Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - noční útok 2006 - 5
Hasiči - noční útok 2006
zobrazení: 1949
známka: 0
 

Drbna

DRBNA LEDEN – ÚNOR 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu a únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY
Krátce na tomto místě uvádím informaci o záměrech a plánovaných akcí pro období roku 2018. Další etapou by měly pokračovat opravy, které mají vazbu na stavebně - technický stav nemovitostí v majetku obce ( stodoly a dalších objekty u čp.64, objekt č.p.231, budova na bývalém dopravním hřišti a oba objekty hasičských zbrojnic, č.p.budova obecního úřadu), kde se vyskytují stále ještě některé závady. Část prací bude směřována k odstranění závad z kontroly BOZP a požárního dozoru. Plánuje se i nadále realizace výstavby bezpečného přechodu pro chodce v Dolních Pertolticích ( byla podána opětovně žádost na poskytnutí dotace od SFDI ČR), výstavba zázemí pro konání společenských akcí na obecních pozemcích u sportovního hřiště ( jsou připraveny všechny potřebné podklady, stavební řízení v současnosti bylo zahájeno a zdárně probíhá – zde bude podána žádost na krajský úřad – žádost na poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, a to z Programu obnovy venkova). Jako nejvíce finančně náročnou se jeví připravená rekonstrukce místní komunikace ( od Nosků – po křižovatku na návrší, u nemovitosti p. M. Šolce).
Obsah i rozsah prací bude průběžně upravován, právě s ohledem na to, jak se bude dařit zajistit finanční prostředky a najít vhodné dodavatele. Již po několik let je tvořena finanční rezerva (prostředky z kladného hospodaření obce v předchozích letech), která může sloužit k pokrytí vlastních podílů obce k dotacím i k případnému použití úhrad bez dotace.
Rád bych vám tímto dopředu poděkoval za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc, při plnění našich společných cílů.
Viktor Podmanický starosta obce


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2017 a leden 2018 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání ASA,a.s. ceny rok 2018, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, jednání Grain a.s., inventarizace majetku obce, přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP, kontrola z hlediska požární ochrany, příprava zasedání zastupitelstva, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ, jednání DSO – zejména k podobě zdravotnických služeb na území regionu, problematika kolem nemocnice ve Frýdlantě, příprava podkladů pro podání žádostí na poskytnutí podpory – dotace na plánované akce, jednání s dodavateli - podání žádosti na dotaci k výstavbě bezpečného přechodu.
 Příprava poptávkových řízení, spolupráce při zpracování pozemkových úprav na území obou katastrů.

O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, a to na poplatkové povinnosti v roce 2018.
Základní sazba poplatku za likvidaci TKO činí 600,-Kč/ poplatníka.

Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
U poplatku za držení psů je pro rok 2018 stejná výše, jako byla u poplatku za rok 2017.
Správce poplatku stále eviduje poplatníky, kteří nemají uhrazenu povinnost z minulého roku!!!


PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval Sboru dobrovolných hasičů v Pertolticích. A to za milé pozvání na výroční valnou hromadu sboru, která se konala 20.ledna 2018. Přednesené zprávy o činnosti sboru byly opět výčtem úspěchů v soutěžích, ale též při vlastní zásahové činnosti. Vyzvednuta v nich byla také práce členů sboru při práci s mládeží v kroužku mladých hasičů a spolupráce sboru při zajištění akcí, které se v obci minulý rok pořádaly. Poměrně nemalá členská základna sboru bude podle plánu činnosti spolku, i nadále základem všech obecních akcí a činností spolků v naší obci. Během setkání proběhla též diskuse o nových potřebách pro činnost sboru. Byly předloženy náměty na akce a opravy, které by měly směřovat k zajištění bezproblémového chodu zásahové jednotky sboru. Společné snahy se budou ubírat zejména směrem k zajištění oprav budovy hasičské zbrojnice a případné výměně vozidla. Za dosluhující Avii, by část našich hasičů ráda viděla ve svém vybavení nové výjezdové vozidlo. To by pak zároveň sloužilo jako vhodnější dopravní prostředek též k dopravě členů sboru na hasičské soutěže.
Děkuji všem aktivním členům sboru a držím vám všem palce i do dalšího období!
Viktor Podmanický starosta obce

Informace pro chovatele prasat, vydané v souvislosti s africkým morem prasat
Státní veterinární správa připomíná chovatelům prasat domácích základní bezpečnostní pravidla, která je třeba dodržovat k minimalizování možnosti nákazy jejich chovu africkým morem prasat. Zatím u nás ani v širokém okolí tato nákaza není, ale v dnešním globalizovaném světe je 300 km zanedbatelná vzdálenost. Proto je potřeba bezpečnostní pravidla striktně dodržovat.
Africký mor prasat (AMP) je akutní vysoce nakažlivé onemocnění prasat a to divokých i domácích, podrobnější informace včetně ohnisek výskytu lze získat na stránkách Státní veterinární správy. O situaci pravidelně informují média, dle posledních informací z 22. ledna 2018, bylo v okrese Zlín nalezeno 198 prasat, která uhynula na AMP. AMP se vyskytují i v Polsku a na Ukrajině. Vzhledem k těmto okolnostem je nutno zachovávat při chovu prasat základní bezpečnostní pravidla, aby se omezila možnost nákazy AMP.

Pozemkové úpravy - Dolní Pertoltice
Po dohodě se zpracovatelem byl stanoven termín projednávání nárokových listů vlastníků - Konzultační den na 26.2.2018 (pondělí) v době od 13:00 do 17:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pertolticích, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice.
 

Z HISTORIE
Možná vás při toulkách krajinou někdy zaujal osamocený kamenný kříž nebo kámen s vytesaným reliéfem kříže. Mohl to být tzv. smírčí kříž, či chcete-li smírčí kámen, který souvisí se středověkým soudnictvím. Stavěly se na místech, kde došlo k trestnému činu zabití a následně s pachatelem proběhlo smírčí řízení. Smírčí smlouva usmiřovala pachatele vraždy a pozůstalé oběti
Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva. Někdy se tedy spor řešil jakousi mimosoudní dohodou a odškodněním, a pokud nebyl vrah hrdelně potrestán, mohla se věc vyřešit tzv. smírčí smlouvou. Ta byla sepsána mezi pachatelem a pozůstalými, obě strany usmiřovala, vraha chránila před případnou mstou a ukládala mu podmínky, jak svůj zločin postupnými kroky odčinit. Obsahovala například dohodu o finančním odškodnění a dále povinnost pachatele vykonat určitou formu veřejného pokání (odsloužení určitého počtu zádušních mší za mrtvého, navštívení poutního místa, veřejné odprošení pozůstalých na kolenou apod.). Viníkovi přikazovala i vztyčit na místě neštěstí smírčí kříž. Všechny památky tohoto typu však rozhodně nelze interpretovat tímto způsobem. Smyslem smírčích křížů bylo upomínat veřejnost na uplatňování a naplňování práva, smíření a odpuštění. Ukazují, jak silný vliv mělo křesťanství na formování světového názoru středověkého člověka na společenské a mravní normy. Vrah zpravidla litoval svého činu, prosil za odpuštění duši zabitého, přeživší, veřejnost a Boha, jako nejvyšší instanci mravních hodnot.
Co se na místě událo, se již obvykle nedozvíme
Tyto kříže stávají v polích a při cestách, na návsích i o samotě v lese, zapomenuty a často bez povšimnutí. Co se na místě událo, se již obvykle nedozvíme, jen některé dávají jakési tušení, protože na sobě nesou vytesaný reliéf vražedného předmětu, například kopí, sekeru, meč či kuši, vzácně i letopočet. Na smírčích kamenech bývá někdy i symbolicky vytesáno povolání zavražděného. Například na smírčím kameni v obci Věcov jsou zobrazeny nůžky, jehla, nit a náprstek. Čím je smírčí kříž starší, tím je mohutnější a méně pokrytý rytinami, u křížů pozdějšího data někdy bývá i nápis stručně popisující událost. Podrobný přehled o jednotlivých křížích můžete najít na adrese
Památky bývají ničeny i kradeny
Smírčí kříže se bohužel stávají oběťmi vandalství, krádeží či nešetrného zacházení a bývají ničeny ať už z důvodu neznalosti, lhostejnosti či neúcty k těmto památkám. Často je ničí lidé, kteří o nich vůbec nich netuší a prostě jim překážejí ve vykonávání zemědělské či jiné činnosti.
(Zdroj Nasregion.cz)

Činnost mladých hasičů v roce 2017
Mladí hasiči se scházejí každý pátek odpoledne. Ve sboru působí družstvo přípravky, mladších a starších žáků a dorostenci jednotlivci. Na prvních schůzkách v únoru jsme nacvičovali program na oslavu svátku žen, malovali obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a připravovali se na zkoušky k získání odznaků odborností. Vloni jsme se zaměřili na specializaci táborník.
Osmého března jsme uspořádali pro maminky a babičky MDŽ. Nejprve jsme přednesli básničky, potom přišli muzikanti z Čech – ti nejmladší hasiči – a zazpívali a zahráli na různé nástroje. Nakonec velké děti pobavili ženy humornou scénkou k písničce „Co jste hasiči, co jste dělali“. Uhasili pivovar, sice pozdě, ale přece, a pak si s osazenstvem shořelé hospody nalili rum a spláchli ten smutek nad vykonaným dílem. V březnu jsme také navštívili výstavu o sběratelství v místním muzeu a ozdobili zastávku velikonočními kraslicemi. Dvacátého druhého jsme jeli na víceboj v Krásném Lese. Avie musela pobrat přes dvacet dětí. Obsadili jsme totiž všechny kategorie soutěže. Nejlépe si vedli mladší žáci, kteří skončili na 2. místě z osmnácti družstev. V kategorii přípravka nakonec zvítězili všichni, ale pokud by rozhodovaly dosažené časy, byla by naše pětka druhá. Starší žáci skončili na pátém a třináctém místě a dorostenka Růženka Valášková byla pátá. Na konci dubna nás čekala další část celoroční Hry Plamen a to technické disciplíny CTIF. Soutěž je vždy celookresní a tentokrát se protáhla až do večerních hodin. V útoku jsme dosáhly 15. místa a ve štafetě 9. místa.
V sobotu 6. května jsme soutěžili O štít města Frýdlantu. Po štafetách byla naše družstva na předních místech, ale vše zhatily útoky. Mladším žákům se rozpojilo béčko na rozdělovači a starším se povedlo béčka zalít předčasně. Mladší tedy byli celkově pátí a starší čtvrtí. O týden později jsme na tom samém místě skládali účty za celoroční snažení v jarním kole Hry Plamen. Starší žáci si oproti podzimu hodně polepšili a vybojovali celkové 4. místo. A pak přišlo obrovské překvapení. Mladší žáci z Pertoltic přeskočili i favorizovaný Frýdlant a v celoročním hodnocení skončili na prvním místě, což znamenalo postup do okresního kola! Dorostenci zakončovali sezónu 21. května v Jablonci. Jela na něj Kačka Fricová, která v kategorii starší dorostenky skončila těsně pod postupovou příčkou na 5. místě a Růženka Valášková a ta z třetího místa postoupila do krajského kola. Toho se však ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit.

V květnu jsme byly opět v místním muzeu na výstavě o kočárkách a panenkách. A pak už byl 27. květen a my jeli na okresní kolo do Karlinek. Děti byly nervózní a při štafetě 4x60 metrů se jim nedařilo spojit hadice. Disciplínu však dokončily bez penalizace. Štafetu dvojic jsme si vysloveně užili. Byli jsme v ní čtvrtí. Zato při útoku jsme do terčů stříkali kolem třiceti sekund. Naštěstí kazili i ostatní, a nám se podařilo získat celkové čtvrté místo. Výborný výsledek! Před prázdninami jsme ještě soutěžili v útoku v Dolní Řasnici. Přípravka byla druhá, mladší žáci šestí a starší žáci třetí. Než jsme se rozešli na prázdniny, připravili jsme krátké pásmo básniček k vítání občánků. V srpnu jsme se sešli na tradičním soustředění. Stanovali jsme na hřišti v Pertolticích. Učili jsme se na braňák, hráli stopovanou, zkoušeli požární útok. Vyrazili jsme také na výlet do skanzenu v Jindřichovicích. Cesta to byla zároveň i zahraniční, neboť jsme netrefili odbočku a na chvilku skončili v Polsku. Ve skanzenu jsme si prohlédli, jak dřívější zemědělci žili. Nejvíc se nám ale líbila vyjížďka loďkou po místním rybníčku. Potom jsme se ještě stavili ve frýdlantském parku na prolézačkách a poslední večer pobytu dokazovali odvahu v noční procházce kolem nádrže.

Druhého září jsme jeli na soutěž do Heřmanic. V disciplíně 60 metrů překážek tu soutěžilo 6 našich dětí ve čtyřech kategoriích. Nejlépe se umístili: Eliška Čepelíková 1. místo a Růženka Valášková 2. místo. Hned druhý den nás čekala soutěž v požárním útoku v Dolní Řasnici. Bylo sychravé počasí, proto přijelo méně družstev. Přípravka se zúčastnila jen jedna a to ta naše, takže medaile jsme měli jisté. Mladší i starší žáci skončili na druhém místě. Na okrskové soutěži ve Vsi jsme si vedli velmi dobře. Mladším žákům o jednu sekundu uteklo první místo a starší žáci dosáhli až na příčku nejvyšší a získali putovní pohár. Na konci září jsme se zúčastnili Koblížkového braňáku v Novém Městě pod Smrkem. Mladší žáci vybojovali druhé místo a starší byli díky špatné střelbě devátí. Třináctého a čtrnáctého října si dvě vedoucí mládeže prodloužily odbornost na školení v Novém Městě.

Na tradiční Předbraňák se 22. října do Pertoltic sjelo 13 družstev starších žáků a 14 družstev mladších žáků. Ráno jsme dlouho čekali, zda se déšť umoudří a bude se moci soutěžit venku na hřišti. Nakonec pršet přestalo a mohlo se začít. Naše družstvo starších žáků sestřelilo jen tři špalíky z patnácti a to je odsunulo z medailových pozic až na 8. místo. Družstvo B naopak střílelo velmi pěkně, ale chybovalo jinde a skončilo deváté. V mladších žácích jsme měli také dvě želízka v ohni. To lepší družstvo si vedlo velmi dobře a obsadilo 2. místo, druhé bylo dvanácté. Soutěž byla realizována za finanční podpory Libereckého kraje.
V loňském roce si branný závod odbyli nejprve dorostenci. Běhal se v Heřmanicích 28. října a od nás se ho zúčastnili tři závodníci. Dva nováčky Tomáše Prchala a Filipa Lacinu potrápilo lano, kdežto zkušená Růženka Valášková měla pouze jeden trestný bod za střelbu. Celkově však byli všichni na chvostu výsledného pole. Dne 4. listopadu začali nový ročník Hry Plamen i děti a to na branném závodě v Dětřichově. Starší žáci měli smůlu na střelbě, museli poctivě odstřílet, kdežto ostatním družstvům špalíky shazoval vítr. Přesto se jim povedlo obsadit dobré 7. místo. Mladší žáci také téměř nechybovali. Skončili na výborné 4. příčce. Soutěžní rok jsme uzavřeli na frýdlantském náměstí 18. listopadu.

V požárním útoku na sucho se třemi proudy se bojovalo o živého kapra. Mezi mladší žáky jsme zařadili i přípravku. Byli vynikající. Na dlažebních kostkách se jim nic nerozpojilo a překvapivě soutěž s přehledem vyhráli. Museli jsme pak z kádě lovit živého kapra. I starší žáci by byli první, ale dostali krutých 15 sekund navíc za brzké odpojení proudnic a skončili šestí. V listopadu jsme stihli ještě zavítat do místního muzea. Tentokrát na vyhlášení soutěže o nejhezčí selfíčko se zajímavým místem z Libereckého kraje. Druhého prosince jsme vystupovali s vánočními koledami na návsi při rozsvěcení vánočního stromečku. Potom, co jsme odzpívali, přišli krampusáci a na sále pak byla Mikulášská nadílka. Naštěstí si čerti nikoho z nás neodnesli. Rok 2017 jsme zakončili vánoční besídkou na hasičské zbrojnici, pojídali jsme kapry a rozbalovali dárky. Pomohli jsme také s předprodejem lístků na taneční zábavu.

Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2017
V uplynulém roce 2017 byla naše činnost opět velmi pestrá. Dařilo se nám zejména na soutěžích a i díky tomu nás obec hojně finančně podporovala, za což jí velmi děkujeme! Z těchto prostředků jsme nakoupili například technické prostředky na požární útok dospělých, pořídili trika pro muže a ženy a vyrobili novou káď.
Co se týče zásahové jednotky, hodně se opravovalo. Avie začala stávkovat a byla často mimo výjezd. Zlobilo dobíjení a celkově elektrika. Vyměnil se alternátor a spravovaly se i vstřiky, brzdy a ramena. Také na obou PS12 a osmičce se odpracovalo hodně hodin, aby dobře fungovaly. Vše však zmařila, soutěž ve Vsi, kam již tradičně musíme vozit dvě mašiny. Můžeme tedy začít od začátku. Pořídili jsme nový kompresor, umístili ho do přístavku a předělali vzduchový rozvod. Čistili jsme propustky. Pomáhali při vrtání studně v Horních Pertolticích a při týdenní brigádě v červenci vymalovali téměř celou hasičárnu, vyvařili a natřeli vrata garáže. Členové jednotky se účastnili školení na základně v Pertolticích, školení řidičů, dva velitelé a dva strojníci si prodloužili odbornost v rámci cyklické přípravy v kasárnách v Liberci. Neopomněli jsme ani účast na velitelském dni a vyzkoušeli jsme si i výcvik s dýchací technikou v polygonu v Jablonci.

V roce 2017 jsme zasahovali šestnáctkrát. A zásahy to byly velmi profesionální jako například při požáru ocelokůlny v Jindřichovicích nebo při odstraňování následků orkánu Herwart, ale i nevydařené, jako při hašení domu v Habarticích. S jindřichovickým zásahem jsme se také přihlásili do Ankety Dobrovolní hasiči roku 2017, podle přísných kritérií byli vybráni do finále mezi pět nejlepších jednotek východu Čech, získali neuvěřitelných 760 hlasů a na slavnostním vyhlášení 25. listopadu v Brně převzali plaketu za 5. místo. V závěru roku jsme ještě procvičili vyhledávání a vynášení osob v dýchací technice při taktickém cvičení na požár sálu v Pertolticích.

Samotnou spolkovou činnost sboru jsme zahájili koncem února masopustním průvodem. Byl sice skromnější na počet koledníků, ale večer hasičská zbrojnice nakonec praskala ve švech a bohatou koledu měl kdo sníst. Třicátého dubna jsme stavěli Májku. Bylo to poprvé, co se nám ji povedlo postavit jen holýma rukama. Večer pokračoval pálením čarodějnic pod taktovkou obecního úřadu. Naším úkolem bylo připravit soutěže pro děti a obstarat občerstvení. Rožnila se kýta, proběhl i tradiční lampiónový průvod vesnicí a pouštění lampiónů štěstí. V květnu jsme vyrazili na první soutěž. Šlo o požární útok s PS8 v Předláncích. V ten samý den odjeli i děti na okresní kolo a tak se naši borci museli spokojit s druhořadým nářadím, přesto vyhráli, co mohli. V útocích byli muži první a ženy první a druhé. V tajné disciplíně – štafetě požárních dvojic - byla obě naše družstva první. Navíc na sebe dospěláci poprvé oblékli nové dresy a to soupeřům teprve spadla čelist!
Ještě týž den jsme pokáceli Májku. Tedy spíš vytáhli z díry. Řezala se jen ozdobená špička. Na hřišti už na grilu voněla kýta. V červnu jsme jezdili ze soutěže na soutěž. V Habarticích na mezinárodní soutěži ženám uteklo první místo v požárním sportu o jednu sekundu. Muži po dobré teoretické přípravě vyhráli útok z cisterny a poté i tajnou disciplínu. Dne 18. června čekalo děvčata okresní kolo v Liberci. Hned při první štafetě se nám zranila klíčová závodnice a lámali jsme si hlavu, jak ji nahradíme na útoku. Na útok nakonec nastoupila a vodu se díky tomu povedlo nabrat tak rychle, že vepředu nestihli odběhnout ze základny. Nakonec jsme obsadili celkové 2. místo a postoupili do krajského kola. O týden později jsme jeli na soutěž „O povodňovou lopatu“ do Višňové.

Poprvé se startovalo ve dvou kategoriích – ženy a muži zvlášť. Obě naše družstva pytlovala jako o závod. Kluci pak trochu zmateně běhali kolem stříkačky a přemýšleli, kdo to měl jít na proud, přesto jsme do tajné disciplíny postupovali z prvních míst. V tajné disciplíně na nás byla, krom jiného, uchystaná povodňová vana plná vody. I tu jsme překonali bravurně a z Višňové si odváželi sud piva a vstupenky do aquaparku za první místa. Ještě týž den jsme zamířili na soutěž do Kunratic. Ženy obsadili v požárním útoku druhé místo a muži deváté. V červenci následoval noční útok v Novém Městě. Celou noc propršelo, přesto se podávaly vynikající výkony. Bylo těžké překonat ostatní a tak ženy byly třetí a muži devátí. Ten samý měsíc si ženy vyzkoušely účast na Superpoháru v Dětřichově. Obsadili šesté místo. Pak už přišel dvanáctý srpen a s ním krajské kolo v požárním sportu. Konalo se na moderním stadionu v Zákupech. Nejprve se běhala štafeta 4x100 metrů, pak stovky jednotlivců a nakonec dva pokusy požárních útoků. Našim děvčatům pokaždé o chlup uniklo čtvrté místo a tak to nemohlo celkově dopadnout jinak než pátou příčkou. Je to velký úspěch dostat se až sem.

Poslední srpnovou sobotu pořádal obecní úřad loučení s prázdninami a náš sbor na něm hrál hlavní roli. Soutěže pro děti jsme tentokrát pojali trochu jinak. Byly rozmístěné po celém obvodu hřiště a děti za nasbíraný počet bodů dostaly patřičnou odměnu. Zajišťovali jsme občerstvení. Naším úkolem bylo také naplnit vodou nádrž na aquazorbing. Zopakovali jsme si při tom dálkovou dopravu vody od rybníka až na hřiště. V závěru odpoledne nechyběla ani tolik očekávaná pěna a předvedli jsme i útoky naruby.
Devátého září pořádal SDH Ves okrskovou soutěž. Při útoku žen jsme trochu zaspali při šroubování koše, ale to nebylo to nejhorší. Mašina šla na tři válce a sotva dotlačila vodu k terčům, přesto jsme vybojovali první místo a opět pojedeme na okres. Kluci si dojeli pro náhradní stroj a s ním udělali druhý nejlepší útok. Vítězní muži ze Vsi je pak přemluvili, že na okresní kolo pojedou dohromady pod hlavičkou Pertoltic. Při agregátu mužů už začala zlobit i druhá mašina. Kluci skončili druzí. Černého Petra si opět vybraly ženy. To už to vůbec nesálo. Musela se několikrát použít vývěva. Ještě se rozletěl rozdělovač, proto byly ženy v agregátu až sedmé. Po roce jsme opět dostali pozvánku na soutěž „Pod světlami“ do německého Altbernsdorfu. Každé družstvo si mohlo zvolit jednu disciplínu. Ženy si vybrali útok ze základny a muži útok z agregátu. Startovalo se po dvojicích. Muži změřili své síly s Habarticemi a souboj vyhráli. Obsadili celkové třetí místo. Děvčatům těsně po nastříkání terče prasklo céčko a kvůli tmě a překříženým proudům, nebylo hned jasné, který kohout na rozdělovači zavřít, proto byly tentokrát lepší Habartice. Ženy obsadily celkové čtvrté místo.

V listopadu jsme zajišťovali občerstvení na Mikulášské nadílce na sále v Pertolticích a naposledy jsme se sešli při pořádání tradiční Štěpánské zábavy.
 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (55 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (48 hl.)
 
NE (46 hl.)
 
NEVÍM (43 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 192
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz