Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009 - 15
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009
zobrazení: 1895
známka: 0
 

Drbna

DRBNA SRPEN 2014.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde

 


Obec Pertoltice                              
Dolní Pertoltice 59                         
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“ 
ou_pertoltice@volny.cz                  
www.obecpertoltice.cz    
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

DRBNA 2014 – samostatné srpnové vydání

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci srpnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody:
Nosek Miroslav 73 let, Hanzlová Anežka 69 let, Plesarová Jaroslava 64 let, Kostelacová Blanka 62 let, Čepelík Karel 60 let, Tretiník Ladislav 56 let, Krivčík Miroslav 54 let, Podmanická Alena 53 let, Šímová Iva 49 let, Krivčíková Jana 47 let, Severýn Ladislav 46 let, Hovad Vladimír 39 let, Hovad Petříčková Petra 39 let, Kodeš Petr 39 let, Efler Lukáš 38 let, Votočková Miroslava 37 let, Navrátil Ladislav 34 let, Mlejnek Jindřich 33 let, Šíma Josef 31 let, Opfolter Lukáš 30 let, Kobrová Jaroslava 29 let, Petříček Miroslav 21 let, Stříbrný Petr 16 let, Eflerová Tereza 8 let, Čejková Nela 4 roky a Horáčková Anna 3 roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané, jít k volbám není Vaší povinností, je to vaše právo. Využijte je a volte svoje kandidáty, osobnosti, popřípadě strany a volební uskupení, které mají vaši důvěru. Přeji Vám, aby do nového zastupitelstva byli zvoleni ti občané, které jste si vybrali. Ti, kteří nejlépe budou hájit Vaše zájmy. Letos v naší obci byly pro volby do obecního zastupitelstva podány pouze dvě kandidátky.
Níže uvádíme základní, doposud známé informace k volebním uskupením. O Vaši přízeň a hlas se budou ucházet tito kandidáti:

Kandidáti do zastupitelstva obce za KSČM, pro volby 2014
Mgr. Lenka Horáčková, Josef Šlemr, Lucie Pilzová, Petr Haloun, Petr Běloch, Jiří Horáček
Kamila Krivčíková, Lucie Raimanová a Romana Voňková

Kandidáti do zastupitelstva obce za SNK, pro volby 2014
Viktor Podmanický, Vladimír Hovad, Jiří Votrubec, Zdenka Halounová, Josef Šíma ml., Irena Závůrková ml., Josef Cyrus, Vladimír Srp a Petr Filip

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1) Kdo bude řídit obec mezi volbami a dnem, kdy bude nové zastupitelstvo?

Dnem voleb do zastupitelstva obce (uplynutím prvního dne, ve kterém se volby konaly), zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva obce [§ 55 odst. 2 písm. d) zákona o volbách do zastupitelstev obcí], takže tímto okamžikem dochází i k „zániku“ dosavadního zastupitelstva obce. V období ode dne konání voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty, případně místostarosty, a nové rady obce, proto správu obce zajišťují dosavadní starosta a místostarosta (místostarostové) a dosavadní rada obce (v dalším textu hovoříme souhrnně o „dosavadních obecních orgánech“).
Spolu se „zánikem“ zastupitelstva obce dochází i k zániku výborů zastupitelstva obce (jedná se o orgány konkrétního zastupitelstva, takže s ukončením činnosti zastupitelstva – svého zřizovatele – zaniká i činnost výborů). Dosavadní starosta bude ode dne voleb do zastupitelstva obce v souladu s § 107 zákona o obcích i nadále plnit své povinnosti (§ 103 zákona o obcích), a to – oproti právní úpravě platné před účinností zákona č. 298/2008 Sb. – bez jakéhokoli omezení, tedy v plném rozsahu. Své povinnosti bude plnit i dosavadní místostarosta. Přestože dosavadní starosta (místostarosta) i rada obce jsou nadány všemi pravomocemi jako v době před konáním voleb, je vhodné, aby své aktivity soustředili pouze na činnosti nezbytné a na rozhodnutí, jež nesnesou odkladu tak, aby závažnější rozhodnutí již činily nově zvolené obecní orgány.

2) Proč úřad nezajistí, aby se lidé z obecních bytů nestěhovali tak, že zabouchnou dveře a odejdou jinam bez placení?
Byli bychom pochopitelně rádi, aby se takové případy nestávaly. Ale lidé jsou různí. Vedou je k takovému postupu různé důvody. Každopádně Obec Pertoltice se i v těchto případech chová tak, jak ukládá zákon i jasně deklarovaný postup pro ochranu všech zájmů občanů naší obce. Zájmem občanů je zcela nepochybně i to, že správa svěřeného majetku se má vykonávat řádně. Tedy se papíruje a papíruje. Nejprve se snažíme vždy o dohodu, vedoucí k nápravě stavu. To, v drtivé většině případů, nenachází u dlužníků odezvu. Pak následuje příprava podkladů pro právní kancelář, která zastupuje naši obec. Právník materiály zpracuje a podává žalobu na neuhrazené nájemné. V případě, že se stane to, co popisujete ve svém dotazu – tedy nájemce byt opustí bez řádného předání bytu, je zároveň podána žaloba na vyklizení bytu. V několika případech je též podána u soudu žaloba na úhradu neoprávněného obohacení – to se týká v současnosti dvou případů, kdy byt užíval nájemce i po skončení doby, pro kterou byl nájem sjednán. Třetí případ se zpracovává. Tomu všemu bylo možné předejít, ale to by museli nájemci konat. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Většinou se jedná o případy, kdy jsou lidé v situaci relativního finančního nedostatku. A tím, že obec donutí k výše popsanému postupu, si jen svoji situaci ztěžují. Náklady na soudní řízení a právní zastoupení nejsou zrovna malé. Nevýhodu máme v tom, že musíme striktně postupovat podle zákona. Proto se vše vleče a může Vám připadat, že se s tím nic nedělá. Ale není tomu tak.

3) Obtěžuje mne to, že sousední pozemky jsou samý metrový plevel a nálety. Co mám udělat, aby se to změnilo?
Situace, kterou popisujete má poměrně složité řešení. Ale jisté řešení existuje. V první řadě je nutné podat podnět na zahájení správního řízení na obecním úřadě. Zcela jistě není účelné mluvit za rohem o tom, že starosta není schopen zajistit, aby si všichni sekali, jak mají. Chce to konat i z vaší strany. Stát si za svým názorem a za nikoho se neschovávat. Na základě podnětu je pak odeslána na doručovací adresu majitele pozemku výzva k posečení pozemků. Tento úkon je vhodné podle zkušeností, udělat dvakrát. Často je výzva nedoručitelná. Je známo, jak si povinní přebírají poštu. Poté, pokud majitel nereaguje, je možné zahájit správní řízení, ve kterém je uložena povinnost posekat předmětné pozemky a zároveň vyměřena pokuta. Pak následuje zpravidla odvolání. Čas, kdy se jen a jen papíruje. Tím se úkon, pro který bylo vše zahájeno, stále jen oddaluje. Posekáno stále není. Obecní úřad vždy po prvním termínu seče ( již po několik let), vyvěšuje výzvu majitelům pozemků. A to pro celé katastrální území naší obce. Tato výzva má formu veřejné vyhlášky. Je též uveřejněna i ve zpravodaji. Letos byli vyzváni adresně zatím tři majitelé pozemků. Na výzvu však zatím reagoval pouze jeden. Dvě odeslané výzvy jsou však ještě v termínech pro plnění. Majitelé tedy mají ještě prostor pozemky posekat. Po termínu druhé seče bude odesláno pravděpodobně 5 dalších výzev. Pokud sousedí vaše pozemky s těmi, které jsou ve vlastnictví státu, řešení v podstatě neexistuje. Rozumím tomu, že se domníváte, že pokud starosta někomu zavolá, že si má posekat pozemek, tak se dotyčný okamžitě sebere a jde konat. Ale musím vás zklamat. Není tomu tak, spíše odešle svoji stížnost na chování starosty na nadřízené orgány nebo právníkovi. Přes všechny složitosti, je zřejmé, že jsme tu od toho, abychom vám pomohli vyřešit to, co vás trápí. Takže se stavte na obecním úřadě, popřípadě mne kontaktujte telefonicky a pokusíme se změnit stav, který Vás trápí.

4) Chci se zeptat, kdy už konečně bude hotové dětské hřiště?
Konečně?!! Výstavba započala ještě před úplným dořešením žádosti o dotaci, pouze na základě příslibu. Byť tento je reálný. Obec si s předstihem zajistila část materiálu na výrobu oplocení a další potřebné části pro řádné dokončení akce. Pracuje se na úplném dokončení. A to tempem, které je podle mne reálné a odpovídající tomu, kolik lidí z obce se na tom podílí. Práce nekončí tím, že odborná firma postavila celou sestavu. To šlo poměrně lehce a rychle. Další práce jsou však v režii našich občanů, za pomoci obecního úřadu. Prvky oplocení se opakovaným nátěrem natírají, rovněž nějaké ty lavičky pro posezení budou již po provedených nátěrech připraveny k instalaci. Jsem naprosto přesvědčen, že všichni, kteří se na výstavbě podíleli a dále podílejí, dělají vše pro to, aby bylo brzo vše hotovo. Ale jsou i jiné práce, které se musí vykonat. Bez ohledu na to, že upřednostňujeme práce na výstavbě dětského hřiště. Též se nacházíme v období, kdy je doba dovolených. Věřte, že jsme udělali a děláme, vše pro to, aby se hřiště užívalo ještě v letním období.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za červenec 2013 (vp)
 Plnění úkolů ze zasedání OZ , příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava převodu novější hasičské techniky – cisterna pro JSDH, zpracování vyúčtování záloh na služby spojené s bydlením v č.p. 193, jednání s právním zástupcem obce - řešení pohledávek, řešení stížností občanů, vnitřní audit ( plnění rozpočtu obce) – příprava podkladů pro navazující jednání o rozpočtových změnách, dotační tituly – průběžné hodnocení proběhlých dotačních akcí , příprava žalob na neoprávněné užívání obecních bytů 2x, příprava podkladů pro účast v insolvenčním řízení 1x, správní řízení ZTP 1x a SŘ – silniční správní orgán, byly odeslány výzvy majitelům pozemků k posečení – na základě podnětů

AKTUÁLNĚ (vp)
V průběhu měsíce srpna bude chod obecního úřadu omezen. Kancelář bude uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.

Nový protipovodňový výstražný systém pro celé Frýdlantsko
Už na konci prázdnin by měl začít na celém Frýdlantsku – tedy i v naší obci, fungovat nový jednotný varovný protipovodňový systém. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v oblasti, která se často potýká s velkou vodou, bude pro většinu obecních samospráv nedocenitelný.
Varovný systém bude tvořen jednak sítí automatických čidel, která budou sledovat hladinu potoků a řek, a potom srážkoměry a obecními rozhlasy. Fungovat bude vše automaticky. Hladinoměry budou na všech sledovaných tocích a v případě, že začne stoupat voda, automaticky začnou do rozhlasů vyhlašovat aktuální stupeň povodňové aktivity. Nový protipovodňový varovný systém je jednotný pro celý Frýdlantský výběžek. Zahrnuje všech 14 menších obcí a 4 města. Právě svou rozsáhlostí je v rámci naší republiky jedinečný. K lepší orientaci našim občanům bude sloužit i digitální povodňový plán. Bude přístupný na webových stránkách, takže si ho každý, kdo má přístup na internet může rozkliknout a podívat se. Bude průběžně reagovat na situaci a korespondovat s krajským povodňovým plánem. Všichni tak budou vědět, co se děje a co mají v krizovém období dělat.

Provoz POSECu o prázdninách
V době letních dovolených si i poradci Poradního a setkávacího centra POSEC ve Frýdlantě vybírají dovolenou. Např. v úterý 22. července 2014 není ambulantní poradenství ADVAITY pro osoby závislé na alkoholu, drogách a hrací automatech a jejich blízké. V případě nouze je možné využít poradnu v Liberci v Centru ambulantních služeb ADVAITA na tel. 482 750 607. Ve dnech 24.07., 07.08. a 14.08. bude uzavřena Občanská poradna ve Frýdlantě, v případě nouze lze využít poradnu v Liberci.

Obec Pertoltice informuje, že jsou stále volná místa v připravovaném kulturní zájezdu do Národního divadla v Praze. Koná se dne 20.9.2014 ( sobota), odjezd ze zastávky ČSAD, v Dolních Pertolticích v 11:00 hod., začátek představení 14:00 hod. Závazné přihlášky je možno podávat v kanceláři obecního úřadu.

Fotem z výstavby dětského hřiště v Dolních Pertolticích. Hřiště vzniká na místě bývalého, naprosto dosloužilého sportoviště, které bylo vybaveno již dávno nevyhovujícím vybavením. A to co do počtu,tak i stavu herních prvků.
 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz