Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Stavba - 3
Stavba
zobrazení: 1876
známka: 0
 

Drbna

DRBNA ÚNOR 2016.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


Tištěné informace pro obyvatele a návštěvníky obce Pertoltice.

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Milada Šálková 85 let, Vincenc Pánis 76 let, Luboš Závůrka 55let, Milena Bílková 46 let, Radek Novotný 44 let, Kateřina Lacinová 42 let, Baranovičová Katarína 41 let,Veronika Špátová 30 let, Jakub Šantroch 25 let, Jan Dědeček 24 let, Bari Michal 21 let, Renata Severýnová 16 let, Čepelík Aleš 6 let, Nella Votrubcová a Hovadová Nicola 3 roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc leden 2016 (vp)
 pokračování inventury majetku, příprava zasedání OZ, příprava podkladů pro jednání výborů zastupitelstva, příprava instalace měřidel spotřeby pro vytápění bytových jednotek v č.p.193, zajištění opravy kotle – výměny v č.p.231, jednání s právním zástupcem a exekutorem nad přípravou materiálů pro další řízení, provedení roční účetní uzávěrky za rok 2015, roční výkazy, přehledy, zpracování a příprava podkladů k přezkumu hospodaření obce, jednání krajský úřad, zpracování ročních přehledů a hlášení o odpadech a výkazy pro ČSÚ, pokračování jednání ke tvorbě územního plánu – poslední práce na dokumentu před veřejným projednáváním, jednání kolem pozemkových úprav v obou katastrálních území, zajištění náhradního způsobu protahování komunikací, jednání DSO, účast na školení ke změnám v oblasti místních poplatků.
Na konci roku 2015 – v prosinci, podala zastupitelka p.Mgr.Lenka Horáčková rezignaci na post zastupitelky. Od 18.12.2015 je zastupitelkou za odstupující zastupitelku - paní Lucie Pilzová ( let), která se dnem konání prvního následného zasedání, zapojila do práce v zastupitelstvu naší obce. Přejeme mnoho sil a úspěchů.

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Jaký je vývoj nezaměstnanosti v naší obci?

V naší obci je v evidenci úřadu práce celkem 22 uchazečů o práci. V procentech tato skupina tvoří – 11%. V regionu je nejvyšší míra nezaměstnanosti v Horní Řasnici - 14,6% a pak v Bulovce – 12,2%. Okres Liberec – 7,1
%, Liberecký kraj celkem – 6,4% a konečně ČR jako celek -6,2%.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
V měsíci březnu bude obecní úřad uzavřen z důvodu provádění auditu hospodaření. A to dne 3. března 2016. Veškeré nutné záležitosti se proto snažte vyřídit mimo tento výše uvedený termín. Děkujeme za pochopení.

AKTUÁLNĚ Potřebujeme pomoc vlády, zní kvůli pravděpodobné ztrátě vody po rozšíření dolu Turów Rozšíření polského povrchového dolu Turów bude s největší pravděpodobností znamenat ztrátu vody na českém území. Nebudeme ale jen čekat se založenýma rukama na to, až tento pro nás katastrofický scénář nastane, nýbrž uděláme vše pro to, aby dopad byl pro obyvatele dotčených měst a obcí co nejmenší. Neobejdeme se však bez pomoci vlády. To je shrnutí další schůzky, která kvůli očekávaným dopadům rozšíření polského dolu Turów na českou stranu hranice, proběhla ve středu 20. ledna 2016 v sídle Libereckého kraje v Liberci. Schůzky se vedle zástupců dotčených měst a obcí Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska, zástupců Libereckého kraje a obou vodohospodářských společností oblasti, účastnili i zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Povodí Labe. „Je potřeba si uvědomit, že jde o opravdu vážnou věc. Zásobování pitnou vodou je v případě rozšíření těžby a prohloubení dolu ohroženo na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku u bezmála 30 tisíc obyvatel. A to opravdu není málo,“ upozornil po jednání starosta Frýdlantu Dan Ramzer.
Na jednání byly představeny studie možných dopadů rozšíření těžby, které si nechaly zpracovat společnosti, které zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod v těchto oblastech zajišťují. Tedy Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. a Severočeská vodárenská společnost, a.s. To podstatné ze studie, týkající se Frýdlantska, si můžete přečíst na webových stránkách. Obě studie obsahují kromě možných scénářů úbytku vody i návrhy řešení, které při nich mají zajištění pitnou vodou a čištění odpadních vod garantovat. „Jsou to ale řešení velmi nákladná. Dohromady jde o zhruba dvě miliardy korun, které prostě nejsme schopni bez vnější pomoci investovat. Nemáme je kde vzít,“ říká Dan Ramzer.
Všichni představitelé samospráv se na jednání proto shodli, že se neobejdou bez pomoci vlády. Ta by se měla ubírat dvěma směry. Jednak by právě vláda v čele s premiérem, měla zahájit intenzivní jednání s polskou stranou a žádat buď aby vůbec nedošlo k ohrožení vod na českém území, nebo alespoň vymoci pro českou stranu dostatečné finanční kompenzace. „Pak by nám také vláda měla pomoci s financováním přípravných projektových dokumentací k nutným opatřením, která mají v budoucnu při poklesu spodních vod a vysychání některých toků zajistit pitnou vodu pro dotčené území. Ty totiž budou také dosti nákladné. Nicméně bez nich se neobejdeme a je nutné s nimi začít co nejdříve. Jinak se totiž může stát, že za pět nebo deset let seznáme, že jsme zaspali a najednou jsme bez vody,“ doplňuje starosta Frýdlantu.
Více si o možných problémech souvisejících s chystaným rozšířením dolu Turów, který má v tuto chvíli rozlohu 45 km², můžete přečíst také na webových stránkách.
Příští jednání zástupců měst a obcí, Libereckého kraje, Povodí Labe, vodárenských společností a zástupců ministerstev proběhne v první polovině dubna.

Rekapitulace rozpočtové kapitoly – likvidace odpadů/ odpadové hospodářství (vp)
Z výběru poplatku za likvidaci odpadu byl příjem do rozpočtu obce 190.452,-Kč ( obsahoval i částky vymožených exekucí). Výdaje činily 271.018,-Kč. Za množství odevzdaného tříděného odpadu obec získala od firmy EKO-KOM do svého rozpočtu částku 32 986,50Kč. Náklady na pracovníky a vozidlo nejsou zahrnuty. Po výpočtu zjistíme náklady na jednoho poplatníka, které jsou vyjádřeny částkou 795,-Kč.

INFORMACE k hospodaření obce podle z.č.128/2000Sb.(vp)
Obec naplnila rozpočet roku 2015 v příjmech částkou 4 926 190,65Kč. Výdaje činily celkem 4 210 875,15Kč.

ZE ŠKOLNÍ KRONIKY Školní rok 1967 – 1968
Nový školní rok 1.září 1967. Ke změnám v učitelskému sboru nedochází. V tomto roce došlo k poklesu počtu žáků. Mnoho rodin se odstěhovalo. Škola pracuje jako obvykle. Plní všestranně své povinnosti a dosahuje zlepšených výsledků. Zúčastňuje se všech akcí v obci, které pořádá MNV a ZO KSČ. Opět se provádí vánoční besídka a konají se oslavy MDD. Vánoční nadílku hradí ze svých prostředků SRPŠ. To také šetří prostředky na úhradu třídenního pobytu žáků na Jizerce. Na chatě, která patří národnímu podniku TIBA. Opět se pořádala zábava a společenský ples. Je to vždy záležitost celé obce. Pionýrskou organizaci na škole vede p. Kupčáková. Ke konci školního roku, z důvodu nedostatku času přestala tuto funkci vykonávat. Žáci se zúčastnili sběrových akcí.
Udály se změny ve státních orgánech. V prosinci 1967 zasedá ÚV KSČ v Praze. Jeho zasedání pokračuje v lednu 1968. Vedoucím tajemníkem se stává A. Dubček. Lidé očekávají, že jako vedoucí pracovník pomůže odstranit nedostatky v celém hospodářství. Presidentem se stává Ludvík Svoboda. Z mnoha kandidátů je ten nejlepší. Škoda, že není mladší. Má velké zásluhy a je oblíben u Čechů i Slováků. Dochází k mnoha změnám, ale je zarážející, že se nám dostává málo zpráv z ústředí. Vůbec sdělovací prostředky podávají podivné informace, které do jisté míry nejsou konkrétní a obsahují osobité názory jednotlivých představitelů. Ve sdělovacích prostředcích vystupují pouze vlivné osoby jako jsou Pelikán, Císař, Smrkovský, Černík, Kriegel, Dubček a další. Tak tomu je i na okrese. Vytvářejí se osobnosti, které mají značný vliv na dění na okresech, v závodech, školách. Vedou se debaty a probíhá velké množství aktivů, kde vystupuje množství nových lidí. Vyvíjí se značný tlak i na příslušníky SNB. Jsou kritizováni za dlouholetou práci, kterou pro společnost dlouhá léta prováděli. Kritizuje se socializace vesnice. Lidé se dělí na progresivní a konzervativní. Tak tomu je i v ÚV KSČ. Vznikají nové organizace jako je KAN a K231, které podle mého přesvědčení vstupují do politického života s protisocialistickým programem. Studenti si kladou deset požadavků. Vznikají pochybná družstva řemeslníků. Méně se pracuje, více diskutuje. Na aktivech vystupují zpravidla příslušníci inteligence, kteří ve svých vystoupeních hanobí dělnickou třídu. Zejména to, co pro společnost od roku 1948 vykonala. Tomu všemu se říká ,,Československé jaro,,. Nejsem profesionální politik, ale poctivý veřejný funkcionář, který veškerý volný čas věnoval pro rozvoj socialistické společnosti. Této myšlence jsem věnoval své síly a čas, zkušenosti. Své přesvědčení si nenechám od nikoho vzít i za cenu odchodu na jiné pracoviště. Velmi dobře jsem poznal ,,výhody,, kapitalistické společnosti, na kterou mám velice smutné vzpomínky. Velmi dobře jsem poznal výhody socialismu. Pro tuto společnost chci i nadále pracovat. Věřím, že správná a poctivá myšlenka zvítězí. Pro tuto myšlenku bojovalo mnoho poctivých lidí, tisíce obětovalo za tuto myšlenku život. Jejich odkaz je závazný pro každého poctivého občana a komunistu. Školní rok byl zakončen v těchto neobvyklých událostech úspěšně.
Zameškané hodiny: omluvených – 697 hodin a neomluvených – 994 hodin. Do ZDŠ ve Frýdlantě odcházejí: Bláha Pavel, Kopecký Jaroslav, Kopčáková Marie a Stražovská Eva.
Začátkem červencem odvezl autobus ČSAD děti zdejší školy a starší děti dětského útulku k třídennímu pobytu do Jizerských hor. Na Jizerku, kde strávili pobyt na čerstvém vzduchu. Počasí bylo velmi pěkné. Ubytování dobré a stravování výborné. Večer nechyběl ani táborák a opékání vuřtů. Nikomu se po domově nestýskalo. Dík patří n. p. Tiba, který propůjčil svoji chatu a zařízení. Veškeré náklady uhradilo SRPŠ.
V letošním roce byla postavena kůlna na dřevo a jedna kůlna na uhlí. Mimo střešní krytiny bylo použito staršího materiálu. Josef Rančák věnoval na tuto stavbu ze svého 3.000 ks cihel. Téměř všechny odborné práce provedl pan Josef Haloun a jeho syn Jan. Dále pomáhali i pan Fibieger Josef, Kapeš Josef, Rančák Josef, Šlemr Josef st. Hofman Bedřich a další. Bylo dobudováno dílo za 50.000,-Kčs. Ať tedy slouží svému účelu.
Zapsal: dne 10.7.1968 Josef Rančák

Školní rok 1968 – 1969
Školní rok zahájen 1.září 1969, obvyklým způsobem. Vstup spojeneckých vojsk nemohl narušit provoz školy, protože nenarušil práci ani MNV, ani státnímu statku. Všude se normálně pracovalo, i když mnozí ,,progresivisté,, vyhlašovali různé stávky proti ,,okupaci,,. U nás v obci jsme již před 21. srpnem vycítili, že obrodný proces je nekalá činnost, která chce zvrátit vymoženosti socialistické společnosti. Dále nám četná fakta prokázala, že v roce 1968 se u nás vytvořila široká protikomunistická koalice a vznikala nová struktura politického systému, která fakticky obnovovala stav před únorem 1948. A to s výraznými prvky buržoazní předmnichovské republiky. Dne 5.ledna skončilo jednání ÚV KSČ, které se významně zapsalo do historie naší strany a socialistické společnosti. Ve svém základě byly závěry lednového pléna a zasedání výrazem úsilí překonat krizi ve straně i společnosti a odstranit z činnosti strany a zejména z jejího vedení to, co vedlo k vážným těžkostem a co bylo překážkou, aby se naše země pozvedla k novému rozmachu. Šlo především o důsledné obnovení leninských principů řízení strany a společnosti, o uplatnění leninských norem v životě strany i v práci státních orgánů a společenských organizacích. A to v souladu se zájmem a potřebami lidí. V tomto duchu také přijala výsledky lednového zasedání většina strany a našeho lidu. Brzy po lednovém zasedání se ukázalo, že vedení pod A. Dubčekem je politicky nesourodé, nejednotné a celkově slabé, zcela nerozhodné. Že není schopno zabezpečit realizaci závěrů lednového zasedání strany a už vůbec není s to odrazit frontální nástup pravice. Nátlakové skupiny, zmocnivší se hlavních pozic ve sdělovacích prostředcích, začaly udávat směr politického vývoje. ,,Obrodný proces,, se stále výrazněji stává procesem rozkladu, chaosů a zmatků, znehodnocování všeho, co se pod vedením strany dosáhlo od roku 1948. Docházelo k dezorientaci společnosti, protože v čele stáli lidé se stranickými legitimacemi. Sami sebe pasovali na nejčistší komunisty a správné vůdce a mluvčí toho nejdokonalejšího socialismu. Psí hlavy byly nasazovány těm, kteří byli opravdovými stoupenci socialismu. Bylo třeba určité doby, aby se ukázalo v celé své podstatě, že ti různí Šikové, Hájkové, Smrkovští, Pachmannové, Krieglové a další, jsou jen zrádci, kteří vědomě znetvořili smysl lednového zasedání stranického orgánu. V politické oblasti nešlo vůbec o rozvoj demokracie, ale o štvanici na lidi věrné socialismu, marxismu- leninismu. A proletářskému internacionalismu. S rozkladem ve společnosti se začaly tvořit různé skupiny a struktury Národní fronty, jejichž jediným programem byl revanš za únor 1948, likvidace vymožeností socialistické výstavby. Jak se prohluboval rozklad společnosti a Národní fronty, rychle postupovala příprava k obnovení struktury staré buržoazně demokratické a klerikálně buržoazní politické základny. Ani jeden problém, který byl v závěru lednového zasedání, nezačala pravice řešit. Naopak se všemožně podbízela a snažila se vytvářet iluze a nečinně jen přihlížela. Napomáhala k rychlému úpadku národního hospodářství, nečelila vzrůstající inflaci a trpěla nabývání vrchu sil, které chtěly zpět továrny, obchody, které toužili po obnovení kapitalizmu. Kulminace rozkladu nastala v v letních měsících roku 1968. Symbolizovala jej zejména zvláště kontrarevoluční platforma ,,2.000 slov,,, která již byla přímým návodem k násilným akcím a k odbourání socialismu. Jako systému. Tato výzva šla také nejdál v rozněcování nenávisti vůči Sovětskému svazu a vyjadřovala dokonce pohrůžku našemu spojenci ozbrojeným konfliktem. V této atmosféře se konaly přípravy na konání mimořádného sjezdu. Jehož uskutečnění si vynutily pravicové síly. Pravice si vytvořila všechny nezbytné podmínky na převzetí moci a to již na krajských konferencích. Lze si snadno představit, co by to znamenalo pro vývoj v zemi, jaké další kolize a nová napětí by vznikla.
Pokrytectví některých v čele s A. Dubčekem se plně projevilo i v jednáních a vztazích se spojenci. To se ukázalo zejména při jednáních v Bratislavě a Čiernej nad Tisou. A. Dubček nejenže ignoroval, ale také zatajoval před lidem i vedením strany oprávněné obavy bratrských stran o osud socialismu v Československu a míru v Evropě. Společně s dalšími členy pravicové frakce zabránil konání jednání ústředního výboru, které bylo nezbytné v této těžké době. Pokrytecky se zpronevěřil. Tato situace vyvolala v srpnu 1968 nutnost adekvátního řešení, nezbytnost takového zásahu, který by paralyzoval uvedené hrozby a znemožnil dovést do konce plány naší vnitřní i zahraniční reakce.
To pochopili ti komunisté a ti čestní občané naší země, kteří zůstali věrni ideálům socialismu a obrátili se o pomoc k našim spojencům a přátelům. Sovětský svaz a další 4 spojenci, tuto pomoc poskytly. Plány kontrarevoluce narazily na sílu internacionální solidarity jako na pevnou a nerozbornou hráz. Tak byl zachráněn socialismus v Československu, posíleny jeho pozice ve světě a také zachráněn mír ve světě.
Pravidelné vyučování bylo zahájeno dne 2.září 1968. V učitelském sboru nedochází ke změnám. Na škole zůstává Josef Rančák a učitelka G. Smetanová. Ve třídách je 31 dětí. Byl zvolen nový výbor SRPŠ, ve složení : Keller Alexandr – předseda, Dědeček Jiří, Hejlová Jarmila, Neufusová Blažena a Horáček Josef. SRPŠ pomáhalo pět při úpravách okolí školy, pořádalo ples a taneční zábavu. Ze svých prostředků uhradilo výdaje na školní výlet dětí a na oslavy MDD. Oslavy se konaly na sportovním hřišti. Každý žák obdržel balíček v hodnotě 20,-Kčs a pohoštění. Jarní prázdniny byly od 24.března do 30.března 1969. Na školách se zavádí od 1.1.1968 pětidenní vyučovací cyklus s volnými sobotami. Oslavuje se 50. výročí ČSR. Na 28.říjen 1945 – Den znárodnění- se v okrese zapomnělo. Liberečtí ,,představitelé,, beze studu jeli do SSSR, do Kovrova, na oslavu 51.výročí VŘSR. ,,Na výslovné přání ÚV KSČ a jen na tři dny,, jak zdůrazňovali v tisku a na aktivech. Dne 18. prosince, se někteří komunisté – zejména z LVZ, sešli se sovětskými důstojníky k navázání družby ve Zlatém lvu. Toto setkání se nelíbí nejzavilejším pravičákům ve stranických orgánech okresu. Tolik pokládám za nutné sdělit o významných událostech v životě našeho státu. V dubnu 1969 nastoupilo nové vedení ÚV KSČ v čele se soudruhem Gustávem Husákem. Musíme plnit odkaz minulých generací: rozvíjet a znásobovat hodnoty socialismu tvořivou prací a současně i povinnost chránit tyto hodnoty, střežit jako oko v hlavě vymoženosti socialistické revoluce a socialistické výstavby. K tomu také budu stále vychovávat naše žáky ve škole i mimo ni. I když byl letošní rok neklidný, bohatý na různé události, podařilo se vytvořit podmínky pro úspěšnou práci školy. Spolupráce s MNV a vedením statku je dobrá a splňuje všechny požadavky.
Zameškané hodiny: omluvených- 1359 hodin, neomluvených – 778 hodin.
Zapsal: Josef Rančák

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří si našli čas a dali naší obci svůj hlas v soutěži ,,Zlatý erb 2016,,. Obec Pertoltice se účastní, a to po devíti letech od první účasti, soutěže o nejlepší podobu webových stránek. Budeme rádi za vaši podporu i v dalších dnech. Hlasuje se do konce února 2016. Příliš času vám to nezabere. Nesmíte však zapomenout na potvrzení vašeho hlasování zpětným e-mailem tak, aby hlas nepropadl a byl platný.Odkaz na hlasování v soutěži najdete na našich webových stránkách v pravé liště.

OCHRANA MAJETKU - nabídka služby pro občany i podnikatele
Frýdlantská bezpečnostní služba spol s.r.o., se sídlem nám.T.G.Masaryka 99,ve Frýdlantě, nabízí elektronické zabezpečení nemovitostí s napojením na pult centralizované ochrany.Bližší informace získáte přímo v sídle společnosti nebo na kontaktech:
tel. 482 312 483, tel. 603 285 335 O společnosti. Frýdlantská bezpečnostní služba spol.s.r.o. byla založena v roce 1995 a od této doby je jedinou bezpečnostní službou ve Frýdlantském výběžku. Naše společnost se zaměřuje zejména na fyzickou ostrahu objektů klientů, avšak zajišťujeme i ostrahu objektů přes PCO(pult centralizované ochrany). Ke všem našim klientům přistupujeme individuálně a v souladu s potřebami a požadavky klientů navrhujeme i optimální zabezpečení objektů s tím, že naše služby odpovídají nejen potřebám klientů, ale současně i korespondují s obecně platnými právními předpisy a normami České republiky.
Zásadně se nevyhýbáme odpovědnostem, stanoveným v příslušných smlouvách s klienty a jsme připraveni řešit jejich požadavky profesionálně, okamžitě a zodpovědně.

O nové nájemní smlouvě s nemocnicí bude jednat Zastupitelstvo města Frýdlantu dne 24. února
Ve středu 3. února 2016 vypršela lhůta určená zastupiteli Frýdlantu pro dohodnutí podmínek nové nájemní smlouvy s Nemocnicí Frýdlant s.r.o. Jaká je situace v současné době?Město Frýdlant obdrželo v minulých dnech oficiální dopis od Nemocnice Frýdlant s.r.o., která spadá do koncernu EUC (dříve Euroclinicum) a. s. V dopise je jasně definován rozsah zdravotnických a lékařských služeb, které se nemocnice zavazuje do budoucna garantovat, a také jsou v něm definovány podmínky, za kterých tak bude činit. Dopis obsahuje také vyhodnocení provozu akutní interní ambulance v období říjen 2015 – prosinec 2015. Tento dokument nyní posoudí komise jmenovaná Zastupitelstvem města Frýdlant a zastupitelstvu doporučí další postup. S ohledem na termín jarních prázdnin se zastupitelé setkají na pracovním jednání v týdnu mezi 15. a 19. únorem 2016. Na jednání navrhnou další postup, který dostane zastupitelstvo Frýdlantu ke schválení na svém veřejném zasedání 24. února 2016.

Hudební pecka v kině Frýdlant
Ve středu 2. března bude městské kino Frýdlant svědkem hudební události. Vůbec prvního koncertu oblíbené kapely Imagine Dragons na velkém plátně. Nenechte si koncert ujít. V pátek 5. února bude navíc vstupenka jen za 100 korun.

Pozvánka na na výstavu zaměřenou na životní prostředí.
Muzeum obce vás zve na výstavu.Vernisáž výstavy se koná v pátek 19.2.2016 v 17:00 hod, v budově obecního úřadu.
Program:

Seznámení se s tématy
Obojživelníci v Pertolticích
Houby rostoucí v Pertolticích
Hádanky a soutěž + malý dárek
Na závěr je připraveno občerstvení. Těšíme se na Vás!
Akci připravila p. M.Srpová, ve spolupráci s OÚ Pertoltice.

INFO Z KRAJE
Liberecký kraj bude dotovat obce postižené těžbou v Polsku

Liberecký kraj připravil nový dotační program na podporu obcí postižených těžbou uhlí v polském dolu Turów. Informovalo o tom zpravodajství ČTK s tím, že peníze půjdou na přípravu projektů, které mají zajistit dostatek pitné vody pro obyvatele Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavka.

V programu je, jak informoval náměstek hejtmana Josef Jadrný, v současné době 10 milionů korun. „Jedním z hlavních opatření bude propojení stávajících vodovodů a posílení našich vodojemů a pramenišť,“ vysvětlil Jadrný. V postižené oblasti žije podle odhadů zhruba 30.000 lidí. „A my nemůžeme čekat, až ta voda začne úplně mizet, ale snažíme se reagovat. Pokud by se nám podařilo vyjednat nějaké peníze na ministerstvu zemědělství a ministerstvu životního prostředí, byli bychom rádi, aby šly i do tohoto programu, abychom mohli posílit hlavně vodní infrastrukturu v tomto území,“ dodal Jadrný.

Hnědouhelný důl u polské Bogatyně zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam chce těžit až do roku 2044, počítá s rozšířením dolu podél silnice z německé Žitavy do Bogatyně. Je to jen 300 metrů od nejbližšího obydleného českého území v Uhelné na Hrádecku. Problematické je zejména plánované prohloubení o 80 metrů pod úroveň hladiny moře, což by sousední Frýdlantsko, a také oblast Hrádku nad Nisou a Chrastavy připravilo o zdroje pitné vody. Pokud se naplní černé scénáře, odhadují se náklady na zajištění náhradního zásobování oblastí vodou na 2,136 miliardy korun bez DPH.

Vodovody v regionu bude třeba propojit a dobudovat je tam, kde dnes chybí, jako je Vítkov nebo Václavice, aby mohly být domácnosti v případě potřeby zásobovány vodou z jizerskohorských přehrad. „Je jasné, že ta věc se bude muset financovat vícezdrojově, předpokládáme, že i obce vyčlení ze svých rozpočtů nějaké částky na přípravu projektů,“ doplnil hejtman Martin Půta. Problém s nedostatkem vody v důsledku těžby nemohou podle něj vyřešit obce ani region. „Je to problém na celostátní úrovni a my očekáváme, že Polsko bude kompenzovat škody, které tady vznikají,“ dodal. Pokud se vládě nepodaří vyjednat s Polskem kompenzace, měl by podle něj náklady zaplatit stát. Kraj a obce na financování tak nákladného projektu peníze nemají.
 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz