Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Mezinárodní setkání 2009 - 21
Mezinárodní setkání 2009
zobrazení: 2236
známka: 0
 

Drbna

DRBNA PROSINEC 2014 - samostatné vydání.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde

 


Obec Pertoltice                              
Dolní Pertoltice 59                         
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“ 
ou_pertoltice@volny.cz                  
www.obecpertoltice.cz    
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Blanka Eflerová 89 let, Jarmila Hejlová 75 let, Jaroslav Kuchta 64 let, Ladislav Špáta 64 let, Kunkelová Věra 60 let, Jan Pavlíček 62 let, Petr Filip 60 let, Eduard Diviš 59 let, Jarmila Bělochová 59 let, Jaromír Malich 58 let, Miroslav Marek 55 let, Eva Šťastná 54 let, Iveta Rysiowská 46 let, Bronislav Nykrýn 41 let, Edita Soukupová 40 let, Jiří Horáček 38 let, Jan Hovad 36 let, Lenka Horáčková 36let, Stanislav Faciník 30 let, Lucie Pilzová 24 let, Barbora Srpová 22 let a Tomáš Höfler 10 let a Helísková Veronika 2 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás na začátku adventního období tímto pozdravil a zamyslel se tak trochu, jako nakonec každý rok, touto dobou nad tématem Vánoc a celého období kolem nich. Co jsou ty pravé Vánoce? Domnívám se, že pro prožití šťastných Vánoc každého z nás, je důležitá hlavně dobrá nálada, klid a pohoda. Pravé „Vánoce“, se spoustou krásných tradic se z našeho života postupně, ale jistě vytrácejí. Přál bych si, aby v naší obci stále existovaly alespoň snahy o udržení tradic. Aby se lidé dokázali sejít, popřát si vzájemně vše dobré. Alespoň o těchto svátečních dnech se k sobě chovali hezky, přátelsky. Uvědomuji si, že se každý z nás musí vypořádat s předvánočním úklidem, nákupem dárků, smažením ryb nebo řízků, pečením cukroví, vánočky, strojením vánočního stromečku a mnoha dalšími pracemi. Ale chce to tak nějak v klidu. Pokud možno bez následků na zdraví, psychickém stavu.
Na vesnici se téměř všichni známe. Můžeme si udělat radost návštěvami sousedů a známých, popřát si navzájem hodně zdraví a štěstí. To vše, co zde již bylo výše uvedeno, s sebou přináší tu nezaměnitelnou, vzácnou a tajemnou atmosféru všech svátků a významných dní. Důležité je vytvořit svým blízkým atmosféru Vánoc nabitou vstřícností, laskavostí a klidem. Který ostatně všichni nutně potřebujeme. Prožít Vánoce ve vzájemné úctě, toleranci a pokoře. To je to, o co jde. Vzpomenete si raději na krásné dárky, nebo na pěknou atmosféru Vánoc, kdy jste se ještě sešli všichni spolu a zažili spolu pěkné chvíle?
Vážení spoluobčané, přijměte ode mne přání krásných, pohodových a šťastných Vánoc. Přeji Vám, aby se pro Vás Vánoce staly svátky klidu a míru, svátky vstřícnosti a laskavosti, které se nám v poslední době ve vztazích mezi lidmi v běžném životě nedostává tolik, kolik bychom si všichni přáli. Veselé Vánoce a šťastný celý rok 2014.
Děkuji Vám všem, kteří jste v naší obci pomohli vytvořit atmosféru dobrých vztahů, vzájemné důvěry a tolerance.
Viktor Podmanický starosta obce


Purpura večerem zazvoní,
zvoneček tichonce zazvoní
a jeho stříbrný hlas probudí vzpomínky v nás. Vždyť jsme srdcem stále děti,
jen ty roky rychle letí,
ale i když léta pádí,
ať se mají lidi všichni rádi,
každý den a v každém roce
a hlavně přece na Vánoce
a po Novém roce vlastně zase.
Vše ,,nej ,,do roku 2014 přeje zastupitelstvo obce
.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc listopad 2014 (vp)
 inventury majetku obce při ukončení roku, kontrola plnění rozpočtu za rok 2014, příprava podoby rozpočtu na rok 2015, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření, příprava plánu na investičních akcí pro rok 2015,- tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - zajištění posypového materiálu, - řešení pohledávek , řešení oprav majetku obce dle vzniklých potřeb, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava nových směrnic a právních předpisů, příprava vánočních akcí, příprava podkladů na kontrolu auditora z krajského úřadu a kontrolu z úřadu práce v Liberci, příprava podkladů pro soudní řízení

ROZPOČET OBCE 2014
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, bude schválen rozpočet naší obce na rok 2015. Návrh rozpočtu byl vytvořen v této podobě: na straně příjmů ve výši 4 165 394,00Kč , a na straně výdajů ve výši 4 028888,00Kč. Rozpočet je koncipován jako přebytkový, kdy kladné saldo bude využito na hrazení úvěru na výstavbu bytových jednotek v čp.193.

V tomto procesu se rozhoduje o tom, kam budou investovány naše společné finanční prostředky. Ze své podstaty by se v obecním rozpočtu měly promítat priority a strategie politického vedení, měl by sloužit rozvoji obce a být ku prospěchu všem obyvatelům a obyvatelkám dané lokality. Rozpočet je vyjádřením politických priorit, jinými slovy, dokládá, zda vedení obce plní, co slíbilo ve svém programovém prohlášení.Rozpočet určuje podporu konkrétním aktivitám a organizacím, popřípadě spolkům.Určuje výši prostředků na prioritní řešení problémů občanů.

Prostředky budou vynakládány efektivně, a též tak, aby to nebylo v rozporu s rozvojovými dokumenty naší obce. Je třeba si uvědomit, že obecní rozpočty nekontroluje žádná nezávislá kontrolní instituce a je proto na obyvatelstvu konkrétních obcí, aby kladlo základní otázky týkající se vynakládání veřejných prostředků, tedy kolik, komu, proč a jak. Rozpočet je veřejný dokument a tudíž musí být ze zákona povinně zpřístupněn veřejnosti. A to nejméně 15 dní před jeho projednáním - schválení v zastupitelstvu obce. Občané obce se pak k němu mohou vyjádřit buď písemně, při procesu jeho tvorby nebo nejpozději na jednání zastupitelstva.

AKTUÁLNĚ (vp)
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje na omezení provozní doby po dobu čerpání dovolené během vánočních svátků – podrobnější informace budou vyvěšeny na vývěskách i webu obce. Doporučujeme naplánování úředních záležitostí na jiné období. Posledním dnem v tomto roce - pro vyřízení účetních záležitostí, je 22.12.2014 – do 13:00 hod. Proto všichni, kteří hradí i čerpají finanční prostředky přímo do, nebo z pokladny, učiňte tak k tomuto datu.
Dovolenou budou čerpat též i pracovníci VPP, v předmětném období budou pouze provádět svoz odpadů, případně zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací a veřejně přístupných ploch. A to podle aktuálních potřeb.

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje všem, kteří pomohli připravit krásnou atmosféru pro nadcházející adventní období. A to zejména pracovníkům obecního úřadu a p.Josefu Reinišovi.

Vedení obce Pertoltice tímto děkuje všem svým smluvním partnerům, dodavatelům a dalším spolupracovníkům. A to za jejich kladný přístup a výbornou podobu partnerské spolupráce v roce 2014. Těšíme se na spolupráci v dalším období!

INFORMACE
Zimní údržba komunikací – kontakty

Zimní údržbu bude v letošním roce provádět pan Ladislav Navrátil. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 607 746 754 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2014 -2015. Byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana L.Navrátila, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1) Uvažuje obec o rozšíření prvků na nově udělaném dětskéh hřišti?
Ano, tyto úvahy byly již v období prvních dnech provozu dětského hřiště. Ještě letos budou zakoupeny další dva prvky – houpací prvky na pružině. V příštím roce plánujeme doplnění hřiště o kryté pískoviště.
2) Víte již jaká bude cena vody na další rok? V tuto chvíli ještě nikoliv. Avšak na posledním zasedání dozorčí rady FVS,a.s., které se bude konat 18.12.2014, se zástupce cenu vody na rok 2015, zcela jistě dozví. Následně pak informace bude k dispozici i vám, spotřebitelům.
3) Pokud jsem správně zaregistroval, tak nebyl proveden svoz nebezpečného odpadu, jak je obecní úřad povinen.Je to tak?
Poslední svoz nebezpečného odpadu v obci se uskutečnil dne 04.10.2014. Informace byla řádně zveřejněna na vývěskách i na úřední desce, včetně možnosti dálkového přístupu. Postup obce bude však upraven – viz níže:

SBĚRNÝ dvůr – novinka v oblasti likvidace odpadů v naší obci
Uveřejňujeme informaci o zahájení provozu sběrného dvora v naší obci. Smluvní partner – pan Josef Reiniš, ve svém zařízení zabezpečí pro objednatele – Obec Pertoltice, sběr a výkup odpadů: materiálově využitelných složek komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu, stavebního a demoličního odpadu, pneumatik, atd. (specifikovaných v Katalogu odpadů) od obyvatel obce. P O Z O R - obec na základě poskytování této výše uvedené služby r u š í pravidelné roční odvozy nebezpečného odpadu, v termínech, jak jste byli po několik let zvyklí.
Sběr bude uskutečňován na sběrném dvoře Dolní Pertoltice č.p.194 v provozní době:
a) pondělí – pátek od 8,00 hod. do 16,30 hod.
b) sobota od 8,00 hod. do12,00 hod. (a po telefonické dohodě na tel.: 776823833.

Obyvatelem obce se pro účely smlouvy rozumí fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území obce objednatele a fyzická osoba, která vlastní stavbu na území obce objednatele určenou nebo sloužící k individuální rekreaci – bude kontrolováno předložením platného dokladu.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE o nejlepší podobu zahrádky 2014,
V letošním ročníku soutěžilo i několik nových soutěžících. Bylo těžké rozhodnout o pořadí.
Ceny od pořadatele obdrží p.Marie Srpová, p.Alena Podmanická, p.Zuzana Filipová, p.Jana Votrubcová a p.Anna Severýnová.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE HVĚZDY XXL
Vyhodnocení se koná v pátek dne 12.12.2014, v 17:00 hod, v Muzeu obce Pertoltice.
Na účastníky soutěže čeká sladká odměna a též malý dárek.

KRIZOVÉ SITUACE – povinné seznámení občanů a podnikatelů na území obce
Tímto upozorněním na odkaz na stránky ORP Frýdlant plníme povinnost informovat občany
- http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/bezpecnost/krizove-rizeni/#sek90959


DALŠÍ INFO
Nové fotografie z událostí v naší obci ve fotogalerii na tomto odkazu: http://www.obecpertoltice.cz/gallery.php


POZVÁNKY
VÁNOČNÍ MŠE Koná se ve středu dne 24.12.2014, od 22:00 hod. Přijďte si zazpívat koledy s námi.

TANEČNÍ ZÁBAVA - Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice pořádá taneční zábavu. Koná se dne 25.12.2014, od 20:00 hod. , na sále kulturního domu v Dolních Pertolticích čp.64.
K tanci hraje pan Mazánek a čeká vás bohatá tombola. Jste srdečně zváni!
Vstupné činní 50,- Kč.

Knihovna Pertoltice
Knihovna bude přes vánoční svátky otevřena každou sobotu v obvyklý čas 8:00 – 12:30 hodin.
Na leden je pro registrované i neregistrované čtenáře připravena burza darovaných knih, které knihovna nevyužije. Přijďte se podívat do knihovny a vybrat si zdarma knihy vašemu srdci blízké. K dispozici je k odběru více jak sto titulů – detektivky, pohádky, knihy s učivem střední i základní školy, atd.

Rádi přivítáme i nové čtenáře. Naše knihovna nabízí výběr knih z více jak třítisícového vlastního knihovního fondu, který je pravidelně obohacován výměnnými soubory knih z Krajské knihovny v Liberci. Registrovaní čtenáři mohou ve výpůjční době (nebo po dohodě s knihovnicí) využít bezplatný přístup k internetu na třech počítačových stanicích. Mohou si psát vlastní dokumenty, na multifunkčním zařízení tisknout výstupy z internetu a vlastní vytvořené materiály, mohou si pořídit kopie, případně oskenovat materiály do elektronické podoby. Tisk a kopírování je placená služba. Bezplatně si mohou uložit výstupy na donesené médium (CD, flash disk). Prostřednictvím webových stránek obce Pertoltice a takzvaného ON-LINE katalogu můžete nahlížet do našeho knihovního fondu a v čtenářském kontu pak sledovat své výpůjčky, rezervovat si knihy, nebo prodlužovat výpůjční dobu u zapůjčených titulů. Registrace na aktuální rok je pro dospělé za 15,- Kč a pro děti za 10,- Kč.

Branný závod dorostu
Poslední soutěží mladých hasičů je klasicky branný závod dorostenců. Letošní se běhal ve Stráži nad Nisou dne 9. listopadu. Z našeho sboru se do něho zapojily čtyři dorostenky a jeden dorostenec. Jejich úkolem bylo na trati dlouhé čtyři kilometry splnit tyto úkoly – střelba ze vzduchovky, přeskok přes vodní příkop, vyšplhat po vodorovném laně, určit jeden technický prostředek a hasicí přístroj, zodpovědět otázku ze zdravovědy, určit druh vyobrazené optické signalizace a přesunout se podle azimutu. Našim závodníkům dělal největší problémy šplh po laně. Nejlépe si vedla Petra Stříbrná v kategorii starší dorostenky. Doběhla bez trestných bodů a tak obsadila výborné první místo. Ostatní se umístili takto – v kategorii střední dorostenci Jan Konkus 12. místo, v kategorii střední dorostenky Kateřina Fricová 8. místo, Renata Severýnová 10. místo a Aneta Plesarová 12. místo.

ADVENT V NAŠÍ OBCI
První adventní víkend se nesl ve znamení tradic. Pro občany naší obce, zejména děti, se připravil opravdový zážitek, spojený se slavnostním rozsvícením vánočního stromku na naší návsi. Počasí sice bylo trochu mrazivé, ale i na tuto eventualitu bylo vše připraveno a návštěvníci této akce se měli možnost občerstvit teplým punčem. Jakmile se vánoční strom rozsvítil bylo vidět v mnoha dětských tvářích úsměv a zvláštní lesk v očích. A to bylo vlastně záměrem všech, kteří se na přípravě podíleli. A že jich nebylo málo. Zpestřením této první části programu bylo vystoupení pana Vladislava Ondřejíka a sboru Hlásek, ve spolupráci s Jiřím Kořínkem. Návsí se linuly tématické melodie a zpěv. Po chvíli netpělivého čekání se od požární nádrže v záři loučí blížily podivuhodné postavy. Předvojem byli čerti, za nimi přicházel i anděl a Mikuláš.. Čím více se blížili ke středu dění, tím více bylo jasné, že takové masky svět neviděl.Nu ne možná svět, ale u nás v obci zcela určitě.Šel z nich opravdu strach. Mnoha dětem zatrnulo. Asi nebudu daleko, když přiznám, že nejen dětem. Po krátkém pobytu u rozsvíceného stromu se celé dění přesunulo do prostor sálu kulturního domu, kde na návštěvníky čekalo v prvé řadě příjemné teplo. Na stolech se objevilo i nějaké to občerstvení, které donesl, kdo mohl a chtěl. Pro doprovod dětí byl zajištěn provoz baru tak, aby nikdo nestrádal a měl případně možnost spláchnout strach. Děti na parketu, obklopeni maskami, za stálého rachocení řetězů, říkali básničky a říkanky. Někteří i krásně zazpívali. Odměnou jim byl balíček dobrot, který obdrželi z rukou anděla, pana místostarosty a čertů. Následoval tanec nebo skotačení dětí na parketě.Celou akci lze opět hodnotit jako velice zdařilou. A to nás musí těšit snad všechny.

Chtěl bych tímto moc poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i na vlastním zdárném průběhu celého večera. Děkujeme všem učinkujícím za jejich čas i provedení vystoupení. Poděkování patří též všem sponzorům: panu Josefu Reinišovi a jeho kolektivu, p.V.Hovadovi a p.Růženě Valáškové. Věřím, že i dalším akcím, které plánujeme, věnují svoji podporu a čas. Každý rok se snažíme posunout úroveň jednotlivých akcí, které se pro občany naší obce pořádají. A bez spoluúčasti již osvědčených podporovatelů a pořadatelů, bychom se přitom jen těžko obešli.

Další fotografie si můžete prohlédnout například na SABATHORE.RAJCE.IDNES.CZ
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz