Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - noční útok 2006 - 14
Hasiči - noční útok 2006
zobrazení: 1690
známka: 0
 

Drbna

DRBNA ŘÍJEN 2014.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde

 


Obec Pertoltice                              
Dolní Pertoltice 59                         
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“ 
ou_pertoltice@volny.cz                  
www.obecpertoltice.cz    
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Antonín Hamalčík 73 let, Romanec Josef 65 let, Novotný Milan 64 let, Plesar Jan 64 let, Vitásek Jaroslav 62 let, Tesařová Milena 61 let, Běloch Petr 59 let, Čepelíková Dagmar 58 let, Hejlová Jitka 58 let, Pajkrtová Marie 57 let, Knapová Blanka 55 let, Faciník Stanislav 54 let, Srpová Růžena 51 let, Vokálek Vlastimil 46 let, Soukup Jaroslav 42 let, Loučková Pavlína 42 let, Doová Šárka 41 let, Hofmanová Dagmar 41 let, Votrubec Jiří 40 let, Klozová Zdenka 30 let, Kloz Tomáš 27 let, Pospíchal René 23 let, Raimanová Lucie 23 let, Richtr Josef 20 let, Rysiowski Robin 19 let, Andrš Jaroslav 18 let, Bubeníčková Alexandra 18 let, Bubeníčková Michala 17 let, Špáta Ladislav 11 let,Hofman Ondřej a Tomáš 7 let a Novotnyj Daniel David 6 let, Bari Michael Kristián 2 roky a Krivčíková Kristýna 1 rok.

SLOUPEK STAROSTY
Svůj dnešní příspěvek omezím pouze na výzvu: ,,Přijďte volit a tím podpořit volební uskupení - kandidáty, které jste si vybrali,,. Každý hlas má svou cenu. Projevíte tak i vůli se na veřejném dění podílet. Zároveň dáte, těm ,,svým,, v novému zastupitelstvu, silný mandát k prosazení toho, co považujete také sami za správné a potřebné.
Viktor Podmanický , starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc září 2014 (vp)
plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava ustavujícího zasedání nového zastupitelstva – příprava vyúčtování projektů na rok 2014, kontrola plnění rozpočtu, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – příprava a odeslání dalších návrhů na provedení exekucí, práce na tvorbě územního plánu, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, práce na přípravě nových obecně závazných vyhlášek, koordinace oprav majetku obce, jednání dozorčí rady FVS,a.s. A Frýdlantské vodárenské společnosti, jednání mikroregionu DSO Frýdlantsko.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Kdy je volební lístek neplatný?

– Pokud volič zakřížkuje více než jednu politickou stranu.
– Pokud volič označí křížkem větší počet kandidátů, než je počet členů v zastupitelstvu (v Pertolticích tak počet zakřížkovaných kandidátů nesmí překročit 9).
– Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu ani žádného kandidáta.
– Pokud nevloží hlasovací lístek do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků.
2.) Dobrý den, rád bych se zeptal, kdy bude zpřístupněna polní cesta k Panenskému rybníku. Je zarostlá a jen slýchávám, že by měla být zpřístupněna. Děkuji za odpověď.
Hezký den.Opakovaná prořezávka bude provedena v době vegetačního klidu. Počítám s tím, že naši pracovníci do konce měsíce října, úkol splní.Děkujeme za dotaz. S pozdravem. Podmanický

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 (ou)
Konají se v obci ve dnech 10. a 11. října 2014. Hlas pro své kandidáty můžete odevzdat ve volební místnosti v budově obecního úřadu, v pátek od 14:00 – 20:00 hod., nebo v sobotu od 08:00 -14:00 hod. Volby do Senátu ČR v našem volebním obvodu neprobíhají. Pokud někdo z voličů neobdržel hlasovací lístek ( je pouze jeden, na kterém jsou uvedeny obě kandidátní listiny – č.1. SNK Sdružení nezávislých kandidátů a č.2. KSČM), obdrží náhradní hlasovací lístek přímo ve volební místnosti.

Občané, kterým zdravotní stav nedovolí jít k volbám, mohou také volit. Stačí nahlásit jméno a bydliště voliče na Obecní úřad Pertoltice, nebo přímo okrskové volební komisi. Ve druhý den voleb navštíví tyto občany členové volební komise a umožní jim volit do mobilní volební urny.

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMŮ A JINÝCH POROSTŮ
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá občany k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích pod vedením nízkého a vysokého napětí, které svoji výškou ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti
ČEZ. Zásah proveďte v období vegetačního klidu, tedy do 15. listopadu 2013. Více informací na úřední desce obce nebo na www.cezdistribuce.cz
Při plánování výsadby nových stromů nezapomeňte, že stromy porostou!

INFORMACE – tentokrát z odboru dopravy MěÚ Frýdlant
Jelikož přibývá dotazů ze strany všímavých občanů na nové vodorovné dopravní značení na dokončovaném úseku sil. II/290 v ul. Hejnická ve Frýdlantě, Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, si dovoluje připomenout řidičům některá ustanovení zák. č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon o provozu“), a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb.

V souvislosti s dokončováním stavebních prací na obnově silnice po povodních 2010 je na opravovaném úseku postupně osazováno svislé dopravní značení a současně také vyznačováno dopravní značení vodorovné. Jedná se o umístění značek na krajské silnici II. třídy, jejímž vlastníkem je Liberecký kraj, ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje.

Předmětem kritiky ze strany občanů se stal převážně úsek kolem Penny marketu, kde je vyznačena podélná čára souvislá č. V 1a. Řidičům, kteří se obávají, že jim toto značení znemožňuje čáru „přejet“ a odbočit na parkoviště u Penny, připomínáme ust. § 18 vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích – cit.: „Jsou-li značkou odděleny na pozemní komunikaci jízdní pruhy s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky. Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci“. Řidič tedy může odbočit k Penny (nebo k jiné nemovitosti ležící mimo pozemní komunikaci), aniž by se dopustil přestupku. Návrh na realizaci tohoto značení je v souladu s TP 65 – Technické podmínky pro dopravní značení na pozemních komunikacích, byl zpracován autorizovaným projektantem v oboru dopravní stavby a odsouhlasen Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec dopravní inspektorát.

Nejlepší starosta 2010-2014 V letošním ročníku soutěže ocenění získal za Liberecký kraj - František Kryšpín (obec Habartice). Liberecký kraj slavil i další úspěch, a to v kategorii Nejlepší primátor 2010-2014, kde získal ocenění pan Ing. Petr Beitl - statutární město Jablonec nad Nisou. Cena veřejnosti: Nejlepší starosta (obec do 500 obyvatel) - Václav Novák (obec Senice) Nejlepší starosta (obec nad 500 obyvatel ) - Zdeněk Valenta (Obec Březno) Nejlepší primátor - Mgr. Jan Mareš - statutární město Chomutov

Františkovi blahopřejeme a posíláme poděkování za podobu spolupráce mezi naší obcí a obcí Habartice. Vazby, které přetrvaly i po osamostatnění naší obce v roce 1991, se projevovaly velice úzkou spoluprací, společnými postupy při řešení problematik, které měly vazbu na život obou obcí i celého našeho regionu. Poděkování patří i též celému zastupitelstvu a pracovníkům obecního úřadu. Věřím, že spolupráci budeme jen prohlubovat. Budeme tím tím mít větší šanci úspěšněji prosazovat zájmy našich obcí v regionu.

MUZEUM U příležitosti 7. výročí otevření muzea obce bylo dne 26.9.2014, uskutečněno setkání s provozovatelem Skanzenu v Pertolticích. Po krátké přednášce si mohli přítomní prohlédnout nemovitost, ve které jsou shromážděny historicky cenné předměty a zajímavosti ze života našich předků. Bylo též připraveno malé pohoštění. Děkuji p.M.Srpové a p.B.Nykrýnovi za jejich čas, který akci věnovali.

Devátý ročník soutěže „Zlatá popelnice“ měst a obcí Libereckého kraje, kdy vyhlašovatelem soutěže je AOS EKOKOM a Liberecký kraj, a nad jehož průběhem převzal záštitu pan Josef Jadrný, náměstek hejtmana Libereckého kraje, skončil. Vítězi mezi městy se stal Harrachov, v kategorii obcí byl nejlepší Kořenov, Skokanem roku se stala Bulovka.
Několik zajímavých čísel. Každý obyvatel Libereckého kraje průměrně vytřídil 41,2 Kg odpadů za rok. Z toho: 22,7 kg papíru 7,0 kg plastů 11,1 kg skla 0,4 kg nápojového kartonu. Průměrná výtěžnost v České republice je 39,7 Kg odpadů za rok. Obyvatelé Libereckého kraje mají k dispozici celkem 8925 nádob na tříděný odpad, z toho: 2505 nádob na papír 3148 nádob na plast 2977 nádob na sklo 490 nádob na nápojový papír. V roce 2013 bylo v rámci projektu zakoupeno a instalováno dalších 241 kontejnerů na tříděný odpad, v celkové hodnotě cca 1,6 mil. Kč. Z toho : 38 nádob na papír 87 nádob na sklo barevné 44 nádob na sklo bílé 72 nádob na sběr plastů. Od roku 2004, tj. od začátku trvání projekt, bylo zakoupeno 3252 kontejnerů v celkové hodnotě 19 mil. Kč

Září plné hasičských soutěží
Po prázdninách vyrazili na soutěž všichni hasiči z Pertoltic - malí i velcí. První sobotu v září nás pozvali hasiči ze Vsi na jejich memoriál Františka Pulce. Původně měly všechny děti soutěžit v jedné kategorii. Nakonec se rozhodlo, že budou přece jen dle zvyklostí rozděleny do kategorie starší žáci a mladší žáci. Našim mladším dětem při útoku vše klaplo na jedničku a svým časem si vybojovali první místo. Starší žáci byli při spojování savic nečekaně rychlí, až to překvapilo i jejich kolegy, co spojovali hadice. Nestihli je roztáhnout, než se naplnily vodou a pak museli vynaložit nemalé úsilí, aby se dostali s proudy dostatečně blízko k terčům z plechovek a útok dokončili. Skončili na posledním 3. místě. Ženy z Pertoltic se blýskly v požárním sportu. Závodnici, která nesla rozdělovač, se připletly pod nohy hadice a předvedla pěkný kotoul. Nikdo nečekal, že se tak rychle zvedne a poběží dál. Díky bojovnosti zvítězily! Mužům se při útoku z agregátu rozpojil jeden hadicový spoj, proto se místo prvního místa museli spokojit s pěknou třetí pozicí.

Ještě týž den vyrazilo družstvo složené ze čtyř mužů a tří žen na soutěž do německého Alternberzdorfu. Pořádali ji u příležitosti oslav výročí sboru. Šlo o noční útok z agregátu. V našem okrsku je tato disciplína pro hasiče královskou a bravurně ji ovládá každý sbor, takže německá družstva neměla šanci. Skleněný pohár za první místo putoval k nám do Čech.

O týden později 13. září čekala hasiče nejdůležitější soutěž v roce – soutěž okrsku Višňová. Tentokrát její pořádání padlo na Habartice. Začali jsme stejně jako ve Vsi. Mladší žáci předvedli velmi pěkný požární útok a získali nový putovní pohár, zakoupený ze sponzorských darů obcí, ze kterých pocházejí soutěžní družstva. Starší žáci měli opět smůlu. Při útoku se jim sám zavřel benzinový ventil a mašina zhasla. Útok sice nakonec dokončili, ale byli poslední - třetí. Útok z agregátu tentokrát krom našich mužů, předvedly i pertoltické ženy. Rozpojil se jim však spoj na rozdělovači a obsadily poslední místo. Muži byli třetí. Ve sportu udělaly ženy stejnou chybu a znamenalo to čtvrté místo. I muži ve sportu neuspěli. Obsadili 6. místo.

Mladí hasiči v muzeu
V pátek 26. září byli mladí hasiči pozváni do obecního muzea v Pertolticích. U příležitosti výročí jeho otevření pro ně bylo připraveno slavnostní pohoštění a pak také návštěva hrázděného stavení z přelomu 18. a 19. století a vesnické kovárny v sousedství obecního úřadu. V kovárně si děti mohly potěžkat některá kovářská náčiní a někteří dokonce i kout železo. Akce se zúčastnili také mladí hasiči z Višňové. Vedoucí mládeže tímto děkují paní Srpové a panu Nykrýnovi, za zorganizování zajímavého pátečního odpoledne. Pro děti i nás dospělé to byl jedinečný zážitek.

Pozvánka na soutěž v Pertolticích
Zveme všechny příznivce mladých hasičů na již tradiční Předbraňák. Závodit budou družstva dětí z celého Frýdlantska v plnění úkolů s hasičskou i nehasičskou tematikou. Fandit můžete přijít na fotbalové hřiště v Pertolticích dne 25. října od 9:00 hodin.

Tomáš CÝRUS - práce v zahradě i koruně
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSNÍ ŘEZ DŘEVIN
(práce z lana)
odstranění odumřelých větví
začištění ran a zlomů
redukce v blízkosti staveb
sekání travních ploch
BĚŽNÉ ŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ
RIZIKOVÉ KÁCENÍ MENŠÍHO ROZSAHU
NÁVRH A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH výsadeb tel. 607 97 15 47 Višňová 39, 464 01 u Frýdlantu v Č.
 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz