Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Pertoltický kostel a hřbitov. - 3
Pertoltický kostel a hřbitov
zobrazení: 1350
známka: 0
 

Drbna

DRBNA ČERVENEC 2014.

Drbnu s obrázky a tabulkami, ve formátu PDF, naleznete zde

 


Obec Pertoltice                              
Dolní Pertoltice 59                         
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“ 
ou_pertoltice@volny.cz                  
www.obecpertoltice.cz    
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Richtrová Jana 68 let, Řeháčková Milada 68 let, Novotný Vladimír 65let, Jačová Miloslava
61 let, Hofman Bedřich 59 let, Baránková Ilja 57 let, Šantroch Vladimír 55 let, Viktor Podmanický 53 let, Tajbner Slavomír 50 let, Valášek Radek 44 let, Votrubcová Martina 41let, Němcová Jitka 37 let, Šnobl Martin 26 let, Mlejnková Jana 24 let, Pešková Denisa 23 let, Rysiowská Renata 20 let, Bryknerová Alžběta 15 let, Krištofiak Marek 15 let, Prousková Pavla 14 let, Votrubec Dominik 14 let a Severýnová Denisa 8 let, Kodešová Valerie 5 let a Novotnyjová Barbara 4 roky a Čepelík Karel 1 rok..

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,
všechno v životě někdy začíná a někdy končí. Když jsem byl v zasedací místnosti nové hasičské zbrojnice, v listopadu 2006 zvolen poprvé starostou obce, bylo mi ctí se úřadu ujmout. Řada členů tehdejšího zastupitelstva, a také valná část obyvatel obce ( alespoň podle počtu hlasů), neměla z mého působení obavy, protože vsadili na své osobní zkušenosti se mnou, i na tehdejší znalost poměrů. Je nutno vzpomenout, že jsme byli všichni pod vlivem, na první pohled dobré zdravé ekonomické situace, ve které lze bez problémů dále pokračovat.

Domnívám se též, že nevelká skupina občanů možná spoléhala na to, že nové vedení obce nevydrží více než rok. Potom bude volat o pomoc a bude jej nutné nabytými zkušenostmi a kontakty zachraňovat. Po necelých 8 letech mohu rekapitulovat toto období. Pevně věřím, že jsme společně s několika kolegyněmi a kolegy, kteří měli opravdový zájem o dění v obci a podíleli se poctivě na společné práci v zastupitelstvu obce v uplynulých letech, rozptýlili všechny případné obavy.

Chtěl bych poděkovat za spolupráci těm z členů obou zastupitelstev, kteří mi dali důvěru při volbě starosty. A též svým následným přístupem pomohli mnoho udělat, popřípadě mnohé k dobrému změnit. Jsem rád, že jsme častokrát i přes rozdílné názory uměli hledat dohody, které byly ku prospěchu obce. Zejména jejích obyvatel. Chtěl bych také poděkovat všem našim občanům i externím spolupracovníkům, se kterými jsem měl možnost v těch uplynulých takřka osmi letech spolupracovat. Poděkovat za aktivní příspěvek k fungování správy naší obce a rozvoji, byť ten byl významně limitovaný akutním nedostatkem finančních prostředků, a to zejména v prvních letech působení ve funkci. Též pracovníkům obecního úřadu za odvedenou práci. Vlastně všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k rozvoji naší obce. Bylo mi ctí a potěšením.
Sedět na dvou židlích mi nikdy v životě nešlo, protože jsem zvyklý se své práci věnovat naplno. Proto některé moje jiné aktivity musely ustoupit do pozadí a čekají na své lepší časy. Období našeho společného působení chápu tak, že 8 let v životě člověka i obce, je značně velký časový úsek, jen pokud jsou před vámi.
Dovolte mi, abych se za uplynulými takřka osmi lety svého působení krátce ohlédl. Nebude nutné příliš rozsáhle hodnotit, jak se naší obci v posledních letech dařilo. To posoudí budoucnost a především lidé, kterých se to nejvíce týká - tedy obyvatelé naší obce. Jsem rád, že během těch osmi let, jsem měl možnost spolupracovat s mnoha lidmi, kteří našli dostatek odvahy k seberealizaci při správě obce. Zejména oceňuji členy zastupitelstva, kteří byli přítomni u prvotních úkonů v roce 2006. Dále ty další, kteří pomáhali u další následně odvedené práce, ponejvíce na stabilizaci obecních financí v dalších letech. Zejména proto, neboť bylo potřeba jít nejprve do riskantního období. Závazky obce jsou nyní výrazně nižší, než tomu bylo v roce 2006, kdy jsme společně řízení obce přebírali. Po letech práce je obec nepochybně v lepší kondici.
Také je na místě poděkování všem těm, kteří přispěli pro dobro nás všech, svými podněty a nápady. Moc vám děkuji. Ujišťuji Vás, že si všech připomínek (a to nejenom těch kladných), vážím. Doufám, že nové vedení obce, které si zvolíte v nadcházejících volbách, se bude snažit napravit nedostatky, které ještě nebyly případně dořešeny. Věřím i v to, že se pokusí udržet nějaké ty klady, kterých bylo dosaženo v předchozích letech. Každý starosta, či starostka, nemůže pravděpodobně zcela označit konec svého volebního období slovním obratem, či výrazem - vše hotovo! Spíše může stav snad označit - jako mnoho z toho, co jsem si předsevzal, je splněno. To tedy v tom lepším případě. To pokud se povedlo maximum toho, co si předsevzali na počátku čtyř, popřípadě více let. S ohledem na to, že rekapitulace vlastních i společných kroků a postupů, nemine nikoho, včetně ostatních zastupitelů, pozastavil jsem se nad takovou subjektivní analýzou, i já.

Závazky obce jsou nyní výrazně nižší, než bylo v roce 2006, potažmo v roce 2010. Informace o ekonomické situaci občané naší obce dostávali průběžně po celé období. Přesně tak, jak mi ukládá zákon o obcích. Obec bude předána nově zvoleným zastupitelům pouze se zatížením, které má vazbu na výstavbu startovacích bytů, v budově bývalé školy v Dolních Pertolticích. Ostatní dlouhodobé závazky byly vyrovnány již ke konci roku 2013. Trvalo to dlouhých 7 let. Ale s rychlostí, ač se na první pohled zdá malá, jsem téměř spokojen. Splácení by se dalo urychlit, ale to by znamenalo výrazně, až úplně omezit výdaje na běžný chod obce. Což reálně dost dobře nejde.
Protože ale obec není jenom o ekonomických ukazatelích, jsem také rád tomu, že se za poslední léta, podařilo významně posílit hrdost obyvatel obce na to, že žijí v Pertolticích. Jsem rád, že se nám podařilo zvednout též úroveň i množství odvedené práce našich zaměstnanců, pracovníků na VPP. Jsem vděčen za fungování všech spolků a organizací. Děkuji všem lidem, kteří se ve svém volném čase věnují svému okolí a obci, ve které žijí. Právě oni byli motorem všeho dění. Já, jako starosta obce, jsem měl zejména za úkol, přispět tím, že vytvořím vhodné podmínky pro tyto činnosti a všechny tyto snahy budu všemožně podporovat. Snad jsem i tuto svoji roli splnil.
Většinu lidí znáte alespoň od vidění a oni znají vás, což je skvělý hlídač, protože v takových podmínkách si nemůžete dovolit dělat něco, co by nebylo..........nu řekněme, nesmysly.
Parametry pro spolupráci v samotném zastupitelstvu obce jsou nastaveny poměrně dost dobře A to již dvě volební období. Každý zastupitel, člen výboru, či komise, který zastupuje jakoukoliv skupinu obyvatel naší obce, si může vybrat, zda bude s ostatními spolupracovat na rozvoji života v obci. A to vlastním přispěním. Nápadem nebo pomocí, či formou důsledné kontroly činnosti vedení obce, nebo zda zvolí jinou cestu. Kdo chtěl, pomohl. V souvislosti s tím vším je však potřebné zmínit určitou výjimečnost postavení starosty obce naší velikosti v praxi. Bez ohledu na strohou dikci zákona má starosta mnoho možností, jak přímo ovlivnit rozvoj a chod obce. Jeho vliv bývá mnohem vyšší, než zákon předpokládá, a to z mnoha důvodů. Starosta má díky své funkci a každodenní práci pro obec nejvíce informací, stýká se jako zástupce obce s firmami, občany, institucemi, připravuje základní návrhy pro obecní zastupitelstvo, je významným spolutvůrcem koncepce rozvoje obce apod. Ačkoli tedy nemá přímou rozhodovací pravomoc, může mnohem snáze své návrhy prosadit a realizovat. Zdali to bude plusem nebo mínusem pro obec je pak už jen otázkou osobní odpovědnosti, osobních schopností , často diplomacie a v neposlední řadě aktivitě ostatních členů obecního zastupitelstva. V obci, kde je tato aktivita minimální, se stává starosta de facto osobou se všemi jejich oprávněními, neboť všechny jeho návrhy bývají přijímány a realizovány.

V srpnu roku 2010 zasáhla náš region povodeň, která zanechala škody na soukromém, obecním i státním majetku. Pro mě osobně zůstane tato událost především důkazem toho, že pojem solidarita není jen prázdné slovo. Dobrovolná pomoc lidí, firem, práce mnoha dobrovolníků, činnost hasičů, policie a vojáků umožnila všem okolním obcím a městům a jejich obyvatelům rychlý návrat k normálnímu fungování. Chtěl bych za to, všem, kteří přispěli, ještě jednou poděkovat. Zejména tedy těm, kteří jsou občany naší obce. Práce na odstraňování povodňových škod v naší obci byly ukončeny v létě roku 2012.
Na závěr přeji všem, kteří kandidují hodně zdraví, štěstí a dostatek sil a odvahy k plnění všech vašich přání a oprávněných požadavků. V brzké době budeme mít možnost svým volebním hlasem zasáhnout do složení vedení na radnicích obcí, a to pro následující čtyřleté období. Zajímavé budou tím, že o přízeň v mnoha případech budou usilovat nová politická uskupení, či osobnosti. Přeji vám všem šťastnou a úspěšnou volbu.
Viktor Podmanický starosta obce

KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2014
Na podzim letošního roku proběhnou řádné komunální volby, ve kterých si občané zvolí své zastupitele ve více než 6200 obcí a městech. Po čtyřech letech si tak zastupitelstva obnoví mandát a zvolení zástupci občanů pak vyberou starosty - starostky pro následující volební období. Kdo se chystá kandidovat už za pár měsíců, tedy letos na podzim do obecního zastupitelstva, má nejvyšší čas začít promýšlet strategii, sestavovat kandidátku a hlavně vypracovat volební program. Konečné datum konání voleb se již upřesnilo vyhlášením prezidenta republiky - další všeobecné volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v následujícím termínu: 10. a 11. října 2014.Volby do zastupitelstev obcí probíhají podle metody volebního dělitele s uzavírací klauzulí 5 % a jejich výsledky odpovídají přibližně poměrnému systému. Uplatňuje se v nich panašování, to znamená možnost volit i kandidáty z listin jiných volebních stran. Volby jsou jedinečnou příležitostí jak od kandidátů zjistit motivaci pro jejich kandidaturu. A je tak možné zjistit, co by dotyčný chtěl v zastupitelstvu dělat a co by jeho případné zvolení mohlo obci přinést. Bohužel není všude zvykem, aby kandidáti sepsali a zveřejnili svůj volební program, z něhož by voliči mohli jednoduše zjistit, jaké cíle si kandidáti stanovili. Pokud je možné využít několika základních otázek, které může kdokoliv kandidátům položit a odpovědi na ně si zapamatovat. Před dalšími volbami pak budete mít možnost posoudit, jak se předvolební sliby podařilo naplnit.
Případné otázky pro kandidáty do komunálních voleb, které vám umožní se lépe orientovat
Proč jste se rozhodl/a kandidovat?
Co se vám ve vaší obci líbí a proč?
Co se vám naopak nelíbí a proč?
Víte, co nejvíc vadí obyvatelům obce?
Jak by podle vás měla obec vypadat za 10 let?
Na co byste se jako člen/ka zastupitelstva chtěl/a zaměřit?
Jaké vaše zkušenosti by obci mohly prospět?
Budete mít čas se jako zastupitel/ka obci věnovat?


Volební účast je často v souladu s mírou zájmu občanů o veřejné záležitosti, nebo také s tím, nakolik jsou občané frustrováni politickou situací ve své zemi, v kraji či obci. Je-li voličů málo, může to znamenat, že si občané myslí, že svojí účastí ve volbách stejně ničeho nedosáhnou. Ale i tam, kde jsou lidé obecně spokojeni s místními poměry, bývá většinou účast malá. Občané spoléhají na to, že situace zůstane dobrá, a když není potřeba změny, není nutné se ani účastnit voleb. Osobně doufám v to, že pro naši obec platí ona druhá varianta. I tak věřím, že k volebním urnám přijde podpořit své kandidáty, valná většina voličů. V současné době by mělo být známo, jaké vznikají kandidátky, kolik lidí bude mít vůbec zájem o práci v zastupitelstvu obce – ,,jít s kůží na trh,,.
Pro komunální volby především v malých obcích a menších městech se preferuje užít formy kandidátky „Sdružení nezávislých kandidátů,, anebo samostatnou kandidátku jednotlivce. Obě varianty byly v naší obci již aplikovány. I samostatně kandidující spoluobčané byli úspěšní a dosáhli pěkných volebních výsledků. Stranické kandidátky byly v posledních volbách do zastupitelstva obce dvě. Taktéž je možno sestavit případně koaliční kandidátku. Každopádně držím palce všem, kteří budou volby a vlastní kandidátky připravovat, přeji šťastnou ruku při výběru vhodných kandidátů.

Volby jsou v našem typu demokracie významným a základním prvkem, pomocí kterého může občan projevit svůj názor a podílet se na rozhodování o věcech veřejných. Ve volbách občan volí svého zástupce. Tím mu také předává některé své pravomoci. Vítěz, respektive zvolený zástupce občana, získává právo rozhodovat o zásadních věcech dotýkajících se všech obyvatel. Každý volič by se proto měl účastnit. Posoudit, zda bylo naplněno to, co chtěl, zda byl zastupován zastupitelem tak, jak si představoval. Případně dát svůj hlas někomu jinému. Tomu nebo té, o nichž si myslí, že by byli lepší. Třeba i tím, že by měl odpovídající účast na zasedáních zastupitelstva i výborů zastupitelstva, kde by zájmy voliče náležitě obhajoval a prosazoval.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc květen 2013
příprava podkladů pro zasedání OZ a výborů, problematika pronájmu bytových jednotek v č.p.193 a č.p.64, školení zaměstnanců oú, příprava akce -Výstavba dětského hřiště v Dolních Pertolticích,sekání ploch, zabezpečení svozu nebezpečného odpadu, kontrola provádění správních řízení na úseku rušení trvalých pobytů,

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc červen 2014 (vp)
Probíhalo školení, účast na jednání dozorčí rady FVS a.s., příprava podkladů – zpracování zasedání zastupitelstva, uzavírání nájemních smluv na byty i nebytové prostory, též ukončení, nástup VPP, sekání ploch zeleně, příprava na akci – Dětské hřiště v Dolních Pertolticích, pracovnice oú absolvovala úspěšně školení ZOZ, příprava podkladů pro spuštění akce ,,Výstavba dětského hřiště v Dolních Pertolticích,,

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ve druhé polovině měsíce července a první polovině srpna bude čerpat starosta obce dovolenou. Pro řešení naléhavých problémů bude k dispozici pan místostarosta. Je však třeba počítat s tím, že tomu tak bude vždy, pokud nebude muset plnit své pracovní povinnosti u zaměstnavatele, či nebude čerpat též svou řádnou dovolenou. Plánujte tedy své návštěvy s tím, že bude chod kanceláře obecního úřadu v období prázdnin poněkud omezen.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Prý obec chystá nějaký zájezd za kulturou? Můžeme mít více informací?
Ano, rádi. Jsou pro vás uvedeny v tomto vydání, trochu níže.
2.) V obci nesvítí nějak moc světel? Bude se s tím něco dělat?
O problému pochopitelně víme a snažíme se jej vyřešit k Vaší plné spokojenosti. Bohužel dnes již nemáme k dispozici pana J.Šlemra, který vždy ochotně a pružně vše vyřešil. Materiál na opravy veřejného osvětlení máme zakoupen, jen nám vždy nevyjde, abychom zajistili plošinu tak, jak potřebujeme. V den vydání tohoto čísla, zbývá provést výměnu dvou kompletních lamp. O termínu s dodavatelem služby, intenzivně jednáme. Věříme, že bude odstraněna brzo i tato závada.
3.) Prý naši hasiči dostanou novější cisternu? Ano, díky neustálému tlaku na HZS Libereckého kraje, se podařilo zajistit obměnu vozového parku našeho sboru. Měli bychom si dovézt novější cisternu z Turnova. Naše ,,babička bude dána k dispozici jinému dobrovolnému sboru.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce
V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena - upravena obecně závaznou vyhláškou. Ale obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.

Den otevřených dveří sídla Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu, v Liberci se z důvodu nepřítomnosti hejtmana LK Martina Půty, přesouvá z tradičního květnového termínu. A to na středu 24. září 2014. Opět Vás bude čekat pestrý program a možnost nahlédnout do prostor Krajského úřadu Libereckého kraje.

NOVÁ SLUŽBA v obci – další komodita tříděného odpadu
Co patří do sběrného kontejneru: Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty. Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby textil, který vkládají do sběrných kontejnerů, byl zabalený v igelitových pytlích/taškách a svázaný. Myslete prosím na to, že s tímto textilem je ručně manipulováno!
Co se stane s oblečením shromážděným společností .A.S.A.?
Oblečení sesbírané v rámci měst a obcí v CR společností .A.S.A. je skladováno v prostorách společnosti a následně transportováno do recyklačního závodu, kde se manuálně třídí. Z celkového množství sebraného oblečeni je přibližně 50% určeno pro Second-hand a pro země třetího světa, ze zbylých procent se vyrábějí absorbenty, izolační desky, čalounění, matrace a podobně.
Společnost .A.S.A. hradí z peněz získaných z prodeje použitého textilu náklady spojené se sběrem a přepravou, dále přispívá na charitativní účely. Od roku 2012 spolupracuje se společností ADRA, která za každou vybranou tunu textilu získává finanční příspěvek na financování svých aktivit.
(Ilustrační foto)

Ve dnech od pondělí 9. června do středy 11. června přijel na inspekční cestu do Libereckého kraje prezident České republiky pan Ing. Miloš Zeman s chotí. V průběhu tří dní se setkal s hejtmanem LK Martinem Půtou, zastupiteli kraje, představiteli obcí a měst, poslanci a senátory Libereckého kraje, podnikateli a občany kraje. Postupně navštívil Liberec, Chotyni, Hrádek nad Nisou, Jitravu (Rynoltice), Nový Bor, Českou Lípu, Doksy, Jablonec nad Nisou, Novou Ves n. N. a Sychrov.

DĚTSKÝ DEN
Dne 7.6.2014 se uskutečnila v naší obci další povedená akce. Osvědčený tým se chopil příprav ,,Dětského dne v Pertolticích,,. Počasí přálo, jako při poslední akci. Doslova bylo vedro. Pro děti byly připraveny soutěže ve zručnostech a dovednostech. Za úspěšné provedení jednotlivých disciplín byli soutěžící odměněni různými cenami ( sladkostmi i drobnými dárky). Po skončení soutěží se účastníci rozutekli k jednotlivým připraveným atrakcím. Pro děti byl k dispozici skákací hrad, profesionální malování na obličej, ukázka práce s policejními psy, projížďka na koni a ukázka místního leteckého modeláře Zbyňka Holečka. Vše bylo doplněno reprodukovanou hudbou. Prostě bohatý program.
V průběhu odpoledne též předvedli mladí hasiči ukázku svého umu. Naši hasiči také pro děti připravili moře pěny, ve které se všechny děti řádně vydováděli. Po ukončení soutěží bylo možné na zapáleném táborovém ohni, opéci špekáčky. Soutěžních klání se zúčastnilo něco kolem šedesáti dětí. S průběhem dne, jak se alespoň na první pohled zdálo, zavládla všeobecná spokojenost. A to byl hlavní cíl celého snažení všech, kteří se podíleli na přípravě zdařilého dne. Patří jim za to velké poděkování. Děkujeme též všem sponzorům, kteří přispěli nemalou měrou ke zdárnému průběhu celého dne: p.Josefu Reinišovi, Pavlu Šantrochovi, Martinu Horčičkovi, paní Růženě Valáškové, p.Viktoru Podmanickému a Miroslavu Šolcovi. Poděkovat se patří všem těm dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě i hladkém průběhu celé akce. Program celého dne doplnilo sportovní utkání našeho fotbalového družstva. Na závěr Dětského dne v Pertolticích, se konala volně pojatá veselice s hudbou, spojená s již tradičním kácením májky.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych jménem vedení obce poděkoval všem těm občanům i příznivcům, kteří se podíleli na hladkém průběhu ,,Dětského dne 2014,,. Poděkování posílám též všem sponzorům. Moc si vašeho přístupu vážím.
Viktor Podmanický starosta obce

MUZEUM Dne 13.6.2014 proběhla další úspěšná akce v našem muzeu obce. Paní vedoucí připravila ukázku příloh, které vytvořila za účelem důkladného podchycení života v naší obci do podoby kroniky. Zejména příloh, které tvoří obrázky a fotografie. Mnoho dětí vidělo kroniku obce poprvé v životě a živě se zajímali o to, co vše bylo ze života obce zachyceno pro další generace. Zajímavé pro naše děti byly též kvízové otázky.

K vyzvednutí dokladu můžete využít čtvrtek ráno ( web Města Frýdlant)
Potřebujete si jen vyzvednout už hotový občanský průkaz nebo/i cestovní doklad na frýdlantském městském úřadě? Odrazují vás fronty v úřední dny? Pak vězte, že o prázdninách v červenci a v srpnu 2014 je možné si hotové občanky nebo pasy vyzvednout i ve čtvrtek od 7:30 do 9:30 hodin.

Obec Pertoltice připravila pro své občany kulturní zájezd do Národního divadla v Praze.
Koná se dne 20.9.2014 ( sobota), odjezd ze zastávky ČSAD
v Dolních Pertolticích v 11:00 hod., začátek představení 14:00 hod.,
Le nozze di Figaro – Figarova svatba
Světoznámá operní verze Beaumarchaisovy „zakázané“ divadelní hry se zrodila ve Vídni roku
1786. Mozart si tento námět vybral sám a o libreto požádal italského básníka Lorenza da Ponteho.
Figarova svatba je osudově spojena s Prahou. Přestože se světová premiéra opery konala ve Vídni, teprve v Praze
zažila svůj první skutečný triumf, díky němuž divadelní impresário Bondini u Mozarta objednal operu určenou speciálně pro Prahu - tou byl později proslavený Don Giovanni.

Obec hradí účastníkům zájezdu vstupné i dopravu. Závazné přihlášky podávejte
v kanceláři obecního úřadu, a to 31.08.2014. Objednáno je celkem 40 míst.


Josef Reiniš
Dolní Pertoltice 194
46373 Pertoltice
tel: +420776823833
E-mail: autonasrot@seznam.cz
www.autonasrot.cz

PODĚKOVÁNÍ
Obec Pertoltice tímto děkuje p.Pavlu Šantrochovi. A to za provedenou opravu zásahového vozidla JSDH. Opravu jsme museli zadat, a to po neúspěšném absolvování pravidelné technické kontroly. Po dvou letech upozorňování na nedobrý stav přední nápravy, tentokrát technik již vozidlo do provozu nepustil. I vzhledem k bezpečnosti převážených členů jednotky a dětí na soutěže, nebylo co řešit. Díky tomu, že máme v obci živnostníka, který se zabývá opravami motorových vozidel, byla situace velice rychle vyřešena. Oprava byla provedena kvalitně, rychle a komplexně. Obec se nemusela o nic starat. Za krátký čas jsme si přebírali naše vozidlo po technické kontrole a větší opravě zmíněné přední nápravy. Jde o další výbornou zkušenost s podobou oprav v autoservisu pana P. Šantrocha ( již nám byla opravena několikrát naše Multikára). Zařadili jsme se tedy mezi mnoho dalších spokojených zákazníků, kteří využívají služeb tohoto servisu.
Viktor Podmanický starosta obce
 

 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (31 hl.)
 
Nemám (17 hl.)
 
Nezajímám se (23 hl.)
 
Nevím (23 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 94
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz