Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostøednictvím internetu kliknìteZDE.
  • Odkaz pro registrované èleny.
    Pro pøehled vypùjèek a zjištìní Vašeho aktuálního stavu rezervací kliknìte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborù ve formátu PDF je nutné mít v poèítaèi nainstalován prohlížeè Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, mùžete si ho stáhnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Drbna

DRBNA BØEZEN 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice è.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úøad a sbor pro obèanské záležitosti pøeje všem našim obèanùm, kteøí v mìsíci bøeznu slaví tøeba svá prvá èi pøípadnì již nìkolikátá a co víc, tøeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výroèí svého narození mnoho štìstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobèané,

èas se posunul, venku svítí slunce a teploty obèas dosahují takových hodnot, že si èlovìk není jistý, jestli nemá vyrazit do ulic jen v trièku. Jaro je prostì koneènì tady a pøišel tak èas vyhnat zimní chmury z domova a prozáøit ho pestrými barvami! První jarní den je pøed námi a jaro se hlásí o slovo. To, na co èekala vìtšina milovníkù pøírody, právì zaèíná. K jaru neodmyslitelnì patøí snìženky. Snad každý je má na zahradì. Tyto bílé kvìty jara se probouzí jako první. Jaro zkrátka nastává. Všichni, co máte rádi pøírodu, vyražte ven. Vyjdìte si s rodinou, bez rodiny, s fotoaparátem nebo i bez fotoaparátu, èi mobilního telefonu. Bìžte prostì ven. Na jaøe je venku tak krásnì. Je velká škoda nevidìt, jak se vše probouzí k životu.
První jarní den roku 2018 jsme si moc neužili, nebo poèasí bylo spíše zimní. Zaèátek jara pøipadl v roce 2018 na 20. bøezna. Jaro zaèalo v 17:15, kdy Slunce protnulo nebeský rovník a zaèalo stoupat na severní obloze stále výše nad obzor. V roce 2019 zaèíná astronomické jaro (jarní rovnodennost) opìt 20. bøezna. Astronomové vypoèetli poèátek jara v roce 2019 na 22 hodin a 58 minut. A v roce 2020, se jara doèkáme naopak v brzkých ranních hodinách.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ÈINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNÙ za mìsíc únor 2019
 kontrola možností podání žádostí o dotace pro rok 2019, - pøíprava podkladù u nájmù bytových jednotek, kontrola nájemních smluv, - pøíprava podkladù pro zasedání zastupitelstva a výborù, - žádosti správní orgán ( kácení stromù), zajištìní pøípravy a prùbìhu auditu hospodaøení obce, øešení stížností a podnìtù našich spoluobèanù, jednání DSO, úèast na školení krajský úøad, jednání ØSD.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Obec Pertoltice
poøádá XII. roèník ,,Soutìže o nejlepší podobu zahrádky a nebo pøedzahrádky,,. Soutìž je vyhlášena dnem 30.3.2019
Soutìžní podmínky:

Vlastnoruèní provedení díla, dodržení tematického pojetí soutìže a s tím související problematiky. Soutìžní pøíspìvky – fotografie je nutno odevzdat do kanceláøe Obecního úøadu v Pertolticích, èi odeslat na e-mailovou adresu: obec.pertoltice@volny.cz . A to v termínu - do dne 05.10.2019.
Všechny došlé pøíspìvky budou po ukonèení soutìže vyhodnoceny. Úspìšní úèastníci budou po zásluze odmìnìni vìcnými cenami. Soutìž se poøádá již dvanáctým rokem. A to ve snaze zapojit co nejvìtší poèet obèanù do dìní v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce.

Tìšíme se na Vaši úèast v soutìži! Pøejeme mnoho úspìchù.
Viktor Podmanický

PODÌKOVÁNÍ
Tímto bychom rádi podìkovali za milé pozvání na valnou hromadu hasièského okrsku, která se konala dne 9.2.2019, v Èernousích. Jako pøedstavitelé obcí jsme mìli možnost po úèasti na valných hromadách ,,svých,, sborù, vyslechnout výroèní zprávy o èinnosti kompletního okrsku. Nu podle toho, co bylo pøedneseno, se v této oblasti vykonalo opravdu hodnì. A to ve všech sborech, které do okrsku patøí. Hodiny a hodiny dobrovolné práce a mnoho úspìšných zásahù. Opìtovnì byla zmínìna obsáhle èinnost s mládeží, jejíž podobu kvitujeme velice, nebo ta dává záruky, že v èinnosti sborù bude mít kdo pokraèovat. Navázat na již dobøe odvedenou práci svých pøedchùdcù.

Dnešní mládež ovlivòuje mnoho lákadel a možností jiného vyžití. S potìšením se pak sleduje, že pøes tuto širokou nabídku, pak mnoho mladých a dìtí, využívá možnosti úèastnit se dìní právì v hasièských kroužcích. Okrsek jako celek si pak na období roku 2019 stanovil docela dost úkolù. Naplánovány jsou obsáhlé èinnosti. Vìøíme, že se k plnìní úkolù všichni opìt semknou a bude opìt dosaženo výborných výsledkù. Stejnì jako v roce 2018. Samozøejmì mùže být poèítáno s podporou zastupitelstev všech obcí, nebo jako jejich zástupci si plnì uvìdomujeme potøebnost udržet chod sborù na svém území. Bez kvalitní spolupráce obecního úøadu s hasièi, se toho na obcích mnoho nepovede. Držíme palce a pøejeme mnoho úspìchù v další èinnosti sborù.
Za starosty obcí Viktor Podmanický

Výzva
Hledáme nové hasièe do výjezdové jednotky obce Pertoltice!
Chceš pomáhat druhým ve svém volném èase? Jezdit na výjezdy, hasit požáry? Pøijï mezi nás!!!
Požadavky: minimální vìk 18 let, dobrá zdravotní zpùsobilost, chu pracovat, zodpovìdnost, ochota jezdit na školení a výcviky
Neváhejte nás kontaktovat na telefonním èísle 724 148 956, nebo osobnì každý pátek od 16:30 do 18:00 na hasièské zbrojnici u velitelky jednotky Olgy Èepelíkové.

Vývoj poètu obyvatel v obci Pertoltice, Liberec

Rok 2018 287 obyvatel 2017 291 2016 288 2015 290 2014 286 2013 290 2012 284 2011 283 2010 282 2009282 2008 275 2007 271 2006 259 2005 256 a rok 2004 255 obyvatel.

MASOPUST
Dne 2.3.2019 se konal v naší obci Masopust. Tradièní novodobé setkání pøi této spoleèenské akci. Veškeré dìní zaèalo v prostoru hasièské zbrojnice, kde se kolem druhé hodiny odpolední srotily maškary. Všechny masky, které se sešly na letošním masopustním prùvodu, již netrpìlivì èekaly
na pøíchod pana starosty, aby jim zase na jeden den pøedal vládu nad obcí. Jejich vùdce, rychtáø, požádal starostu obce o povolení Pertolticemi s masopustním prùvodem projíti. Starosta obce souhlasil: "Jako starosta obce se vzdávám na tento den veškeré vlády nad touto obcí a vládu pøedávám Rychtáøi a jeho družinì!". Za bujarého ryku a vítìzného potlesku maškar pokraèoval: "Povoluji prùvodu projít obcí a veselit se dosytosti. Jíst, pít a tanèit, od sousedù pozvání na pohoštìní pøijímat," Potom již starosta pøedal pomyslný klíè od obce a správu nad obcí maskám.
Po krátké chvíli prùvod již vyrazil k prvním domùm. Nervozitu panující mezi maskami vystøídalo natìšení z vìcí a pøíbìhù dalších. Masopust mùže zaèít! Tentokráte vyrazilo obcí 20 maskovaných postavièek. Hlavními úèastníky byly samozøejmì jako vždy, dìti. Masky byly tradièní – tak, jak je známe z pøedchozích roèníkù. Radovali jsme se spoleènì s mnohými obyvateli naší obce, kteøí nadšenì pøivítali úèastníky prùvodu u svých obydlí.
Na konci reje masek prùvod pøivítal i pravý výpravèí, který dal signál k pøesunu ,,speciálního vlaku,, do depa v hasièské zbrojnici a na cestu zapálil ohòostroj. Velké díky patøí všem, kteøí úèastníky prùvodu obcí vlídnì pøijali a pohostili. Tìší nás, že se zvyšuje poèet tìch, kteøí hlásí, že "k nám taky musíte zajít" a pak na oplátku se pøijdou pobavit na hasièskou zbrojnici, kde je vždy pøipraven závìr celého dne. Všem zúèastnìným se prùvod i celý prùbìh dne líbil, i když letos se prùvodu zúèastnilo ménì lidí než v pøedchozích letech. Snad to bylo kvùli trošièku nepøíznivému poèasí a zvyšujícímu se pracovnímu vytížení našich obyvatel.
Tak se tìšíme zase za rok. Dobrovolní hasièi dìkují nejen tìm, kteøí tuto tradici podporují, ale také pøedevším tìm, kteøí vìnují svùj volný èas této aktivitì. Bez nich by totiž tato tradice zanikla.

Letní èas v roce 2019
Každé jaro a podzim nás èeká posun èasu o jednu hodinu. Stejnì tomu je i v roce 2019:
• Letní èas v roce 2019 zaène platit v noci 31. bøezna. Hodiny se posunou o hodinu vpøed z 2:00 na 3:00.
• Standardní (nesprávnì zimní) èas v roce 2019 nastane v noci 27. øíjna. Hodiny se posunou ze 3:00 na 2:00.

Proè se mìní èas
Støídání èasu bylo zavedeno pøedevším za úèelem úspory elektrické energie. Díky posunu je denní svìtlo k dispozici déle po dobu bìžné denní aktivity èlovìka a tudíž je o to snížena potøeba svítit svìtlem umìlým. Toto pøizpùsobení má pozitivní vliv i na psychiku èlovìka a jeho biologický rytmus, ovšem samotný proces posunu èasu se projevuje negativnì. Letní èas byl poprvé zavádìn v období první svìtové války. Elektøina byla v té dobì drahá a nedostatková a když slunce svítilo i pozdìji do veèera, dosáhlo se významné energetické úspory.
Letní èas platí v celé evropské Unii a v dalších zemích svìta vèetnì USA èi Kanady. V Evropské Unii je zmìna èasu harmonizována a probíhá ve všech zemích ve stejný den, a to vždy poslední nedìli v bøeznu a v øíjnu. V jiných zemích svìta jsou data zmìny èasu rozdílné, napøíklad v USA zaèíná letní èas o nìco døíve a konèí pozdìji než v Evropì. Zajímavostí je, že zmìna èasu probíhá i na jižní polokouli Zemì, ovšem opaènì. V dobì zimního období u nás tam totiž mají léto.

Mezinárodní den žen
Ve støedu 7. bøezna jsme v odpoledních hodinách na hasièské zbrojnici oslavili Mezinárodní den žen. Mladí hasièi si pro ženy pøipravili bohatý kulturní program. Nejprve pøednesli pásmo básnièek. Pak Irenka s Verunkou oblažili uši pøítomných hrou na klávesy. Mezitím se pøipravila scéna pro pohádku „O dvanácti mìsíècích“. Mìsíèkù tedy bylo v našem pøípadì jen šest. Zato stromy, na kterých pro Marušku vyrostla jablíèka, byly hned dva (na obrázku dole za Maruškou – Rùženkou Valáškovou).Pozdvižení vzbudil i ženich, kterého musela ztvárnit vedoucí mladých hasièù Olèa Èepelíková. Text k pohádce byl ze známé pohádky Tøi bratøi a dìti ho z èásti i zpívaly. Mladí herci si mysleli, že pohádka bude nejslabším bodem programu, ale nakonec se ukázalo, že ženy pobavila nejvíce. Na závìr se tanèil Ptaèí tanec. Po vystoupeních dìti rozdaly ženám k jejich svátku rùže vyrobené z korálku a pak už se volnì po sousedsku klábosilo. Tentokrát byla úèast skromnìjší a úèinkujících bylo pomalu víc jak divákù. Oslava se vydaøila a kdo pøišel, neprohloupil.

Muzeum – výstava hraèek
V pátek 8. bøezna 2019 zašli mladí hasièi do místního muzea. Paní Srpová s paní Polákovou ve spolupráci s obecním úøadem pro nì opìt pøipravili pìkný program. Tentokrát si dìti mohly prohlédnout výstavu historických zmenšenin pokojíèkù, se kterými si dìti døíve hrály. A kdo si výstavu opravdu bedlivì prohlédl, mohl potom za správné odpovìdi k otázkám, co v kterém pokojíèku bylo, vysoutìžit pytlíèek s èokoládou. Vedoucí dìtí organizátorùm dìkuji za pozvání.

Odstartoval pøedprodej zvýhodnìných vstupenek na Valdštejnské slavnosti 2019
Prvního bøezna byl v Turistickém informaèním centru v pøízemí radnice ve Frýdlantu spuštìn pøedprodej zvýhodnìných vstupenek na Valdštejnské slavnosti 2019. Ty probìhnou od pátku 17. do nedìle 19. kvìtna 2019 a vedle klasického a oblíbeného programu nabídnou i novinky. V pøedprodeji lze koupit zvýhodnìné dvoudenní a tøídenní vstupenky.
„Letos bude bìhem Valdštejnských slavností opìt zpoplatnìn i páteèní hudební program, který pøináší regionální kapely, ale i hvìzdná jména. Takzvaným headlinerem, neboli hlavním hostem, bude letos zpìvaèka Aneta Langerová se svojí kapelou, ještì pøed ní vystoupí napøíklad oblíbený liberecký Jakub Dìkan. Vstupné na páteèní hudební program bude 100 korun, sobotní vstupenka na slavnosti pøijde na 150 korun a nedìlní pak na 100 korun. Jde o cenu, která není pøi srovnání s podobnými velkými akcemi nikterak závratná.
Kdo chce na vstupném ušetøit, mùže využít právì odstartovaného zvýhodnìného pøedprodeje. „Od zaèátku bøezna prodáváme výhodnìjší dvoudenní vstupenky na sobotu a nedìli za 180 korun a tøídenní vstupenku na všechny dny slavností za 230 korun,“ øíká vedoucí Turistického informaèního centra Marie Koláøová.
Dvoudenní a tøídenní vstupenky bude možné zakoupit i bìhem slavností, tam už ale cena bude u dvoudenní vstupenky 200 korun a u tøídenní 250 korun.
A kdo chce ušetøit celou èástku, mùže si zaèít pøipravovat dobový renesanèní èi barokní kostým. Každý, kdo totiž dorazí v takovém kostýmu, má vstup na slavnosti zdarma.
Zdarma pak mají na Valdštejnské slavnosti 2019 vstup i dìti do 130 cm, držitelé prùkazu ZTP/P a jejich doprovod. ( Pøevzato web Mìsto Frýdlant)

V minulém roce byla dokonèena rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce. Nyní probíhá její zkušební provoz. Bìhem 12 mìsícù se budou ladit technologické linky úpravny tak, aby poskytla lidem ve spádové oblasti co nejvíce kvalitní pitnou vodu a splòovala veškeré hygienické požadavky.
V uplynulých dnech byl proveden první pokus o spuštìní chemického hospodáøství. Dávkuje se do technologie chemikálie, mìøí se pH vody a sleduje se, jak celý proces úpravy vody probíhá. Zkušební provoz je vždy velmi dùležitou finální èástí projektu takového typu. „Bìhem sledovacího období lze s velkou pøesností urèit i požadavky na elektrickou energii, náklady na provoz úpravny vody v budoucnu apod., øekl Martin Žagan, výkonný øeditel VHS stavby a.s. Dodal, že projekt za témìø 205 miliónù korun provádìl tým VHS stavby a.s. ve sdružení se spoleèností SYNER, s.r.o. a to od èervence 2017. Nová úpravna vody bude zásobovat více než 10 tisíc lidí a je zásadním zdrojem pitné vody v této oblasti. Pùvodní technologie již nesplòovala podmínky pro zajištìní kvalitní vody. Pøi nepøízni poèasí jako jsou pøívalové deštì, již nedokázala vodu zbavit zákalu. Navíc nová linka má mnohem vìtší kapacitu. Zadavatelem projektu byla Frýdlantská vodárenská spoleènost. Ta rekonstrukci financovala z èásti z dotací Evropské unie.
Zdroj: TZ VH stavby
 
Informan e-mailVytisknout lnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
DÌKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Vìøíte ve zlepšení zdravotnických služeb po pøevzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. spoleèností KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
ÈÁSTEÈNÌ (193 hl.)
 
NE (199 hl.)
 
NEVÍM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 733
VOLBY
         

2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz