Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Soutěž mladých hasičů - 2006. - 11
Soutěž mladých hasičů - 2006.
zobrazení: 1546
známka: 0
 

Drbna

DRBNA DUBEN 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům.
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc březen 2018
- vyřízení problematiky ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva, řešení pohledávek, – jednání Mikroregionu Frýdlantsko, – příprava nových webových stránek, jednání ÚP v Liberci – nové smlouvy na pracovníky VPP, správní řízení na povolení kácení stromů rostoucích mimo les, příprava , drobná údržba majetku obce , likvidace popadaných stromů, úklid veřejných prostranství, kontrola plnění rozpočtu,

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Bude GDPR aplikováno v obci?

GDPR (General Data Protection Regulation) je obecné nařízení 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU. Jde o novou obsáhlou legislativu o ochraně osobních údajů schválenou v dubnu 2016 s účinností 25. května 2018. Jde o dosud nejobsáhlejší legislativu s cílem zajistit základní práva občanů EU na ochranu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V ČR nahradí směrnici 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. GDPR je závazné pro všechny, kdo shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje fyzických osob žijících v EU včetně firem a institucí ze třetích zemí působících na evropském trhu. Zahrnuje také ty, kteří monitorují chování uživatelů například při využívání aplikací nebo webu. GDPR usiluje o zvýšení bezpečnosti a důvěry občanů EU vůči správcům a zpracovávatelům jejich osobních dat. Naopak se netýká občanů EU, kteří využívají data pouze k osobní potřebě nebo pracují s anonymizovanými daty. Co je však zatím výstupem zavedení předpisu...i po školeních a konzultacích není zřejmé, jak se bude v praxi postupovat, prováděcí předpisy se neustále mění, aktualizují. V tuto chvíli není ani jisté, že se bude vydávat naše Drbna. Samozřejmě, že obecní úřad pracuje na splnění zákonné povinnosti pro obec.
OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Dnem 15.4.2018 uplynula první doba splatnosti místního poplatku za likvidaci odpadu. Těm z vás, kteří ještě nemají uhrazenu, byť alikvotní část poplatku, termín splatnosti tímto připomínáme. Splatnost poplatku za držení psa byla ke dni 31.3.2018.

JINÉ (vp)
PÚ. Na obou katastrech naší obce pokračují pozemkové úpravy. Sbor zástupců pro obě katastrální území se sešel dne 4.4.2018, na své první schůzce. Na této schůzce byla projednána veřejně prospěšná opatření v území jako celek. Na dalších schůzkách budou již řešena jednotlivá opatření a zájmy vlastníků.

WEB. V souvislosti se zastaralou podobou webových stránek a s nutnými technickými opatřeními, budou v následujícím období zpracovány nové webové stránky. V součřasné době se pracuje na jejich podobě. Prozatím jsou teprve ve zkušebním provozu. Mění se adresa: www.obecpertoltice.eu.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
1) PERTOLTICE

V návaznosti na připravenou rekonstrukci místní komunikace od páteřní komunikace směrem Hejlovi a dále pak až k č.p. 97 ( M.Šolc), informujeme o předpokládaném termínu provedení. Práce budou provedeny v termínu 5,6/2018. Komunikace nebude po celou dobu rekonstrukce úplně uzavřena, není navržena objízdná trasa. Vždy bude umožňen průjezd vozidel, a to za dodržení zvýšené opatrnosti uživatelů. Pouze v tom čase, kdy se bude provádět finální krycí vrstva, bude komunikace částečně uzavřena. Dodavatel tuto skutečnost ohlásí předem tak, aby majitelé nemovitostí, které komunikace obsluhuje mohli včas zareagovat. Věříme, že tyto komplikace nebudou velké a opravená komunikace za ně bude stát.

2) LIBEREC
Omezení dopravy od 23. 4. do 31. 5. 2018, bude uzavřen sjezd k Babylonu do ul. Košická (směr centrum). Linky MHD č. 31 a 500 budou jezdit ulicí Doubská (kolem dřívějšího Baumaxu).

Mezinárodní den žen
Ve středu 7. března jsme v odpoledních hodinách na hasičské zbrojnici oslavili Mezinárodní den žen. Účast byla opět veliká. Dorazilo 17 žen a 1 muž. Krom malého občerstvení, které připravili hasiči, přinesla nejedna hospodyňka také něco k zakousnutí, takže stoly praskaly pod bohatou hostinou, jako o pravém posvícení. O program se postarali mladí hasiči. Nejprve přednesli básničky a zazpívali a pak přišly na řadu dvě scénky. První „O červené Karkulce“ s písničkami z pohádky Tři bratři sehráli nejmenší hasiči. Moc se líbila! Druhá byla také o Karkulce, jen trochu netradiční. Karkulka se vydala za dědečkem s čistým prádlem do domova důchodců a s vlkem nakonec mastili všichni karty. I tuto scénku ženy ocenily potleskem, jen si stěžovaly, že vlk nikoho nesežral. Po vystoupeních děti rozdaly ženám růže a zakončili tak oficiální program. Pak už se jen hodovalo a probírali se každodenní starosti, které život v Pertolticích přináší.

Výstava v muzeu
V pátek 6. dubna 2018 se vypravili mladí hasiči do obecního muzea v Pertolticích. Byla zde pro ně připravena výstava různých her, hlavolamů a stavebnic. Děti je mohly všechny vyzkoušet a pohrát si. K zakousnutí byly jednohubky. Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice a vedoucí mladých hasičů děkují paní Marii Srpové, Haně Polákové a obecnímu úřadu Pertoltice za připravenou akci.

Velikonoční pohár
V neděli 8. dubna se u příležitosti oslav 150. let od založení SDH Frýdlant konal na frýdlantském náměstí velikonoční pohár v požárním útoku speciál. Zúčastnilo se ho 10 družstev mladších žáků a 5 družstev starších žáků. Naši mladí hasiči na něm nemohli chybět. Oproti klasickému útoku, byl tento jiný v tom, že se soutěžilo bez vody a se třemi proudy místo dvou. Bylo tedy zapotřebí většího počtu soutěžících. V tom měli naši mladší žáci výhodu, protože jsme mohli postavit plný počet 10 členů díky tomu, měl každý méně úkolů. Základem bylo, aby se žádný spoj při tažení po dlažebních kostkách nerozpojil. Děti vše poctivě spojily a opravdu se nám jako jedinému družstvu nic nerozpojilo! I díky tomu jsme zvítězili. Pohár za první místo byl jen o maličko menší než někteří špunti z družstva. Také našim osmi starším žákům se dařilo. Vše klaplo. Savice byly pospojované přesně ve vteřině, kdy proudy dosáhly cílové částky. Výkony však byly vyrovnané a tak pár vteřinek navíc znamenalo třetí místo. I to
je velmi pěkné umístění. Ze soutěže jsme si odvezli dva velikonoční beránky.
Starší žáci Mladší žáci

HASIČI RADÍ OBČANŮM - III
Pravidla pálení biologického odpadu

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu - listí, větví, rostlinného odpadu apod. Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

CO ŘÍKAJÍ ZÁKONY

Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení. Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK).

JAK POSTUPOVAT PŘI OHLAŠOVÁNÍ A VLASTNÍM PÁLENÍ
Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 470 111 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který je uveřejněn na webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí“. Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. Zamezí se tím zbytečnému výjezdu hasičů na základě oznámení občana, který si může myslet, že v blízkosti došlo ke skutečnému požáru. Díky ohlášení je operační důstojník schopen velmi rychle ověřit u uvedené kontaktní osoby, zda se nejedná o planý poplach.
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.

NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM
Všechny již zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou. Také rozdělávání ohně pomocí hořlavých kapalin a vhazování například sprejů do ohně může způsobit vážná zranění.
Nezapomeňme na pravidlo, které nám v případě vznícení oblečení, pokud nemáme v blízkosti vodu, nejrychleji pomůže: „Zastav se, lehni si, kutálej se!“
( Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti, HZS Libereckého kraje)

POZVÁNKY
Všechny vás zveme na tradiční společenskou akci

Pomoc při zadlužení ( Frýdlant). Zadlužení a předlužení lidé se mohou obrátit například na organizaci Člověk v tísni, která sídlí v Děkanské ulici na rohu náměstí. Ta nabízí terénní programy, kdy se s lidmi jedná v jejich přirozeném prostředí i dluhovou poradnu. V prvním případě je možné se obrátit na telefon 778 442 540, v druhém pak na telefon 778 442 539. Dluhová poradna je otevřena každou středu, je ale lepší se předem ohlásit. V oblasti předlužení pak ve Frýdlantu pomáhá i Občanská poradna v centru POSEC na Havlíčkově náměstí, která je otevřena pod vedením Déčka Liberec každý sudý čtvrtek od 10.00 do 16.00 hodin. A potom je tu také pod POSECem terénní program sociální prevence organizace Most k naději, kdy terénní pracovníci každou středu a pátek od 8.00 do 16.30 hodin na výzvu přijedou za svými klienty. Samozřejmě může občan jít i na sociální odbor a začít tam. Také tam mu kvalifikovaně poradí, co s dluhy dělat, na koho se obrátit. A kdyby se někdo styděl vyhledat pomoc tady ve Frýdlantě, může se obrátit na jakoukoli dluhovou poradnu v jiném městě.

 


Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (26 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (16 hl.)
 
NE (18 hl.)
 
NEVÍM (16 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 76
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz