Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Zastupitelstvo obce Pertoltice 2014 - 2018 - 9
Zastupitelstvo obce Pertoltice 2014 - 2018
zobrazení: 1295
známka: 0
 

Drbna

DRBNA BŘEZEN 2014.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde

 


Obec Pertoltice                              
Dolní Pertoltice 59                         
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“ 
ou_pertoltice@volny.cz                  
www.obecpertoltice.cz    
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: 
Koloman Bari 69 let, Božena Nosková 68 let, Růžena Valášková 63 let, Božena Tretiníková 54 let, Renata Pešková 45 let, Markéta Valášková 44let, Martin Romanec 43let, Ivana Menclová 42 let, Marcela Novotnyjová 36 let, Petr Haloun 32let, Pavel Šantroch 31 let, Vít Bošina 19 let, Tereza Bryknerová 17 let, Michael Voňka 16 let, Kevin Bubeníček 14 let, Ondřej Prousek 9 let a Sabinka Soukupová 8 let Tieke Daniel 2 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme. 

SLOUPEK STAROSTY (vp) 
Vážení spoluobčané,
milí sousedé, drazí přátelé,

krátká a nevýrazná zima je v tuto chvíli již za námi. Jaro poměrně rychlým tempem vkročilo na naše zahrady a zahrádky. Se slunečním svitem spojená pozitivní energie se přelévá pozvolna též do lidí a pokud některé z nás nepřekvapí jarní únava, budeme mít po zimních měsících opět období zvýšené chuti do další práce. Ať již se jedná o zahrádky, zahradu, hospodářství, stavení, opravování všeho možného druhu nebo nějaké to vylepšování našich domácností. Přeji nám všem, aby nám elán vydržel a aby veškerá práce byla korunována kýženým úspěchem. 

V únoru tohoto roku proběhla kontrola hospodaření obce, které uskutečnila odborná pracovnice Krajského úřadu v Liberci - odboru vnější kontroly. Výsledek přezkumu byl opět uspokojivý. Nebylo zjištěno závažných vad a nedostatků v hospodaření obce. Provedení auditu hospodaření byl pro mne jeden z posledních důležitých úkonů, které je mi zákony uloženo - z titulu funkce, uskutečnit v tomto roce. Posledním ve volebním období 2010 -2014. Nyní již zbývá, ,,jen,, udržet nastolený kurz a dobré výsledky, a to až do října tohoto roku, kdy budete volit své nové zástupce do vedené obce na další období. Věřím, že se nám to společně podaří. Děkuji tímto, a to všem svým spolupracovníkům, kteří se zasadili o dobré výsledky.
Viktor Podmanický starosta obce 


Valná hromada hasičského okrsku. 
Valná hromada hasičského okrsku se konala v Předláncích, dne 22.2.2014. Za naši obec se jednání účastnila část delegovaných členů hasičského sboru. Přítomen jsem byl též já, jako starosta naší obce. Na jednání byly předloženy zejména zprávy jednotlivých hasičských sborů, sdružených v okrsku. Dále byly nastíněny problémy, které činnost dobrovolných hasičů neustále provází a předložen plán akcí na další období. Podle mne, je nutno na tomto místě zmínit, že zprávy, které přednesla p. Olga Čepelíková DiS ( v jedné osobě starostka a velitelka hasičů), byly ze všech přednesených zpráv, nejobsáhlejší. Byly plné odkazů na bohatou činnost našich hasičů a mládeže kolem našeho sboru ( vlastní ostré zásahy, různá školení... a výčet tolika společenských akcí). Byly vyjmenovány podrobně akce, kterými sbor podporoval, či dokonce tvořil sbor též společenský život naší obce. Vedením okrsku, i samotnými hasiči byla kvitována pomoc, kterou poskytují obce jednotlivým sborům. Přítomní představitelé obcí, byli osloveni se žádostí o zachování této podpory. I proto, že sbory jsou často ,,tahouny,, všeho dění v našich obcích. Posílám poděkování za pozvání na valnou hromadu a slibuji, že se zasadím o neklesající míru podpory našeho hasičského sboru.
Viktor Podmanický starosta obce 

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Je možné získat někde informace k práci v jiných státech?

Práce v EU http://portal.mpsv.cz/eures Mgr. Barbora Kočnarová, 950 132 443, barbora.kocnarova@lb.mpsv.cz
Při této příležitosti uvádíme : aktuální čísla o nezaměstnanosti celkem aktivních občanů -197 ..počet evidovaných uchazečů o zaměstnání – 27.....míra nezaměstnanosti v obci -13%. Kraj - 8,8% a celá ČR - 8,6%.
2.) Jak postoupily práce na přípravě přímé volby starostů. Budeme mít možnost si volit starostu přímo, jako to je u prezidenta?
Jako odpověď uveřejňujeme část prohlášení Odboru kontroly MVČR, které je k dispozici na webových stránkách ministerstva. Usnesením vlády ze dne 25. ledna 2012 č. 55 vláda uložila ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a vládě do 30. června 2013 předložit návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a návrh změn souvisejících právních předpisů, které jsou nezbytné pro zavedení institutu přímé volby starostů do právního řádu České republiky. 

Dne 6. února 2013 schválila vláda na svém zasedání návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2013. Z Plánu byly vypuštěny dva úkoly pro Ministerstvo vnitra, a to předložit návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Ministerstvo vnitra s ohledem na předpokládanou věcnou i časovou náročnost legislativního procesu doporučilo přehodnotit úkoly týkající se zavedení přímé volby starostů s tím, že je nezbytné nejprve vyhodnotit zkušenosti z přímé volby prezidenta republiky a přijmout nový volební zákon; teprve na základě výsledků projednávání takového volebního zákona by případně měla být řešena otázka přímé volby starostů.

Následně vláda usnesením ze dne 27. března 2013 č. 221 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. února do 28. února 2013 oba výše uvedené úkoly ministra vnitra zrušila. S ohledem na tyto skutečnosti ukončilo Ministerstvo vnitra práce na legislativních návrzích souvisejících se zavedením přímé volby starostů.
3) Vážený pane starosto, to musela zamezit pořádání nebezpečných automobilových závodů v naší obci až účast občanů na zasedání zastupitelstva?
Dovolím si, a to významně, oponovat s tímto Vaším názorem. Pravda je taková, že zastupitelstvo rezolutně odmítlo pořádání Rally Lužické hory 2014, a to již v den podání vlastní žádosti pořadatelem. Tentýž den se totiž konalo pravidelné zasedání zastupitelstva. Usnesení č. 19/02/14, hovoří naprosto jasně. Důvodem dalšího veřejného zasedání, tentokráte již s bohatou účastí našich obyvatel, byla opakovaná žádost pořadatelů o svolání schůzky. A to pod vlivem toho, že v obci Bulovka nenarazili na žádné problémy ( etapa závodu měla být vedena jako celek, po katastrálních územích obou obcí). Situace se posunula tedy právě i rozhodnutím Zastupitelstva obce Bulovka, které udělilo souhlas s pořádáním předmětné akce na svém území.
Svoji opakovanou žádost podpořili pořadatelé závodu stanoviskem, že neměli možnost oslovit veřejnost a podnikatele, na území naší obce. Měli velký zájem dostat možnost přesvědčit naše občany o vhodnosti pořádat tento sportovní podnik s nadregionálním významem. V souladu s ustanovením zákona č.128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 92 odst.1, jsem tedy proto svolal mimořádné jednání zastupitelstva obce, které je předmětem Vašeho dotazu. To se nakonec konalo, a to za početné účasti našich občanů ( všichni, kterých by se případné omezení závodem nejvíce dotklo, obdrželi pozvánku na toto zasedání). Na tomto zasedání nakonec zástupci pořadatele, jak jistě víte, od svého záměru ustoupili a o dalším již, na vlastní žádost nejednali. Ze strany obecních orgánů nebylo třeba uzavírat jiné usnesení, než to, které již bylo v této věci přijato dne 3.února 2014. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc únor 2014
 kontrola možností podání žádostí o dotace pro rok 2014, - příprava podkladů u nájmů bytových jednotek, kontrola nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - řešení pohledávek, výkon přenesené působnosti, - žádosti sil. správní orgán, zajištění auditu hospodaření obce, řešení stížností a podnětů našich spoluobčanů, vítání nových občánků, účast na Valné hromadě hasičského okrsku Višňová, ukončování pracovních poměrů VPP, dále účast - Valná hromada společnosti FVS,a.s...... 

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014, podle ust. § 16 písm. c) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Volební okrsek bude v naší obci opět pro obě katastrální území pouze jeden, se sídlem v budově Obecního úřadu v Pertolticích na adrese – Dolní Pertoltice 59, volební místnost bude jako vždy umístěna v přízemí budovy.


POZVÁNKA
Dne 12.4.2014 si vás dovolujeme pozvat na přednášku p. Mgr. I. Pavelčáka, která se koná od 14:00 hod., v zasedací místnosti budovy nové hasičské zbrojnice v Dolních Pertolticích. Tématem jsou různé druhy závislostí a jejich řešení. Jde již o druhou přednášku, která se v obci koná. První byla věnována problémům rodičů s dětmi a opačně. Účastnilo se jí pouze 5 občanů naší obce........Věříme, že této přednášky se zúčastní více našich občanů.

Pozvánka na oslavu (oč)
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci a Obecní úřad Pertoltice Vás zvou na již tradiční oslavu MDŽ, která bude ve středu 13. března 2013 od 17:00 hodin v zasedačce hasičské zbrojnice. Připraven je krátký kulturní program mladých hasičů a občerstvení. Pro ženy máme drobnou pozornost. Těšíme se na Vaši účast

Obec Pertoltice 
pořádá VII. ročník soutěže o nejlepší podobu zahrádky nebo předzahrádky Soutěž je vyhlášena dnem 30.3.2014

Soutěžní podmínky:
Vlastnoruční provedení díla, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiky. Soutěžní příspěvky – fotografie je nutno odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, či odeslat na e-mailovou adresu: obec.pertoltice@volny.cz . A to v termínu - do dne 05.10.2014. 

Všechny došlé příspěvky budou posouzeny a vyhodnoceny porotou. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami.

Soutěž se pořádá již sedmým rokem. A to ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!
Viktor Podmanický

Zprávy hasičů (oč)
Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2013

V uplynulém roce jsme pořádali různé společenské akce, starali se o techniku, jezdili k zásahům a na soutěže. Členové zásahové jednotky se zúčastnili školení v hasičské zbrojnici v Pertolticích, cyklické přípravy strojníků a velitelů letos poprvé pořádané v Liberci v rámci celého okresu. Čtyři hasiči si obnovili platnost oprávnění pro práci s motorovou pilou a přibyl jeden nový. Také řidiči absolvovali povinné školení v autoškole. V loňském roce se nám podařilo získat pro výjezdy dalšího řidiče. Nyní dokážeme mnohem lépe zajistit akceschopnost jednotky v jakémkoliv čase.
Zorganizovali jsme několik brigád na úklid hasičárny a opravu a údržbu techniky. U cisterny byla vyměněna vodní pumpa, z dotace na ni byly nakoupeny nové zadní pneumatiky, čtyřdílný žebřík a přejezdové můstky a po neúspěchu na technické kontrole musely být opraveny přední brzdy. U Avie jsme měnili světlomety. Obě auta jsme vybavili záchrannými lany. Po červnových povodních obec získala prostředky navíc. Díky tomu mohla být kompletně opravena stříkačka PS12, která je nyní v záběhu a PS 16 Tohatsu. Ta bude muset být začátkem roku ještě poladěna, aby šla tak jak má. V závěru roku se nám podařilo zateplit vrata v hasičské zbrojnici včetně průchodu do skladu.
Jednotka měla v loňském roce opravdu napilno. Vyjížděla k rekordním patnácti zásahům. Ze začátku roku se jednalo hlavně o požáry komínů. Poprvé v Pertolticích a dvakráte v Bulovce. 

Následoval požár stánku v Habarticích a v březnu dopravní nehoda na silnici do Předlánec. V létě nás opět trápila velká voda. Dvakrát jsme přečerpávali ve Vísce a jednou v Poustce. Také v Pertolticích bylo nutné rozvést pytle s pískem a potom odčerpat vodu z obecního sklepa. V srpnu hořela stodola v Loučné a hned, jak jsme přijeli s dětmi na soustředění do Filipovky, jsme museli spěchat zpět k požáru domu v Habarticích. Dne 27. prosince v ranních hodinách chytla stodola ve Vísce. Ještě týž den večer jsme jeli odstranit větev z komunikace do Černous – letos již druhou. 
Zúčastnili jsme se taktického cvičení na požár základní školy ve Višňové. Z druhého patra jsme po žebříku evakuovali děti. Na soutěžní rok 2013 jsme si pořídili nové savice a sací koš. Družstvo mužů a žen se zúčastnilo pěti soutěží. V květnu nás sbor v Předláncích pozval na tradiční útok s PS osmičkami. Sálo se z řeky, což slibovalo veselé okamžiky. Ženy se na svůj útok předem připravily a domluvili, proto také byly první. Muži šli, jak se říká, „na ostro“ a tak to stačilo jen na třetí místo. 

V tajné štafetě byla obě družstva třetí. V červnu jsme jeli na mezinárodní soutěž do Habartic. Ženy měly při požárním sportu jednoduchou pozici. K získání prvního místa jim stačilo porazit Habartice a to se jim i podařilo. Družstva mužů soutěžila v útoku z cisterny. Tomu našemu, doplněnému děvčaty, uteklo druhé místo jen o jednu sekundu. 
Potom náš čekala soutěž o zlatou povodňovou lopatu ve Višňové. Tamní sbor slavil výročí založení a tak vše bylo slavnostnější a družstev přijelo mnohem více, než obvykle. Obhajovali jsme loňské prvenství, ale myšlenky na první místo ve stavění povodňové hráze nám zkazilo 10 trestných bodů za špatně uvázané pytle. Ve štafetě jsme dosáhli nejlepšího času a po sečtení výsledků to znamenalo bramborové 4. místo. Druhá pětice byla devátá. Při nástupu náš sbor obdržel pamětní list a poděkování za pomoc při povodních. V červenci jsme vyrazili se smíšeným družstvem do Nového Města na noční útok. Skončili jsme dvanáctí. 
Posledním kláním dospělých pro nás byla okrsková soutěž. V letošním roce vyšlo její pořádání na nás. Náš sbor zároveň slavil 135. let od svého založení, tak jsme obě události spojili do jediného dne. Sedmého září dopoledne jsme si to nejprve rozdali s ostatními družstvy z okrsku v útoku z agregátu a požárním sportu. Při útoku žen nás opět zradila mašina. Nešla do výkonu, ale útok jsme přesto dokončili v třetím nejlepším čase. V útoku z agregátu byly ženy na krásném čtvrtém místě. Naši muži měli letos vyloženě smůlu. Při sportu zmařil jejich jinak perfektní výkon koš zapříčený v kádi. Umístili se na 5. místě. Útok z agregátu nedokončili. Půjčená mašina zklamala a nesála. Skončili na šestém místě. Po poslední disciplíně – soutěži veteránů – proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže. Byly předány pamětní listy a vyznamenání. Po celý den mohli návštěvníci ochutnat dobrý gulášek nebo hamburger, zařádit si ve skákacím hradu, nebo obdivovat současnou i historickou techniku. Tu nejstarší pak viděli i v akci. Potom se tančilo a popíjelo až do půlnoci.
Velkou událostí sboru na poli kultury v roce 2013 bylo pořádání masopustního průvodu. Jednou za dva roky naši hasiči prověří pekařské umění našich spoluobčanek. Letošní průvod čítal téměř padesát masek a vykoledoval spoustu dobrot. Ty jsme pak na hasičské zbrojnici ochutnávali do pozdní noci. 
V březnu jsme slavili MDŽ. Na konci dubna bylo naším úkolem postavit Májku. Oproti minulým rokům jsme ji tentokrát nechali smrkový vršek a poprvé se stavěla ručně, pouze s pomocí lan.
Dne 8. června jsme spolu s obecním úřadem a fotbalisty připravili pro děti dětský den. Bylo při něm možné vidět ukázku členů Policie České republiky v práci se psy. My hasiči jsme se pokusili uhasit maketu domku. Zezačátku se to nedařilo, technika stávkovala, ale nakonec jsme požár zdárně uhasili. Po ukázkách čekala na děti spousta her a úkolů a samozřejmě sladkých odměn. Největší zájem byl o jízdu na čtyřkolkách a skákání v nafukovacích hradech. Téhož dne večer jsme pokáceli Májku, slavnostně ji odnesli na hřiště a pokračovali soutěžemi pro dospělé, muzikou a něčím k pití až do půlnoci. O týden později jsme pro naše členy, ale i širokou veřejnost uspořádali zájezd do středověké krčmy a pivovaru v Dětěnicích. Zúčastnilo se ho 38 lidí. A protože všichni vydatně ochutnávali tamní pivo, bylo cestou domů veselo. V závěru roku jsme na návsi postavili a rozsvítili vánoční strom. Pětadvacátého prosince náš sbor pořádal Štěpánskou taneční zábavu. Návštěva více jak osmdesáti lidí nás příjemně překvapila.

Činnost mladých hasičů v roce 2013
Mladí hasiči se schází pravidelně každý pátek odpoledne. V loňském roce se naše řady rozrostly o 11 nový dětí. Přibyly hlavně děti z Arnoltic a Černous. Na soutěžích se nám tedy většinou dařilo dát dohromady hned tři družstva. O děti se stará šest vedoucích mládeže. Ti se pravidelně vzdělávají. V loňském roce se zúčastnili školení vedoucích mládeže v Novém Městě a doplňujícího školení pro začínající vedoucí. Na svou činnost získáváme různé dotace. Na pořádání tradičního Předbraňáku nám přispěl Liberecký kraj, z dotace z Ministerstva školství jsme nakoupili sadu štafetových hadic a legíny pro dorostenky. Bonusem roku byla dotace od obce ve výši 10 000,- Kč, kterou jsme použili především na nákup nových triček a úhradu nákladů na soustředění dětí. Ještě jednou zástupcům obce velmi děkujeme. Na prvních schůzkách roku 2013 jsme se zabývali plněním odznaků odborností, malováním obrázků do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Zdobili jsme náves velikonočními kraslicemi a naše děti se také zúčastnily soutěže „O nejhezčí kraslici“ pořádané obcí. 
V březnu jsme opět nacvičili program k oslavě svátku žen, kterou pořádal náš sbor ve spolupráci s obecním úřadem. Tančilo se na písničku „Jede, jede mašinka“ a nejmladší děvčata okouzlila obecenstvo tanečkem o mravenečkovi. V programu nechybělo ani pásmo básniček. A básničky říkaly děti také o pár dní později při vítání občánků. Patnáctého března jsme byli pozváni do muzea v Pertolticích na přednášku o vojenských řopících a zbraních z první světové války. Hlavně kluci byli nadšeni, že si mohou zbraně i potěžkat. Každoročně začínáme kolotoč soutěží v dubnu v Krásném Lese. Bylo tomu tak i letos. Tentokrát s námi na soutěž jely i dorostenky. Byla tady pro ně připravena štafeta 100 metrů překážek a tajná štafeta plná nástrah. Naše děvčata se umístila takto: Lucie Valášková 2 místo, Markéta Valášková 4. místo a Petra Stříbrná 6. místo. Družstva dětí skončila na pátém, šestém a desátém místě.
Následovala soutěž starších žáků v disciplínách CTIF. Ta se již počítá do celoročního hodnocení. Trochu jsme bojovali s doplněním družstva na poslední chvíli a na výsledku to bylo znát. Celkové umístění za štafetu i útok CTIF byla patnáctá příčka. Mezi květnové soutěže, kterých se účastníme, patří ještě jarní kolo Hry Plamen a soutěž „O štít města Frýdlantu“. Letos byly spojené do jediného dne. První pokusy byly počítány do Štítu a druhé do Plamene. Den to byl opravdu náročný, navíc deštivý, ale výsledky byly docela ucházející. Ve štítu byli mladší žáci pátí a osmí, starší žáci sedmí a v celoročním hodnocení Hry Plamen jak starší tak mladší žáci šestí.
Po dětech si jarní kolo odbyli i dorostenci. Konalo se ve Frýdlantě a bylo velmi neobvyklé. Spoustu vedoucích mládeže si na něj odskočilo rovnou od pomoci při povodních a celý stadion byl pod vodou. Rozhodčí přemýšleli, zda závod neodložit, nakonec jen vynechali disciplínu 100 metrů překážek. Naše děvčata skončila na šestém, sedmém a osmém místě. Nejlepší tentokrát byla Petra Stříbrná.
Začátkem června vedoucí mládeže i starší děti pomáhali připravit Mezinárodní den dětí. Poslední soutěží před prázdninami byla ta v Dolní Řasnici, kam byli pozváni starší žáci. V požárním útoku se jim podařilo vybojovat druhé místo. Koncem srpna jsme měli jako obvykle od čtvrtka do neděle spát na hasičárně. Letošní výlet byl však mnohem dobrodružnější. Vyrazili jsme na mysliveckou chatu ve Filipovce. Kromě hraní her a opakování na braňák jsme odtud pořádali zajímavé výlety. Došli jsme k větrným elektrárnám v Andělce, v Sani jsme pluli v kánoi a svezli jsme se také na koních. Poslední noc nechyběla ani pořádná stezka odvahy.
V září se mladí hasiči zúčastnili okrskové soutěže v Pertolticích. Na domácí půdě se dařilo hlavně mladším žákům. Ti byli první. V kategorii starší žáci jsme si to solidárně s Višňovou prohodili a skončili druzí. O čtrnáct dní později jsme byli pozvání na soutěž do Dolní Řasnice. Jak mladší tak i starší žáci si odsud přivezli diplom za 4. místo. V říjnu jsme uspořádali tradiční Předbraňák. Hostili jsme 8 družstev starších žáků a 11 družstev mladších žáků z celého Frýdlantska. Tentokrát nás počasí nevypeklo, naopak si děti užívaly letní sluníčko. Soutěž se vydařila i našim družstvům. Starší žáci byli druzí a mladší žáci první a devátí. Následující týden nás čekala poslední generálka před branným závodem a to na Netradičním braňáku v Novém Městě pod Smrkem. Odtud jsme přivezli dvě čtvrtá místa a mladší žáci přidali ještě medailové třetí místo. V této soutěži změřili své síly také zástupci z řad vedoucích. Ta naše byla šestá. 
První kolo nového ročníku Hry Plamen – branný závod – se vloni konal ve Višňové 9. listopadu. Děti musely zvládnout náročnou trať na Pohanské kameny. Do boje jsme nasadili všechno, co jsme měli i ty tříleté děti. Vyplatilo se. Družstva mladších žáků skončila na výborném třetím a šestém místě. Starší žáci měli problém s překonáním lana a tak dosáhli jen na osmou příčku.
Druhý den jely na branný závod dorostenky. Bohužel zasáhla do hry marodnost, tak se zúčastnily jen dvě. Soutěž se konala v Českém Dubu a obě dorostenky - jak Lucka Valášková, tak Renata Severýnová - vybojovali třetí místo. Byl to první ročník, kdy byli jednotlivci rozděleni do tří věkových kategorií. 
Na konci listopadu a v prosinci jsme při schůzkách žili vánocemi. Na obecní vánoční stromek jsme vyráběli ozdoby. Pak jsme ho i ustrojili a slavnostně rozsvítili. Dali jsme se také do výroby betlému a v soutěži o nejhezčí betlém, pořádané obcí, za něj obdrželi cenu. Zašli jsme do muzea v Pertolticích na rozsvěcení betlému. Při této příležitosti bylo pro děti připravené úchvatné občerstvení stylizované do podoby vláčku. Všem praskali žaludky. 
Rok mladí hasiči zakončili vánoční besídkou. Vyrazili jsme na ni do Bulovky na pohádkové představení a koncert dětského pěveckého sboru Hlásek. Nakonec jsme si na hasičské zbrojnici rozbalili dárky. 

Památkou roku 2013 v Libereckém kraji je usedlost v Pertolticích
( Tisková zpráva -autor Mgr. Miloš Krčmář) 
Liberec – V letošním roce poprvé uspořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska soutěž o památku roku.

Ve čtrnácti krajích České republiky členové sdružení vybírali ze zaslaných přihlášek stavbu, která v jejich kraji nejlépe naplňuje kritéria vzorné památkové obnovy.

Kromě usedlosti bratří Nykrýnových v Pertolticích u Frýdlantu se do soutěže o nejlépe opravenou památku zapojilo dalších osm soutěžících. Složení bylo velmi pestré: hostinec v Bozkově u Semil, sloup Nejsvětější trojice v České Lípě, kaple sv. Antonína v Heřmanicích v Podještědí, boží muka ve Lvové a morový sloup v Jablonném v Podještědí, bývalé lázně v Liberci a dům U Bažanta spolu s křížem s korpusem Krista, oboje z Turnova.

Členové sdružení, kterými jsou zástupci samosprávy měst, v nichž se nachází památková zóna, se shodli na nutnosti rozdělit napříště přihlášené do více kategorií. Zápolení se totiž účastnily těžko souměřitelné stavby a především rozsahy oprav. Vedle drobných restaurátorských zásahů komise posuzovala celkové rekonstrukce.

Proč právě Pertoltice? Hodnotitelé se přiklonili k doporučení poradních institucí soutěže, Národního památkového ústavu, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, a Ústavu územního rozvoje v Brně. Ti v nezávisle dosažené shodě doporučili k postupu do celostátního finále právě usedlost čp. 198 v Pertolticích u Frýdlantu.

„Majitelé koupili dům v roce 2010, a od té doby na něm odvedli pořádný kus práce. Od počátku s námi velmi úzce spolupracovali, objekt nechali prohlásit kulturní památkou, studentka ústecké univerzity provedla jeho průzkum jako svou bakalářskou práci. Pertoltice jsou dobrý příklad toho, že méně peněz je pro kvalitní opravu památky často více“, konstatoval Petr Freiwillig z libereckého pracoviště NPÚ.

Dům z konce 18. století, zvaný Haslerův, je veřejně přístupný v rámci skanzenu lidových staveb. Součástí skanzenu je také kovárna z přelomu 19. a 20. století. Více viz: www.lidovestavby.info/
Gratulujeme k tak významnému úspěchu!

Tomáš CÝRUS - práce v zahradě i koruně
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSNÍ ŘEZ DŘEVIN

(práce z lana)
odstranění odumřelých větví
začištění ran a zlomů

redukce v blízkosti staveb, sekání travních porostů
BĚŽNÉ ŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ
RIZIKOVÉ KÁCENÍ MENŠÍHO ROZSAHU 
NÁVRH A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝSADEB
tel. 607 97 15 47 Višňová 39, 464 01 u Frýdlantu v Č

Vítání občánků v Pertolticích 
Dne 22.02.2014 ve 13.00 hod. se konalo v místní hasičské budově tradiční vítání nově narozených občánků obce Pertoltice. Vítali jsme tři naše malé občánky a to:

1) Káju Čepelíka rodičů Dagmar Čepelíkové a Tomáše Fafláka
2) Kristýnku Krivčíkovou rodičů Lucie Raimanové a Mirka Krivčíka
3) Sebastiana Kodeše rodičů Michaly Kodešové Bubeníčkové a Petra Kodeše

V úvodu tohoto malého slavnostního aktu přivítaly všechny přítomné za SPOZ paní Julie Dědečková a paní Marie Severýnová, následovalo vystoupení místních dětí pod vedením O. Čepelíkové. Poté dostal slovo místostarosta obce Pertoltice V.Hovad, který svým krátkým proslovem promluvil k rodičům, příbuzným a přátelům a popřál všem našim malým dětičkám všeho dobrého. Vše bylo zakončeno zápisem do knihy nově narozených občanů obce Pertoltice, společným přípitkem a focením. Děti dostaly malé dárky v podobě plyšové hračky. Maminky si odnesly domů kytičku.
Hovad Vladimír - místostarosta obce Pertoltice

Mezinárodní den žen v Pertolticích.
Dne 08.03.2014 v 15.00hod. jsme se sešli v místní hasičské budově k oslavě MDŽ. Naše přítomné ženy jistě potěšilo vystoupení dětí, které zde tančily, zpívaly a recitovaly. Následoval malý proslov místostarosty obce Pertoltice, který ve stručnosti popsal mezinárodní význam MDŹ a následně všechny přítomné ženy obdaroval květinou. Nedílnou součástí bylo i pohoštění, na kterém se podíleli všichni přítomní. 
Hovad Vladimír - místostarosta obce Pertoltice 

Rally Lužické hory je zrušena 
Po zvážení všech okolností a důležitých faktorů došel organizační výbor 17. ročníku GRS Galaxy Rally Lužické hory 2014 k závěru, že v současných podmínkách a atmosféře, které v našem státě panují, nelze letošní ročník této u posádek, činovníků i diváků populární automobilové soutěže, jehož centrem je Hrádek nad Nisou, uskutečnit. „Přes velké úsilí se nám nepodařilo dotáhnout zdárně do konce všechna povolení potřebná k uspořádání naší rally," sdělil v úterý 4. března zástupce ředitele připravované soutěže Jan Krečman mladší, ve svém tiskovém prohlášení.
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz