Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - branný závod 2004 - 10
Hasiči - branný závod 2004
zobrazení: 1644
známka: 0
 

Drbna

DRBNA ČERVENEC 2016

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Richtrová Jana 70 let, Řeháčková Milada 70 let, Novotný Vladimír 67 let, Hofman Bedřich 61 let, Baránková Ilja 59 let, Šantroch Vladimír 57 let, Viktor Podmanický 55 let, Tajbner Slavomír 52 let, Valášek Radek 46 let, Votrubcová Martina 43 let, Němcová Jitka 39 let, Šmákalová Jana 38 let, Šnobl Martin 28 let, Mlejnková Jana 26 let, Pešková Denisa 25 let, Rysiowská Renata 22 let, Bryknerová Alžběta 17 let, Krištofiak Marek 17 let, Prousková Pavla 16 let, Votrubec Dominik 16 let a Severýnová Denisa 10 let, Kodešová Valerie 7 let, Novotnyjová Barbara 6 let, Čepelík Karel 3 roky a Hyneček Novotnyj 2 roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,
Přeji Vám za celé vedení obce příjemné zážitky a spokojenost během prázdnin a dovolených. Začíná hlavní období roku, kdy se především žáci a studenti těší na dva měsíce bez školních povinností. Odpočinek, relaxace u vody, u moře či v lese jsou vyzkoušenými prostředky na zbavení se únavy, stresů z pracovních povinností. Příjemně strávený čas s rodinou, s přáteli pomůže zapomenout na denní starosti. Místo odpočinku mnohdy volíme mimo své bydliště proto, abychom navštívili a poznali zajímavé oblasti u nás i v zahraničí. Sluníčko, koupání a rozzářené tváře dětí patří neodmyslitelně k letním prázdninám. Přejeme Vám všem, abyste v čase dovolených načerpali sílu a pohodu do dalších měsíců letošního roku a klidný návrat z dovolené.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červen 2016
příprava podkladů pro zasedání OZ a výborů, problematika, školení zaměstnanců oú, sekání ploch, opravy kontejnerů na komunální odpad,jednání DR FVS,a.s., jednání DSO, příprava podkladů pro řešení pohledávek, prodloužení nájemních smluv na bytové jednotky, součinnost při tvorbě územně plánovací dokumentace, příprava jednání výborů a samotného zastupitelstva obce, příprava vyúčtování záloh na poskytnuté služby spojené s bydlením,

INFORMACE
POZVÁNKA NA AKCI

Jistě jste si všimli, že letos nebyl pořádán ,,Dětský den,,. Rozhodli jsme uspořádat i v tomto roce společenskou akci ,,Loučení s létem,,. Akce se bude konat poslední srpnový víkend. Dne 29.srpna 2015. Program bude bohatý. A to jak pro děti, tak jejich doprovod. Další doplňující informace k akci budou též, jako u výše uvedené akce, ještě včas zveřejněny na vývěsce, na webových stránkách naší obce.

INFO K ÚDRŽBĚ POZEMKU
V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena - upravena obecně závaznou vyhláškou. Ale obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.

ŠKOLNÍ KRONIKA – tentokráte naposled
Školní rok 1979 – 1980

Pravidelné vyučování podle rozvrhu hodin začalo dne 4.září 1979. Na škole opět nedochází k žádným personálním změnám. Organizace vyučování v jedné třídě se třemi postupnými ročníky. Po dohodě s odpovědnými zástupci odboru školství v Liberci a rodičů budou žáci 4. ročníku navštěvovat ZDŠ ve Frýdlantě v Č. , ul. Rudé armády. Na škole zůstává Josef Rančák a vyučuje celkem 18 žáků ( 10 děvčat a 8 chlapců). V prvním ročníku je zapsáno celkem 5 žáků. Jsou to: Eflerová Pavlína, Mlejnková Zdenka, Plesarová Marcela, Plesar Vlastimil, Strážovská Soňa. Ve druhém ročníku jsou 4 žáci a 3. postupový ročník má 9 žáků. V základní škole se nové pojetí výchovy a vyučování již úspěšně zavedlo na celém prvním stupni. Od příštího školního roku po úspěšném a důkladném ověření přechází nové pojetí pedagogické práce již na 2. stupeň základní školy, který začíná pátým ročníkem. Zároveň se zde posiluje pracovní a polytechnická výchova, modernizuje se výchovně vzdělávací proces s cílem sjednotit jeho obsah se životem, s výrobní a společenskou praxí. Ukončíme významné období 6.pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství a vstoupíme do 7. pětiletky. Tato skutečnost znamená také pro socialistickou školu náročné pracovní vypětí, neboť úspěšné budování vyspělé socialistické společnosti je podmíněno dalším rozvojem výchovy a vzdělávání. Zkušenosti naší doby zároveň potvrzují vzrůstající potřebu ideově politické, vzdělanostní a kvalifikační úrovně člověka jako aktivního činitele společenského vývoje.
Očkování dětí bylo pracovníky OÚNZ provedeno 12. až 15. listopadu 1979. Též byla provedena pravidelná lékařská prohlídka. Školní výlet se uskutečnil dne 11. listopadu 1980, společně se Základní školou v Habarticích. Navštívili jsme zámek Sychrov a ZOO v Liberci. Lanovou dráhou jsme vyjeli na horu Ještěd. Počasí nám moc nepřálo, ale přesto si děti přivezly mnoho nezapomenutelných zážitků. Výlet určitě splnil své poslání. Řidič autobusu byl všestranně ochotný. Patří mu uznání a poděkování.
Výbor SRPŠ byl zvolen v tomto složení: Romanec Josef ( předseda), Plesarová Jaroslava, Kašíková Jaroslava, Srp Vladimír, Severýnová Anna, Strážovská Věra, Plesar Vlastimil. Spolupráce se SRPŠ byla výborná. Po celý rok pracovali rodiče jako vedoucí zájmových kroužků.
Dále pro děti připravili oslavy MDD, se zábavným programem a pohoštěním. Již tradičně připravili a zajistili stanový pobyt na celý týden. Tentokrát byl tábor umístěn na louce za p. Horáčkovou v Horních Pertolticích. U státní hranice. Vedoucím stanové základny byl opět Srp Vladimír, který již řadu let velmi dobře s dětmi v mimoškolní činnosti pracuje. Plně se podílí na práci kroužku mladých požárníků, sportovního kroužku a kroužku recitačního. Pomáhá též při přípravě kulturních programů a vystoupení při příležitosti slavnostních schůzí.
Ve sběrové soutěži žáci zdejší školy odevzdali 731 kg odpadových surovin, v hodnotě 926,50 Kčs. Léčivých bylin nasbírali a sběrně v suchém stavu odevzdali _kg. V rozvoji iniciativy a aktivity škola vysázela 450 kusů stromů. Tím se významně podílí na plnění závazku soutěže ke zvelebení životního prostředí a výsadby zeleně v okrese Liberec.
U Stavokombinátu ve Frýdlantě v Č. Jsou již řadu let objednány opravy budovy naší školy. Žádané práce nebyly doposud vůbec provedeny. I když nám bylo písemně sděleno, že budou provedeny ve druhém čtvrtletí roku 1980. Opět zůstalo pouze u slibů. Ředitel školy a MNV v této nechutné záležitosti požádají o pomoc zástupce ONV v Liberci, aby se konečně velmi potřebné opravy školní budovy provedly.
Zemřel s. Ludvík Svoboda. Stalo se tak 20. září 1979. Dne 25. listopadu by se dožil 84 let. Soudruh Svoboda svůj plodný život zasvětil československému lidu, socialismu, míru i pokroku. Soudruh Ludvík Svoboda se významně zasloužil o osvobození Československa a vznik Československé lidové armády. Zastával funkci ministra obrany, předsednictva ústředního výboru a prezidenta ČSSR. V Ludvíku Svobodovi ztrácí naše republika velkou osobnost, neodmyslitelnou od její novodobé historie.
22. května 1980 byla provedena volba prezidenta. Opět byl zvolen soudruh Gustáv Husák.
Zameškaných hodin: 1224 omluvených neomluvených – 0.

Školní rok 1980 – 1981
Školní rok jsme zahájili dne 2.září 1980. Slavnostního zahájení se zúčastnili rodiče a SRPŠ. K personálním změnám nedošlo. Žáci třetího postupného ročníku navštěvovali ZDŠ ul. Bělíkova ve Frýdlantě v Č. Na škole zůstává Josef Rančák a vyučuje 21 žáků. Žáky jsem vychovával v duchu socialistického vlastenectví a proletářského internacionalismu. Na faktech jsem přibližoval dětem myšlenky o vedoucí úloze KSČ. Soustavně jsem sledoval a vyhodnocoval vědomosti žáků. Věnoval jsem zvýšenou pozornost zaostalejším a pomalejším žákům. Výbor SRPŠ měl 7 členů. Předsedou byl zvolen s.Josef Romanec.
Docházka rodičů na schůze se nedá dobře hodnotit. Taktéž na brigády docházeli stále stejní rodiče. Při kulturních a společenských akcích se zapojil celý výbor. Mezi zdařilé akce můžeme zařadit: dětský karneval, sportovní odpoledne k MDD, táborový pobyt dětí v přírodě, školní výlet do kraje Boženy Němcové a Aloise Jiráska. Všechny tyto akce financovalo SRPŠ a VO ČSPO. Požárníci velice dobře spolupracují se školou, již po několik let. Úspěšně vedou zájmový kroužek ,, Mladý požárník,,, ve kterém jsou zapojeni všichni žáci zdejší školy. V okresních soutěžích se umisťují na předních místech. Na veřejné oslavy a slavnostní schůze byly s žáky nacvičeny kulturní programy. Besedy s významnými funkcionáři měly vždy dobrou úroveň a splnily výchovný cíl. Žáci i vyučující se zúčastnili všech brigád pořádaných výborem NF a SRPŠ. Dne 23. října 1980 byla provedena školní inspekce. Tu provedl školní inspektor s. Ladislav Ulrych. Kalmetizaci provedla zdravotní sestra Urbánková ve Frýdlantě v Č. Vážné onemocnění se během školního orku neobjevilo. Ve sběrové soutěži žáci odevzdali 657 kg odpadových surovin.

Léčivých bylin pak 15 kilogramů. Školní budova zůstává bez změn. Stavokombinát opět nová okna nenamontoval. Tím budova nesplňuje požadavky, aby se v ní dále vyučovalo. Tolik rozhodla komise ze zástupců ONV, MNV a odboru výstavby ve Frýdlantě v Č. Zní to neuvěřitelně, ale je tomu tak. Škola se pro nedostatek žáků dne 31.8.1981 ruší. Žáci z Pertoltic budou dojíždět do ZDŠ Habartice a do Frýdlantu. Ředitel školy odchází učit do Frýdlantu na ZDŠ, ulice Rudé armády.Zapsal: Josef Rančák
A tímto, zápisy ve školní kronice ZDŠ Pertoltice, končí.

Fotem z mezinárodní hasičské soutěže v Habarticích

Fotem z vítání občánků dne 11.6.2016.

POZOR ZMĚNA NA HRANICÍCH
Polsko na měsíc obnoví hraniční kontroly, pamatujte na cestovní doklad!
V souvislosti s nadcházejícím vrcholným jednáním Severoatlantické aliance ve Varšavě, jakož i v souvislosti s konáním Světových dnů mládeže v Krakově obnoví Polská republika v období od 4. července do 2. srpna 2016 kontroly na vnitřních hranicích v rámci Schengenského prostoru, tedy i na hranicích s Českou republikou. Tedy i na hraničních přechodech v Kunraticích, Habarticích, Hrádku nad Nisou a Novém Městě pod Smrkem. Pamatujte proto při cestě do Polska na platné cestovní doklady.
Cílem tohoto opatření je zabránit v uvedeném období vstupu na území Polské republiky osobám, které mohou narušit veřejný pořádek nebo jinak ohrozit bezpečnost. Na území Polské republiky bude rovněž přechodně zakázáno nošení zbraní, a sice ve dnech 4. - 10. července 2016 na území Hlavního města Varšavy a ve dnech 20. července - 1. srpna 2016 na území Vojvodství Malopolského a Vojvodství Slezského.
Pamatujte proto na to, že musíte mít platný cestovní doklad. Pro cestu do Polska stačí i občanský průkaz. Občanský průkaz je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.
Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra.

ZPRÁVA Z BULOVKY
Poslední kontejner z černé skládky v Arnolticích byl právě odvezen. Po 12 letech je celý prostor zase čistý!

Kácení Máje
V sobotu 4. června jsme v osm hodin večer slavnostně pokáceli Májku. Pily se letos ujali Pepa Šíma a Ruda Polák. Prvně jmenovaný to měl již naposled, neb příště už nebude mezi svobodnými. Potom, co Májka spadla k zemi a byla odnesena k hasičské zbrojnici, se všichni diváci přesunuli na fotbalové hřiště. Při dobrém pití a něčem malém na zub se klábosilo, a co chvíli se někdo otočil k rožni, zda už nebudou ta kuřátka, co se tam točila. Pozdě večer se po kuřatech jen zaprášilo a kolem dvanácté hodiny noční už bylo hřiště liduprázdné.

Mezinárodní soutěž v Habarticích
Již tradičně jezdí v červnu naši hasiči na soutěž do sousedních Habartic. Letošní připadla na 11. června. Ve frýdlantském výběžku bylo spousta dalších akcí, takže účast byla tentokrát slabší. V kategorii ženy startovala tři družstva. Mezi nimi i to naše. Děvčata svůj požární útok zakončila v rekordním čase 30:10 sekund a skončila na 1. místě. Pro muže tu byla disciplína útok z cisterny. Startovalo v ní 5 družstev mužů a také ženy z Pertoltic. Ty odtlačily agregát na místo a začaly sestavovat přívodní a dopravní vedení velmi rychle. Savice však byly špatně sešroubované a voda šla k terčům pomalu. Výsledky byly těsné, a proto to stačilo jen na 5. místo. Přeskočili jsme jen naše muže. Těm se podařilo spojit savice neuvěřitelně rychle, vpředu však ještě nebyl zapojený rozdělovač a tak strojník musel s vodou čekat. Muži byli tedy šestí.

Okresní kolo Velké Hamry
Minulý rok na podzim vyhrály naše hasičky okrskovou soutěž a postoupily do okresního kola. To se konalo 18. června 2016 ve Velkých Hamrech. Bylo spojené s okresním kolem Jablonecka. Naše děvčata se pilně připravovala. Několikrát byla cvičit na překážkách v Krásném Lese a každý pátek před soutěží trénovala požární útok. Cílem bylo neudělat si ostudu a držet krok se zkušenými závodnicemi z ostatních družstev. Hned na začátku nás čekala nejobávanější disciplína sto metrů překážek. Každá závodnice musela přeskočit bariéru, přeběhnout kladinu a po spojení hadic proběhnout cílem. Do hodnocení se počítaly tři nejlepší časy členů družstva. Nejlepší ženy z Pertoltic byly Lucie Valášková (7. místo), Barbora Srpová (15. místo) a Markéta Valášková (18. místo). Potom následovala štafeta 4 x 100 metrů. Osmičlenné družstvo jsme rozdělili na polovic a vytvořili dvě štafety a tedy i dvě šance na úspěch. Obě splnily úkoly bezchybně. Ta rychlejší udělala čas jen o vteřinu horší než družstvo na druhém místě. V tuto chvíli jsme tedy měli celkové třetí místo za stovky i štafetu a znamenalo to, že ani poslední disciplína – požární útok - nemůže nic změnit na tom, že skončíme třetí, těsně pod postupovou příčkou. Přesto jsme moc chtěli předvést, jak rychle útok umíme. Hned na začátku jsme však poznali, jakou dnes máme smůlu. Renča Severýnová uklouzla na mokré dlažbě a k mašině doplachtila v ladném parakotoulu. I přes modřiny a odřeniny pokračovala dál ve své práci a děvčata brzy běžela, s vodou za patami, k terčům. Jakmile však voda vystříkla, mašina začala stávkovat a kvůli nepravidelnému chodu a malému tlaku se nám terče nastříkat nepodařilo. Přesto můžeme říct, že jsme se mezi „profíky“ neztratili! Z okrsku Višňová, který zastupujeme, tu byli ještě muži ze Vsi. Těm se podařilo obsadit druhé místo a postoupit do krajského kola.

Povodňová lopata
Soutěž o zlatou povodňovou lopatu dostala letošním rokem ještě přídomek „Memoriál Františka Melky st.“ na památku dlouholetého člena SDH Višňová. Osmý ročník soutěže byl odstartován v sobotu 25. června dopoledne. Pytlování a stavění povodňové hráze se zúčastnilo 10 družstev. Naše smíšené sypalo písek do pytlů jak o závod. I přes pět trestných sekund za špatně uvázaný pytel jsme se dostali na třetí místo hned za chlapy z Višňové a Vsi. V druhé části soutěže – tajné disciplíně - jsme si nemohli moc pohoršit. Časy se totiž sčítaly a my měli velký náskok. Připraveny byly tři úkoly. Na první jsme nasadili Lucku Valáškovou. Obětavě skočila do povodňové stěny naplněné vodou, přebrodila ji a po krátkém zaváhání se chopila džberovky a pumpovala.
Druhým úkolem bylo shodit PET lahve proudem ze džberovky a třetím dopravit jednoho člena na kolečku do cíle, ovšem zbývající dva z družstva kolečko museli držet každý jednou rukou. Vyhlášení výsledků nás trochu překvapilo. Vyšvihli jsme se až na druhé místo a domů si odvezli jako výhru malý sud Kozla. Doma jsme dlouho nevydrželi. Ještě týž den odpoledne jsme vyrazili se smíšeným družstvem na soutěž do Kunratic. Při útoku jsme však na savicích maličko zaváhali a i s pěkným časem 41:12 na nástřikové terče jsme skončili na posledním 6. místě. Dobrou náladu nám vrátila Lucka Valášková, která zde vyhrála Floriánkův překážkový běh pro jednotlivce.

Mladí hasiči v Dolní Řasnici
Prázdniny jsou za dveřmi a po posledním hasičáku čekala děti také poslední soutěž tohoto ročníku. Byla jí Soutěž o pohár obce Dolní Řasnice a konala se v neděli 26. června. Nejdříve změřilo své síly pět družstev přípravek. Naši předškoláci měli trému, vždyť pro některé to byla jejich první soutěž, i přesto se jim útok povedl a vybojovali 3. místo. Mladší žáci už měli kolem základny dost mokro, takže po výstřelu se nejeden ocitl na zemi.
Nevyhnulo se to ani našemu družstvu. S malým zdržením při nástřiku terčů to nakonec bylo také na 3. místo (z 8 družstev). Starší žáci z Pertoltic měli hadice roztažené velmi rychle, ale s vodou se jim rozpojilo béčko u stroje. Přestože vše opravili velmi rychle, museli se spokojit jen se 6. místem.
 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (31 hl.)
 
Nemám (17 hl.)
 
Nezajímám se (23 hl.)
 
Nevím (23 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 94
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz