Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009 - 1
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009
zobrazení: 2100
známka: 0
 

Drbna

DRBNA PROSINEC 2016

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Jarmila Hejlová 77 let, Věra Kunkelová 66 let, Jaroslav Kuchta 66 let, Ladislav Špáta 66 let, Petr Filip 62 let, Eduard Diviš 61 let, Jarmila Bělochová 61 let, Jaromír Malich 60 let, Miroslav Marek 57 let, Eva Šťastná 56 let, Jiří Tomáš 53 let, Iveta Rysiowská 48 let, Pavlína Petráková 44 let, Bronislav Nykrýn 43 let, Edita Soukupová 42 let, Jiří Horáček 40 let, Jan Hovad 38 let, Mgr. Lenka Horáčková 38 let, Stanislav Faciník 32 let, Miroslava Černá 27 let, Lucie Pilzová 26 let, Barbora Srpová 24 let a Tomáš Höfler 12 let a Helísková Veronika 4 roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na začátku adventního období tímto pozdravil a zamyslel se tak trochu, jako nakonec každý rok, touto dobou nad tématem Vánoc a celého období kolem nich. Co jsou ty pravé Vánoce? Domnívám se, že pro prožití šťastných Vánoc každého z nás, je důležitá hlavně dobrá nálada, klid a pohoda. Pravé „Vánoce“, se spoustou krásných tradic se z našeho života postupně, ale jistě vytrácejí. Přál bych si, aby v naší obci stále existovaly alespoň snahy o udržení tradic. Aby se lidé dokázali sejít, popřát si vzájemně vše dobré. Alespoň o těchto svátečních dnech se k sobě chovali hezky, přátelsky. Uvědomuji si, že se každý z nás musí vypořádat s předvánočním úklidem, nákupem dárků, smažením ryb nebo řízků, pečením cukroví, vánočky, strojením vánočního stromečku a mnoha dalšími pracemi. Ale chce to tak nějak v klidu. Pokud možno bez následků na zdraví, psychickém stavu. Důležité je vytvořit svým blízkým atmosféru Vánoc nabitou vstřícností, laskavostí a klidem. Který ostatně všichni nutně potřebujeme. Prožít Vánoce ve vzájemné úctě, toleranci a pokoře.
Vážení spoluobčané, přijměte ode mne přání krásných, pohodových a šťastných Vánoc. Přeji Vám, aby se pro Vás Vánoce staly svátky klidu a míru, svátky vstřícnosti a laskavosti, které se nám v poslední době ve vztazích mezi lidmi v běžném životě nedostává tolik, kolik bychom si všichni přáli. Veselé Vánoce a šťastný celý rok 2017.
Děkuji Vám všem, kteří jste v naší obci pomohli vytvořit atmosféru dobrých vztahů, vzájemné důvěry a tolerance.
Viktor Podmanický starosta obce

Purpura večerem zazvoní,zvoneček tichonce zazvoní
a jeho stříbrný hlas probudí vzpomínky v nás. Vždyť jsme srdcem stále děti,
jen ty roky rychle letí,
ale i když léta pádí,
ať se mají lidi všichni rádi,
každý den a v každém roce
a hlavně přece na Vánoce
a po Novém roce vlastně zase.
Vše ,,nej ,,do roku 2017 přeje obecní úřad a zastupitelstvo obce .


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc listopad 2016 (vp)
 inventury majetku obce při ukončení roku, kontrola plnění rozpočtu za rok 2016, příprava podoby rozpočtu na rok 2017, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření, příprava plánu na investičních akcí pro rok 2017, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - zajištění posypového materiálu, - řešení pohledávek , řešení oprav majetku obce dle vzniklých potřeb, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava nových směrnic a právních předpisů, příprava vánočních akcí, absolvování pravidelných školení, jednání orgánů FVS,a.s.

ROZPOČET OBCE 2017
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, bude schválen rozpočet naší obce na rok 2017. Návrh rozpočtu byl vytvořen v této podobě: na straně příjmů ve výši 4 492 201,00 Kč , a na straně výdajů ve výši
4 492 201,00 Kč. Do rozpočtu jsou zakomponovány prostředky z přebytkového hospodaření let minulých, které slouží k dřívější úhradě závazků z úvěru na výstavbu bytových jednotek v čp.193.
V procesu, který bude zahájen na jednání výborů zastupitelstva a následně poté bude pokračovat i na jednání zastupitelstva obce, se rozhodne o tom, kam budou investovány naše společné finanční prostředky. Ze své podstaty by se v obecním rozpočtu měly promítat priority a strategie vedení, měl by sloužit též k rozvoji obce ( na rozvoj bychom potřebovali mnohonásobně více prostředků), a též být ku prospěchu všem obyvatelům naší obce. Rozpočet určuje též podporu konkrétním aktivitám a organizacím, popřípadě spolkům. Určuje výši prostředků na prioritní řešení problémů občanů. V rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na akci ,,Bezpečný přechod pro chodce na I/13 – Dolní Pertoltice. Tyto prostředky ( ve výši vlastního podílu k dotaci ze SFDI), se do rozpočtu začlení v momentě, kdy bude jisté, že obec byla úspěšná při podání žádosti o příspěvek na realizaci akce.
Prostředky budou vynakládány efektivně, a též tak, aby to nebylo v rozporu s rozvojovými dokumenty naší obce. Je třeba si uvědomit, že obecní rozpočty nekontroluje žádná nezávislá kontrolní instituce. Je proto na obyvatelstvu konkrétních obcí, aby kladlo základní otázky týkající se vynakládání veřejných prostředků, tedy kolik, komu, proč a jak. Rozpočet je veřejný dokument a tudíž musí být ze zákona povinně zpřístupněn veřejnosti. A to nejméně 15 dní před jeho projednáním - schválení v zastupitelstvu obce. To bylo zajištěno. Občané obce se pak k němu mohou vyjádřit buď písemně, při procesu jeho tvorby nebo nejpozději na jednání zastupitelstva.

AKTUÁLNĚ (vp)
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje na omezení provozní doby po dobu čerpání dovolené během vánočních svátků – podrobnější informace budou vyvěšeny na vývěskách i webu obce. Doporučujeme naplánování úředních záležitostí na jiné období. Posledním dnem v tomto roce - pro vyřízení účetních záležitostí, je 21.12.2016 – do 14:00 hod. Proto všichni, kteří hradí i čerpají finanční prostředky přímo do, nebo z pokladny, učiňte tak k tomuto dni.
Dovolenou budou čerpat též i pracovníci VPP, v předmětném období budou pouze provádět svoz odpadů, zajišťovat vytápění obecních objektů, případně zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací a veřejně přístupných ploch. A to podle aktuálních potřeb.

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje všem spolupracovníkům, že pomohli připravit krásnou atmosféru pro nadcházející adventní období. A to zejména pracovníkům obecního úřadu a p.Josefu Reinišovi za spolupráci při přípravách výzdoby, průběhu vlastní akce i zajištění kvalitního a neotřelého programu.
Vedení obce Pertoltice, společně s obecním úřadem tímto děkuje všem svým smluvním partnerům, dodavatelům a dalším spolupracovníkům. A to za jejich kladný přístup a výbornou podobu partnerské spolupráce v roce 2016. Těšíme se na spolupráci v dalším období. Přejeme mnoho pracovních úspěchů, mnoho spokojenosti v osobním životě.

INFORMACE
Zimní údržba komunikací – kontakty
Zimní údržbu bude v letošním roce provádět pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2016 -2017. Byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana J.Plesara, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

SETKÁNÍ S HEJTMANEM
Hned druhý den po ustavujícím zastupitelstvu se hejtman Libereckého kraje Martin Půta vydal na cestu krajem. Stejně jako před čtyřmi lety, navštěvuje dnes nejsevernější, nejvýchodnější, nejjižnější a nejzápadnější obce Libereckého kraje a sejde se zdejšími starosty.

Na své jízdě krajem postupně navštěvuje obce Černousy, Čistá u Horek, Bradleckou Lhotu a na závěr dne Žandov. Účelem této spíše symbolické cesty je potvrzení starostům, že nová Rada Libereckého kraje bude se starosty diskutovat o jejich podnětech, návrzích a pokud to bude v silách Libereckého kraje, pomůže řešit problémy.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Vyhodnocení se konalo v pátek dne 25.11.2016 v 17:00 hod, v Muzeu obce Pertoltice. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 dětí. Na každého účastníka soutěže čekal malý dárek.

KRIZOVÉ SITUACE – povinné seznámení občanů a podnikatelů na území obce
Tímto upozorněním na odkaz na stránky ORP Frýdlant plníme povinnost informovat občany - http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/bezpecnost/krizove-rizeni/#sek90959

POZVÁNKY
VÁNOČNÍ MŠE

Koná se dne 24.12.2016, od 22:00 hod. Přijďte si zazpívat koledy s námi.

ADVENT V NAŠÍ OBCI
První adventní víkend se nesl ve znamení tradic. Pro občany naší obce, zejména děti, se připravil opět opravdový zážitek, spojený se slavnostním rozsvícením vánočního stromku na naší návsi. Počasí sice bylo večer trochu mrazivé, ale i na tuto eventualitu bylo vše připraveno a návštěvníci této akce se měli možnost občerstvit teplým punčem.

Jakmile se vánoční strom rozsvítil bylo vidět v mnoha dětských tvářích úsměv a zvláštní lesk v očích. A to bylo vlastně záměrem všech, kteří se na přípravě podíleli. Zpestřením této první části programu bylo vystoupení Jiřího Kořínka, který si na pomoc vzal i dvě zpěvačky. Návsí se linuly tématické melodie a zpěv. Po chvíli netrpělivého čekání se od č.p.194, v záři loučí, záplavy pekelného kouře, rachotu a hlomozu blížilo podivuhodné pekelné vozidlo plné čertisek. Spolu s nimi přicházel i Anděl a Mikuláš. Čím více se blížili ke středu dění, tím více bylo jasné, že takové masky některé děti ještě neviděly. Šel z nich opravdu strach. Mnoha dětem asi zatrnulo. Po krátkém pobytu u rozsvíceného stromu se celé dění přesunulo do prostor sálu kulturního domu, kde na návštěvníky čekalo v prvé řadě příjemné teplo. Na stolech se objevilo i nějaké to občerstvení. Spousta lidiček donesla nějaký ten domácí výrobek pro zakousnutí. Pro doprovod dětí byl zajištěn provoz baru tak, aby nikdo nestrádal a měl případně možnost spláchnout strach. Děti na parketu, obklopeni maskami, za stálého rachocení řetězů, říkaly básničky a říkanky. Někteří i krásně zazpívali. Odměnou jim byl balíček dobrot, který obdrželi z rukou Anděla, Mikuláše, pana místostarosty a samotných čertů. Následoval tanec nebo skotačení dětí na parketě. A to vše za doprovodu již tradičního dodavatele hudební produkce – pana Mazánka. Celou akci můžeme opět hodnotit jako velice zdařilou. A to nás musí těšit snad všechny.
Chtěl bych tímto moc poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i na vlastním zdárném průběhu celého večera. Děkujeme všem učinkujícím za jejich čas i provedení vystoupení. Poděkování patří též všem sponzorům: panu Josefu Reinišovi a jeho kolektivu, p.V.Hovadovi a p.Růženě Valáškové. Věřím, že i dalším akcím, které plánujeme, věnují svoji podporu a čas. Každý rok se snažíme posunout úroveň jednotlivých akcí, které se pro občany naší obce pořádají. A bez spoluúčasti již osvědčených podporovatelů a pořadatelů, bychom se přitom jen těžko obešli.

Provoz knihovny na přelomu roku

V tomto roce bude Místní knihovna Pertoltice naposledy otevřena v sobotu 17. prosince 2016. Poté ji můžete navštívit v sobotu 7. ledna 2017.

Branný závod
V sobotu 5. listopadu začínali mladí hasiči nový ročník celoroční Hry Plamen v Habarticích. Pětičlenné hlídky musely zvládnout 2-3 kilometry dlouhou běžeckou trasu a na šesti stanovištích bezchybně splnit všechny úkoly. Za Pertoltice soutěžily dvě hlídky mladších žáků a jedna hlídka starších žáků. Poprvé jsme na sebe oblékli nové dresy, pořízené z dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Chtěli jsme se v nich patřičně uvést. Mladší žáci si celou trať vedli velmi dobře, až na posledním stanovišti zdravovědy špatně obvázali loket a pravděpodobně díky tomu přišli o první místo. Skončili na nepopulární bramborové příčce, přesto je to velmi pěkný úspěch. Vždyť v jejich kategorii startovalo 17 družstev! Naši nejmenší (vesměs šestiletí) také překvapili. Obsadili 8. místo. Starší žáci z Pertoltic chybovali pouze na střelbě a jeden soutěžící nepřekonal vodorovné lano. I přesto, že měli málo trestných bodů, skončili až devátí. Výkony byly velmi vyrovnané.
O týden později 12. listopadu se v Heřmanicích běžel branný závod dorostu. Přijela sem družstva i jednotlivci z celého Liberecka. Z našich dorostenců se zúčastnila pouze dvě děvčata – v kategorii mladší dívky Růžena Valášková a v kategorii starší dívky Kateřina Fricová. Počasí bylo hodně chladné, ale trať byla suchá a dala se bez problémů zvládnout. Kačka závod dokončila pouze se dvěma trestnými body, které utržila na stanovišti zdravovědy. Zdržela se však na trati a proto obsadila až 7. místo. Růženka doběhla ve výborném čase, navíc jen s jedním trestným za střelbu. Lepší byla už jen závodnice z Frýdlantu. Díky druhému místu ji na jaře pravděpodobně čeká postup do krajského kola. Ani Kačka však ještě není bez šance.

Mladí hasiči v muzeum
V pátek 25. listopadu 2016 zavítali mladí hasiči v rámci své obvyklé páteční schůzky do obecního muzea v Pertolticích. Mohli si zde prohlédnout výstavku s tématem „Vánoce podle pana Lady“ a něco se dovědět o historii vánoc a strojení stromečku. Potom bylo na programu vyhlášení soutěže o nejhezčí fotografii s jedlou houbou. Obrázků bylo celkem pět, a protože byly všechny pěkné, zvítězily všechny. Zúčastnili se: Irenka a Verunka Polákovi, Eliška Čepelíková, Aleš Čepelík, Kája Čepelík a Jindra Kořínek. Na závěr si děti ještě ověřily znalosti o houbách v malém kvízu a pak už jen ochutnávaly připravené občerstvení. Poděkování patří paní Marii Srpové a Haně Polákové a samozřejmě také obecnímu úřadu Pertoltice za pěkně připravenou akci.

Štěpánská zábava
Dne 25. prosince 2016 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice tradiční Štěpánskou zábavu. K tanci a poslechu hraje pan Mazánek. Připravena bude tombola. Vstupné činní 50,- Kč. Jste srdečně zváni!

O předvánočního kapra
Závěrečnou soutěží v roce se pro mladé hasiče v posledních letech stal útok speciál. Soutěž nese název „O předvánočního kapra“ a výhrou je skutečný živý kapřík. O organizaci se dělí SDH Heřmanice a SDH Frýdlant. Klání se koná v příjemné zimní atmosféře frýdlantského náměstí. I když letos nás trochu zlobilo jemné mrholení. Nejprve změřila své síly desetičlenná družstva mladších žáků. To naše mělo o jednoho člena méně, přesto svou práci zvládlo velmi rychle. Žádný spoj se na zrádných kostičkách nerozpojil. Trochu jsme zaváhali při konečném odpojování proudnic a cestou k základně naše velitelka lovila proudnici po zemi, přesto jsme dosáhli krásného 2. místa. Také starší žáci byli rychlí. Nebýt rozpojeného spoje na hadici, asi i oni by sahali po vítězství. Takto to bylo opět to báječné 2. místo. Děti se totiž přiznaly, že kapříka moc nemusejí a ten slaďoučký za druhé místo jim bude lepší odměnou.

 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz