Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Pertoltický kostel - 5
Pertoltický kostel
zobrazení: 135455
známka: 1.00
 

Drbna

DRBNA ČERVEN 2016

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


Tištěné informace pro obyvatele a návštěvníky obce Pertoltice.

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Brejcha Jan 72 let, Severýnová Anna 72 let, Mlynek Pavel 65 let, Jirsák Ladislav 64 let, Plesar Antonín 64 let, Pajkrt František 59 let, Hofman Vladislav 55 let, Plesar Jiří 50 let, Tesař Ladislav 49 let, Lacina Martin 45 let, Mertová Pavla 39 let, Bílek Jaromír 37 let, Kulmanová Dagmar 22 let, Voňková Hana 20 let, Horáčková Natalie 13 let, Valášková Růžena 13 let, Vokálková Adéla 10 let,Votrubcová Adéla 9 let , Sabinka Horáčková 8 let a Záhejská Eliška 2 roky..
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme. Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

POZVÁNKA NA AKCI
I v letošním roce se bude konat společenská akce ,,Loučení s létem,,. Bude se konat poslední srpnový víkend. Dne 27.srpna 2016. Doufáme, že se vám všem bude připravený program líbit. Bude opět bohatý na zážitky. A to jak pro děti, tak jejich doprovod. Další doplňující informace k akci budou včas zveřejněny na vývěsce, na webových stránkách naší obce i facebooku obce.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc květen 2016
 příprava podkladů pro zasedání OZ a výborů, montáž poměrových měřidel na spotřebu u bytových jednotek v č.p.193, školení zaměstnanců oú, sekání ploch, veřejné projednávání návrhu územně plánovací dokumentace obce, příprava rozvojového plánu vodovodů a kanalizací, jednání k plánovaným opravám majetku obce na příští období, jednání DSO Frýdlantsko, příprava podkladů pro jednání k nákupu materiálu pro SDH, rozpočtové změny - příprava, zajištění oprav veřejného osvětlení a dalších nutných oprav majetku obce, deratizace objektů ve vlastnictví obce, zajištění STK na vozidlo JSDH.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce
V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena - upravena obecně závaznou vyhláškou. Ale obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.
AKCE – žáků, které se konaly ve Frýdlantu
V neděli 8. května 2016, v den výročí konce druhé světové války, zakončili žáci extra třídy 8. E úspěšně svůj projekt – za přítomnosti velkého množství příznivců odhalili v ulici U Potoka památník věnovaný obětem bombardování Frýdlantu a informační tabuli, která události osudného dne přibližuje.
Akci, kterou mělo ukončit slavnostní položení kytice k památníku na uctění všech, kteří zemřeli v posledních minutách války, okořenilo nečekaně jedno překvapení: Mezi příznivci stáli manželé Koktovi s dcerou, nesoucí starou, zvláštní dřevěnou tabulku s nápisem „Hier ruhen in Gott Kamilla Weinert und ihre drei Kinder Christa, Lieselotie, Helmut“ (Zde odpočívají v Bohu Kamilla Weinert a její tři děti Christa, Lieselotie, Helmut). Paní Weinertová byla přítelkyní rodiny paní Koktové a její jméno je uvedeno ve Hřbitovní knize města Frýdlantu k osudnému okamžiku bombardování koňského řeznictví s údajem, že zemřela se třemi dětmi. Žáci extra třídy hledali na hřbitově hrob rodiny Weinert, ale nenašli – nemohli: hrobové místo bylo zrušeno již v dávných dobách ve prospěch válečných zajatců, přepohřbených do vstupní části hřbitova a cedulku, která připomínala osobu blízkou, zachránila právě paní Koktová, která ji při příležitosti ukončení projektu dětí přinesla ukázat. Moc děkujeme jí i všem, kteří přišli děti podpořit!

V měsíci květnu finišoval také druhý tým extra třídy – „Historický pochod za pokladem“. Ten proběhl 14. 5. 2016 a vycházel z frýdlantských pověstí. Už na podzim 2015 mladí badatelé pročetli dostupné pověsti, vybrali z nich ty nejzajímavější do chystané brožury Deset pověstí z Frýdlantska. Upravili je tak, aby byly srozumitelné i dnešnímu čtenáři a v době, kdy studenti Gymnázia Frýdlant k pověstem malovali doprovodné ilustrace, vymýšleli, jak pověsti zasadí do historického kontextu města Frýdlantu.
Odvážné turisty čekala trasa delší než 4 km, na ní 18 stanovišť s otázkami zvlášť pro kategorii „malé děti“ - do 8 let, „velké děti“ - 9 – 14 let a kategorii „dospělí“ - a na polovině těchto stanovišť byly v kostýmech děti představující některou z osobností v pověstech – např. Albrecht z Valdštejna, Kateřina z Redernu, vodník, drak i loupežníci. U těchto postav čekali na pochodující lehčí i náročnější úkoly, za jejichž splnění všichni – i dospělí! - získali razítko do své startovní karty. Velkým pomocníkem při plnění úkolů byla brožurka Deset pověstí z Frýdlantska. Na trasu pochodu, který začínal na tenisových kurtech pod zámkem a končil na druhé straně města u rozhledny, se vydalo 152 dětí a více než 40 dospělých. Všichni si chválili připravenost a propracovanost akce. ( převzato web Města Frýdlant )
HISTORIE – ze školní kroniky
Školní rok 1977 – 1978
Dnem 1. září začíná školní rok. A je to významná událost nejen pro žáky naší školy, ale též pro pedagogické pracovníky. Též pro celou rodinu matek a otců, protože rodiče prožívají tento den stejně intenzívně jako jejich děti. Prohlížíme-li tento školní rok dopředu, vidíme, že je to rok bohatý na významná politická jubilea. Ve všech vyučovacích předmětech jsme připomněli 60. výročí VŘSR, 55. výročí vzniku Svazu sovětských socialistických republik, 30. výročí vítězství československého pracujícího lidu v únoru roku 1948 a 30. výročí vzniku Lidových milicí, 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého a 30. výročí vyhlášení zákona o jednotné škole. Všechna tato výročí pomáhala při prohlubování výchovy našich dětí k proletářskému internacionalismu a socialistickému vlastenectví. V tomto roce probíhal další rozvoj československé výchovné vzdělávací soustavy. V minulém roce se vyučovalo podle nového pojetí, novými metodami a formami práce, podle nových učebních osnov a s novými učebnicemi. V letošním roce je do první třídy zapsáno 9 dětí. Jsou to: Černý Bohuslav, Efler Oldřich, Kašíková Lenka, Novotný Roman, Plesar Miroslav, Plesarová Vladimíra, Romanec Martin, Severýnová Anna a Srpová Marie. Opět ve škole nedochází k žádným změnám. Rančák Josef zůstává jako vyučující v jedné třídě, která má 16 žáků ( 6 chlapců a 10 děvčat). Výbor SRPŠ byl zvolen v tomto složení: Halounová Zdeňka, Plesarová Jaroslava, Severýnová Anna, Kašíková Jaroslava, Votočková Antonie. Předsedkyní byla zvolena Zdeňka Halounová. Spolupráce rodičů se neomezovala pouze na hmotné zajištění oslav MDD, ale rodiče znali režim školy, koncepci vzdělávání a byli seznámeni též s cílem a metodami výchovy, které škola realizuje ve vyučování. Oslavy MDD v tomto roce zajistili členové MJ SPO, kteří pro děti připravili závodní hry o ceny, soutěž v chytání ryb z vodní nádrže na udici a pouťové atrakce. Vše se konalo postupně na dopravním hřišti a na sportovním hřišti. Děti opět obdržely dárkové balíčky a pohoštění. Byly to nejzdařilejší oslavy MDD za poslední období. Finančním příspěvkem se podílely všechny společenské organizace Národní fronty. Žáci pracují v těchto zájmových kroužcích: kroužek dopravní výchovy – vedoucí Vladimír Srp, kroužek mladých požárníků – vedoucí Strážovský František, kroužek sportovní – vedoucí Trávníček Miroslav, kroužek ochránců přírody – vedoucí Stiborová Zdeňka.
V době školních prázdnin stanoval požární kroužek nepřetržitě po tři dny u lesa. Organizaci a ostatní potřebné zajišťovali: Srp Vladimír, Romanec Josef a Špáta Ladislav ml. Stanování se zúčastnilo 15 členů. Členové kroužku se zúčastnili několika soutěží v okolních vesnicích. Školní mládež má tedy v mimoškolní zájmové činnosti dostatek příležitostí. Žáci nacvičili kulturní program, se kterým vystupovali při všech oslavách, které proběhly. Dne 4. listopadu shlédli žáci v Liberci divadelní představení ,,Střevíce se zlatými přezkami,,. Dne 4. dubna 1978 byla provedena zdravotní prohlídka školní lékařkou. Dne 20. června 1978 byl uskutečněn školní výlet na Malou Skálu, rozhlednu Tábor u Lomnice nad Popelkou, na horu Kozákov a do Prachovských skal. Již tradičně pořádáme školní výlety společně s ZDŠ v Habarticích. Tato forma nám vyhovuje a je úsporná. Výlet se vydařil. Bylo krásné slunečné počasí a mnoho krásných zážitků z krásy socialistické vlasti. Dne 13.června 1978 provedli na škole příslušníci OSH Habartice besedu, o ochraně státních hranic a bezpečnosti na silnicích. Žáci byli opět zapojeni do sběrových akcí. V okrese se umístila škola na pátém místě a obdržela odměnu ve výši 200,-Kčs. Celkem bylo odevzdáno sběrných surovin za 2.470 Kčs. Léčivých bylin bylo nasbíráno celkem pět pytlů.
Bylo dokončeno dopravní hřiště, které plně slouží svému účelu. Jednou týdně se děti učí chování a základům dopravní výchovy. Byla dokončena stavební skupinou bytovka o šesti bytech 1. kategorie. Státní statek obsadil tyto byty svými pracovníky. Dále byla provedena generální oprava mateřské školy v obci. V letošním roce se nám konečně podařilo zajistit zasklení oken pro ZDŠ. Dne 6. prosince byla provedena školní inspekce - s. Marie Tomišková. V měsíci červnu provedl průzkum znalostí u žáků metodik soudruh Havlík. Byl spokojen. Jarní prázdniny trvají týden od 20. - 24. března 1978. Vladimír Remek a Alexej Gubarev odstartovali do vesmíru 2.března 1978 , na palubě Sojuzu 28. Čtyři dny jsme žili slavnostní událostí: od chvíle, kdy v úterý 30. května 1978, v 10,48 hodin přistál na ruzyňském letišti iljušin s Leonidem Iljičem Brežněvem.
Průměrná známka žáků – 1,5. Zameškané hodiny 807 omluvených neomluvených – 0.

Školní rok 1978 – 1979
Pravidelné vyučování začalo v tomto roce 4.září. Na škole nedochází k žádným změnám. Organizace vyučování je soustředěna do jedné třídy. Čtvrtý postupový ročník dojíždí do ZDŠ ve Frýdlantě, ul. Rudé armády. Jako vyučující zůstává soudruh Josef Rančák – již 22. rokem. Vyučuje se 16 žáků. V prvním ročníku jsou zapsáni 4 žáci. Jsou to: Hana Marková, Radek Novotný, Ivana Romancová a Jan Šula. Výbor SRPŠ byl zvolen v tomto složení: předseda Romanec Josef, Plesarová Jaroslava, Kašíková Jaroslava, Halounová Zdeňka, Severýnová Anna, Votočková Antonie a Srp Vladimír. Spolupráce SRPŠ se školou byla výborná. Rodiče pro děti připravili již tradičně v únorových dnech maškarní karneval, oslavy MDD a týdenní putovní tábor v České ráji u Sobotky. Vedoucím byl pan Srp Vladimír. Celkem na škole pracovaly čtyři zájmové kroužky. Během celého volebního období výbor SRPŠ úzce spolupracoval s MNV. Plně se podílel na plnění volebních úkolů. V obci se buduje nový vodovod, provádí se výstavba nových klubových místností v zadní části budovy kulturního domu. Místní hospodářství státního statku postavilo novou ocelokolnu pro uskladnění slámy, vybudovalo novou závodní jídelnu, ve které se stravuje 60 zaměstnanců. Ve výrobě zemědělských produktů v letošním roce statek dosáhl vynikajících výsledků v rostlinné i živočišné výrobě. V rámci všech hospodářství se naše hospodářství umístilo na prvním místě.
Nový školní rok probíhal v duchu zvýšeného úsilí za splnění úkolů a závazků na počest 35. výročí SNP a 30. výročí Pionýrské organizace. V roce 1976 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci, která prohlašuje rok 1979 za Mezinárodní rok dítěte. K těmto významným událostem byl také podřízen systém výuky a komunistické výchovy mládeže. Děti jsou v popředí zájmu celé společnosti. A zcela právem U většiny žáků se daří dosahovat velmi dobrých výsledků. Tím je záruka, že bude v budoucnosti dosahováno výborných výsledků, že budou dobrými hospodáři této země. Dne 14. listopadu byla provedena zdravotní prohlídka žáků. Mimořádné zimní prázdniny byly v době od 8.1. do 26.1.1979. Tím také odpadly jarní prázdniny. S kulturním programem vystoupili žáci na sále kulturního domu u příležitosti MDŽ, výročí PO SSM a MDD.
Žáci a vyučující odpracovali na zvelebení životního prostředí celkem 118 hodin – bezplatných brigádnických hodin. Ředitel školy posekal a usušil na nepřístupných zemědělských pozemcích 80 centů sena, které odevzdal místnímu statku. Ve sběrové soutěži žáci celkem odevzdali 64 kg odpadových surovin v hodnotě 337,-Kčs. Léčivých bylin se nasbíralo 20,30 kg. Pravidelně se prováděly výstavky kresebných i ostatních prací žáků. Těší se velké popularitě. Ke kroužkům přibyl kroužek recitační, který vede s. Josef Rančák. U Stavokombinátu ve Frýdlantě jsou zadány opravy budovy školy – výměna oken, osvětlovacích těles, vnitřní i venkovní malování. Uvedené práce nám léta vedoucí pracovníci slibují vyhotovit, ale kdy budou hotovy, nikdo neví.
Zameškaných hodin -184 ( omluvených)

Na Frýdlantsku hrozí reálně kůrovcová kalamita. Týká se i smrků v zahradách!
Vážení občané, z důvodu loňského extrémního teplého a suchého počasí hrozí kůrovcová kalamita, hlavně na smrku ztepilém. Kůrovci jsou škůdci, jejichž vývoj probíhá pod kůrou stromů a svým působením velmi často zahubí nejenom strom, ale celé lesní porosty. Napadají nejenom smrky v lesích, ale i smrky rostoucí mimo les, v zahradách, parcích, ve volné krajině.

Jak poznám, že strom je napadený kůrovcem?
V první fázi kůrovec vyhlodá dírku v kůře stromu a naklade vajíčka, napadení se pozná podle dírek v kůře stromu a hromádek hnědých „drtinek“ (drobných pilin tvořených kůrou), u ležících stromů je najdeme na kůře v hromádkách, u stojících stromů jsou často dírky ve výšce a drtinky jsou u paty stojícího stromu. Na kůře se nacházejí zásmolky, jak se strom snaží s pomocí pryskyřice ubránit napadení škůdci.
Foto: Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Jiří Smejkal

Po vyříznutí „okýnka“ do kůry stromu můžeme pozorovat larvy kůrovců jako na obrázku vlevo nahoře.
Později nastávají mnohem zřetelnější změny, strom hyne, jehličí žloutne a opadává, opadávají i celé kusy kůry. V této fázi už kůrovec vylétl a napadl okolní stromy.

Informace pro majitele smrků v zahradách:
Kdo mi poradí, jestli je strom opravdu napaden?

Pokud si nejste jisti, kontaktujte Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní správa lesa, Ing. Hana Kučerová, 482 464 026, budova B Městského úřadu, kancelář 23, hana.kucerova@mu-frydlant.cz.
Popřípadě kontaktujte kohokoliv z kolegů lesníků, jistě vám rádi poradí, je to i v jejich zájmu. Kůrovci namnožení na vaší zahradě znovu napadnou stromy v lese, který mají ve své péči.
Jak se můžu bránit?
Bohužel pro váš smrk už není záchrana. Teď je tím nejdůležitějším včasné pokácení napadených stromů a asanace - likvidace škůdce. Kůrovce vyvíjející se pod kůrou můžeme odkorněním na plachtu a spálením nebo odkorněním frézovacím adaptérem na motorovou pilu zahubit. Dále můžete provést chemickou asanaci postřikem vhodným insekticidním přípravkem.
Musím to vůbec dělat?!
Ze zákona o lesích si každý musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, tedy pokud se objeví kalamitní škůdce, jako jsou kůrovci na stromech rostoucích mimo les, je vaší povinností včas a účinně zasáhnout.
Pokud objevíte znaky napadení na stromech jiných vlastníků a na vaše upozornění nereaguje, oznamte toto orgánu státní správy lesů.
Jak je to s povolením ke kácení jehličnanů mimo les (v zahradách) ?
V případě napadení kalamitním škůdcem, jako jsou lýkožrout smrkový a lesklý, obecně zvaní kůrovci, je třeba strom pokácet i ve vegetačním období a do 15 dnů oznámit Městskému úřadu Frýdlant, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, státní správa ochrany přírody. Samozřejmě zajistěte důkazy o napadení stromu kůrovcem například fotodokumentací.

INFO - Kominictví KRYŠTOF
Vážení,
s politováním vás musíme informovat o zjištění a potvrzení skutečnosti, že náš již bývalý zaměstnanec p. Hubel během pracovního poměru v naší kominické firmě různými způsoby okrádal zákazníky (účtování vyšší částky a nevystavení paragonu, účtování komínových průduchů, které na objektu nejsou, vystavení kontrolní zprávy o dva až tři měsíce dříve než ta loňská pozbyla platnosti …) neplnil pracovní povinnosti v plném rozsahu (nevylezl na komín s odůvodněním, že je vysoko, nevybíral saze, přijel k zákazníkovi s již vyplněnou zprávou aniž by objekt navštívil …)
Jelikož se tyto stížnosti začali množit provedli jsme s p. Němčikem několik namátkových kontrol a vše se bohužel potvrdilo a navíc máme informaci, že se v této činnosti pokračuje i nadále /již pod hlavičkou jiného zaměstnavatele/. Toto hrubé porušení pracovních povinností p. Hubla a jeho stálého doprovodu manželky, která se mimochodem zákazníkům představovala jako majitelka firmy dosti poškodilo nejen kominictví KRYŠTOF jako celek, ale mohlo by zpochybnit i vaši záruku spolehlivosti, jelikož naši nabídku zveřejňujete. Bohužel získané kontakty občanů v současné době zneužívají ve prospěch firmy kominictví JIZERKA, které je zaměstnalo a dále naše stávající zákazníky vědomě poškozují.
Stálé zákazníky, na které máme uložené kontakty postupně informujeme. Pokud je však ve vašich silách a možnostech emailovou či sms formou eventuelně na veřejných zasedáních o této skutečnosti občany informovat můžete tak významně pomoct a předejít dalšímu poškozování vašich občanů. Předem děkujeme za vstřícnost a zachování přízně a velmi se omlouváme těm co se poškození nevyhnuli, postupně dáváme vše do pořádku. Náklady spojené s informováním občanů samozřejmě uhradíme jakmile od vás obdržíme údaje k platbě
S pozdravem Marcela Macháčková a Martin Nemčik - kominictví KRYŠTOF

Ve třetím týdnu tohoto měsíce ( květen 2016), došlo k nárůstu počtu projíždějících aut. Zejména tedy kamionů. Snad se tak stalo jen vlivem rekonstrukce dopravních staveb na území Polské republiky. Může však jít o stav trvalý. Každopádně dbejte zvýšené opatrnosti. Vážení rodiče, své děti řádně poučte, upozorněte je na zvýšené riziko!!
Zde uvádíme text vyjádření, které obdržela Obec Habartice:
KŘ PČR LbK - vyjádření a zdůvodnění kamionové dopravy v obci Habartice.
Dobrý den pane starosto,
na základě Vašeho dotazu k nárůstu nákladní dopravy na silnici I. třídy č. 13 v obci Habartice aj. Vám sděluji, že z důvodu rekonstrukce viaduktu a mostního objektu na silnici č. 354 v blízkosti obce Sieniawka v PR došlo k omezení vjezdu silniční dopravy. Z tohoto důvodu řidiči nákladních vozidel využívají hraniční přechod v Habarticích. Omezení bude trvat do listopadu 2016. Informace byly zjištěny z místně příslušného úřadu PR.
S pozdravem kpt. Mgr. Vladimír Stránský

Otevírací doba knihovny
Místní knihovna Pertoltice informuje čtenáře, že v měsíci červnu bude otevřeno v tyto dny:
Sobota 4.6.2016
Víkend 11.-12.6.2016 zavřeno
Neděle 19.6.2016
Víkend 25.-26.6.2016 zavřeno
Hodina, kdy je otevřeno, zůstává od 8:00 do 12:30.

Mladí hasiči měli v květnu plné ruce práce
Druhé čtvrtletí v roce je pro mladé hasiče nejdobrodružnější. Téměř každý víkend je čeká nějaká soutěž. Letos jsme tento maraton začali klasicky v Krásném Lese dne 16. dubna na tamním víceboji. Zástupce jsme měli ve všech kategoriích. Nejlépe si vedli mladší žáci, kteří i přes pár chybiček dokázali obsadit 4. místo z patnácti družstev. Starší žáci si také vedli dobře a i oni skončili v první polovině výsledkové listiny – na 7. místě. Premiéru zde měli naši nejmenší, takzvaná přípravka – tedy děti do šesti let. Vyhráli perníkovou medaili za krásné šesté místo. Mezi dorostenci běhal Jan Konkus, který skončil na 8. místě a za dorostenky to byla Růžena Valášková – 5. místo, Kateřina Fricová – 4. místo a Nikola Novotnyjová 3. místo.
Dne 7. května čekala starší žáky okresní soutěž v disciplínách CTIF. Což jsou technické disciplíny útok CTIF a štafeta CTIF. Výsledek z tohoto klání se započítává do celoročního hodnocení. Podařilo se nám dosáhnout na 15. příčku v okrese.
V sobotu 14. května bojovali mladí hasiči o vítězství hned ve dvou soutěžích najednou. O týden později měli jet frýdlantští žáci do školy v přírodě a tak se jarní kolo Hry plamen muselo sloučit se Štítem města Frýdlantu. Na stadionu ve Frýdlantě se běhala štafeta 4x60 metrů a pak se přejíždělo na cvičiště pod zámek na štafetu dvojic a požární útoky. První pokusy se počítaly do „Štítu“ a druhé do „Plamene“. Našim mladším žákům se štafety celkem povedly. Při útocích však měli smůlu. Poprvé nestihly proudařky doběhnout, než hadice zalila voda a dlouho stříkaly na terče. Druhý útok dokončili v nejlepším čase 41:04 sekund, ale byli diskvalifikováni za to, že jim koš spadl do kádě. Znamenalo to tedy 6. místo jak ve Štítu, tak i v Plamenu. V jejich kategorii startovalo 13 družstev. Starší žáci si také nevedli špatně. Útoky byly rychlé, časy 36 a 37 sekund však byly o desetinky horší, než většina ostatních. Ve Štítu obsadili 6. místo a v Plamenu 7. místo. Byl to únavný celodenní maraton. Vždyť jsme přijeli domů až v 18:30 hodin.
Jarní soutěže dětí zakončuje dorost. Okresní kolo se letos konalo v Jablonci nad Nisou a ze tří našich dorostenců, kteří startovali na podzim, se ho nakonec zúčastnila jen Kateřina Fricová. Hned na začátku jsme se dozvěděli, že je tu málo soutěžících a všechna děvčata postupují do krajského kola. Tak jsme to brali spíš tréninkově. Kačka v obou disciplínách – jak v běhu na 100 metrů překážek, tak v dvojboji - obsadila 3. místo a tak celkový výsledek nemohl být jiný než 3. příčka. Budeme jí držet pěsti na krajském kole v Zákupech 12. června.

Jednotka zasahovala
Naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů Pertoltice má v letošním roce za sebou již třetí zásah. Po novoročním požáru louky v Poustce je operační středisko v Liberci povolalo k velkému požáru usedlosti v Heřmanicích. Bylo to v noci z 22. na 23. dubna. Z důvodu náročnosti a velikosti požáru, byl vyhlášen II. stupeň požární poplachu. Hašení se krom té naší zúčastnily jednotky z Heřmanic, Frýdlantu, Višňové, Raspenavy, Krásné Studánky a profesionální jednotky z Raspenavy a Liberce. Kůlna byla při příjezdu jednotek již celá v plamenech. Obytnou část a garáž se podařilo zachránit. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Naše jednotka zde měla za úkol dodávat vodu na požářiště z potoka u Kodešovy skály. Nataženo bylo hadicové vedení o délce 160 metrů. Potřetí se rozezněla siréna ráno 23. května. V Pertolticích na silnici od hospody na Předlánce došlo k úniku ropných látek z traktoru, který sekal příkop. Naši hasiči zvládli situaci ještě před příjezdem profíků. Olej zasypali sorbentem.

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice a vedoucí mladých hasičů děkují paní Marii Srpové, Haně Polákové a obecnímu úřadu Pertoltice za připravenou přednášku k velikonočním vajíčkům. Potom, co se děti dozvěděly, z čeho všeho se dají velikonoční kraslice vyrobit a poslechly si pár doplňujících informací k minulé přednášce o sběru žabek u Panenského rybníka, si mohly z vajíček a dalších potravin vyrobit své vlastní dílko. A co si vyrobily, si poté také snědly.

Ženy vyhrály, co se dalo
V sobotu 28. května odjela dospělácká družstva hasičů na jejich první letošní soutěž. Konala se v sousedních Předláncích. Šlo o útok se starou „osmičkou“. Nejprve však své dovednosti ukázala družstva přípravek. I naše nejmenší děti se měly zúčastnit, ale ráno lilo jako z konve, tak se děti odvolaly. První startovaly ženy. Ty naše šly na řadu čtvrté. Trému zahnal frťan něčeho ostřejšího a ruce pak byly klidné a rychlé. Sálo se z řeky a cesta k hladině byla opravdu strmá, přesto se naše košařka Máňa hnala dolů neohroženě. Barely jsme shodili v čase 65,69 sekund a nakonec to byl úplně nejlepší čas dne – i v kategorii mužů. Vyhráli jsme pohár za první místo. Naši muži byli o tři vteřiny horší a obsadili druhé místo mezi muži. Je vidět, že jsou stále ve formě, vždyť to byl jejich první letošní útok. Opět cvičili jen teoreticky a navíc jeden z nich naskočil do soutěže hned po noční směně. Po dokončení všech útoků nás čekala ještě tajná disciplína. Ani tady jsme nezůstali na chvostě. Děvčata proběhla všech pět úseků s různými úkoly v nejlepším čase mezi ženami. Výsledky se však potom sečetly s výsledky družstev mužů, takže byly až druhé. Naši muži obsadili třetí místo. Nutno ještě podotknout, že 50% z našeho družstva mužů byly ženy.


 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (30 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 159
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz