Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vyhlášení výsledků I. ročníku literární a výtvarné soutěže - 16
Vyhlášení výsledků I. ročníku literární a výtvarné soutěže
zobrazení: 4165
známka: 0
 

SNK Pertoltice

PROGRAM VOLEBNÍHO SDRUŽENÍ „SNK“ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 2018.

Vážení voliči, představujeme Vám tímto základní cíle našeho sdružení, se kterými se ucházíme o vaše hlasy. V nadcházejícím období nám jde zejména o každodenní kvalitní práci našich členů, která by měla vyústit v pozorovatelný výsledek. Tím by mělo být celkové zkvalitnění života obyvatel naší obce. To byl náš záměr již ve volebním období 2006 - 2010, kdy jsme se poprvé, jako sdružení lidí se společnými zájmy a plány, ucházeli o Vaše hlasy. Naše vize jsme se snažili důsledně naplňovat i v období let 2010 – 2014. Výše uvedený záměr sdružení zůstává stěžejním i pro naši práci v dalším období let 2014 – 2018.
V letošních volbách se o Vaši přízeň ucházíme, po částečné obměně, v novém složení.
Vážení spoluobčané, volební uskupení nezávislých kandidátů si Vám dovoluje předložit svůj volební program pro komunální volby 2014. Při jeho tvorbě jsme vycházeli zejména z předchozí letité práce v obecních orgánech, kde jsme se denně setkávali s problémy, které provázejí náš všední každodenní život. Víme, na co jste si stěžovali. Víme, co a jak jste se zájmem komentovali. Respektujeme všechny Vaše náměty na zlepšení naší práce. Návrhy a podněty ke zlepšení života v naší obci.
Nehovoříme o tom, jak máme silnou kandidátní listinu . Proč taky? Jsme hrdí na to, že se nám podařilo vytvořit tým kompetentních lidí, za nimiž stojí jejich každodenní poctivá práce. Skupinu, která se sešla o své vlastní vůli, sdružení ochotných lidí, z nichž je každý schopen a připraven plnit to, k čemu se zavazujeme. Jsme tu pro obec, jsme tu pro Vás.


Hlavní cíle 1) Chceme dosáhnout co největší důvěry občanů v orgány obce, podpoříme občanské aktivity tak, aby naši občané měli větší možnosti ovlivňovat chod obce po celé funkční období 2) Naší ambicí je pokračování v trendu, který směřuje k odpovědnému hospodaření obce 3) Dalším úkolem je pro nás tvorba základních rozvojových dokumentů 4) Při práci zastupitelstva chceme využívat různých pohledů i zkušeností, pozorně naslouchat, dbát většinového názoru našich občanů a zvýšit informovanost obyvatel

1.1. Záměr chceme naplnit zejména tím, že zastupitelé za naše uskupení se budou aktivně podílet na chodu obce, budou se vzdělávat, získávat informace, přinášet podněty pro rozvoj obce a aktivně se podílet na jejich prosazování i realizaci. Jako zodpovědní politici jsme připraveni přijmout i taková opatření, která v daný okamžik popularitu nepřinesou. Dohoda, vedoucí k úspěšnému řešení, je našimi členy vnímána jako něco, co je více než kompromis.
1.2. Vážíme si historických a kulturních hodnot, které nám zanechali v obci naši předkové. Budeme se snažit tyto hodnoty dále rozvíjet. Ve spolupráci s kronikářem obce, se všemi spolky a s občanským sdružením, přispějeme k prohloubení vztahu občanů k historii, k historickým památkám a k přírodnímu dědictví v katastru obce.
1.3. Chceme být pozitivní hybnou silou při správě obce. Budeme hledat tu nejvhodnější podobu spolupráce s občany při trvalém zlepšení naší vzájemné komunikace a zvýšení všeobecné sounáležitosti s děním v naší obci. Reakce a názory občanů získané nejenom na veřejných jednáních zastupitelstva, neprodleně promítneme do konkrétní činnosti obce. Spojíme finanční a organizační možnosti obce s Vaší aktivitou a Vašimi projekty,
1.4. Podporu jsme připraveni poskytnout všem již tradičním společenským akcím, které jsou na území obce pořádány. Podpoříme však též i další rozvoj v této oblasti. Vážíme si práce všech občanů, kteří se na přípravách i realizaci akcí podíleli, podílejí a budou se podílet i v budoucnosti. Samozřejmě, že nejen finanční prostředky jsou tím, čím lze v oblasti kultury, sportu a turistiky naší obci přispět. Jedná se též o vytvoření aktivního prostředí se spoluúčastí všech, kteří se chtějí na tomto rozvoji podílet. Toho bychom chtěli dosáhnout.
2.1. Naší ambicí je pokračovat v odpovědném hospodaření, které by mělo zajistit větší ekonomickou prosperitu. A to tempem, již započatým v předchozím období. Chceme pokračovat ve stabilizaci obecních financí, za uvážlivého vydávání finančních prostředků nás všech. Našim cílem je budovat pouze věci funkční a ekonomicky únosné pro velikost obecního rozpočtu.
2.2. Prioritou je pro nás udržení vyrovnaných obecních rozpočtů. A to po celé volební období. Výjimkou může být pouze období, které by případně následovalo těsně po vzniku krizových situací. Dle našeho názoru je třeba odpovědně též přistupovat k řádnému finančnímu plánování obce. A to tak, jako to dělá každá odpovědná rodina či firma.
2.3. Budeme poskytovat cílenou podporu všem uskupením i jednotlivcům, kteří se aktivně podílejí na udržení společenského života v obci a propagaci naší obce. Podpoříme návrhy na finanční podporu činnosti sportovního oddílu, občanského sdružení i dalších subjektů, které působí na území obce. Samozřejmostí je pro nás podpora činnosti SDH Pertoltice – zejména zabezpečení odpovídajícího vybavení JSDH. Podporu poskytneme sboru dobrovolných hasičů též v oblasti práce s mládeží. Výše podpory bude korespondovat, tak jako doposud, s možnostmi obecního rozpočtu. Snaha o další zkvalitnění zázemí pro činnost sboru, je pro nás jednou z priorit. Chceme navázat na vše, čeho již bylo v této oblasti dosaženo v předchozích letech.
2.5. K naplnění výše uvedených úkolů budeme i v tomto období pokračovat ve hledání jiných způsobů financování. Chtěli bychom zvýšit četnost i úspěšnost účasti naší obce v dotačních výzvách. Uvědomujeme si, že možnosti pro naši obec jsou zatím pouze na úrovni státního a krajského rozpočtu. V předchozích letech byla odpovědným hospodařením vytvořena rezerva finančních prostředků, které obec může využít na krytí vlastního podílu žadatele o dotace. Tyto prostředky chceme výhledově ještě navýšit.
2.4. Sestavíme jasný výhledový plán akcí, jehož řádné plnění si bude mít možnost každý občan překontrolovat. Bude mít též možnost podílet se na jeho vlastním vzniku. Vycházet jistě budeme z již existujícího plánu oprav majetku obce, který však bude nutné aktualizovat.
2.4. Hodláme i nadále snižovat míru diskriminace všech těch občanů, kteří si plní své závazky a povinnosti vůči obci. Plánujeme eliminovat vzrůstající počet pohledávek, a to důsledným postupem proti dlužníkům. K tomu využijeme všech zákonných prostředků. Jakýkoliv způsob parazitování na obecním rozpočtu, a to na úkor ostatních občanů, je pro nás naprosto nepřijatelný.
2.5. I přes nárůst výše finančních prostředků, které je nutné vkládat do řešení propadů v příjmech obecního rozpočtu, nehodláme navyšovat výši místních poplatků. To však půjde ruku v ruce, s důsledností při jejich výběru. Neplánujeme ani zvýšení daně z nemovitostí.
3.1. Chceme se i nadále aktivně podílet na tvorbě územně plánovací dokumentace naší obce, jakožto základního dokumentu pro rozumný a odpovědný rozvoj naší obce.
3.2. Naším úkolem bude též práce na chybějícím strategickém plánu rozvoje obce. Vycházet budeme z dokumentu Program obnovy venkova obce Pertoltice, který bude nutné aktualizovat. A to v návaznosti na neaktuální – již vyhotovené akce, popřípadě na vznik nových potřeb a požadavků občanů obce.
3.3. V roce 2010 byla vedením naší obce podána žádost na zahájení komplexních pozemkových úprav. A to v obou katastrálních územích naší obce. Práce se však ani po čtyřech letech nezapočaly. Intervencí na odpovědné orgány budeme chtít dosáhnout konečného řešení v této oblasti.
3.4. Po skončení platnosti společného dokumentu všech obcí našeho regionu, který řešil jednotlivé oblasti komunitního plánování, bude naším úkolem vytvořit komunitní plán naší obce. Ten bude mapovat potřeby a pojmenuje problémy. Též bude obsahovat i způsoby jejich řešení.
4.1. Chceme využívat různých pohledů i zkušeností všech obyvatel, kteří budou mít zájem se podílet na chodu obce.
4.2. Rozhodně chceme pokračovat ve snahách, o zvýšení informovanosti našich občanů a transparentnosti všech našich kroků. Zasadíme se o to, aby veškeré materiály, projednávané zastupitelstvem, byly veřejně dostupné. A to jak na webu obce, tak na vývěskách v obci. To se týká též zápisů z jednání obecního zastupitelstva.
4.3. Plánujeme udržet, a to minimálně ve stávající podobě, obsah a aktuálnost webových stránek naší obce. Podporujeme zachování jednoho z pilířů informovanosti našich občanů – vydávání obecního zpravodaje.
4.4. I v tomto volebním období je pro nás prioritou aplikace otevřených výběrových řízení.

Jedná se o výčet našich základních priorit, jejichž uplatňováním chceme směřovat naší obec k místu, které je příjemné pro život. Nám i Vám je jasné, že podoba plnění našeho programu bude závislá na mnoha okolnostech. Slibujeme, že se budeme snažit o splnění maxima možného. Jedním z faktorů, který plnění našeho programu ovlivní, bude též to, zda získáme dost hlasů na jeho prosazování. Zda najdeme rozumný kompromis s případnými partnery.
Základem všeho budou nejen peníze, ale též podoba spolupráce občanů, spolků a obecního úřadu. Bez ohledu na to, z jaké jsme volební strany. Věříme, že náš volební program, který jsme sestavovali v přímé návaznosti na činnost zastupitelstva v minulých letech a zkušenosti lidí z řad občanů, je solidním základem pro budoucí rozvoj naší obce. Naše práce, jak pevně věříme, bude směřovat k zachování základních jistot, které mají vliv na spokojený život všech skupin obyvatelstva naší obce. Pro naše občany jsme čitelní, neboť naše práce i názory jsou konzistentní již delší dobu. Dovolujeme si Vás tímto požádat o Vaši maximální podporu, kterou vyjádříte nejlépe tím, že našemu volebnímu uskupení dáte svůj hlas.


Za kandidáty SNK
Viktor Podmanický kandidát na starostu obce
Vladimír Hovad kandidát na místostarostu obce

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Od 2/2021 bude mít i široká veřejnost možnost nechat se očkovat proti nemoci Covid-19. Necháte se očkovat?

ANO (56 hl.)
 
NE (15 hl.)
 
ZATÍM JSEM NEUVAŽOVAL/A (14 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 85
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz