Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Soutěž v obci - zahrádky 2009 - 9
Soutěž v obci - zahrádky 2009
zobrazení: 1995
známka: 0
 

Drbna

DRBNA ÚNOR 2014

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde

 


Obec Pertoltice                              
Dolní Pertoltice 59                         
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“ 
ou_pertoltice@volny.cz                  
www.obecpertoltice.cz    
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: 
Milada Šálková 83 let, Vincenc Pánis 74 let, Josef Hanzl 72 let, Luboš Závůrka 53let, Milena Bílková 44 let, Radek Novotný 42 let, Kateřina Lacinová 40 let, Baranovičová Katarína 39 let,Veronika Špátová 28 let, Jakub Šantroch 23 let, Jan Dědeček 22 let, Bari Michal 19 let, Renata Severýnová 14 let, Čepelík Aleš 4 roky, Nella Votrubcová a Hovadová Nicola 1rok.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc leden 2014 (vp)
 pokračování inventury majetku, příprava zasedání OZ, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava podkladů pro pronájmy bytových jednotek v č.p.193, jednání s právním zástupcem a exekutorem nad přípravou materiálů pro další řízení, provedení roční účetní uzávěrky za rok 2013, roční výkazy, přehledy, počátek zpracování předávacího protokolu starosty, zpracování a příprava podkladů k přezkumu hospodaření obce, jednání krajský úřad - dotace, vyúčtování dotací za rok 2013, zpracování ročních přehledů a hlášení o odpadech a výkazy pro ČSÚ, pokračování jednání ke tvorbě územního plánu, příprava na kontrolu HZS -krizové řízení.

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Kdy proběhnou volby?

Děkujeme za dotaz. Letos nás čeká tzv. ,,supervolební,, rok. Volit budeme dvakrát, a to celkem do tří orgánů. Nyní krátce, k oněm prvním volbám. 
V květnu 2014 proběhnou v evropské osmadvacítce již osmé přímé volby do Evropského parlamentu. Ty se budou vůbec poprvé řídit Lisabonskou smlouvou, kvůli které se například sníží počet europoslanců z některých zemí včetně České republiky. Češi budou moci zvolit 21 zástupců. V posledních volbách, které se konaly ve dnech 4.-7. června 2009, jednoznačně zvítězilo středopravé uskupení Evropská lidová strana (EPP) před druhými socialisty (S&D). Volby se uskuteční v České republice nejpravděpodobněji mezi 22. a 25. květnem 2014. 
Poté budou následovat Komunální volby 2014. Volby do obecních zastupitelstev se budou konat na podzim roku 2014. Datum konání se teprve upřesní vyhlášením prezidenta republiky, ale dle platných zákonů je jisté, že se budou konat někdy mezi 16. zářím a 16. říjnem. Bude se jednat již o šesté komunální volby v historii samostatné ČR. Ve stejném termínu se volbou obmění také třetina osazenstva Senátu. O jednotlivých volbách budete ještě dostatečně informováni v termínech, které stanovují jednotlivé zákonné normy.

2.) Opět se mi stalo, že jsem neměl vyprázdněnou popelovou nádobu
Podle mých informací nebyly vyvezeny v posledním období dvě popelové nádoby. Jedna v Horních Pertolticích a jeden kus v Dolních Pertolticích. V obou případech šlo o případ, kdy v nádobě byl uložen ještě žhavý popel. Můj pokyn pro takový případ, je zcela jasný. Pracovníci mají zakázáno popelovou nádobu, kde se nalézá evidentně žhavý popel, odebrat k vývozu. A to z důvodu ochrany před následným zahořením ve velkoobjemovém kontejneru. Již několikráte jsme žádali naše občany a majitele rekreačních objektů, aby se vyvarovali podobného konání, přesto k němu dochází.

3.) Dobrý den, prosím o vysvětlivky, jak používat křižovatku u autobusáku (Hejnická, Fügnerova, Vrchlického). Věřím, že vysvětlení uvítají i další řidiči.Tedy: a) Když jedu z ul. Hejnická, mohu odbočit doleva k autobusáku a k Tescu? b) Pokud ano, proč je Hejnická značená jako hlavní? Jelikož stejně musím dát přednost autům, co odbočují k Tescu z Fügnerovy...(přednost zprava, odbočují také z hlavní ulice...), je to poněkud matoucí. nikdy si nejsem jistá, jak je křižovatka myšlená a obvykle tam má člověk málo času na nějaké zvažování. Intuitivně vnímám ul. Vrchlického jako vedlejší.

Odpovídá p. Ivana Bucharová, silniční správní úřad a speciální stavební úřad odboru dopravy MěÚ Frýdlant:
"K jednotlivým otázkám uvádíme:
a) Řidič vozidla jedoucího po hlavní pozemní komunikaci ul. Hejnická může odbočit vlevo (umístěné dopravní značení ani obecná pravidla silničního provozu mu to nezakazují), přičemž musí dát přednost vozidlům, která přijíždějí zprava, tj. vozidlům přijíždějícím ze sil. I. třídy, ul. Fügnerova (obecné pravidlo silničního provozu). 
b) V souvislosti s dostavbou Tesca v r. 2009 přistoupilo Město Frýdlant k variantě zjednosměrnění ul. Nádražní, části ČSA a Hejnická. Ul. Hejnická byla určena jako hlavní pozemní komunikace ve vztahu k ul. Nádražní (v dotazu označujete ul. jako Vrchlického), neboť ul. Hejnická je dopravně významnější (autobusové nádraží a areál Tesca nejsou místními komunikacemi), avšak jako vedlejší pozemní komunikace ve vztahu k sil. I. třídy, ul. Fügnerova. Značka „Hlavní pozemní komunikace“ v ul. Hejnická i značka „Dej přednost v jízdě!“ v ul. Nádražní jsou doplněny dodatkovými tabulkami, které vyznačují tvar křižovatky. 
Tato křižovatka byla již předmětem mnoha diskuzí pracovníků odboru dopravy, učitelů autoškol a dopravní policie. Z pohledu organizování dopravy na této frekventované křižovatce se opravdu nejedná o zcela ideální stav, avšak značky byly navrženy v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a schváleny PČR Liberec, dopravním inspektorátem."
Účastník silničního provozu také ví, že svislé dopravní značení má přednost před vodorovným, tedy čarami, které jsou nakreslené na vozovce.
Garantem provozu a údržby místních komunikací je místostarosta města Frýdlant Ing. Petr Beran.
Podle něj se jedná o dvě navazující křižovatky. Křížení I/13 Fügnerova a Hejnická a křižovatka tvaru T – Hejnická (hlavní) a nádražní. „Bohužel prostorové uspořádání je značně stísněné a musím souhlasit, že průjezd tímto místem vyžaduje zvýšenou pozornost. V minulosti se zvažovalo i obrácené řešení křižovatky T (Nádražní hlavní a Hejnická vedlejší), ale dominantnější je ul. Hejnická, která plní funkci jakéhosi městského okruhu. Z tohoto pohledu je stávající uspořádání správné,“ upřesňuje místostarosta Petr Beran.

AKTUÁLNĚ 
Informace o úpravě prodeje lihu

Dnem 17. 10. 2013 nabyla účinnosti no-
vela živnostenského zákona provedená
zákonem č. 309/2013 Sb., která mj. nově
reguluje prodej kvasného lihu, konzum-
ního lihu a lihovin tím, že mění přílohu č. 3
živnostenského zákona - koncesované
živnosti. 
Do stávající koncesované živnosti s před-
mětem podnikání „Výroba a úprava kvasného
lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovoc-
ných vín, ostatních vín a medoviny a ovoc-
ných destilátů získaných pěstitelským
pálením)“ se na konci doplnila slova „a prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
Podnikatelé, kteří mají oprávnění prodávat
kvasný lih, konzumní lih nebo lihoviny ke dni
nabytí účinnosti novely živnostenského
zákona, mohou v této činnosti pokračovat po
dobu 6 měsíců, tedy do 17. 4. 2014. 
Podnikatelé, kteří budou mít zájem získat
částečný rozsah předmětu podnikání za-
měřený na tento prodej i po uvedeném datu,
musí na živnostenský úřad podat žádost
o koncesi. Marným uplynutím stanovené lhů-
ty k podání žádosti o koncesi jim právo prodá-
vat kvasný lih, konzumní lih nebo lihoviny
zaniká. V tomto případě nemusí splňovat žád-
né kvalifikační předpoklady a přijetí této
žádosti nepodléhá správnímu poplatku. 
Ostatní podnikatelé, kteří budou chtít
teprve začít prodávat uvedené komodity,
rovněž nemusí splňovat kvalifikační předpo-
klady, ale správní poplatek bude činit
1000 Kč (při vstupu do podnikání) nebo
500 Kč, jestli již podnikají v jiném předmětu
podnikání. Uvedená úprava se vztahuje
kromě prodejců lihovin v obchodech i na
prodej lihovin v hostinských provozovnách,
příp. i v dopravních prostředcích. 
O koncesi budou muset požádat i výrobci
těchto komodit, kteří za účelem prodeje mají
tzv. „podnikovou prodejnu“, resp. provo-
zovnu umístěnou na jiné adrese, než je adresa
výrobní provozovny. 
Vyzýváme proto všechny stávající pod-
nikatele, kterých se tato problematika týká,
aby se dostavili na náš živnostenský úřad
v určitém časovém předstihu, 
a vyhnuli se tak
zbytečnému stresování a případnému čekání
na vyřízení své žádosti.

POZOR!! 
V této části zveřejňuje obecní úřad podstatnou část obecně závazné vyhlášky, která se váže k poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2014.
Plné znění vyhlášky je k dispozici na obecním úřadě, obecně závazná vyhláška byla zveřejněna řádně na úředních deskách – včetně možnosti dálkového přístupu.

O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, na daňové povinnosti pro rok 2014. 

Výše poplatku za likvidaci odpadů - činí 600,-Kč


Citace OZV:
Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6 Osvobození a úlevy Úleva se poskytuje: úleva ve výši 400,-Kč se poskytuje poplatníkům, dětem, do věku 7 let. První platba bude tímto poplatníkem uskutečněna v následujícím roce po roku dosažení této věkové hranice,dále se úleva ve výši 120,-Kč poskytuje poplatníkům, kteří doloží, že jsou studentem do věku 26 let věku, který je z důvodu studia ubytován po dobu minimálně 6 měsíců na území jiné obce. 

U poplatku za držení psů je pro rok 2014 stejná výše jako v roce 2013

Poplatky za odpady ještě jednou (vp)
Z výběru poplatku za likvidaci odpadu byl příjem do rozpočtu obce 176.461Kč ( obsahoval i částky vymožených exekucí). Výdaje činily 284.493Kč. V samostatném příspěvku, který se týká poplatků za likvidaci odpadů, podáváme tímto informaci o tom, jaký vliv na výběr poplatků, měla poslední úprava (vydání obecně závazné vyhlášky – zejména úprava na dva termíny splatnosti). Za rok 2013 eviduje obecní úřad pohledávky u této místní daně ve výši 14.684,-Kč. Tato částka je tvořena pouze výší základního poplatku. V průběhu měsíce února 2014 bude předán hromadný seznam dlužníků soudnímu exekutorovi, a to za účelem zahájení příslušných řízení. Částka, která má být tímto způsobem vymožena je ve výši 41.684,00Kč. Rozdíl mezi prvním údajem a částkou podanou k exekuci, tvoří souhrn jednotlivých sankcí – navýšení základní výše poplatku. 

Rád bych apeloval, a to především na ty občany, kteří pravidelně mají vůči obci dluh. Což se dá vysledovat zcela zřetelně z údajů z let minulých. Chápu, že rodinné rozpočty jsou často velmi napjaté, ale někteří z dlužníků se svůj dluh vůči obci, kde žijí,nesnaží řešit opakovaně. Nechávají za služby, které užívají sami, platit druhé. K číslům, která se váží k samotnému systému likvidace odpadů, jen malý dovětek. Pokud bude množství odpadů i nadále srovnatelné, zcela určitě nedojde v nejbližším období ke snížení výše poplatku. Podle toho, co vše se dá najít v popelových nádobách, lze usoudit, že se již netřídí tak, jako v minulých letech. To má samozřejmě ten okamžitý efekt, že dochází ke zvýšení nákladů na likvidaci odpadu. Celkové náklady na likvidaci odpadu ( bez započítání práce pracovníků VPP), dosahují na jednoho občana, částky 839,21Kč. Pokud vysloveně nestanoví zastupitelstvo obce, že chce z rozpočtu obce doplácet zvýšené náklady, je jedinou cestou navýšení výše vlastního poplatku. Pro rok 2014 je pro nás všechny ještě výhodou to, že specializovaná firma – A.S.A,a.s., pro rok 2014 nenavýšila cenu.

INFORMACE k hospodaření obce podle z.č.128/2000Sb.(vp)
Ke dni 31.12.2013 se podařilo snížit závazky obce z období 11/2006 na částku 3.669.800,-Kč, tj. ,o částku 5.289 200,-Kč. Pokud se zprůměruje dosažený výsledek za období sedmi let, činí umořování 755.600,-Kč/ročně. K výše uvedenému datu zůstaly obci pouze ty závazky, které se pojí k výstavbě sociálních startovacích bytů, v budově bývalé školy v Dolních Pertolticích. V první tabulce celkového přehledu, pak jsou započteny v kolonce u závazků: faktury a platby ze smluv - se splatností v roce 2014, závazek výplat a odměn pro zaměstnance a zastupitele, včetně plateb zdr. pojišťovnám a ČSSZ.
Obec obdržela dotace v celkové výši 306.887,00Kč, čerpalo se celkem 277.024,77Kč, za plnění vlastního podílu ve výši 27.446,80Kč. Nejčastěji se dotace týkala podpory jednotky hasičského sboru a přípravy a průběhu voleb. Částkou 72.536,00Kč, bylo počítáno na péči o krajinu – opatření na migraci obojživelníků kolem Panenského rybníku.

Obec hospodařila v roce 2013( po úpravách rozpočtu), na straně příjmů s částkou 4 841 338,51Kč a na straně výdajů jsme končili rok s částkou 3 944 450,13Kč. Největší propad byl u příjmů z daně u OSVČ. Ke dni 31.12.2013 byly poslední mimořádnou splátkou uhrazeny obě půjčky od fyzických osob ( p.J.a L.Šeda – tyto půjčky byly v souhrnné výši 750.000,-Kč). Na účtech, které má obec zřízeny u celkem tří bankovních ústavů, a dále pak též v pokladně obecního úřadu, jsou rok co rok, deponovány výrazně vyšší částky. Jak ostatně dokládají výše uvedené tabulky. Finanční prostředky, které tvoří zůstatek kladného hospodaření z let minulých, jsou dostatečnou rezervou pro další fungování obce – tedy jak na provozní výdaje, ale též i pro případnou účast v dotačních programech, ve kterých se zastupitelstvo obce rozhodne zapojit. Přehled obsahuje údaj též o výši složených kaucí nájmů, které však nejsou aktivem, a to až do doby, kdy je nutné provádět vzájemný zápočet s případným dlužníkem. Bez adekvátního ekonomického zázemí je jen těžko představitelné, že by se obec mohla svobodně rozvíjet a uspokojovat nejrůznější potřeby svých občanů. 

OCHRANA MAJETKU - nabídka služby pro občany i podnikatele
Frýdlantská bezpečnostní služba spol s.r.o., se sídlem nám.T.G.Masaryka 99,ve Frýdlantě,
nabízí elektronické zabezpečení nemovitostí s napojením na pult centralizované ochrany.
Bližší informace získáte přímo v sídle společnosti nebo na kontaktech:

tel. 482 312 483, tel. 603 285 335 O společnosti. Frýdlantská bezpečnostní služba spol.s.r.o. byla založena v roce 1995 a od této doby je jedinou bezpečnostní službou ve Frýdlantském výběžku. Naše společnost se zaměřuje zejména na fyzickou ostrahu objektů klientů, avšak zajišťujeme i ostrahu objektů přes PCO(pult centralizované ochrany). Ke všem našim klientům přistupujeme individuálně a v souladu s potřebami a požadavky klientů navrhujeme i optimální zabezpečení objektů s tím, že naše služby odpovídají nejen potřebám klientů, ale současně i korespondují s obecně platnými právními předpisy a normami České republiky. 
Zásadně se nevyhýbáme odpovědnostem, stanoveným v příslušných smlouvách s klienty a jsme připraveni řešit jejich požadavky profesionálně, okamžitě a zodpovědně.
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz