Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - branný závod 2004 - 7
Hasiči - branný závod 2004
zobrazení: 1665
známka: 0
 

Drbna

DRBNA LEDEN 2016.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


Tištěné informace pro obyvatele a návštěvníky obce Pertoltice.

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Walter Brůna 80 let, Zdenka Martínková 79 let, Julia Dědečková 74 let, Zdeňka Halounová 70 let,Josef Valášek 65 let, Josefína Reinišová 64 let, Jiří Penčo 62 let, Josef Jirsák 58 let, Česlav Hejl 56 let, Zdena Klozová 55 let, Romana Voňková 47 let, Theodora Dědečková 43 let, Pavel Lacina 41 let, Lenka Čejková 36 let, František Pajkrt 33 let, Diana Lacinová 25 let, Lucie Valášková 20 let a Michael Richtr 15 let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, jen několik málo dní nás dělí od právě skončeného roku 2015. Ještě v nás všech doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla drtivá většina z nás příležitost v kruhu svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní naplněných prací, povinnostmi a starostmi. Snad i zhodnotit uplynulý rok. Nyní už stojíme na prahu roku nového. A to s letopočtem 2016.

Do roku 2016 vstupuje naše obec se schváleným rozpočtem, který byl přijat v závěru loňského roku. Není možné na tomto malém prostoru vyjmenovat všechno to, co vše nás čeká v nadcházejícím roce. I proto, že o mnohém ještě ani nevíme. Společně s vámi však pevně doufám, že rok 2016 bude k naší obci přívětivý, a my budeme svědky jeho dalšího rozvoje. K tomu, aby byl život v naší obci příjemný, budou směřovat všechna naše rozhodnutí.

I já bych se rád připojil k řadě těch, kteří Vám přejí hodně štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti v novém roce 2016. Závěrem děkuji vám všem, kteří jste se v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji naší obce, na tom, aby se nám všem dobře žilo.
Do nového roku vám přeji především zdraví, dostatek optimismu, spokojený život v obci, mnoho osobních i profesních ůspěchů.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2015 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání ASA,a.s. ceny rok 2016, jednání krajský úřad , příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy o stavu obce, pronájem bytových jednotek v č.p.193, přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP, kontrola z hlediska požární ochrany, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ,

O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, a to na poplatkové povinnosti v roce 2016.

Základní sazba poplatku za likvidaci TKO činí 600,-Kč/ poplatníka.
Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Čl. 6 Osvobození a úlevy Úleva se poskytuje: úleva ve výši 400,-Kč se poskytuje poplatníkům, dětem, do věku 7 let. První platba bude tímto poplatníkem uskutečněna v následujícím roce po roku dosažení této věkové hranice,dále se úleva ve výši 120,-Kč poskytuje poplatníkům, kteří doloží, že jsou studentem do věku 26 let věku, který je z důvodu studia ubytován po dobu minimálně 6 měsíců na území jiné obce. U poplatku za držení psů je pro rok 2016 stejná výše, jako u poplatku za rok 2015.

Zastupitelé Frýdlantu schválili prodloužení termínu jednání s frýdlantskou nemocnicí
Do 3. února 2016 byl prodloužen termín, do kterého se Město Frýdlant bude snažit dohodnout s Nemocnicí Frýdlant s.r.o. na podmínkách nové nájemní smlouvy. Na svém zasedání to ve středu 16. prosince 2015 schválilo zastupitelstvo města.
„Městu Frýdlant záleží na tom, aby nemocnice ve Frýdlantu zůstala zachována a aby sloužila všem obyvatelům Frýdlantska a návštěvníkům výběžku. A to přesto, že ze zákona povinné zajištění zdravotní péče garantuje pro tento náš výběžek Krajská nemocnice Liberec. To je pro nás však nepřijatelné, protože při kalamitách, dopravních nehodách na hlavním tahu nebo při dalších nepředvídatelných situacích by byla tato základní péče omezena. Proto jsme vytvořili další prostor pro jednání,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Pro dohodnutí podmínek nové nájemní smlouvy nebo podmínek pro odstoupení od smlouvy mají obě strany čas do 3. února 2016. „Kvůli jednáním stanovilo zastupitelstvo i speciální pracovní komisi, ve které je sedm členů zastupitelstva města. Komise bude podrobně informována o jednotlivých jednáních mezi naší advokátní kanceláří, městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant s.r.o.,“ doplňuje starosta města.
Město Frýdlant se s nemocnicí snažilo na podmínkách nájemní smlouvy dohodnout už během listopadu a začátku prosince. Obě strany ale měly různé pohledy na jednotlivé body smlouvy, která obsahuje také například zvýšení nájmu z původních 10 tisíc korun ročně na 3 miliony a 600 tisíc korun, vyjmenovává přesně zdravotnickou péči, kterou musí nemocnice i nadále garantovat a řeší také podmínky údržby a technického zhodnocení. „Z jednání zastupitelstva, na kterém byli přítomni i zástupci nemocnice vyplynulo, že na nové výši nájmu je v podstatě shoda. Jiné je to u podmínek údržby a technického zhodnocení, i když i tam je pravděpodobné, že se dohodneme. Kde však zatím narážíme je rozsah, kvalita a kvantita zdravotní péče, která má být po dobu nájemní smlouvu ze strany nemocnice garantována. V tomto bodě budou zřejmě jednání nejtěžší,“ tuší Dan Ramzer.
Město ale věří, že jednání budou nakonec úspěšná. "Víme, že současná situace nepřispívá ke stabilitě nemocnice a pro zaměstnance znamená značnou nejistotu. Nicméně město nemá zájem situaci dále vyhrocovat. Na zaměstnance nemocnice jsme pyšní a přejeme si, aby tuto dobu nejistoty vydrželi a dále odváděli svou práci v našem městě. Protože právě oni jsou pro nemocnici tím nejdůležitějším," uzavírá starosta.

ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
Školní rok 1964 – 1965

Školní rok začal dne 1.září. Změny v učitelském sboru nejsou. V první třídě je zapsáno 19 žáků. Ve druhé třídě je zapsáno také 19 žáků. Třídu opakují Pavlíček Jan, K.Č., A.P. a J.K.
Sedmého října provedl příslušník PO SNB v Habarticích besedu o bezpečnosti na silnicích a jiné. 30. listopadu provedla lékařka prohlídku žáků. Závady nebyly zjištěny. 6.ledna 1965 bylo provedeno ošetření chrupu na zubním oddělení OÚNZ v Předláncích. 29.ledna se konala vzájemná hospitace učitelů z Arnoltic a Habartic. 7.března žáci vystupovali se svým programem na oslavách MDŽ. Maminky dostaly dárečky, které byly vyrobeny ve škole.9. dubna se uskutečnila beseda s příslušníkem SNB, která pojednávala o bezpečnosti na silnicích, nálezech munice a nebezpečných hrách. 5. května bylo provedeno opět ošetření chrupu. Pionýrskou organizaci vede Moravcová Olga, Čelková Jana, Čejková Jana a Romancová Marie. Ve své činnosti si vedly výborně. Pionýrský slib byl složen dne 17.června. Ve škole aktivně pracovaly všechny zájmové kroužky. Výrobky, které žáci v kroužcích vyrobili, byly odeslány do soutěže. Za účast obdržela škola čestné uznání. Žáci se zapojili do sběru odpadových surovin, kde škola získala v okrese Liberec druhé místo. Škola získala odměnu 200,-Kčs a bezplatný zájezd do zahraničí zvláštním vlakem Sběrných surovin na trasu Závodu míru, Praha- Berlín – Varšava. Zájezdu se zúčastnil žák Miroslav Čejka, který měl nejlepší výsledky. Také chování a prospěch měl výborný. Na jednoho žáka bylo odevzdaných surovin za 94,30 Kčs. Předsedou SRPŠ byla zvolena Milada Čepelíková. Spolupráce byla výborná. Sdružení se zapojilo do sběru železa, sušilo seno pro státní statek. Za získané peníze zakoupí sdružení škole magnetofon a jiné potřebné věci. Opět zajistilo oslavy MDŽ i MDD, s pohoštěním a kulturním pořadem. Školní výlet se uskutečnil do Babiččina údolí a Hronova. Veškeré náklady hradilo SRPŠ. Žáci se zapojili do sběru léčivých bylin. Čistý zisk věnují postiženým na jižním Slovensku, kde byly velké záplavy. Spolupráce s MNV je výborná, ale se státním statkem špatná. Nemá zájem se školou spolupracovat. Vedoucí jen slibuje pomoc, ale skutku se nedočká škola ani pro dětský útulek. Je to hanba, že takový podnik nemůže zajistit odvoz dřeva, písku a potřebného!,,Zarážející sobeckost vedoucího pracovníka, který nemá snad charakter!,,
Prováděly se opravy vlhkého zdiva, upravovala se šatna, dláždil dvorek a postavila se u zadního vchodu dřevěná veranda. Provedlo se vnitřní vymalování celé budovy. Vykonal Stavokombinát z Frýdlantu. Dále se natřely podlahy, sokly a okna na záchodech. Tyto práce provedl brigádnicky s. Věroslav Mazánek. Barvy zakoupil MNV. Zednické práce vykonal s. František Šantroch.
Zapsal: Josef Rančák dne 9.7.1965

Školní rok 1965 – 1966
Školní rok zahájen 1.září. Opět nedochází ke změnám v učitelském sboru. Dochází však ke změně u paní učitelky. Provdala se za dr. Smetanu. Na škole však dále působí ke všeobecné spokojenosti široké veřejnosti. Smysl pro pořádek a humor si stále udržuje. Dále dochází ke změně u manželů Rančákových. Dne 12.listopadu se jim narodila dcera Ivana. Však se narození dcery a sňatek paní učitelky náležitě oslavil. Do prví třídy bylo zapsáno celkem 8 žáků. Okresním školním inspektorem byl ustanoven s. Minařík, který také na škole prováděl průzkum u zaostalých žáků a následně pak i inspekci. První třída měla 20 žáků a druhá třída pak 19 žáků. Během školního roku byly provedeny besedy s význačnými pracovníky, provedly se důstojné oslavy výročí, prováděly se dále besedy s příslušníky SNB. Pomoc PO byla také přínosem, protože nám pomáhala zajišťovat všechny společné akce a zájmovou činnost žáků. Ta byla zaměřena na fotografický kroužek, výtvarný kroužek. Celý rok jsou posílány práce žáků do různých soutěží. I mimo okres. Celkem 40 prací bylo zasláno do soutěže INSEA v Praze a do STM v Liberci. Na výstavě INSEA získalo několik prací uznání. V zájmové činnosti se již tradičně zaměřuje škola na sběr odpadových surovin. V letošním roce se opět škola dobře umístila – na prvním místě v okrese. Obdržela odměnu od OV ČSM a Sběrných surovin v Liberci. Součinnost rodičů a veřejnosti při výchově, se podstatně zlepšila. Ale nepodařilo se nám zapojit do spolupráce se školou veškerou rodičovskou veřejnost. V mnohých rodinách ještě není doceněna výchova, což má nesmírný význam u některých žáků v chování mimo školu, ale i samotném plnění školních povinností žáků. Pedagogická osvětová propaganda mezi rodiči se prováděla na schůzích SRPŠ a na schůzích MNV. Musím podotknout, že veřejnost ztrácí zájem o veřejnou činnost. Mnozí dokonce vědomě narušují dobrou práci MNV i vyšších orgánů. Lidské vztahy se narušují, místo jejich prohlubování. Vzniká nespokojenost na pracovištích a jsou oprávněně kritizováni vedoucí pracovníci, kteří si počínají mnohdy jako dřívější továrníci a statkáři.
Poctiví dělníci nemají možnost problémy řešit. ,,Rozum,, mají pouze vedoucí pracovníci, kteří také zasedají v okresních a krajských orgánech. Kritiku nikdo nepřijímá. Pokud se někdo odváží poukázat, tak toho pozná na vlastní kůži. Ihned dostane horší práci, hůře placenou. Tyto skutečnosti jako stranický a veřejný činitel moc dobře znám. Proto je také uvádím, a předem vím, že budu mít nepříjemnosti. Mám dojem, že myšlenky dělnické třídy byly zneužity ,, kariéristy,,. Těm nezáleží na rozkvětu vlasti, ale jen na svém osobním pohodlí. Neudělá-li se pořádek, nevím, kam naše společnost a hospodářství dospěje. Vše je prý v nejlepším pořádku. Já však jsem přesvědčen o pravém opaku a mám jako občan a vychovatel mládeži na tyto skutečnosti upozornit. Což také k nelibosti některých lidí činím. A to při každé příležitosti. Je zřejmé, že estetické prostředí těsně souvisí s výchovou mravní.
Byla provedena úprava okolí školy. Dostavily se též již výsledky práce nad estetikou celé obce, opravují se domky, spravují se rozbité cesty. Odstraňuje se železný šrot. Celkem propadá 8 žáků. Vyznamenaných žáků bylo celkem 13. Navržených na přemístění do zvláštní školy celkem – 5. Ke zlepšení prospěchu byla provedena během školního roku četná opatření. Odborné studium učitelů bylo prováděno studiem odborné literatury. SRPŠ pod vedením s. Čepelíkové zakoupilo škole magnetofon Sonet B3. Dále uskutečnilo tradiční posvícenskou zábavu a společenský ples. Z čistého zisku byly zakoupeny knihy jako odměny pro nejlepší žáky. SRPŠ provedlo i oslavy MDD. Školní výlet se uskutečnil do Lidic, Mělníka a Prahy. Z pátého postupového ročníku odchází do ZDŠ Frýdlant celkem 12 žáků. Doufám, že i oni budou dělat dobrou čest škole v Pertolticích.
Zapsal: dne6.7.1966 Josef Rančák

Školní rok 1966 – 1967
Školní rok zahájen 1.září 1966. Na škole zůstává ředitel pan josef Rančák a učitelka Gutta Smetanová. Do prvního ročníku byli přijati: Hejl Česlav,Horáčková Božena, Keller Alexander a Strážovský Miroslav. Celkem ve škole 35 žáků. Nemělo by smysl rozepisovat veškerou činnost. Pokračujeme v učebně výchovné práci tak, jako doposud. Práce je daleko těžší, protože dvacet procent žáků patří do zvláštní školy. Podrobněji rozvádím v přehledu prospěchu žáků. S vyznamenáním prospělo 6 žáků, to je asi 17 procent. V první třídě propadají dva žáci. Ve druhé třídě pak 4 žáci. Doporučení na přemístění do zvláštní školy obdrželo 7 žáků, ale pro nedostatek místa ostávají na zdejší škole. Prospěch těchto žáků je zahrnut do celkového hodnocení naší školy. Bohužel. Procentem propadajících žáků je naše škola zařazena mezi nejhorší na okrese. Přitom oba vyučující vynakládají mnoho sil a nesmírné úsilí ve své práci. Výsledky se však nemohou dostavit, protože uvedení žáci jsou naprosto nevzdělatelní. Sám školní inspektor pan Minařík se vyslovil, že s tak drastickými případy se nesetkal za celou dobu svého působení. Uznal tak namáhavou a obětavou práci učitelů zdejší školy. Na konci roku se nám již nedostávalo sil. Pokud bychom za těchto podmínek museli pracovat i v dalším školním roce, volili bychom raději odchod z řad učitelstva. K tomuto opatření však nakonec nedošlo, protože státní statek propustil některé rodiče těchto žáků, za špatné pracovní výkony, ze svých služeb. Tyto rodiny se postupně odstěhovaly. Nám se naskytla naděje na lepší práci v roce 1967 -1968. Průměrný prospěch žáků naší školy se ustálil na 2,01. U tří žáků bylo shledáno mnoho neomluvených hodin. S rodiči bylo hovořeno a navrženo potrestání podle zákona.
50 té výročí VŘSR bylo tématicky využito pro ideově politickou výchovu v různých předmětech. Škola se zúčastnila všech významných akcí, které v obci proběhly. Žactvo vystupovalo s kulturními programy.
V celé škole byly položeny parketové podlahy. Tyto práce provedl Stavokombinát z Frýdlantu. SRPŠ pracovalo jako obvykle. Pořádalo zábavu a ples. Na konci zaplatilo z výtěžku opět knižní odměny pro nejlepší žáky. Někteří členové – Čelko, Rančák, Neubauer a Čepelíková, se zúčastnili akce sušení sena a za výtěžek pak byl zakoupen televizor ,,Miriam,, který stál 3.620,-Kč. Tradiční výlet se uskutečnil do Krkonoš. Pro špatné počasí jsme se na Sněžku nedostali. Jinak byl výlet úspěšný a splnil své poslání. Na učitele je vyvíjen nepochopitelný tlak pro veřejnou a politickou angažovanost. Nejsmutnější na tom je, že se provádí anonymně. Přesto si plníme své povinnosti svědomitě. J.Rančák vykonává od roku 1964 funkci neuvolněného tajemníka MNV. Od svého příchodu do obce je též předsedou ZO KSČ. V tomto roce navštěvoval také večerní politickou školu ve Frýdlantě. Spolupráce s MNV je dobrá. Práce učitelů je hodnocena kladně. Národní výbor na škole nešetří a má snahu prostředí ve škole stále zlepšovat. Spolupráce školy s vedením státního statku není vůbec žádná. Statek neposkytuje výpomoc škole ani MNV. Sám vedoucí na statku nic nedělá, ničemu nerozumí, ale na lidi umí křičet. ,,Také kádr vedoucího pracovníka!,, Nevím, kam to s takovými lidmi dotáhneme. Dostávají přitom plnou podporu od vyššího vedení statku a dalších nadřízených orgánů. Tak nevím, zda se nedostáváme do dob deputátníků a podruhů. Vše tomu nasvědčuje.
MNV obdržel v soutěži ,,Vzorná obec,, čestné uznání a finanční odměnu. Na tomto úspěchu se podílela i škola. Odcházející žáci z tohoto ročníku, budou na sobě muset hodně pracovat, aby na škole ve Frýdlantě obstáli.
Zapsal: Josef Rančák 9.7.1967

Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2015
V uplynulém roce jsme pořádali různé společenské akce, starali se o techniku, jezdili k zásahům a na soutěže.
Členové zásahové jednotky se účastnili školení v hasičské zbrojnici v Pertolticích, pět našich řidičů absolvovalo každoroční kurz v autoškole. Do Poličan jsme vyslali dva členy jednotky, kteří tam získali odbornost strojník a jednoho, který získal odbornost velitel. Neopomněli jsme ani účast na velitelském dni, pořádaném Hasičským záchranným sborem Liberec a v závěru roku se dva členové zúčastnili školení nositelů dýchací techniky. Naopak se nám nepovedlo zajistit pro jednotku školení na pily, které však již máme delší dobu přislíbené a mělo by proběhnout začátkem letošního roku.
Čistili jsme propustky. Na technice se prováděli drobné opravy, stříkačka Tohatsu byla dovezena z opravy na Vysočině a je již plně funkční. Do zbrojnice byl nainstalován jednotný varovný systém, pořízený na dotaci z Libereckého kraje. V srpnu jsme se definitivně rozloučili s cisternou Škoda RTHP, pro kterou se nenašel žádný zájemce a po čtyřicetipěti letech činnosti skončila na sběrném dvoře v Pertolticích.
Jednotka byla v loňském roce povolána operačním střediskem k činnosti jedenáctkrát. Hned pět výjezdů se odbylo v samotném začátku roku. Nejprve jsme odstraňovali následky větrné smrště ze silnice u Panenského rybníka, potom jsme hasili požár louky podél polských hranic v Černousích, třetí akcí byl požár louky v Habarticích a o deset dní později opět požár louky, tentokrát v Dolním Oldříši. Tuto sérii ukončil výjezd k požáru louky v Černousích. Oheň byl však daleko na polském území a hasit se nemuselo. V červnu k požáru lesa v Poustce naše jednotka bohužel nevyjela, protože se jí nepodařilo chybou v systémech vyhlásit poplach. Pak přišla dlouhá odmlka a po ní v září požár lípy na Horní Bulovce, dále jsme pomáhali otevírat byt ve škole v Pertolticích, hasili jsme požár domu v Minkovicích, požár stodoly ve Vsi a na silvestra nás povolali k požáru komína ve vile ve Višňové.
Na požádání starosty obce jsme byli připraveni pomoci místním občanům po tom, co vítr poškodil vysoké napětí, a střed Pertoltic zůstala 20 hodin bez proudu. Chtěli jsme využít elektrocentrály jako záložního zdroje, aby nedošlo ke zkažení potravin v mrazácích. Jakmile jsme však připojili první spotřebiče, došlo naštěstí k obnovení dodávky proudu.
Také samotná spolková činnost byla v loni pestrá. Začali jsme ji v únoru bujarým masopustním průvodem. Koleda byla tak štědrá, že se děti musely vzdávat kočárků a jít po svých, aby bylo možno vše pobrat. Na sále se pak hodovalo dlouho do noci. V březnu se naši delegáti účastnili okresní konference v Hodkovicích a ještě týž den jsme jeli obhajovat prvenství na pětiboji ve Vsi. V zábavných disciplínách s hasičskou tematikou bylo naše družstvo opět nejlepší.
Poslední dubnový den jsme stavěli na návsi Májku a večer se pálily čarodějnice. Akce to byla opět veliká, patronát nad ní měl obecní úřad. Pro děti jsme připravili různé hry, volila se miss čarodějnice, po setmění se šel lampiónový průvod vesnicí a po ohňové šou se zapálila vatra. Dne sedmého května získala titul zasloužilý hasič naše dlouholetá členka Věra Stříbrná. Ocenění převzala na zámku v Přibyslavi. V květnu jsme byli pozváni na oslavy 130. let SDH Předlánce. Spolu s oslavami se zde odbyla i tradiční soutěž v útoku s PS osmičkami. Sálo se z řeky. Naše ženy měly výhodu suché půdy pod nohami, protože startovaly jako první. Možná i díky tomu získaly prvenství. Družstvo mužů udělalo drobnou chybu na savicích a skončilo na 3. místě. Kácení Máje bylo v loni hodně komorní. Přišlo jen pár diváků a jen stěží jsme vybrali dva svobodné dobrovolníky, kteří Májku pokáceli. Akci jsme však nakonec nezabalili a večer se nesl v příjemné domácké náladě u táborového ohně. Šestého června jsme vyrazili na celodenní zájezd do zoologické zahrady v Praze. Pro mladé hasiče to byla oslava dne dětí. I přes vysoké teploty si všichni výlet užili. O týden později se naše dospělácká družstva zúčastnila Mezinárodní soutěže v Habarticích spojené s oslavami 130. let od založení tamního sboru. V požárním útoku ženy zvítězily. V útoku z cisterny a agregátu, který absolvovali poprvé, se jim vedlo už hůře a skončily páté. Muži byli v útoku z CAS druzí. Ani v roce 2015 jsme nevynechali účast na povodňové lopatě ve Višňové. Soutěž byla spojená se vzpomínkou na povodně v roce 2010 a účast proto byla rekordní. Mezi osmnácti družstvy se ta naše dvě neztratila – umístila se na 6. a 9. místě.
V červenci se dvě smíšená družstva zúčastnila nočního útoku v Novém Městě. Začátkem srpna jsme přijali pozvání na velké oslavy do Heřmanic. Kromě 135. let SDH zde slavili také například výročí vzniku obce, nebo vzpomínali na povodně v roce 2010. Po slavnostním průvodu obcí jsme od hejtmana Libereckého kraje přijali stuhu k praporu. Poslední srpnovou sobotu jsme pomáhali obecnímu úřadu s organizací loučení s prázdninami. Šlo o odpoledne plné her a atrakcí nejen pro děti s ukázkou vyprošťování z havarovaných vozidel. Naším největším úkolem bylo napustit bazén pro aquazorbing. Potom, co v něm tři cisterny vody nebyly znát, utvořili jsme dálkovou dopravu vody hadicemi z požární nádrže. Pak už to frčelo.
V září nás čekaly tři soutěže. První byl Memoriál Františka Pulce ve Vsi. Jak v požárním útoku, tak v útoku z agregátu se ženám podařilo nasát tak rychle, že zalily neroztažená béčka a tak byly v útoku druhé a v agregátu třetí. Družstvo mužů skončilo v agregátu až za našimi ženami na 4. místě. O týden později se konala okrsková soutěž v Předláncích. Obsadili jsme téměř všechny kategorie, ve kterých se soutěžilo. Chyběla jen přípravka. Vynikající výkon podaly hlavně naše ženy. V požárním útoku zvítězily a postoupily do okresního kola. Naopak v agregátu nasbíraly na hadicích 15 trestných bodů a byly až sedmé. Muži byli ve sportu třetí a v agregátu druzí. Naše družstvo veteránů, které jsme sestavili den před soutěží, předvedlo rozvážný, promyšlený útok bez zbrklých pohybů a skončilo na krásném třetím místě. Za týden nás čekal ještě noční útok v německém Altberzdorfu. Šlo o útok z agregátu se stříkačkou PS 8. I když se nepodařilo obhájit loňské prvenství, punc jsme v Německu neztratili. Ženy byly druhé a muži čtvrtí.
V závěru roku nás čekalo papírování kolem přeregistrace sborů a účast na školení hospodářů. Pětadvacátého prosince jsme pořádali Štěpánskou taneční zábavu. Účast byla opět velmi pěkná.

Činnost mladých hasičů v roce 2015
Na prvních schůzkách v únoru jsme zkoušeli básničky a tanečky na MDŽ, malovali obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a připravovali se na zkoušky k získání odznaků odborností, které jsme plnili v březnu. Ve středu 7. března jsme s místními ženami oslavili jejich svátek.
Připravili jsme pro ně bohatý program. Zarecitovali jsme básničky, předvedli ukázky lidových tanců a na závěr zatančili cha-chu na písničku o Makové panence. K svátku dostaly ženy od dětí přáníčko a růžičku.
První soutěží roku byl dubnový Krásnolesský víceboj. I přesto, že jsme udělali hodně chyb, nezůstali jsme úplně na chvostě. Mladší žáci byli osmí a třináctí a starší žáci osmí. Pro naše dorostence Kačku Fricovou a Honzu Konkuse to byla první takováto soutěž a zejména Kačka obstála velmi dobře. Umístila se na třetím místě. Honza byl devátý. Pak nás 2. května čekala další část celoroční Hry Plamen a to technické disciplíny CTIF. Naše družstvo mělo úkol nebýt poslední, který hravě splnilo. Dosáhlo celkového 16. místa z 20 družstev. Závěrečnou, pro děti nejdůležitější soutěží v roce, bylo druhé kolo Hry Plamen. Konalo se 9. května ve Frýdlantě a kvůli Valdštejnským slavnostem bylo spojené se soutěží „O štít města Frýdlantu“. Znamenalo to, že se běhaly dva pokusy a každý se započítával do jedné soutěže. Pro děti to bylo úmorné a ještě jsme dvakrát zmokli. Díky tomu, že se nám nepovedly útoky, byli mladší i starší žáci v soutěži „O štít města Frýdlantu“ na 10. místě a v celoročním hodnocení Hry Plamen starší žáci na 5. místě a mladší na 7. místě. Týden na to jsme se vypravili do muzea v Pertolticích na výstavu o plyšových medvědech. Pro děti bylo připravené také občerstvení a kvízy o ceny. Dorostenci zakončovali sezónu na okresním kole ve Frýdlantě 24. května. Petra Stříbrná, která měla z podzimu postup do kraje téměř jistý, se bohužel nemohla zúčastnit, tak jsme ani nepočítali, že se do vyššího kola dostaneme. Překvapila však Kateřina Fricová. Skončila celkově čtvrtá a po týdnu byla povolána do krajského kola jako náhradnice. Další závodníci se umístili takto: Aneta Plesarová šestá a Jan Konkus desátý. Krajské kolo dorostu se konalo o tři týdny později v Semilech. Kateřina v něm vybojovala pěkné 8. místo. Na poslední soutěž před prázdninami jsme byli pozváni do Dolní Řasnice. Poprvé se zde předvedla naše přípravka. Dali jsme je dohromady teprve den před soutěží, přesto si vedli velmi dobře. Plechovky srazili ve druhém nejlepším čase. Mladší žáci také obsadili druhé místo. Jen starší žáci si v ten den vytáhli černého Petra a zbylo na ně jen poslední 4. místo.
Pak přišly prázdniny a volno i pro mladé hasiče. Sešli jsme se až na konci srpna, kdy jsme od čtvrtka do neděle obývali hasičskou zbrojnici. Hráli jsme hry, učili se na braňák, zkoušeli útok i dorostenecké stovky. V pátek jsme jeli na výlet do Frýdlantu. Zahráli jsme si bowling a otestovali prolézačky v parku. Večer zpestřily děti vedoucím scénkou se živým humrem a tanečním vystoupením vousatých požárnic. Další večer jsme se šli bát do místního parku. Poslední prázdninovou sobotu jsme jeli do Heřmanic na první ročník Heřmanického šedesátkování. Našich dvanáct dětí tady ve čtyřech kategoriích soutěžilo v disciplíně 60 metrů překážek. Nejlepší z nich se umístily na čtvrtém a sedmém místě. O týden později byl Memoriál Františka Pulce ve Vsi. Mladší i starší žáci v něm vybojovali 2. místo. Pak přišel nabytý víkend 12.-13. září a v něm okrsková soutěž v Předláncích a soutěž v Dolní Řasnici. Mladší žáci vykročili do nové sezóny, která pro děti začíná v září, opravdu s vervou. Obě soutěže vyhráli. Starší žáci byli na okrskové soutěži druzí a v Dolní Řasnici čtvrtí. Do Řasnice jsme opět vzali naši přípravku. Protože jich bylo méně než ostatních, každý musel splnit větší porci úkolů. Přesto se jim podařilo obsadit třetí místo, což je pro ně pěkný úspěch. V pátek 18. září jsme vyrazili opět do místního muzea. Shlédli jsme zde výstavu „Dekorační postavičky“ s různými šašky a klauny. Ovšem nejvíce se děti zabraly do soutěže „O nejhezčí pokrm na špejli“. Nejprve nesměle okukovaly připravené ingredience a pak už vznikalo jedno hezčí dílko za druhým.
V říjnu jely dvě vedoucí mládeže na školení do Nového Města. Jedna si obnovila kvalifikací vedoucí. V sobotu 24. října jsme pořádali tradiční Předbraňák. Letos do Pertoltic přijelo 10 družstev starších žáků a 18 družstev mladších žáků z dvanácti sborů – celkem 150 dětí. Naše družstvo starších dětí výborně zastřílelo, ale o prvenství je připravil pád jedné soutěžící při překonávání vodorovného lana. Získali pěkné 4. místo. Mladší žáci si vedli o něco lépe. Vybojovali 2. místo. Nejmenší děti z našeho sboru soutěžily ve smíšeném družstvu spolu s dětmi z Višňové a Kunratic. Umístily se na 9. místě. Den i celá soutěž se pěkně vydařily. Na soutěž jsme získali grant z Libereckého kraje. Hned druhý den začínali svou sezónu branným závodem dorostenci. Běhal se v parku ve Vratislavicích. První z našich běžela v kategorii mladší dorostenky Růženka Valášková. Udělala jedinou chybu na střelbě a díky tomu se dostala na výborné 1. místo. Má velkou naději, že po jarním kole postoupí do krajské soutěže a naváže tak na úspěchy svých starších sester. Také Kačka Fricová si vedla dobře. V kategorii starší dorostenky obsadila 3. místo a i ona má šanci se dostat do vyššího kola. Soutěž uzavírali starší dorostenci. Jan Konkus plnil úkoly perfektně, jeho soupeři však byli rychlejší a tak skončil až na 9. příčce. Braňák si odbyli také žáci. Ráno bylo trochu dobrodružné. Cestou do Lužce nám začal hořet motůrek od stěračů a z kabiny se valil dým. Hasiče jsme ale volat nemuseli. Celý den pršelo a tak trať byla náročná. Mladší žáci si udrželi svůj podzimní standard a vystoupali na velmi dobré 5. místo. Zato starší žáci zklamali. Nasbírali 27 trestných bodů a byli až jedenáctí. O týden později jsme soutěžili na frýdlantském náměstí „O předvánočního kapra“. Udělali menší výměnnou akci s heřmanickými dětmi, abychom doplnili stav družstva na deset členů. Vyplatilo se. Starším žákům jen o 5 vteřin uteklo první místo. Vyhrát by bylo krásné, ale alespoň jsme nemuseli jít do kádě se studenou vodou lovit naši výhru. Tu jsme dostali na podnose sladkou a pěkně propečenou. Snědli jsme ji k odpolednímu čaji na další schůzce. Na mladší žáky zbyla bramborová medaile. Poslední listopadový pátek jsme navštívili výstavu „Z pohádky do pohádky“ v místním muzeu. Hádali jsme a přiřazovali pohádkové postavy a odměnou nám byl šlehačkový pohár. V sobotu 28. listopadu se na návsi slavnostně rozsvěcel vánoční stromeček. Mladí hasiči nacvičili několik koled a za doprovodu houslisty pana Ondřejíka a kytaristy pana Kořínka je pod stromečkem zazpívali. Akce dál pokračovala příchodem hrozných čertů a Mikulášskou nadílkou na místním sále. V prosinci jsme zažádali o dotaci z Ministerstva školství na vybavení pro mladé hasiče. Rok 2015 jsme zakončili vánoční besídkou na hasičské zbrojnici a pomohli jsme také s předprodejem lístků na taneční zábavu.

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych rád poděkoval za milé pozvání na výroční valnou hromadu SDH Pertoltice, která se konala dne 9.1.2016. Na hasičské zbrojnici se tentokráte sešla větší část všech členů. Byla skvělá atmosféra. Ostatně, jako vždy. Stěžejním úkolem bylo pro orgány sboru předložit zprávy o fungování sboru jako takového. Zprávy jsem pozorně poslouchal. Jedna o činnosti sboru jako celku a pak přišla na pořad ještě samostatná zpráva o činnosti mládeže. Zástupce Hasičského sboru Libereckého kraje a další hosté byli mile překvapeni, co vše se během roku 2015, událo u našeho sboru. Také se zarazil nad výbornou podobou práce s mládeží a úspěchů, kterých bylo dosaženo. Velice kvitoval s uznalým pokyvováním i zmínku o počtu aktivní mládeže a dětí u našeho sboru. Aby ne! To je také to, co si i já osobně vysoce cením. Dále také z předložených zpráv vyplynulo, kolik práce bylo provedeno na budově hasičské zbrojnice a kolik hodin bylo odpracováno na údržbě a opravách vlastní techniky sboru. Všem aktivním členům sboru přeji mnoho zdaru do dalšího období, pevné zdraví a spokojenosti.
Viktor Podmanický starosta obce

Finanční úřad prodlouží ve Frýdlantu kvůli dani z nemovitostí otevírací dobu
Územní pracoviště Finančního úřadu ve Frýdlantě, Oddělení majetkových daní, rozšiřuje pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016 úřední hodiny. A to od 25. ledna 2016 do 1. února 2016.
V tyto dny bude mít otevřeno:
PO 25. ledna 2016 8:00 - 17:00
ÚT 26. ledna 2016 8:00 - 15:30
ST 27. ledna 2016 8:00 - 17:00
ČT 28. ledna 2016 8:00 - 15:30
PÁ 29. ledna 2016 8:00 - 14:00
PO 1. února 2016 8:00 - 17:00
 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz