence Prchalové, p. Vláïovi Hovadovi, všem pracovníkùm obecního úøadu a èlenùm SDH Pertoltice. Podìkování patøí též vám všem úèastníkùm. Za vytvoøení hezké atmosféry pøátelského veèera. Na úspìchu celé akce jste se podíleli, a to právì svou úèastí.

Konec druhé svìtové války si na pietní akci na mìstském høbitovì ve Frýdlantì pøipomnìli ve støedu 8. kvìtna 2019 starosta Frýdlantu Dan Ramzer, starosta Viktor Podmanický, pøedstavitelé vojenského velitelství v Liberci, èást mìstských zastupitelù a veøejnost. Bìhem pietního aktu položili k pomníku neznámého vojína na mìstském høbitovì vìnce a kvìtiny jako pøipomenutí a uctìní obìtí této války.

Liberecký kraj pøipravil první projekty zadržení vody v krajinì
Liberecký kraj pøipravil první projekty na zadržení vody v krajinì. Tùnì, mokøady nebo rybník a další opatøení pøijdou na více než 18 milionù korun. Kraj teï pøipravuje dokumentaci, na úpravy chce žádat dotace z Operaèního programu životní prostøedí. Úpravy chce dìlat na krajských pozemcích u Frýdlantu, které spravuje Støední škola hospodáøská a lesnická. Novináøe o tom dnes informoval radní pro životní prostøedí Jiøí Löffelmann (Starostové pro Liberecký kraj). “Chceme v praxi dokázat, a nejen teoreticky o tom mluvit, že tam, kde je to možné a ta krajina je k tomu vhodná, je dobré realizovat retenèní stavby,” doplnil radní. První projekt za 3,3 milionu korun poèítá s ménì nároènými zásahy, jako je pøerušení meliorací, které se v minulosti na pozemcích stavìly, vybudování tùní a mokøadù a výsadba stromù. Dokonèen by mìl být v roce 2021. Druhý projekt bude nároènìjší a náklady na nìj se odhadují témìø na 15 milionù korun. “Jsou to vìtší vodní stavby, na které je tøeba stavební povolení a jsou nároènìjší na pøípravu. Poèítá s výstavbou ètyø malých vodních nádrží a rybníka o rozloze 1600 metrù ètvereèních s bezpeènostním pøelivem,” dodal. Zatímco u prvního projektu by mohla náklady pokrýt dotace, ve druhém pøípadì musí zaplatit bezmála 12 milionù kraj ze svého. Hotovo by mìlo být v roce 2022. Podle hejtmana Martina Pùty (Starostové pro Liberecký kraj) jde o pilotní projekt. “Mùžeme ukázat jednotlivá opatøení od pomìrnì velkého rybníku po malé tùòky a další jednoduché vìci. A je logické, že to vzniká v rámci naší hospodáøské školy, kde se budoucí zemìdìlci vzdìlávají, protože to je hlavnì o mentalitì tìch lidí, kteøí budou v zemìdìlství pracovat,” doplnil. Zda bude podobných projektù v krajinì pøibývat, záleží podle nìj na zájmu vlastníkù. Hlavnì zemìdìlci se podobným úpravám zatím brání, protože by pøišli o èást svých dotací. Zdroj: ÈTK
Opatøení na zadržení vody v krajinì provádí na Frýdlantsku zatím hlavnì Lesy ÈR. A už jde o rušení odvodòovacích kanálù v Jizerských horách, výstavbu retenèních nádrží nebo navrácení pùvodních tokù nìkterých potokù, které se v minulosti narovnaly. Podle øeditele Frýdlantské vodárenské spoleènosti Petra Olyšara ale nejde proti sobì stavìt infrastrukturu na zajištìní pitné vody a na vodu v krajinì. „Chápu, že ètrnáct kilometrù dlouhý pøivadìè pøes Jizerské hory mùže být problém. Ani já nejsem zastáncem kopání pøes Jizerky, ale nechci se dožít situace, že lidem na Frýdlantsku budeme vozit vodu v cisternách.“
Stejnì tak obhajuje drahá opatøení i krajský radní pro životní prostøedí Jiøí Löffelmann. „Pro mì má vìtší prioritu, když budou mít lidé co pít a teprve pak problém sucha v krajinì.“

Krásnolesský víceboj
V sobotu 13. dubna 2019 vyrazili mladí hasièi na soutìž v Krásném Lese. Byla zima a foukal studený vítr, ale to dìti neodradilo od toho, aby i ve volné chvíli pobíhaly po høišti. Bojovalo se o medaile ve ètyøech disciplínách – štafeta požárních dvojic, opièí dráha, uzlová štafeta a útok s pøekážkami. Nejvìtší problémy nám dìlaly uzle. Chybovala v nich všechna tøi družstva z Pertoltic. I pøesto však mohli být mladší žáci na druhém místì, kdyby se jim nepodaøilo shodit na útoku s pøekážkami laku, kterou mìli podlézt. Pár vteøin zdržení je odsunulo až na 7. místo. Tak byly výkony vyrovnané. Druhé družstvo mladších žákù, složené z tìch nejmenších, drželo s ostatními krok. Skonèilo na 12. místì. Mladších družstev soutìžilo osmnáct. Družstvo starších žákù, složené ze samých dìvèat, krom uzlù ztratilo ještì pøi zdolávání opièí dráhy a obsadilo 9. pøíèku ze šestnácti družstev. V Krásném Lese soutìžili i dorostenci jednotlivci. V disciplínì 100 metrù pøekážek, opièí dráze a šplhu po svislém lanì vybojoval Tomáš Höfler 9. místo.

Velikonoèní pohár
O týden pozdìji na samé velikonoce 20. dubna 2019 pøipravil Sbor dobrovolných hasièù z Frýdlantu pro dìti klání v požárním útoku speciál. A aby pøilákalo co nejvíce lidí, konalo se pøímo na námìstí. Na radnici se naštìstí nestøíkalo. Vodu jsme tentokrát nechali v rybníce, do útoku pøidali jeden proud navíc a kapitán družstva dostal úkol všechny tøi proudnice dopravit rychle z cílové èáry zpìt na základnu. Naši mladší žáci doplatili na povrch dráhy. Díky kostièkám, po kterých hadicové spoje vesele skákaly, se jim tøi z nich rozpojily a než se vše zpravilo, nadìje na medaile se rozplynuly. Obsadili 7. místo. Starší žáci se z této zkušenosti pouèili. Spoje poctivì dotáhly a s èasem 35:58 si dobìhli pro støíbrné medaile a velikonoèního beránka.

Kdopak nám pokácel Májku?
Filipojakubská noc se na høišti vydaøila. Hodnì se pilo a tanèilo. Ráno si proto nìkteøí pøipadali ještì jako v opojení, když na autobusové zastávce postrádali stojící kmen Májky. Ale bohužel to nebylo opojení a Májka tam opravdu nebyla. Nìkdo ji nad ránem skácel. Na kmenu zùstal jen nápis: „Dle tradice jsme vás pøipravili o vìnec a tím jsou vaše holky naše. HH“ Po celých 18 let, co se opìt zaèala držet tradice stavìní Máje, se to nestalo a tak už jsme pøestali být ostražití. Pøíští rok budeme muset držet stráž! Po týdnu se podaøilo sehnat nový ráfek od kola, vyrobit vìnec, a Májku znovu postavit.

CTIF
Kvìtnovými soutìžemi pro mladé hasièe soutìžní sezóna pomalu konèí a oni na jaøe skládají úèty za celý soutìžní rok. Další body do celoroèního hodnocení sbírali starší žáci v sobotu 4. kvìtna ve Frýdlantì. Na stadionu si odbìhli štafetu CTIF a na cvièišti pod zámkem pak útok CTIF. Jsou to dvì technické disciplíny, které se øídí mezinárodními pravidly, což øíká i samotná zkratka.
U nás se tato soutìž organizuje celookresnì a body se pak pøepoètou na jednotlivé obvody. Zúèastnilo se 21 družstev. Z našeho obvodu Frýdlant jich bylo pìt. I za nepøíznivého studeného a deštivého poèasí se našim dìtem povedlo štafetu zabìhnout bez chyby a vcelku dobrém èase. Skonèili v ní na 15. místì. I v prvním pokusu útoku nechybovali pøíliš. Trestné body dostali za nepøekonání 1,8 metrù širokého pøíkopu a za jedno nepovolené mluvení. Celkový èas byl opìt patnáctý. Druhé pokusy byly zrušeny, protože už lilo, tak, že na rozhodèích nebyla ni suchá. V rámci našeho obvodu jsme byli na tøetím místì a naše nadìje na postup do okresního kola stále žijí.

Soutìž v Pøedáncích
Ve stejný den, co dìti bìhali ve Frýdlantì CTIF, jejich dospìlí hasièští kolegové odjeli na klání v požárním útoku s PS8 do vedlejší obce Pøedlánce. Na podzim se pøi útoku v Nìmecku stará osmièka totálnì rozbila a tak se ještì pár dní pøed soutìží nevìdìlo, zda vùbec bude s èím soutìžit. Ale šikovní kluci dali dohromady osmièku, která byla celých patnáct let odstavena, s tím že také nefunguje a mohlo se vyrazit. Soutìžilo se v požárním útoku se ètyømi savicemi a sáním pøímo z øeky. Mezi pìti družstvy žen a pìti družstvy mužù kralovala naše dìvèata. S útokem, který dokonèila v èase 67 sekund, se s pøehledem umístily na první pøíèce mezi ženami a navíc tento èas nepøekonalo ani žádné z družstev mužù. Naši kluci opìt trénovali jen teoreticky, ale staèilo jim to a byli druzí. Pøeskoèili je jen domácí.

PARKOVÁNÍ BÌHEM SLAVNOSTÍ
Chystáte se pøijet do Frýdlantu na Valdštejnské slavnosti 2019 autem? Pak Vás jistì bude zajímat, kde mùžete zaparkovat. Pro návštìvníky bude pøipraveno parkovištì jen kousek od samého centra dìní, v ulici Nádražní u nádraží Èeských drah. Záložní parkovištì pak bude v areálu takzvaného Podzámèí, na odstavné ploše u autokempu a vedle hasièského cvièištì. Míst k zaparkování ale bude po mìstì daleko více ...viz mapka, zveøejnìná na stránkách mìsta a na facebookovém profilu.
Parkování pro veøejnost bìhem Valdštejnských slavností 2019:
1 ulice Nádražní (u nádraží Èeských drah) – prostor po bývalé sbìrnì železa – cca 100 míst – cena 50 kè/den
2 ulice Fügnerova – prostor u nové automyèky – cca 25 míst – cena 50 Kè/den
3 ulice Jizerská - odstavná plocha pøed vjezdem do autokempu – cca 15 míst – zdarma
4 ulice Jizerská - parkování vedle autokempu – cca 50 míst - zdarma
5 ulice Jizerská - parkování u hasièského cvièištì (škvárová odstavná plocha) – cca 100 míst – zdarma
6 ulice Zámecká - parkovištì u zámku – cca 25 míst – 50 Kè/den --- po vyèerpání všech uvedených kapacit lze využít k odstavení automobilu oboustranné stání v celé ulici Tovární.
Mìsto Frýdlant žádá všechny návštìvníky, aby využívali k parkování pouze vymezené parkovací plochy a nezajíždìli se svými automobily do centra mìsta, které bude pro dopravu v øadì ulic uzavøené.

! Výzva pro vlastníky lesù !
Rozsah kùrovcové kalamity je nejvìtší v historii ÈR. Souèasná kritická situace vyžaduje aktivní úèast. Vlastníci a
nájemci lesù jsou odpovìdní za zachování lesa. Dùsledkem zanedbání péèe o lesní porosty je významná finanèní
ztráta a porušení právních pøedpisù. Pokud si nevíte rady, obrate se na:
- svého odborného lesního hospodáøe
- úøad obce s rozšíøenou pùsobností
- Krajský úøad Libereckého kraj
Více informací na: https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/lesni-hospodarstvi

Policie informuje
Zabezpeète se! Chraòte majetek sobì i svým sousedùm!

Krajské øeditelství policie Libereckého kraje se v loòském roce zapojilo
do nového celorepublikového preventivního projektu „Zabezpeète se!
Chraòte majetek sobì i svým sousedùm“, na kterém Policie ÈR spolupracuje s Ministerstvem vnitra ÈR. Tento projekt byl iniciován potøebou informovat veøejnost o nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily v okolních sousedních státech a novì již pøekroèily i hranice Èeské republiky.
Projekt je koncipován jako souhrnné opatøení o nových úèinných zpùsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpeèení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit nápad trestné èinnosti v pøípadech odcizení a podobnì, napø. legálnì držených, zejména loveckých støelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, souèástí a doplòkù bytù a domù, cenností apod. Technologický vývoj v oblasti zabezpeèení domácností jde kupøedu, taktéž pachatelé využívají nové techniky pøi vloupání do obydlí. Projekt proto reaguje na tento vývoj, a to osvìtou k této problematice smìrem k široké veøejnosti,ale také dovnitø Policie ÈR vzdìláváním policistù specializujících se na majetkovou trestnou èinnost v nejnovìjších technologiích zabezpeèení majetku. Projekt byl oficiálnì spuštìn a pøedstaven veøejnosti na tiskové konferenci konané na Policejním prezidiu dne 29.11.2018. Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro obèany „Zabezpeète se“ se základními informacemi a návody pro zabezpeèení majetku, dále rozhlasové spoty urèené do médií, ale i do rozhlasù obcí a mìst a také videospoty. Projekt ukazuje, vysvìtluje a doporuèuje obèanùm správná a relevantní øešení zabezpeèení jejich majetku pomocí nezbytného základu zabezpeèení každého bytu, domu èi jiného objektu prostøednictvím mechanických zábranných systémù. Zdùrazòuje dùležitost certifikace výrobkù a služeb.
Informace jsou obèanùm k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpeète se“
dostupné v App Store èi na Google Play. Informace, jak ji nainstalovat a
používat jsou dostupné na stránkách www.cmzs.cz

Por. Bc. Vladimíra Štýrová, koordinátorka prevence KØP Libereckého kraje

PRO LOVCE MINCÍ
Turistické informaèní centrum Frýdlant vydalo pro letošní roèník Valdštejnských slavností speciální edici upomínkových mincí s motivem Albrechta z Valdštejna. Pøední stranu mince zdobí zdaøilý 3D reliéf s portrétem vévody. Na zadní stranì naleznete znak mìsta Frýdlant a také již známé logo Valdštejnských slavností v podobì vévodova knírku. Mince byla
vydána v nákladu 1.000 ks a její rozmìr je 35 mm.
Mince budou uvedeny do prodeje bìhem kvìtnových Valdštejnských slavností, 17. – 19. kvìtna 2019, a budou k dostání pouze v informaèním centru v pøízemí budovy radnice za cenu 30 Kè. Mince byla poprvé pøedstavena veøejnosti na veletrhu cestovního ruchu Region Tour 2019
v Jablonci nad Nisou. V rámci této akce, kde byly prezentovány Valdštejnské
slavnosti, si šastlivci mohli minci odnést jako dar od samotného vévody
Albrechta z Valdštejna.
Turistické informaèní

Základní škola a Mateøská škola Habartice, okres Liberec, pøíspìvková organizace 463 73 Habartice 213 IÈO: 72741601 TEL: +420 482 345 052 MOB: +420 723 446 305 E-MAIL: zshabartice@seznam.cz
Vážený pane starosto,
chtìla bych Vám oznámit, že
od 15. 7. 2019 do 30. 8. 2019 bude MŠ Habartice uzavøena.
Provoz bude zahájen v pondìlí 2. 9. 2019.
S pozdravem
Mgr. Alena Žamberová
øeditelka ZŠ a MŠ
 
Informan e-mailVytisknout lnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
DÌKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Vìøíte ve zlepšení zdravotnických služeb po pøevzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. spoleèností KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
ÈÁSTEÈNÌ (194 hl.)
 
NE (200 hl.)
 
NEVÍM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 735
VOLBY
         

2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz