Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Pertoltický kostel - 7
Pertoltický kostel
zobrazení: 1968
známka: 0
 

Drbna

DRBNA BŘEZEN 2016.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


Tištěné informace pro obyvatele a návštěvníky obce Pertoltice.

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Božena Nosková 70 let, Růžena Valášková 65 let, Božena Tretiníková 56 let, Kavúr Jiří 51 let, Markéta Valášková 46 let, Martin Romanec 45 let, Ivana Menclová 44 let, Marcela Novotnyjová 38 let, Petr Haloun 34let, Pavel Šantroch 33 let, Vít Bošina 21 let, Michael Voňka 18 let, Kevin Bubeníček 16 let, Ondřej Prousek 11 let a Sabina Soukupová 10 let , Anna Navrátilová 4 roky a Vlastislav Hanek 2 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané, milí sousedé, drazí přátelé,

astronomické jaro začíná jarní rovnodenností. Jak sám název napovídá, jde o dobu, kdy je den stejně dlouhý jako noc. Jak bude čas dále plynout dočkáme se postupně znatelných důkazů toho, že v jarním období se den prodlužuje na úkor noci. Ráno, když budeme vstávat do zaměstnání a děti do své školy, obloha nad námi už bude jasnější a teploty za oknem budou stále vyšší a vyšší. Večer si už nebudeme v 18 hodin stěžovat, že je tma. Slunce se v tuto dobu, tedy až do 21.6., vrací nad severní polokouli. Jaro je vlastně určeno měsíci březen, duben a květen. Podle meteorologie jsou právě tyto tři měsíce definicí jara. V souvislosti s astronomickým jarem bychom to museli poopravit a mluvit o období od zhruba 20.3. do 21. června. Ještě počátkem minulého století se začínala jarní rovnodennost výhradně na den 21.3. Datum 20.3. se poprvé objevilo v roce 1920 a od té doby stále výrazněji zaujímalo místo v první jarní rovnodennosti. Dnes bychom poměr mezi 20. a 21. březnem matematicky vyjádřili, že je to tak půl na půl. Rok 2048 bude mimo jiné významný tím, že bude první jarní den připadat poprvé už na 19.3. a do konce století se dočkáme stejně pravděpodobného výskytu prvního jarního dne na 19. nebo 20.3. A to vše jenom díky přestupným rokům.
Zajímavosti,či pověry, vztažené k období nástupu jara? Tak například se traduje pověra, že pouze tento den je možné vejce postavit na špičku. Kdo z vás to nezkusil, bude si muset holt rok počkat. Prnímu jarnímu dni je od pradávna přisuzována zvlášní čarovná moc. Křesťané od něj například odvozují datum Velikonoc. Tyto svátky připadají na první neděli po prvním jarním úplňku.
Jarní rovnodennost není výmyslem moderní doby, slavili ji už například Keltové, Germáni, Řekové i Římané. Jaro jako jedno ze čtyř ročních období se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity rostlin a zvýšenou aktivitou živočichů, tedy včetně člověka. K vašim činnostem, které budete na svých nemovitostech, zahrádkách a podobně provádět, přeji mnoho sil a chuti.
Viktor Podmanický starosta obce

Valná hromada hasičského okrsku.
Dne 20.2.2016 se konala v Pertolticích Valná hromada hasičského okrsku Višňová. Za naši obec se jednání účastnili delegovaní členové hasičského sboru. Přítomen jsem byl též já, jako starosta naší obce. Na jednání byly předloženy zejména zprávy jednotlivých hasičských sborů, sdružených v okrsku. Dále byly nastíněny problémy, které činnost dobrovolných hasičů neustále provází a předložen plán akcí na další období. Zprávy o činnostech našeho sboru, které přednesla p. Olga Čepelíková DiS ( v jedné osobě starostka a velitelka hasičů), byly opět ze všech přednesených zpráv nejobsáhlejší, plné odkazů na bohatou činnost našich hasičů a mládeže kolem našeho sboru. Přehledně byly zmíněny též vlastní ostré zásahy, různá školení, práce kolem techniky a budov, a výčet všech společenských akcí). Vyjmenovány byly podrobně akce, kterými sbor podporoval, či dokonce sám tvořil sbor společenský život naší obce. Vedením okrsku, i samotnými hasiči byla kvitována pomoc, kterou poskytují vedení obcí jednotlivým sborům. Přítomní představitelé obcí, byli osloveni se žádostí o zachování této podpory. I proto, že sbory jsou často ,,tahouny,, všeho dění v našich obcích. Za přítomné zástupce obcí promluvil ke shromáždění pan Tomáš Cýrus – starosta obce Višňová, který ve svém proslovu zejména poděkoval za odvedenou práci a popřál mnoho zdaru v další činnosti. Děkuji za pozvání na valnou hromadu. Sboru slibuji, že se vedení obce zachová podporu našeho sboru a jeho navazujících aktivit. A to minimálně ve stávajícím rozměru.
Viktor Podmanický starosta obce

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Mohu prý nově zaplatit daň z nemovitostí i další daně bezplatnou daňovou složenkou, ví se něco víc?

Od 1. března t. r. budou moci občané (fyzické osoby), kteří preferují hotovostní placení, zaplatit daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí (popřípadě daň z převodu nemovitostí) a daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, bezplatnou daňovou složenkou. Ta bude od 1. 3. 2016 k dispozici na všech pobočkách České pošty, s.p. Tím se zhruba 1 milionu poplatníků, kteří každoročně platí uvedené druhy daní na pokladnách FÚ, rozšíří dostupnost této služby. Zavedení daňové složenky GFŘ avizovalo již v loňském roce při jednáních o zachování územních pracovišť finančních úřadů, kdy Svaz požadoval přijetí opatření, která neomezí dostupnost služeb v území.

2.) Jak pokračuje jednání kolem pískovny? Asi narážíte na uskutečněné veřejné projednávání a místní šetření, které proběhlo pod vedením obvodního báňského úřadu, dne 3.3.2016 v hasičské zbrojnici v Dolních Pertolticích. Bylo zahájeno správní řízení o stanovení dobývacího prostoru, což je první krok k povolení vlastní těžby. Odhaduje se délka tohoto řízení na jeden necelý kalendářní rok. O stavu řízení budete, stejně jako vždy, informováni na úřední desce obecního úřadu nebo přímo jednotlivými zastupiteli, či členy výborů zastupitelstva.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ - za měsíc únor 2016
- zpracování výstupů ze zasedání zastupitelstva a výborů, - řešení pohledávek, výkon přenesené působnosti, - žádosti o povolení kácení stromů, zajištění auditu hospodaření obce, řešení stížností a podnětů našich spoluobčanů , účast na Valné hromadě hasičského okrsku, schůze DSO a DR FVS,a.s., ukončování pracovních poměrů VPP a následné zpracování žádosti na nové pracovníky, zajištění oprav majetku obce – komínová tělesa bytová jednotka a hasičská zbrojnice, výměna kotle v bytové jednotce čp.231, příprava instalace odpočtových měřidel v bytovém domě čp.193, příprava aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací obce Pertoltice, školení k dotačním výzvám Libereckého krajského úřadu, oprava veřejného osvětlení – dle požadavků občanů....

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
MÍSTNÍ POPLATKY
Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, že dnem 15.4.2016, uplyne doba první splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst.1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku.
Poplatek za držení psů má splatnost do 31.3.2016!


Pozvánka na oslavu svátku žen
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Obecním úřadem Pertoltice, Vás zvou na již tradiční oslavu MDŽ, která bude ve středu 9. března 2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Připraven je krátký kulturní program mladých hasičů a občerstvení. Těšíme se na Vaši účast.

ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
Školní rok 1969 – 1970

Školní rok zahájen 1.září. Dochází k nedostatkům v dislokaci učitelského sboru. Dosavadní učitelka Gutta Smetanová byla k 19.1969 přeložena na ZDŠ v Arnolticích. Ředitelství zdejší školy o tomto neobdrželo žádnou zprávu, ale také žádnou náhradu pro vyučování druhého ročníku. Vyučuje se tedy pouze v jedné třídě, do které je zapsáno 26 žáků. Z toho 16 chlapců a 13 dívek. Do prvního ročníku byli přijati: Dědečková Růžena, Kupčák Vladimír a Jirsák Jaroslav. Vyučování v jedné třídě trvá až do 8.prosince 1969. Vyučuje ředitel školy Josef Rančák. Od 8.12.1969 je na školu ustanovena Marie Hegrová, narozena 25.května 1948, bytem Pertoltice č.p.102. Je to bývalá žákyně zdejší školy. Pracovala jako vychovatelka na PŠ v Mostě, poté jako vychovatelka ŠD v Habarticích. Později nastupuje mateřskou dovolenou. Po jejím skončení nastupuje na naši školu jako učitelka. Byl zvolen nový výbor SRPŠ v tomto složení: Keller Alexandr – předseda, Dědeček Jiří, Hejlová Jarmila,Čelko Viktor, Neufusová Blažena – jako členové výboru. SRPŠ pořádalo pro rodiče dne 21.února 1970 společenský ples. Za získané finanční prostředky připravilo k oslavám MDD dárečky a pohoštění pro všechny děti v obci. Akce proběhla na sportovním hřišti. Tuto akci zajišťovala po stránce organizační rodičovská veřejnost. Dne 20.června 1970 uspořádalo SRPŠ společný výlet rodičů a žáků do ZOO ve Dvoře Králové. Výlet se vydařil. Bylo pěkné počasí, organizace také. Při zpáteční cestě jsme zastavili na ,,jarmarku,, v Železném Brodě. Za jízdné na výlet zaplaceno Oblastnímu obslužnému podniku ve Frýdlantě v Čechách – 1.268 Kčs. Za dárky a občerstvení na MDD bylo zaplaceno celkem 1.357,40Kčs. V letošním roce ZV ROH Semenářský státní statek v Bulovce přispěl na MDD finanční částkou v hodnotě 600,-Kčs. Rodiče škole pomáhali při vedení zájmové činnosti, při drobných opravách, zúčastňovali se brigád na zvelebení obce a sušili pro státní statek seno. Do čela OV KSČ byl zvolen vedoucím tajemníkem JUDr. R. Šec. Na místa pravičáků přicházejí marxismu- leninismu věrní členové strany. Bylo vzpomenuto 100. výročí narozenin V.I.Lenina. Od tohoto výročí je opět nad hlavičkou Vpředu heslo: ,,Proletáři všech zemí, spojte se!,, Zmizelo odtud po 21.srpnu 1968. Opět se slaví 1.máj v duchu proletářského internacionalismu. Přijeli na něj i soudruzi z SSSR a z NDR. Na zahájení LVT přijel do Liberce i soudruh Husák a soudruh Štrougal. Byl odhalen památník dělnického hnutí na Pláních, při 53. výročí VŘSR byla v muzeu v Liberci uspořádána výstava o družebním okrese Kovrov. V červnu se koná v Praze IV. Československá celostátní spartakiáda. Byla velmi hezká a masové vystoupení obdivoval celý svět. V letošním školním roku odchází u funkce vedoucího tajemníka školské komise s. Jan Hottmar, promovaný pedagog.
Konsolidační proces probíhá na zdejší škole normálně, neboť vývoj a dostatek dokumentů přesvědčivě dokazuje význam a smysl internacionální, politické a vojenské pomoci spřátelených socialistických států. Tato skutečnost byla a je učitelskému sboru jasná. Práce na škole probíhá v duchu zásad komunistických, v duchu pevného přátelství se Sovětským svazem a socialistickými státy a zejména socialistického vlastenectví. Jsme přesvědčeni o správnosti politiky KSČ. Proto také plníme povinnosti učitele socialistické školy na svém pracovišti a ve veřejné činnosti v obci. Neustále získáváme rodičovskou veřejnost k politickému a jednotnému výchovnému působení-. Rodičovská veřejnost plně vyučující podporovala v namáhavé a zodpovědné práci, zejména v krizovém období v roce 1968. Rodiče souhlasí a podporují budování dobrých vztahů k socialistickému zřízení, k naší KSČ a přátelství se Sovětským svazem.
Mimoškolní a zájmová činnost je zaměřena na veřejně prospěšnou činnost. Na škole působí fotografický kroužek, kroužek mladých požárníků a sportovní kroužek, který je nejaktivnější a dosáhl značných úspěchů a obliby veřejnosti.
Žáci vystoupili s kulturním programem na oslavách MDŽ v místním kulturním domě. Program se matkám líbil. Žáci dostali za vystoupení od matek mnoho dobrot. Dne 25.září 1969 byla školním lékařem provedena lékařská prohlídka dětí. Dne 5.března 1970 bylo provedeno očkování dětí. Dne 12.května 1970 bylo na zubním středisku OÚNZ v Předláncích provedeno ošetření chrupu. Dne 10.3.1970 byla provedena na škole inspekce – oši. Zimní prázdniny byly z důvodu nedostatku paliva prodlouženy o 14 dní. V letošním roce ukončila školní docházku Anežka Procházková. Půjde pracovat na místní hospodářství státního statku.
Zapsal: Josef Rančák

Školní rok 1970 - 1971
Nový školní rok byl zahájen 1.září 1970. V učitelském sboru nedochází k žádným změnám. Na škole zůstává Josef Rančák a Marie Hegrová jako učitelka. Do první třídy byli zapsáni 4 žáci: Neufus František, Nosek Miroslav, Pánisová Eva a Šandorová Danuše. Jirsák Jaroslav ročník opakuje.
Výbor SRPŠ byl zvolen v tomto složení:Keller Alexandr, Dědeček Jiří, Hejlová Jarmila, Neufusová Blažena, Čelko Viktor. Předsedou byl zvolen pan Alexandr Keller. Rodičovské sdružení uspořádalo dne 6.března 1971 společenský ples rodičů a přátel školy. Za získané peníze uskutečnilo školní výlet dětí a rodičů do Babiččina údolí, Nového Města nad Metují a okolí. Výlet se konal dne 19.června 1971 autobusem Semenářského státního statku Bulovka, který řídil pan Jiří Votrubec z Pertoltic. Výlet se opět vydařil a všem účastníkům se líbil. Dále SRPŠ připravilo atrakce na oslavy MDD. Opět každé dítě obdrželo dárkový balíček a pohoštění. Oslavy MDD se uskutečnily na hřišti, za účasti široké veřejnosti z místa i okolí. Náklady na výlet činily 1.502,-Kč, výlohy na MDD činily 796,90Kčs. SRPŠ pomáhalo škole při údržbě školy, vedením zájmových kroužků dětí v mimoškolní výchově.
K 1.září 1970 byl soudruh Jan Bíla jmenován vedoucím ŠS ONV v Liberci. Tematickou školní inspekci s cílem zjištění úrovně čtení a výchovného vyučování provedl dne 16.března 1971 na škole oši soudruh Josef Vinšálek. V měsíci listopadu se mění název osobního úřadu ŠSONV na odbor školství ONV v Liberci. V tomto školním roce důstojně oslavujeme 50. výročí založení KSČ. Dále vítáme v Liberci účastníky ,,Závodu míru,,. Město je opět etapovým městem. V dubnu se provádí pracovní hodnocení škol. Pracovníků, které vychází z usnesení ÚV KSČ ke kádrové práci. XIV. Sjezd KSČ, který se konal ve dnech 25. - 29.května 1971, vejde do dějin jako sjezd vítězství nad pravicovými antisocialistickými silami v ČSSR a nástupu k novému socialistickému rozvoji v současné etapě společenského vývoje. Dne 14.května 1971 se Josef Rančák zúčastnil konference v Ústí nad Labem -,,Boj KSČ za socialistickou školu,,. Na tuto konferenci byl vyslán odborem školství v Liberci.
V celé budově školy se prováděla generální oprava elektrické instalace. Byly vyměněny osvětlovací tělesa, vybudovány nové rozvodné skříně a desky, bylo položeno nové vedení ve studni u dopravního hřiště, která zásobuje vodou hřbitov a školní zahrádky. Práce prováděl Komunální podnik ve Frýdlantě. S kulturním programem vystupovali žáci na sále kulturního domu u příležitosti oslav MDŽ a na veřejné předvolební schůzi MNV.
Do 6.ročníku do Frýdlantu v Čechách odchází: Doškář Jiří, Hejl Česlav, Horáčková Božena, Keller Alexandr, Stibor Zbyšek, Strážovský Miroslav a Špátová Květoslava. Zameškané hodiny: omluvené -1.095, neomluvené -0.
Události okresu. Dne 10.12.1970 zahynul tragicky při autonehodě vedoucí tajemník OV KSČ v Liberci, soudruh JUDr.R.Šec. Do čela OV byl zvolen RSDr. Adolf Hájek. Dne 28.února navštívila Liberec první kosmonautka V.Nikolajevová -Těreškovová. V dubnu se konala okresní konference KSČ, která definitivně udělala tečku za krizovými léty. Mohutná iniciativa pracujících na počest XIV. Sjezdu strany. Z našeho okresu se zúčastnilo 11 soudruhů a soudružek. Po jejich návratu se konalo shromáždění 5. 000 funkcionářů v hale zimního stadiónu v Liberci. Zahájení LVT se zúčastnili soudruzi G.Husák a V. Bilak. V jejich průběhu je navštívil i president republiky s. L.Svoboda. V letošním roce napadlo mnoho sněhu.

Školní rok 1971 – 1972
Školní rok začal 1.září 1971. V učitelských řadách dochází k vynuceným změnám. Na škole zůstává Josef Rančák jako ředitel a učitel. Je málo dětí – škola je jednotřídní. Žáci pátého ročníku dojíždějí do Frýdlantu ( Alena Neufusová, Milan Hejl, Vladimír Hofman). Ve třídě je zapsáno 19 žáků. Práce ve škole se čtyřmi postupovými ročníky v jedné třídě je velice složitá a vyžaduje od vyučujícího značné úsilí v přípravě na vyučování a dobré organisaci práce. K prvnímu září byla na škole zřízena družina mládeže. Vedením byl pověřena dosavadní učitelka Marie Hegrová. V družině je zapsáno 16 dětí. V období, kdy matky nedocházejí pracovat na místní statek, zůstávají děti doma a do školní družiny nedocházejí. Proto byla také školní družina ke dni 31.12.1971, zrušena. Toto rozhodnutí školského odboru v Liberci bylo správné. Vedoucí školní družiny Marie Hegrová byla přeložena na ZDŠ Arnoltice, kde bude pracovat opět jako vychovatelka. Zůstal jsem na škole sám a bude tomu tak pravděpodobně až do doby, kdy pro nedostatek žáků bude škola nakonec zrušena. Tato skutečnost se bude každým rokem přibližovat, protože mladí lidé odcházejí do města, kde mají lepší pracovní příležitosti a moderní bydlení. Prvním rokem do školy docházejí Milan Dědeček, Kellerová Iva, Kupčák Josef, Plesar Ladislav, Plesar Pavel a Severýn Josef.
Výbor SRPŠ vede opět Alexandr Keller. Dále byli zvoleni tito členové: Dědeček Jiří, Severýnová Anna, Plesarová Albína a Čelko Viktor. SRPŠ pořádalo dne 29.října 1971 posvícenskou taneční zábavu, dále MDD a dne 24.června školní výlet do Hřenska a Děčína. Dětem se líbila plavba na lodičkách v Hřensku, plavba velkou lodí z Hřenska do Děčína. Pochopitelně, že jsme navštívili i ZOO v Děčíně, kde si děti užili též houpaček a kolotočů. Výlet se opět velmi podařil a zanechal ve všech zúčastněných hezké vzpomínky. Výlohy za výlet činily 1.601,-Kčs. Ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 se konaly volby do zastupitelských orgánů. 99,3 procent voličů se vyslovilo pro
kandidáty Národní fronty. Ve 21 obcích tomu pak bylo 100%. Na všech stupních národních výborů nastupují noví lidé, nově zvolení poslanci. Do našeho MNV bylo zvoleno 17 poslanců. Jsou to: Čepelíková Milada, Čelko Viktor, Dědeček Jiří, Hejduk Josef, Hejl Stanislav, Homelová Margita, Kopecká Julie, Luljak Ludevít, Pánis Vincenc, Rančák Josef, Stibor Jaroslav, Šálek Josef, Richtr Josef, Severýn Josef, Šilhavík Stanislav, Štorková Marie a Votrubec Jiří. Předsedou MNV pro příští období byl zvolen opět s. Viktor Čelko. Tajemníkem opět s. Josef Rančák. Pracující přicházeli iniciativně se závazky k realizaci závěrů XIV. sjezdu strany. Na počest 55. výročí VŘSR a 50. výročí vzniku SSSR odpracovali občané v okresu Liberec skoro 1,5 milionu dobrovolných pracovních hodin v hodnotě 53 milionů korun. Na škole pracuje pionýrská organizace pod vedením Marie Kupčákové. Vede si v této činnosti velice dobře. Žáci nacvičili kulturní program se kterým vystoupili na plenárním zasedání MNV a na oslavách MDŽ. Obě tyto akce se konaly na sále kulturního domu. Dále se škola zapojila do sběru druhotných surovin a bylin. Léčivé byliny se odvážejí do Liberce. Žák prvního ročníku J.P. byl dlouhodobě nemocen ( popáleniny na těle) a nebude klasifikován. První třídu bude opakovat. Lékařská prohlídka žáků byla provedena 23.listopadu 1971 a ošetření chrupu bylo provedeno na zubním oddělení v Předláncích dne 5.října 1971 a 14.června 1972.
Zapsal: Josef Rančák ředitel školy

AKCE V KRAJI I BLÍZKÉM OKOLÍ - 2016
Dne 13.2.2016 se konalo v zasedací místnosti hasičské zbrojnice další vítání občánků.
Mezi naše občany jsme přivítali Elišku Krivčíkovou a Rozálii Mlejnkovou. Slavnostní den byl proložen kulturním vystoupením dětí, které navštěvují hasičský kroužek.

AKCE MUZEA
V pátek dne 13.2.2016 proběhla od 17:00 hod., další letošní akce v muzeu, při které se děti měly možnost seznámit se zajímavostmi kolem životního prostředí.Čekala na ně též i malá soutěž. Jako ceny byly připraveny aktuálně též i reflexní prvky, které jsou povinnou součástí vybavení chodců, kteří se pohybují na komunikacích, zejména mimo obec.Vedoucí muzea připravila se svými pomocníky též malé občerstvení. Je moc dobře, že se podobné akce v naší obci pořádají. Tím svým dílem přispívají též k formování podoby společenského života v naší obci.
Zde uvádíme avízo na nejbližší připravené akce muzea

Liberecký kraj opět navštívil, v rámci svých cest po České republice, prezident České republiky Miloš Zeman i s manželkou Ivanou Zemanovou. V termínu 24. až 26. února 2016. Tentokrát se s panem prezidentem, kromě občanů v Liberci, budou mít možnost setkat i občané Hodkovic, Tanvaldu, Harrachova, Semil, Lomnice a Jilemnice.

Od středy 24. února do pátku 26. února měl například na programu setkání se studenty liberecké univerzity, besedy s občany, návštěvy firem, ale i diskuzi o budoucnosti Ještědu. Celé tři dny hlavu státu doprovázel hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Cestu po kraji zahájil prezident tradičně na krajském úřadě, kde se nejprve přivítal s hejtmanem a pak se sešel s krajskými zastupiteli, starosty obcí a měst a řediteli příspěvkových organizací z resortů školství a zdravotnictví. Poté zavítal na Technickou univerzitu v Liberci, kde pobesedoval se studenty.

V horském hotelu Ještěd pak diskutoval o budoucnosti Ještědu. Na programu prvního dne bylo také setkání s představiteli a následně občany města Hodkovice nad Mohelkou. Druhý den návštěvy, ve čtvrtek 25. února, začal v Tanvaldě, kde se prezident pozdravil s vedením města a občany.

Po poledni přijel do Sklárny a Minipivovaru Novosad & syn Harrachov, kde jej čekalo i setkání se zaměstnanci a oběd s podnikateli z Libereckého kraje. Další zastávkou byly Semily. I tady prezident nejdříve pohovořil s představiteli města a poté v kulturním centru Golf také s obyvateli.

V pátek 26. února zamířila prezidentská kolona do Lomnice nad Popelkou, kde se prezident rovněž pozdrailí s vedením města a pobesedoval s místními občany. Následně se přesunul do Jilemnice na krátkou prohlídku největšího zaměstnavatele v regionu, firmy DEVRO s.r.o., kde jej čekalo setkání se zaměstnanci. Třídenní návštěvu Libereckého kraje zakončil tiskovou konferencí v budově starého pivovaru v Jilemnici.

2 x foto - z veřejného projednávání – stanovení dobývacího prostoru Dolní Pertoltice, dne 3.3.2016.

Členové Mikroregionu Frýdlantsko jednali o nemocnici
V zasedací místnosti městského úřadu ve Frýdlantu se v úterý 1. března 2016 sešli členové Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Na programu byla složitá situace kolem dodatku nájemní smlouvy, kterou v současné době řeší Město Frýdlant s Nemocnicí Frýdlant s.r.o. Ostatní členy Mikroregionu Frýdlantsko se podařilo poprvé oficiálně seznámit s dopisem Nemocnice Frýdlant s.r.o., ve kterém je definován rozsah péče a podmínky, za kterých je nemocnice ochotna vydefinovanou péči poskytovat. Prezentováno bylo též usnesení, které Zastupitelstvo města Frýdlantu, schválilo. Starostové hledali na zasedání možnosti, jak udržet ve Frýdlantu co nejlepší zdravotní péči v co největším požadovaném rozsahu. O pomoc v tomto svém úsilí požádali během jednání i hejtmana Martina Půtu, který celou situaci dlouhodobě sleduje.
2x fotem z jednání starostů ve Frýdlantu.
 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (31 hl.)
 
Nemám (17 hl.)
 
Nezajímám se (23 hl.)
 
Nevím (23 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 94
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz