Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Obecní úřad
Obecní úřad
zobrazení: 8396
známka: 2.50
 

Drbna

DRBNA KVĚTEN 2014.

Drbnu s obrázky a tabulkami, ve formátu PDF, naleznete zde

 


Obec Pertoltice                              
Dolní Pertoltice 59                         
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“ 
ou_pertoltice@volny.cz                  
www.obecpertoltice.cz    
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: 
Česlav Hejl 85 let, Lidmila Hofmanová 79 let, Milada Marková 71 let, Jiřina Novotná 68 let, Jaroslava Pánisová 68 let, Vladimír Srp 68 let, Josef Šlemr 66 let, Antonie Bryknerová 65 let, Martin Valent 64 let, Marie Srpová 63 let, Jana Mlejnková 62 let, Jindřich Bouma 60 let, Josef Šíma 55 let, Eva Vrátná 53 let, Zuzana Filipová 51 let, Eva Šantrochová 50 let, Tomášová Silvia 50 let, Luboš Höfler 43 let, Anna Prousková 43 let, Jozef Reiniš 42let, Jana Richtrová 40 let, Šárka Severýnová 36 let, Miroslav Krivčík 29 let, Viktor Podmanický 28 let, Petr Mencl 22 let, Roman Pospíchal 21 let, Markéta Valášková 17 let, Martina Lacinová 15 let, Barbora Němcová 11 let, Tereza Guttenbergová 7 let, Petr Nicolas Kodeš 7 let a Rozárka Guttenbergová 4 roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme. Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme. 

Závěrečná zpráva o stavu obce Pertoltice za rok 2013
OBSAH: 

1) Soubor základních údajů, statistika 
2) Přehledy o hospodaření obce za předmětné období
3) Vývoj a vlivy ovlivňující hospodaření obce 
4) Hodnocení a doporučení 
Vypracoval: Viktor Podmanický ® duben 2014

1) Základní údaje o obci
adresa: Obec Pertoltice, Dolní Pertoltice 59 463 73 Habartice
tel. spojení: 724 162 170 web. stránky: www.obecpertoltice.cz
e-mail adresa: obecní úřad ou_pertoltice@volny.cz
starosta obec.pertoltice@volny.cz
bank.spojení: 18521461/0100, KB Liberec- pobočka Frýdlant v Č.
počet obyvatel k 1.1.2013: 290 občanů průměrný věk 38,7 let
počet členů zastupitelstva : 9 počet zasedání zastupitelstva: 7
zastupitelstvo má celkem dva výbory: výbor kontrolní a finanční 
počet pracovníků na VPP: 3 veřejná služba: 0 pracovníci 

1.1. Členství v jiných korporacích
Obec je členem Mikroregionu Frýdlantsko, Euroregionu Nisa, dále pak je členem MAS Frýdlantsko. Statutární zástupce obce (starosta obce), je členem Dozorčí rady FVS a.s., členem představenstva Frýdlantského vodárenského sdružení. 
Obec Pertoltice má majetkový podíl ve Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. (1/18), ten byl zhmotněn v průběhu roku 2013 do 63 akcií ve jmenovité hodnotě 115.000,-Kč. Tedy celkem 
7. 245 000,-Kč. Obec nevlastní již žádné jiné akcie.
1.2. Zpracování agendy úřadu 
Mzdovou agendu zpracovává externí firma Mgr.Bc.M.Rohla, ostatní agenda je zpracována počítačovými programy GORDIC ( ve správě uvedené firmy a fyz.os. pana Reného Pacholíka), a pracovnicí obecního úřadu. Činnosti zahrnují též služby CZECH-Pointu, provozování datové schránky, spisovou službu, elektronickou podatelnu a úřední desku – s dálkovým přístupem (na webových stránkách obce). Externě spolupracuje obec se subjekty v oblasti BOZP, požární ochraně, zajištění příjmů na akce z dotačních titulů , právních a exekutorských služeb. Přestupková řízení vede pro obec Pertoltice - Město Frýdlant – a to na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Správa i aktualizace webových stránek, provoz úřední desky s možností dálkového přístupu, je zajištěna smluvním partnerem. Též je zajištěn smluvně webhosting. Kronikářka obce: p.M.Srpová ( DPP).
Správní řízení, která jsou v pravomoci Obecního úřadu v Pertolticích ( agenda silničního správního orgánu, povolování kácení stromů, řízení o zrušení trvalého pobytu, povolování výherních hracích automatů a daňová řízení u místních poplatků), vede oprávněná úřední osoba – starosta obce p.V.Podmanický. Plánuje se rozšíření počtu oprávněných osob. A to vysláním zaměstnankyně obecního úřadu na potřebná školení do akreditovaných zařízení MV ČR. 
1.3. Informace 
Informace se dostávají se k občanům a majitelům nemovitostí v katastru obce pomocí vývěsek v obci, webových stránek www.obecpertoltice.cz, nebo v jednotlivých vydáních pravidelného měsíčníku „Drbna“, případně přímo prostřednictvím zastupitelů. Všechna zasedání zastupitelstva, která se uskutečnila v předmětném období, byla ze zákona veřejná.
1.4. Obecně závazné vyhlášky a další interní předpisy
V roce 2013 byla vydány 2 obecně závazné vyhlášky ( z toho jedna zrušující vyhláška ). Vydány byly také vnitřní směrnice ( k inventarizaci majetku, odpisový plán, zimní údržba, apod. ). 
1.5. Dotace 
Do rozpočtu obce činily dotace za rok 2013 celkem 277.024,77 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce č. 1 . Úřad práce Liberec podporoval i v tomto období „Program pro aktivní politiku zaměstnanosti“. Díky tomu našli práci u obecního úřadu nejprve dva, později až tři občané obce. Dotace byla poskytnuta též na posílení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů, na krytí nákladů při výjezdech JSDH, dotace na opravy techniky hasičů - poškozené při zásazích JSDH mimo obec, dotace na zpracování další etapy územně plánovací dokumentace – finanční prostředky na účet obce dorazí až v průběhu roku 2014, opatření pro jarní migraci obojživelníků u Panenského rybníka, na výkon státní správy a dotace byly přijaty i k zabezpečení voleb ( volby prezidentské a volby mimořádné do PS ČR).
Tabulka č.1

1.6. Projekty a související činnost 
Stále je projektově připravena akce na zbudování čistírny odpadních vod u objektu č.p.64. Připravený projekt však nebylo možné naplnit ani v tomto roce, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. Nijak nepokročila příprava pozemkových úprav. Byly ukončeny práce na přípravě první etapy - průzkumy a rozbory. Bylo zpracováno zadání k tvorbě územního plánu obce. Vše by mělo vést k vytvoření územního plánu obce do termínu, který je stanoven předpisy a plánem práce. V našem případě je plánem dokončit územní plán v listopadu roku 2014. Byla dokončena projektová příprava akce ,,Bezpečný přechod pro chodce v Dolních Pertolticích na I/13,, - a to ve vztahu k potřebě pro podání žádosti o vydání příslušného územního rozhodnutí Stavebním úřadem ve Frýdlantě. 
I v průběhu roku 2013, se činily úkony, směřující k nejnutnějším opravám majetku obce. Vždy v rozsahu, který byl umožněn výší jednotlivých položek rozpočtu obce, např: opravy výtluků na místních komunikacích, opravy techniky obce, opravy střech na objektu čp.64, objektu čp.231- nátěr plechových dílů včetně klempířských prvků, výroba nových branek na hřbitově, vybudování zpevněné plochy za hřbitovem, oprava opláštění kontejneru na domovní odpad, oprava stropu v garáži objektu čp.64, oprava elektroinstalace v budově obecního úřadu a staré hasičské zbrojnice, oprava omítek u vstupu do budovy obecního úřadu, položení dlažby + nové omítky ve verandě budovy obecního úřadu, oprava již dříve provedené opravy střešní krytiny na budově staré hasičské zbrojnice, oprava nátrže u mostku v Dolních Pertolticích - ve spolupráci s Povodím Labe, pravidelná údržba techniky obce, opravy omítek ve vstupu do objektu čp.64, stavební úprava sociálního zařízení objektu čp.64 – oddělení kabinek, ve spolupráci s hasiči byly zatepleny prostory garáže techniky – vjezdová vrata. Byly provedeny nutné opravy sítě veřejného osvětlení, doplněny další světelné body - dle žádostí obyvatel, byl uskutečněn velký úklid všech prostor skladů a půdních prostor všech obecních objektů. Samovýrobou byla opět vytvořena zásoba dřevní hmoty k vytápění obecních objektů, opraveny byly závěsy vrat na objektu skladu v čp.64. Taktéž byla opravena vrata na hasičské zbrojnici. Nutno podotknout, že se podařilo odvést více práce díky tomu, že obecní úřad v současné době disponuje kvalitními a zdatnými pracovníky.
1.7. Pojištění
Obec Pertoltice má pojištěn majetek u společnosti Generali. Zvýšené pojistné nyní kryje majetek obce i vybavení zásahové jednotky SDH, a to v takové hodnotě, jaká je reálná v daném čase, nikoli jen účetní hodnotu majetku. Vozidlo Multicar má zákonnou pojistku uzavřenu u ČP,a.s. 
1.8.Vzdělávání a školení
Bylo prováděno podle vypracovaného plánu vzdělávání pracovníků obecního úřadu. Starosta se zúčastnil pravidelných školení ( povětšinou organizovaných krajským úřadem), a dalších pracovních porad. Pracovnice obecního úřadu se zúčastnila pravidelných školení účetních na krajském úřadě. Dále absolvovala školení na ověřování listin a podpisů, provozování systému CZECH-Point. Po jejich ukončení obdržela potřebné certifikáty. Na další období jsou naplánována i další školení, z toho jedno školení bude provedeno certifikovaným školícím zařízením ministerstva vnitra.
Z řad zastupitelů obce, využili možnost projít školením pro zastupitele samosprávných celků starosta a místostarosta, kteří absolvovali modul základního vzdělávání zastupitelů samosprávného celku ( završeno bylo obdržením příslušného certifikátu). Starosta pak absolvoval i školení pro pokročilé. Další získávání znalostí proběhlo samostudiem, a to v rozsahu, který odpovídal možnostem a zájmu jednotlivých členů zastupitelů. Připravuje se plán školení pro případné nové zastupitele, jejichž počty vzejdou až z podzimních komunálních voleb.
2) Přehledy o hospodaření obce
2.1. Rozpočet obce
Rozpočet obce schválilo zastupitelstvo na rok 2013 v částce 4 023 450,- Kč na straně příjmů a výdajů Rozpočet byl koncipován jako přebytkový s tím, že saldo bude pokryto položkou splátky dlouhodobých závazků obce: tedy splátky půjček od fyzických osob - 2 smlouvy o půjčce, půjčka od SFRB a splácení bankovního úvěru na výstavbu bytového domu čp.193 v Dolních Pertolticích. K financování výdajů bylo použito i příjmů z jiných zdrojů - cizí zdroje ( dotace). Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů. Byl zpracován rozpočtový výhled na další období. Celkově příjmy v rozpočtu tvořily po úpravách částku 4 835 338,51Kč. 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou k nahlédnutí na obecním úřadě – výkaz FIN2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
2.2. Rozpočtová opatření 
Rozpočtových změn bylo zpracováno za rok 2013 celkem 7. Tyto úpravy rozpočtu respektovaly zejména příjmy dotací do rozpočtu obce. Dále se rozpočtovými změnami konsolidovaly též jednotlivé položky rozpočtu během sledovaného období. A to vždy s ohledem na stávající potřeby obce, respektující pouze přesuny mezi jednotlivými položkami stávajícího rozpočtu.
2.3. Vedlejší hospodářská činnost.
Obec Pertoltice neměla ve sledovaném období žádnou vedlejší hospodářskou činnost.
2.4. Závazky obce
Za období od 11/2006 do 31.12.2013 došlo ke snížení celkové hodnoty závazků – viz tabulka č. 2. A to celkem o částku 5 289 200,-Kč. Cíle bylo dosaženo za pomoci hned několika činností a kroků, které již byly v předchozím období dostatečně popsány. Není nezbytné je znovu v této zprávě uvádět. Nejtěžší bylo pro vedení obce, řádně pojmenovat všechny závazky a stanovit priority pro jejich řešení. Po této první fázi již následovalo systémové řešení splácení závazků, které obec měla v předmětnou dobu popsány. Závazky, které přetrvávají do dnešní doby jsou dlouhodobé. Ze dvou důvodů nebylo možné uhradit část závazků mimořádně: a) nedostatek finančních prostředků b) není ekonomické je hradit mimořádnými splátkami. 
To se netýkalo závazku, který má obec vůči fyzické osobě, kde byl vytvořen splátkový kalendář. Byl též dohodnut i postup, kterým by bylo možné uskutečnit splácení za pomoci mimořádných splátek. To vše v tom případě, pokud se bude obci dařit naplňovat finanční plán. To se nakonec opět podařilo. Proto byl celý zbývající závazek ( půjčka od p.J.a L.Šedových), zcela uhrazen na konci roku 2013. A to uskutečněním dvou mimořádných splátek. Ani podpora krajského úřadu v dotačních titulech, nebyla v roce 2013 na úrovni období do roku 2008. Nedošlo však (naštěstí), k výraznému odklonění od směřování podpory malým obcím – ve vztahu k podpoře chodu JSDH. Tato podpora byla skutečně maximální.
Závazky za rok 2013, tvoří pouze kontrolované a nezbytné plánované výdaje: závazky vůči zaměstnancům za měsíc prosinec, faktury se splatností po 31.12.2013
2.6. Majetek obce – inventarizace
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2012 na základě řádně vydaného příkazu starosty obce. Výsledek inventarizace potvrdilo na svém zasedání obecní zastupitelstvo. Nebyly shledány rozdíly.
2.7. Vybrané ekonomické informace
V roce 2013 vynaložila obec v oblasti zajištění dopravní obslužnosti částku 25.560,-Kč. Na úhrady neinvestičních nákladů školních zařízení za dojíždějící žáky bylo z rozpočtu obce deponováno a odesláno celkem 50.848,-Kč. Vlastní podíly na krytí dotačních programů byly v celkové částce 27.446,80Kč. Na likvidaci odpadů bylo z poplatků vybráno 176.461,-Kč, převod z daně OSVČ – 8.844,-Kč, příjem z poplatku za držení psa – 9.740,-Kč.....příjem z pronájmu pozemků byl ve výši 8.929,-Kč, celkem příjmy z pronájmů všeho druhu – 522.281,-Kč.
2.8.Rizika hospodaření
Zastaralá technika - s dávnou dobou pořízení ( např. vozidlo CAS, Avia nebo Multicar M25), některé budovy a stavby ( tam, kde nebyla hodnota navýšena opravou, či rekonstrukcí), se dostanou takřka na nulovou hodnotu. Větší obnova majetku a jeho opravy budou i v dalším období finančně náročné – bez použití finančních prostředků z dotačních titulů, takřka nemožné. Riziko přináší i navýšení pohledávek. A to ze všech oblastí hospodaření ( zejména nájmy bytů a místní poplatky. 

3) Hospodaření ÚSC za rok 2013 – souhrnné hodnocení
3.1. Shrnutí 

Upozornění na případná rizika( dle paragrafu č.10, odst.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti ( dříve popsaná vysoká míra zadluženosti obce a hlavně její dlouhodobý trend), již zprávy o přezkumu hospodaření obce, vydané za poslední čtyři roky, neobsahují. 
Výsledek hospodaření však i nadále silně ovlivňuje závazek, plynoucí z výstavby startovacích bytů. To, co ovlivnilo ve svém důsledku chod obce na mnoho let dopředu, bylo již v minulosti dostatečně popsáno. Krátkozraká řešení ( jejichž příkladem je třeba řešení propadu financí vysokou půjčkou od fyzické osoby nebo opakované využívání kontokorentu u dvou bankovních ústavů), situaci řešila pouze na určité období, po kterém přišlo zákonitě období, kdy bylo nutné závazky uhradit. To se postupně podařilo splnit. Tempo bylo pomalejší, než by bylo potřeba. Žádný rozumný rozvoj obce nebude možný do doby splacení závazku, ve vztahu s výstavbou bytových jednotek.
Další kapitolou ovlivňující podobu hospodaření obce je též nárůst pohledávek. Jejich výše má vzrůstající trend. Pohledávky jsou řešeny jak soudně, tak exekučně. Bohužel platby povinných jsou zatím v nedohlednu.
Nemalý vliv má též nutnost dotování systému odpadového hospodářství. Dotace z rozpočtu činí dlouhodobě každoročně částku průměrně od 45.000,-Kč do 78.000,-Kč.
Volné - neobsazené byty v bytovém domě čp.193, přinášejí další zátěž pro rozpočet obce. A to z hlediska potřeby hradit řádně splátky úvěru. I v případě, že nejsou všechny byty obsazeny. Zde obec musí počítat ve svém rozpočtu, průměrně s částkou 12 000,-Kč/ měsíc. V zimním období obec hradí navíc poměrnou část nákladů za vytápění objektu a prázdných bytů ( předpokládá se vždy 30.000 - 68.000,-Kč/ jednu sezónu ). Ke konci roku se situace s obsazeností bytů trochu zlepšila, ale neprovedené platby nájemného na tomto konkrétním bytovém domě jsou stále problémem.
3.2. Přijatá opatření - rekapitulace
U závazků byla přijata jediná možná strategie a postupy, k jejich postupné likvidaci. Ta započala již na podzim roku 2006. Od roku 2009 byla splácena další velká částka ( 750.000,-Kč – půjčka od fyzických osob ), a to částkou 10.000,-Kč/ měsíčně. U bankovního úvěru na výstavbu bytového domu je spláceno od počátku poskytnutí 21.167,-Kč/ měsíčně, přesně podle splátkového kalendáře. A to i přesto, že není výběr nájemného dlouhodobě ani na 60 procentech.
Dále nebyl od konce roku 2006, ani jednou použit institut kontokorentu u bankovních ústavů. Tento finanční nástroj, dříve používaný pro chod obce, byl vyhodnocen jako naprosto nevhodný. A pro postup vedení obce v dalším období, jako nepřijatelný.
U pohledávek bylo přistoupeno k jejich tvrdšímu vymáhání (celkem se evidují pohledávky ve výši 559.634,36 Kč), a to prostřednictvím podání k Okresnímu soudu v Liberci a spolupracujícímu soudnímu exekutorovi. Tři dluhy jsou vymáhány exekucí na nemovitý majetek dlužníků. Po úspěšném soudním řešení jsou postupně dlužné částky z ostatních pohledávek předávány taktéž k řešení exekucí na majetek povinného. Celkem je takto řešeno 34 pohledávek. Nutno podotknout, že postupy, které obec je oprávněna použít, jsou pomalé. K provedení exekuce se dostávají v současné době dluhy z roku 2009 -2010. U některých pohledávek, bude muset i v následném období, dojít k odpisu. Bylo tak již postupováno, a to vzhledem k nemajetnosti dlužníka. V jednom případě se tak stalo z důvodu úmrtí povinného, v jednom případě z důvodu probíhajícího insolventního řízení povinné. Výše uvedené postupy budou aplikovány zcela jistě i v dalším období, neboť se naprosto bezpečně prokázalo, že dlužníci se z 90 procent nezabývají situací a neřeší jakýkoliv druh dohod o splácení dlužných částek. Z uzavřených 6 splátkových kalendářů, se podařilo tímto naplnit smlouvu o splátkách, pouze ve dvou případech. Ostatní zůstávají bez reakce dlužníků často již u první nebo druhé splátky. Jednoznačně se doporučuje obecním úřadem, neuzavírat splátkové kalendáře, protože praxe ukázala neochotu dlužníků plnit uzavřené dohody. Odpisy budou prováděny pouze výjimečně. Je naprosto nepřípustné, aby občané, kteří si vše plní řádně, dopláceli na nekázeň ostatních.

Podoba účetnictví obce byla i v tomto období dále upravena. A to směrem k optimální podobě. Na to navazovaly další nezbytné úkony. Dosažené výsledky, které se již dlouhodobě objevují, vyhovují našim zákonům a předpisům. V předchozím období již byla přijata dlouhodobá opatření, včetně zvýšené kontroly celé problematiky. Této oblasti věnuje obecní úřad a orgány obce, i nadále dostatečně velkou míru času i sil. Takřka všechna činnost obecního úřadu, byla zaměřena na to, aby naše obec dosáhla co nejlepších hospodářských výsledků. Středem zájmu byla opět oblast výdajů. Směřování je správné, to ostatně dokazují údaje uvedené výše v tabulkách. Obec tak může již začít dbát o celý majetek obce tak, aby bylo konáno tak, jak ukládá i zákon. Tedy, aby se obec starala o majetek s péčí dobrého hospodáře.

Naše účast v dotačních programech byla aplikována pouze v nejnutnějších oblastech a potřebách. Plánování jednotlivých akcí byla věnována i v tomto roce potřebná rozvaha. Dále byl z části plněn plán oprav a údržby majetku obce, kterému předcházela rozsáhlá diskuse ke stanovení priorit, a to ve výborech zastupitelstva, i zastupitelstvu samotném. Plán se plní vždy v souladu s finančními možnostmi. Přesto, že finančních prostředků není mnoho, pokračovaly práce na opravách zanedbaného obecního majetku. Také byly provedeny potřebné revize u všech objektů. 
Pro likvidaci zátěže v oblasti bytové politiky i oblasti odpadového hospodářství byla uskutečněna řada úkonů, kterými jsme chtěli zvrátit nepříznivý vývoj ( zveřejnění nabídek na bydlení v naší obci, osvětová činnost, zvýšení počtu nádob na tříděný odpad, soutěže, vydávání článků s uvedenou tématikou v měsíčníku).

3.3. Doporučení pro další období
Plánování v ekonomické oblasti je třeba provádět i nadále za pomoci důrazné aplikace tzv. ,,zdravého selského rozumu,,. Obecní rozpočet není vlastně nic jiného, než větší rodinný rozpočet. Každý občan má volbu si půjčit na své potřeby. Zrovna tak může činit i vedení obce. Je však nezbytné zodpovědně dosadit do všech vzorců i okolnosti, které hovoří o schopnosti své závazky v dalším období plnit. Podoba politického rozhodování musí respektovat plně výsledky hospodaření i možnosti schváleného rozpočtu obce.

Zadlužování je hlubokou pastí. V té se již obec nenachází. Dostávali jsme se z ní velice pomalu. Bude to trvat zcela jistě ještě několik let, než bude obec plně bez dlouhodobých závazků. Tato situace nedovoluje pokračovat v práci na tom, aby se uskutečňoval přijatelný rozvoj hned v několika oblastech života našich občanů.
Je nutné i v dalším období respektovat ten fakt, že neustálé změny legislativy a předpisů jsou takové, že je na ně třeba reflektovat poměrně často a rozsáhle. A to stálým zdokonalováním činnosti orgánů obce, ale též i pracovníků obecního úřadu. Například za pomoci pravidelného absolvování školení. Využít lze též do značné míry různé formy samostudia.

Dotovat systém odpadového hospodářství změnit úplně nepůjde. Obecní zastupitelstvo udělalo první krok ke snížení celkových nákladů na provozování systému odpadového hospodářství a navýšilo výši poplatku za likvidaci odpadů. A to od roku 2013. Zároveň bylo umožněno poplatek hradit nadvakrát.
Problematika neobsazenosti bytových jednotek v bytovém domě čp.193, nejde žádnou systémovou změnou upravit. Všechny ostatní možné kroky byly již v předcházejícím období učiněny. A to opakovaně.
Obecní úřad, potažmo starosta - jako správce rozpočtu obce, doporučil zastupitelstvu obce ukončit splácení úvěru u SFRB během posledního čtvrtletí roku 2013. A to mimořádnou splátkou před uplynutím doby splácení. Bylo tak učiněno. Tím byl i tento závazek vyrovnán. Viz výše uvedené tabulky.

Pozn.: Přílohy této zprávy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Tabulka č.2 -4 Přehled o stavu závazků obce přejatých ke dni 01.11.2006, stav účtů
a přehled o celkovém hospodaření obce 


K úhradě jsou již pouze dlužné částky spojené s úvěrem na výstavbu bytů v bytovém domě ( úvěr + úroky). Průběh plateb ve všech oblastech je vyznačen v této tabulce ( údaje uvedeny v tisících ).

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
V měsíci dubnu od 14.4. - 18.4.2014, dále pak v květnu od 19.5. - 23.5.2014 bude provoz obecního úřadu omezen z důvodu probíhajícího školení pracovnice úřadu. 
Děkujeme za pochopení. Viktor Podmanický starosta obce

AKTUÁLNĚ 
Mezi Frýdlantem a Raspenavou čekají na řidiče dopravní omezení, změny budou i ve veřejné dopravě – až do září 2015
Slavnostní předání staveniště k zahájení akce: „Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant - Bílý Potok – II. etapa, část A“ 8. dubna přinese v následujících týdnech a měsících až do září 2015 také řadu dopravních omezení pro řidiče i cestující vlaky a autobusy. V prvních týdnech budou probíhat přípravné práce, které nebudou mít dopad do provozu a dopravní obslužnosti na silnici II/290 mezi Frýdlantem a Raspenavou. Přesné termíny dopravních omezení budou povoleny formou rozhodnutí příslušným silničním správním úřadem. Na začátek května 2014 se plánuje zahájení samotné stavby, které už budou mít za následek určitá omezení v dopravě, včetně změn tras pro autobusy. Budou podle něj zahájeny práce na 3 úsecích na silnici II/290 z Frýdlantu do Raspenavy s těmito omezeními:
Úsek 1 - ve městě Frýdlant: Bude uzavřena silnice II/290 v úseku od křižovatky se silnici I/13 (ulice Fűgnerova) po křižovatku s ulicí Zámeckou. Objízdná trasa je uvažována pro osobní a autobusovou dopravu ulicí Bělíkovou a Zámeckou zpět na silnici II/290. Nákladní doprava bude odkloněna přes silnici II/291 a následně po silnici III/2909 do Raspenavy.
Úsek č. 2 ve městě Raspenava: Bude uzavřena silnice II/290 v úseku od křižovatky s ulicí V Údolí po křižovatku s ulicí Liberecká (silnice III/2904). Objízdná trasa je uvažována pro osobní a autobusovou dopravu ulicí Bělíkovou, Zámeckou, Luhovou a Novoměstskou zpět na silnici II/290. Nákladní doprava bude odkloněna přes silnici II/291 a následně po silnici III/2909 do Raspenavy.
Úsek č. 3 ve městě Raspenava: Bude uzavřena silnice II/290 v úseku od křižovatky s ulicí Luhová (silnice III/29011) po křižovatku s ulicí Lužecká (silnice III/29013). Objízdná trasa ve směru z Frýdlantu je uvažována po silnici II/291 do Nového Města pod Smrkem a dále po silnici III/29011 do Raspenavy, popřípadě po silnici III/29015 do Hejnic a Bílého Potoka.
„Po rekonstrukci těchto tří částí dojde k uzavření zbylých úseků na silnici II/290 od silnice I/13 ve Frýdlantu po silnici III/29013 (ulice Lužecká). Zbylé úseky budou prováděny vždy tak, aby byla zachována dopravní obslužnost Frýdlantu a Raspenavy. Vybrané autobusové spoje pojedou z Raspenavy do Hejnic odklonem přes Ludvíkov pod Smrkem. Část spojů však pojede z Hejnic přes Nové Město do Frýdlantu přímo, aby se minimalizovaly časové ztráty cestujících.
Slavnostní zahájení předání stavby Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant Bílý Potok, II. etapa, se uskutečnilo 8. dubna 2014 poklepáním na základní kámen u tenisových kurtů ve Frýdlantě ( převzato web Města Frýdlant a KULK)


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU - za měsíc duben 2013
- příprava dalšího zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – návrhy na exekuce – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko – aktualizace webových stránek, opravy majetku obce, práce na dotačních žádostech a přípravách všech plánovaných akcí, školení zaměstnanců obecního úřadu, zajištění technických prohlídek vozidel, příprava techniky na údržbu zeleně, provedení auditu hospodaření obce za rok 2012.

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad tímto děkuje panu L. Navrátilovi, a to za poskytnutou pomoc při přípravě - nakládce a následném odvozu dřeva k výrobě tesařských prvků. Pracovníci obce při kácení stromů získali vhodnou dřevní hmotu, ze které si obec nechá vyrobit tesařské prvky, které poslouží jako základ pro oplocení zamýšleného dětského hřiště, či jinému účelu.
Poděkování zasíláme tímto i panu J. Reinišovi, který věnoval dřevo na výrobu hranice pro upálení čarodějnice, a tím podpořil zdárný průběh společenské akce v obci. 
Děkuji též našim pracovníkům, kteří často ke splnění úkolů, které ode mne dostávají, berou z domova různý materiál, své vlastní stroje i nářadí.

Dne 15.4.2014 uplynul první termín pro platbu poplatku za likvidaci domovního odpadu. Rozpočtovaný výběr z poplatku je ve výši 160 800,-Kč/ rok. Příjem z výběru místního poplatku je po prvním termínu splatnosti ve výši 153 086,-Kč. 
V současné době registrujeme stále několik poplatníků, kteří svoji povinnost doposud nesplnili. Byť poplatníkům vyšlo zastupitelstvo obce vstříc, a to možností rozložení plateb poplatku do dvou splátek, stále se k poplatkové povinnosti nehlásí někteří tak, jak ukládá zákon a obecně závazná vyhláška. Vůči těmto daňovým dlužníkům bude postupováno standardně. 

Z historie Dne matek
Svátky, které tak či onak vzdávaly hold ženám, mají ve světě dlouhou tradici. Už ve starém Řecku vzdávali poctu ženám – dárkyním života. I později se svátek matek uznával například v Anglii, kde se uctívala tzv. Mateřská neděle (Mothering Sunday). Myšlenka, aby se tento den oslavoval mezinárodně a pravidelně, vznikla ve 20. století. Mělo se tak dít na počest Anny Reevers Jarvisové, která celý život bojovala za práva matek. To bylo v roce 1907 a o pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se o druhé květnové neděli. V našich končinách měl Den matek poněkud pohnuté osudy. Začal se slavit v roce 1923 na popud Alice Masarykové, ale poté ho vytlačil Mezinárodní den žen (MDŽ). Jen v některých rodinách se tradice květnové neděle udržovala navzdory oficiálním nařízením vládnoucí ideologie. Svobodně jsme se k oslavování květnového Dne matek, vrátili až po roce 1989.

Za podpory a pomoci Obce Pertoltice, Sboru dobrovolných hasičů Pertoltice a TJ Sokolu Pertoltice se uskutečnil ,,Čarodějnický rej,,
Poslední den v měsíci dubnu se opět, po nějakém čase, zaplnilo hřiště Sokolu Pertoltice a přilehlý prostor kolem něho, mnoha návštěvníky, kteří se přišli pobavit na naplánovanou akci. Při příchodu na hřiště, již mohou všichni spatřit vysokou a krásně štíhlou májku, jejíž výrobu i vztyčení opět zabezpečili naši hasiči ve spolupráci s p. Z. Voňkou. Po celé dva dny se příprav celé akce účastnilo hned několik naších spoluobčanů, za což jim patří náš dík. Pracovníci obecního úřadu vysekali pozemky, připravili hranici a ohniště. Velký kus práce odvedl pan místostarosta, který zabezpečil zapůjčení potřebného vybavení na uskutečnění her a zápůjčku stanů se stoly a lavicemi. Se svojí skupinou spolupracovníků vše do obce dopravili a k následnému použití připravili. Nemalá skupina lidiček po skončení akce, vše také důkladně uklidila. Vyrobenými plakáty a pozvánkami, se udělala hezká, ale také náležitá propagace celé akce. Pro děti bylo připraveno hned několik her a po jejich dokončení i nějaké ty sladkosti. Jako chutná odměna za jejich snažení. Připraveny byly, a také proběhly tolik oblíbené ukázky práce se služebními psy. Na menším ohništi, které bylo nedaleko hranice s čekající čarodějnicí, si mohli návštěvníci opéci buřty. Pak již byla zapálena vatra. I s čarodějnicí. Kolem poskakovalo hned několik dalších čarodějnic, které tomu všemu dělaly krásnou kulisu. Na dětech i doprovodu jsme měli možnost obdivovat krásné kostýmy.
Jakmile se setmělo, připravovali se ti nejmenší se svými nejbližšími na průvod s lampiony. Přechod přes hlavní silnici nám jistila hlídka Policie ČR. Průvod prošel částí obce a vypadal jako dlouhý svítící had. Pod školou se ozvali nějací hejkalové, snažící se vystrašit účastníky. Ale ti po pozdravech ahóóój, naprosto nevystrašeni, pokračovali dále. Zpět na hřiště. Pivo teklo proudem. A nejen pivečko. Stany stojící vedle hřiště, čekajíc na svou příležitost, pokud by se nevydařilo počasí, našly uplatnění jako ochrana před rosou. Lidé si společně poseděli a povyprávěli o všem možném.
Celý večer úspěšně odmoderoval pan místostarosta. Hladký průběh celé akce zajistilo mnoho lidí. Zejména pak pan V.Hovad s manželkou, L.Závůrka s rodinou, p.R.Valášková, pracovníci obecního úřadu, členové SDH Pertoltice a pan Mazánek, kteří vše obstarali a zabezpečili na jedničku. Na úspěchu celé akce se podílela, a to právě svou účastí, též početná skupina dětí s rodiči a množina dalších návštěvníků. K čemu by byly celé přípravy, když by se pak nepřišlo podívat dost lidí. Také počasí jakoby chtělo přispět ke zdaru našeho společného večera. Pan Mazánek, hrál zvesela a svižně, až do pozdních nočních hodin. Jednu skladbu za druhou. Došlo i na taneční kreace, v mnoha případech zdařilé. Někdy to dopadlo tak, jak kdo mohl, či na pokročilou dobu zvládl.
Poděkování sponzorům: panu J.Reinišovi, paní R.Valáškové, panu P.Šantrochovi, panu A.Jehličkovi, ZKO Raspenava, Iva Markvartová (foto).
Poděkování patří též všem občanům obce Pertoltice za jejich účast a vytvoření přátelského večera.

Sběr obojživelníků u Panenského rybníka – výběr z dat
2013 – byl úspěšný rok. Rekord za sedm let, kdy tato akce probíhá - žab 845 kusů, čolků 224 ks, blatnice 1ks, skokan zelený 4 ks, čolek černý velký 5 ks a žádná rosnička.
2014 – Vzhledem k počasí byly velké pauzy, kdy žabky nechodily. Větší sběr byl až v měsící květnu. Jednalo se o: žab 342 kusů, čolků 85 ks, blatnice 0 ks, skokan zelený 4 ks, čolek černý velký 6 ks a čolek horský žádný kus. 
Již po několik let se naše obec hlásí k podpoře aktivit, které vedou ke zlepšení, či udržení stavu životního prostředí na katastru naší obce. V tomto případě je to ochrana obojživelníků při jejich migraci v bezprostřední blízkosti Panenského rybníka. Další kroky budou uskutečněny v nadcházejících pozemkových úpravách, které na nás teprve čekají. 

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Výsledky voleb do EP za volební okrsek -Pertoltice
Volby proběhly v pátek a sobotu - 23. a 24. května 2014.
V obci byl jediný volební okrsek.
Oprávněných voličů - dle stálého seznamů voličů, celkem 213 . Volit přišlo celkem 38 občanů. Z toho nikdo na voličský průkaz.

Pořadí volebních subjektů:
KSČM 8 hlasů
ANO 2011 7 hlasů
TOP 09 a Starostové 5 hlasů
Strana zdravého rozumu 5 hlasů
ČSSD 4 hlasy
Koalice SP a NO 3 hlasy
ODS 2 hlasy
ANTIBURSÍK 1 hlas
ČSNS 1 hlas
Česká pirátská strana 1 hlas
Česká strana regionů 1 hlas

Počet platných hlasů v okrsku - 38

ZVEME VŠECHNY NA DĚTSKÝ DEN v Pertolticích, který se koná dne 7.6.2014 od 13:00 hod na hřišti TJ Sokol Pertoltice. Více v pozvánkách, které jsou vyvěšeny na webu obce i na vývěskách.

Nemocnice Frýdlant poskytuje akutní zdravotní péči na svých lůžkových odděleních v nezměněném rozsahu! Reakce na informace z článku MF Dnes dne 17. 5. 2014
Nemocnice Frýdlant nadále poskytuje akutní lůžkovou péči na interním oddělení, oddělení chirurgie a na gynekologickém oddělení. Na tento rozsah péče máme se zdravotními pojišťovnami uzavřené dlouhodobé smlouvy. Jsme stabilním zdravotnickým zařízením se silným ekonomickým zázemím skupiny Euroclinicum. Nepatříme tedy mezi nemocnice, které by na základě tzv. restrukturalizace lůžek jakkoliv omezily rozsah akutní péče na svých lůžkových odděleních. 
Z tohoto pohledu nejsou údaje uvedené v článku správné. Jiří Benedikt ředitel

Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (31 hl.)
 
Nemám (17 hl.)
 
Nezajímám se (23 hl.)
 
Nevím (23 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 94
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz