Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Soutěž mladých hasičů - 2006. - 8
Soutěž mladých hasičů - 2006.
zobrazení: 1414
známka: 0
 

Drbna

DRBNA ZÁŘÍ 2014.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde

 


Obec Pertoltice                              
Dolní Pertoltice 59                         
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“ 
ou_pertoltice@volny.cz                  
www.obecpertoltice.cz    
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Běla Čejková 84 let, Jana Hofmanová 59 let, Milan Hejl 53 let, František Neufus 50 let, Milan Dědeček 49 let, Irena Závůrková 48 let, Lukáš Brykner 39 let, Miroslav Mucha 38 let, Michala Kodešová Bubeníčková 37 let, Lucie Bartošová 36 let, Filip Guttenberg 36 let, Lenka Guttenbergová 36 let, Kamila Krivčíková 28 let, Vojtěch Nykrýn 23 let, Lenka Doová 22 let, Hana Jačová 21 let, Pavel Rysiowski 17 let a Nikola Novotnyjová 14 let, Poláková Veronika 3 roky, Poláková Irena 3 roky a Hančarová Sára 2 roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Děvčata a chlapci, vážení rodiče, u příležitosti zahájení školního roku 2014/2015, mi dovolte, abych také já mohl popřát vše nejlepší a vyslovil přesvědčení, že tento nový školní rok bude minimálně stejně úspěšný jako ten minulý, že všechny stanovené cíle a sny budou splněny. Bude k tomu potřeba spolupráce všech – žáků, učitelů i rodičů. Držím vám všem palce.
Viktor Podmanický
starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
S ohledem na končící volební období, bych rád i tímto způsobem poděkoval za spolupráci členům zastupitelstva obce i výborů zastupitelstva, kteří se na řízení obce a všech ostatních souvisejících úkonech aktivně podíleli. Nešlo vše tak, jak bychom si asi všichni představovali, ale jsem přesvědčen, že jsme společně vždy našli řešení, které bylo ku prospěchu celé obce. A odvedli celkem dost dobré práce.
Není úplně vše o penězích, ale jsou prostě důležité. A k uspokojení všech Vašich potřeb, by bylo nutné mít k dispozici nemalé finanční prostředky. Proto některé plány které jsme na začátku měli, bohužel musely do pozadí a zatím se neuskutečnily. I když to nadále nebude jednoduché a není možné zavděčit se představě všech lidí, věřím v to, že nově vzniklé vedení obce, bude pokračovat v započatém trendu. Že bude mít zájem i snahu, uspokojit co možná nejvíce Vašich požadavků. Netipuji výsledek, ale přeji si, aby vítězi nastávajících voleb byli především občané – potažmo celá naše obec. A to tím, že si jako voliči zvolíte schopné a rozumné zastupitele, kteří si nebudou hrát na žádnou ,,velkou,, politiku. Upřednostní společné dobro, před vlastními ambicemi a uspokojením vlastních zájmů. Nejlepší volební kampaní je stále ještě to (myšleno na úrovni komunální politiky), že se jednotliví kandidáti snaží svou práci dělat tak, jak nejlépe dovedou. V komunálu je to hlavně o lidech. O lidech, které znáte, a o kterých víte, jestli něco udělali – dělají pro obec, nebo se jen tzv. vezou, či umí jen kritizovat. Pro mne osobně jsou, a byli v našem zastupitelstvu i dalších obecních orgánech vždy „ pertoltičtí“, které jsem neškatulkoval podle toho, za koho kandidovali, ale hodnotil podle toho, co pro naši obec udělali. Pracovali jsme společně, bez předsudků a i když zastupitelé byli z více kandidátek, podařilo se vytvořit tým lidí, kde každý podle svých možností i schopností, pracoval s plným nasazením pro blaho naší obce.
Vážení spoluobčané, věřím, že půjdete v hojném počtu k volbám a že Vaše rozhodnutí bude správné pro místo, kde bydlíte. Věřím, že racionálně dokážete zvážit nabízené volební programy, zvolíte osobnosti. A to na základě svých zkušeností a svého pohledu na plnění zadání, které jste svým poslancům dali v předchozích volbách. Doufám v to, že u Vás nezabere jakákoliv pochybná účelovost. Úspěšné rozhodování.

Poděkování od vedení obce patří též všem těm, kteří se podíleli na oživení společenského a kulturního dění v naší obci, či se věnovali práci s mládeží.

Velmi si vážím práce, kterou odvedli společně s Jirkou Votrubcem, naši pracovníci na VPP. Obec, díky jejich nasazení, umu a šikovnosti, dostala zpět za své vložené prostředky několikanásobně vyšší hodnotu. Každý, kdo chce vidět věci reálně, musí přiznat, že jejich práce přispěla ke zkrášlení obce. Že se opravilo to, co po léta nebylo možné z několika důvodů opravit. Vyzdvihnout bych měl zejména manuální zručnost a obětavost nynějších pracovníků. Vidím tyto jejich schopnosti, jako nesmírnou výhodu pro celou obec. Především si cením toho, co není vidět běžným pohledem. A sice toho, že byli schopni a ochotni splnit zadané úkoly, i za cenu toho, že použili svůj vlastní materiál, či nářadí. Jsou schopni samostatně vyřešit vše, na co narazí při své činnosti. V dnešní době je takový přístup nezvyklý, aplikovaný jen velmi zřídka. Díky!
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za srpen 2014 (vp)
 Plnění úkolů obsažených v rozhodnutích zastupitelstva obce, kontrola plnění usnesení ze zasedání OZ, příprava dalšího zasedání OZ , jednání výborů zastupitelstva, zpracování vyúčtování záloh na služby u končících nájmů bytů, jednání s právním zástupcem obce, řešení pohledávek, řešení stížností občanů, administrace u žádostí o dotace pro JSDH, kontrola podoby plnění rozpočtu + první kroky k tvorbě nového rozpočtu – příprava podkladů pro navazující jednání, závěrečné hodnocení proběhlých akcí – příprava vyúčtování.

AKTUÁLNĚ (vp) Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, že dnem 15.9.2014, uplyne doba splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst.1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku.

Svoz nebezpečného odpadu!!!!!
Každý rok zabezpečuje Obec Pertoltice pro své občany svoz nebezpečného odpadu. Aplikují se pravidelně 2 svozy ročně. Další termín svozu nebezpečného odpadu vychází na den 04.10.2014. Pravidla pro shromažďování příslušného odpadu a termíny přistavení svozového vozu firmy A.S.A.,s.r.o. , zůstávají stejné, jak jste již zvyklí.

POZOR !!! Nájemce Restaurace v Dolních Pertolticích nabízí obědy a večeře pro důchodce, do přinesených nádob, za cenu 60,-Kč ( polévka a hlavní jídlo).Výběr ze tří druhů jídel na týden dopředu!!

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA (vp)
Shrnutí – hodnocení splnění volebního programu SNK I., za období 2010 -2014

Mezi naše hlavní cíle patřilo:

1) Dosažení co největší důvěry občanů a kvalitního, odborného servisu obecního úřadu pro naše občany
Zde vykonáno vše, co bylo v našich silách. Pracovníci obecního úřadu prošli pravidelnými školeními, účetní obce absolvovala zvláštní zkoušky odbornosti u akreditovaného školicího střediska ministerstva vnitra. Zastupitelé se vzdělávali individuálně. Povětšinou samostudiem. Dva zastupitelé prošli školením zaměřeným na činnost orgánů obce – projekt ,,Vzdělaný zastupitel,,. Obecní úřad prováděl úkony - servis pro zastupitele i občany, a to často nad rámec rozsahu, který byl požadován. Všechny kontroly činnosti obecního úřadu na úseku výkonu přenesené působnosti, které se ve sledovaném období uskutečnily, byly bez závad.

2) Měli jsme ambice pokračovat v trendu, který by měl zajistit ekonomickou prosperitu, přinést stabilizaci a další ozdravění obecních financí, poskytnout podporu všem uskupením, které se aktivně podílejí na udržení společenského života v obci
V této oblasti jsme naše úkoly splnili podle našeho názoru beze zbytku. To, že jsme v této oblasti předvedli práci odbornou a kompetentní, potvrdily i výsledky absolvovaných přezkumů hospodaření obce a další související kontroly. Obecní finance byly ozdraveny již natolik, že bylo možné pozorovat i zvýšené výdaje na opravy obecního majetku ( výměna kotle vytápění v hasičské zbrojnici a v bytové jednotce č.p. 64, nátěr plechových střech na objektu č.p. 64, oprava střešní krytiny na objektu skladu v č.p.64, oprava části hřbitovní zdi, výměna vstupních bran na hřbitov, obnova laviček, oprava elektrické instalace v budově obecního úřadu, oprava omítek a podlah v budově obecního úřadu, oprava a nátěr velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad, oprava střešní krytiny na budově staré hasičské zbrojnice, nezbytné provizorní opravy místních komunikací, oprava nátrže v dolním úseku Pertoltického potoka, průběžně se opravovala síť veřejného osvětlení, síť VO byla osazena čidlem pro úsporu energie, dokončily se opravy komunikací a mostků po povodních v roce 2010, proběhla první etapa opravy sociálního zařízení u restaurace a oprava omítek vstupní chodby – včetně opravy potřebných nátěrů a vymalování prostor, obnovily se nátěry na zastávce autobusů, opravily se vývěsky ...atd ).
Podpořili jsme činnost sportovního oddílu i průběh jiných aktivit. Byla vytvořena rezerva z kladného hospodaření, která sloužila ke krytí vlastních podílů pro případy, kdy obec prováděla akce za účasti finančních prostředků z dotačních titulů. Pokračovali jsme ve snahách o důsledné řešení pohledávek tak, aby nedopláceli na nekázeň jiných ti, kteří si plní vůči obci vše beze zbytku. Navázali jsme na doposud odvedenou práci na poli dotačních programů a připravili několik úspěšných akcí za účasti rozpočtu státu nebo krajského úřadu ( obnova vybavení jednotky hasičů, opravy techniky výjezdové jednotky, obnova majetku po povodni, výstavba dětského hřiště v Dolních Pertolticích. V oblasti životního prostředí jsme opakovaně podpořili projekt na ochranu migrace živočichů u Panenského rybníku. Podporovali jsme též Občanské sdružení Lidové stavby a SDH Pertoltice.

3) Úkolem pro nás bylo hledat nejvhodnější podobu spolupráce s občany při tvorbě lepší vzájemné komunikace a zvýšení všeobecné sounáležitosti, při zachování již deklarované snahy o nejlepší podobu života v naší obci
Doufáme v to, že se nám podařilo i do budoucnosti, oslovit a více zapojit do celého procesu tvorby lepšího života v naší obci, nejen podnikatele a živnostníky, kteří působí v obci, ale též ty, kteří k ní mají nějaký vztah. Domníváme se, že se i v tomto období podařilo zachovat a dále pak i posunout kvalitu webových stránek obce. Obsah byl udržován v aktuálním stavu. Za využití ještě většího počtu potřebných údajů, informací a podkladů pro všechny občany i majitele nemovitostí na území obce.

4) Cíl: upřednostňovat vyvážený, rozumně plánovaný a uskutečňovaný rozvoj obce, plánovali jsme výraznou aktivitu našich členů při tvorbě územně plánovací dokumentace naší obce
Úkoly v tomto bodě zčásti přetrvávají, neboť se nám nepodařilo, a to z objektivních příčin ( nové požadavky krajského úřadu na posouzení vlivu výstavby – legalizace střelnice v Dolních Pertolticích a opětovného posouzení vlivu otevření pískovny v Dolních Pertolticích), dokončit přípravy na vydání územně plánovací dokumentace. A to v plánovaných termínech. Nicméně, na tvorbě podkladů pro architekta, který je pověřen tvorbou dokumentace, jsme se podíleli aktivně. Plně s naším záměrem. Věříme, že poznatky a připomínky, které jsme vypracovali, budou sloužit k vytvoření dokonalého základního rozvojového dokumentu obce. Ku prospěchu všech, kteří na území žijí, či vlastní nemovitost.

5) Avizovali jsme snahu o důraz na zachování sebereflexe, prohlubovat umění naslouchat a zvyšovat schopnost řešit problémy všech skupin obyvatel
Všechny podněty, návrhy byly zpracovány. Všechny oprávněné byly vyřešeny. Ostatní, též i ty anonymní, byly náležitě vysvětleny. Vše bylo podloženo maximální informovaností o dění v obci, zejména pravidelným předkládáním ekonomických informací. K tomu sloužila úřední deska ( včetně možnosti dálkového přístupu), vývěsky v obci i jednotlivá vydání měsíčníku ,,Drbna,,. Naprostá většina případné kritiky, stížností, či odvolání, chodila i v tomto období buď od nedostatečně informovaných lidí, nebo notorických stěžovatelů, kteří si v tom libují. Berou to jako svůj folklor a nedbají na to, jestli je, nebo není jejich kritika řádně podložena. Či snad dokonce k věci.

6) Naše práce měla směřovat k jistotě v podobách, které mají vliv na spokojený život všech skupin obyvatelstva naší obce. Pro naše občany jsme čitelní, neboť naše práce i názory jsou konzistentní po delší dobu působení v komunální politice
Nejpodstatnější jistotou je zcela jistě ekonomická stabilita. Což, jak výše uvedeno je plněno naším uskupením průběžně. Nezávislost znamená, že člověk „vládne sám sobě“, má nad sebou svrchovanou kontrolu, jeho názor je skutečně jeho názorem. A když za něco bojuje, rozhoduje se podle svého svědomí a vědomí, ne diktátu či návodu kohokoliv. Věřím, že jsme se, a to v drtivé většině, snažili o to, aby naše práce vyústila v pozitiva, které jste nakonec zaznamenali. Byl respektován většinový názor a pokryly se společenské potřeby, které byly v zadání. Předkládali jsme pouze realistická řešení.
Netipuji výsledek nastávajících voleb, ale přeji si, aby vítězi nastávajících voleb byli především občané – potažmo celá obec. A to tím, že si voliči zvolí schopné a rozumné zastupitele, kteří si nebudou hrát na žádnou ,,velkou,, politiku a upřednostní společné zájmy, před vlastními ambicemi a uspokojením vlastních zájmů.
Za zastupitele SNK I. Viktor Podmanický

Snímky z předání nové cisternové stříkačky našemu sboru

V úterý dne 19.8.2014, jsme se konečně dočkali novějšího vozu pro potřeby naší zásahové jednotky hasičů. Díky neustálému tlaku a ,,bombardování,, žádostmi o převod techniky, kterou vyřazují profesionální útvary hasičského záchranného sboru, se podařilo uspět. A to takřka po osmi letech. Nemalou úlohu pro přidělení výše vyobrazeného stroje, hrálo jistě i to, jak byla ,, nahoře,, posouzena činnost našich hasičů. Za účasti představitelů HZS Libereckého kraje, útvaru z Raspenavy, starosty obce, starostky SDH Pertoltice a členů naší jednotky, byl novější cisternový vůz předán do užívání JSDH Pertoltice. Vůz pochází z útvaru v Semilech, kde sloužil již jen jako rezervní vozidlo pro zásahy. Nám jistě odvede ještě mnoho práce a nahradí více jak čtyřicetiletou
,,babičku,,. Na vozidle po jeho uvedení do provozu u naší jednotky bude také nějaká ta práce( nové vozidlo to prostě není ), ale zdatní členové našeho sboru, si s tím jistě poradí. Některé práce, které nejsme schopni vlastními silami zvládnout, rovnou objednáme u odborníků na opravy vozidel. Přejeme mnoho šťastných kilometrů s tímto novým cisternovým vozidlem.


Vypalování porostů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Ustanovení zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena - jedná se například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

INFO
V následujících měsících se bude testovat nový systém ochrany obyvatelstva před povodněmi. Provádět se bude i zkušebním provozem místního rozhlasu, testy sirény a testováním všech funkcí přídavných zařízení. Žádáme tímto naše občany, aby nahlásili do kanceláře obecního úřadu všechny možné závady v síti místního rozhlasu. Zároveň se omlouváme všem, kteří pracují na směny, za případné vyrušení.


Fotem z hasičské soutěže

 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (31 hl.)
 
Nemám (17 hl.)
 
Nezajímám se (23 hl.)
 
Nevím (23 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 94
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz