Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nab√≠dku knih z obecn√≠ knihovny
    Doln√≠ Pertoltice prost√łednictv√≠m internetu klikn√¨teZDE.
  • Odkaz pro registrovan√© √®leny.
    Pro p√łehled vyp√Ļj√®ek a zjiŇ°t√¨n√≠ VaŇ°eho aktu√°ln√≠ho stavu rezervac√≠ klikn√¨te ZDE.
Info
  • K prohl√≠Ňĺen√≠ soubor√Ļ ve form√°tu PDF je nutn√© m√≠t v po√®√≠ta√®i nainstalov√°n prohl√≠Ňĺe√® Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nem√°te, m√ĻŇĺete si ho st√°hnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Knihovna

Základní pravidla pro práci s on-line katalogem.

Základní pravidla pro práci s on-line katalogem
Katalog knihovního fondu otev√łete pomocí záloŇĺky Obecní knihovna On-line:
Pro nabídku knih z obecní knihovny Dolní Pertoltice prost√łednictvím internetu klikn√¨te ZDE.

1. P√łi vyhledávání podle autora zadejte p√łíjmení, jméno. Pokud neznáte k√łestní jméno autora, sta√®í uvést p√łíjmení. U jmen zahrani√®ních autorek pouŇĺívejte tvar bez p√łípony -ová. Jméno i p√łíjmení lze zadávat i s malými po√®áte√®ními písmeny. Chcete-li vyuŇĺít slovník autor√Ļ, klikn√¨te na odkaz Autor.
2. P√łi vyhledávání podle názvu sta√®í zadat za√®átek názvu hledaného titulu (nap√ł. první dv√¨ slova).
3. P√łi vyhledávání podle klí√®ového slova vepište výraz, který tematicky charakterizuje obsah hledané knihy, nap√ł.: vesmír, Ňĺivotopisy, ko√®ky, atd. Pomoci vám m√ĻŇĺe op√¨t seznam klí√®ových slov. Získáte ho kliknutím na odkaz Klí√®ové slovo.
4. Po stisknutí tla√®ítka Hledej se objeví seznam titul√Ļ. Po kliknutí na název vybraného titulu se objeví katalogiza√®ní lístek a tabulka s p√łíslušnými údaji o dokumentu a moŇĺnosti p√Ļj√®ení. Pokud je kniha p√Ļj√®ena, m√ĻŇĺete si ji rezervovat pomocí tla√®ítka Rezervuj. V kolonce √ąíslo pr√Ļkazky vypl√≤te √®íslo uvedené na vaší pr√Ļkazce, do kolonky PIN napište datum narození podle vzoru RRMMDD (nap√ł. 7. zá√łí 1952 = 520907), nebo PIN, které jste si sami zvolili a nahlásili knihovnici. Stiskem tla√®ítka Odešli se rezervace potvrdí.
 

Základní pravidla pro práci se √®tená√łským kontem

1. Konto √®tená√łe otev√łete pomocí záloŇĺky Odkaz pro registrované √®leny:
Pro p√łehled vyp√Ļj√®ek a zjišt√¨ní Vašeho aktuálního stavu rezervací klikn√¨te ZDE.
2. Po otev√łení samostatného okna vyplníte p√¨timístné √®íslo pr√Ļkazky a PIN ve tvaru RRMMDD (rok - m√¨síc - den narození, nap√ł.: (nap√ł. 7. zá√łí 1952 = 520907) nebo vlastní PIN.
3. Stiskem tla√®ítka Odešli budete p√łesm√¨rováni do vašeho √®tená√łského konta.
4. Prost√łednictvím tohoto konta si m√ĻŇĺete kontrolovat stav vašich výp√Ļj√®ek, pop√ł. výp√Ļj√®ku knihy prodlouŇĺit. Naleznete zde i seznam rezervací, máte-li n√¨jaké, datum vaší poslední návšt√¨vy i termín, do kterého byste m√¨li zap√Ļj√®ené knihy vrátit.
5. Odchod ze √®tená√łského konta se realizuje tla√®ítkem Odhlásit.
InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
D√ĆKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
V√¨√ł√≠te ve zlepŇ°en√≠ zdravotnick√Ĺch sluŇĺeb po p√łevzet√≠ Nemocnice Fr√Ĺdlant s.r.o. spole√®nost√≠ KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
√ą√ĀSTE√ąN√Ć (193 hl.)
 
NE (199 hl.)
 
NEV√ćM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 733
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz