Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánku 17. 10. 2007 - 15
Vítání občánku 17. 10. 2007
zobrazení: 1156
známka: 0
 

Drbna

DRBNA LEDEN 2014

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde

 


Obec Pertoltice                              
Dolní Pertoltice 59                         
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“ 
ou_pertoltice@volny.cz                  
www.obecpertoltice.cz    
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: 
Walter Brůna 78 let, Zdenka Martínková 77 let, Julia Dědečková 72 let, Zdeňka Halounová 68 let,Josef Valášek 63 let, Josefína Reinišová 62 let, Jiří Penčo 60 let, Josef Jirsák 56 let, Česlav Hejl 54 let, Romana Voňková 45 let, Theodora Dědečková 41 let, Lenka Čejková 34 let, František Pajkrt 31 let, Lucie Valášková 18 let a Michael Richtr 13 let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY 
Vážení spoluobčané, vítám vás do roku 2014! Přeji vám všem to nejlepší, hlavně pevné zdraví. I v tomto roce se budeme zcela jistě snažit společně zlepšit podobu života v naší obci. 

V tomto nadcházejícím období se hodlám i nadále snažit o podporu všech aktivních a pracovitých spoluobčanů. Bude mou snahou jejich příklad vyzdvihnout. Jak jsem již několikráte uvedl, základem obce není jen míra občanské vybavenosti, ale též hodnoty, které jsou dány podobou společenského života, fungování spolků a dobré vzájemné vztahy občanů, samozřejmě též podobou osobního vztahu občanů k obci. Chtěl bych všem, kteří se chystají svým dílem přispět k dalšímu posunu v této oblasti, tímto dopředu poděkovat, a to za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc.

Krátce bych se zmínil o záměrech a plánovaných akcí pro období roku 2014. Další etapou by měly pokračovat opravy, které budou mít vazbu na stavebně - technický stav nemovitostí v majetku obce ( stodoly a dalších objekty u čp.64, objekt čp.231, budova na bývalém dopravním hřišti a oba objekty hasičských zbrojnic), kde se projevují stále závady způsobené z valné části zanedbanou údržbou a stářím objektů. V letošním roce bude nutné realizovat alespoň další část jejich opravy. Po projednání v zastupitelstvu obce, byla přiřazena nejvyšší priorita výstavbě dětského hřiště.

Realizace výměny oken a případného zateplení objektu nové hasičské zbrojnice by přicházela v úvahu až v následujících letech. Bohužel, protože při zhoršených klimatických podmínkách nelze tento objekt ekonomicky vytopit. Věříme, že se podaří získat na plánované opravy majetku dostatečnou výši financí z dotací, neboť z rozpočtu obce nelze tak rozsáhlé potřeby finančních prostředků vyčlenit. 

Po opravách volají i další úseky komunikací, či přestárlá síť veřejného osvětlení ( zde již bylo započato tím, že se nechal vytvořit pasport sítě a návrh na optimalizaci – náklady na obnovu veřejného osvětlení se vyšplhají k částce 650 000 -780 000,-Kč. V obci se nachází pouze jedna větev po rekonstrukci. A tou je část sítě, směrem do Nových Pertoltic.V roce 2013 byla též provedena chybějící revize celé sítě. 

Pokračování bude mít i příprava projektu na vytvoření bezpečného přechodu přes komunikaci I/13, v prostoru zastávky autobusů ( pravděpodobná realizace v roce 2015 -2016). Chystáme se letos zabezpečit alespoň částečnou opravu hřbitovní zdi a objektů na hřbitově. Což nám ostatně ukládá i zákon o památkové péči. K tomu směřovaly úkony, kterými byl napraven majetkový stav kolem staveb a jednotlivých pozemků. Díky vstřícnosti rodiny Reinišových jsou podány potřebné doklady a podklady na katastrální úřad. 

Obsah i rozsah prací bude průběžně upravován, právě s ohledem na to, jak se bude dařit zajistit finanční prostředky. Již po několik let je tvořena finanční rezerva ( z kladného hospodaření obce v předchozích let), která má sloužit k pokrytí vlastních podílů obce k dotacím. 

Dotace je možno získat, na základě rozhodnutí zastupitelstva, z různých dotačních titulů. Nutno podotknout, že podpora z dotačních titulů, zejména směrem od krajského úřadu, nebyla v minulém roce příliš vylepšena. Kraj začal též řešit neutěšenou finanční situaci. A to jak jinak, než úsporami ve všech oblastech. Tedy i úsporami při podpoře obcí. To se netýká dotačních titulů, které mají vazbu na zajišťování chodu JSDH – podporu jednotek hasičů. V roce 2013, se podařilo pokrýt maximum požadavků na opravy techniky a pořízení dalšího vybavení naší hasičské jednotky.

Opakovaně si musím povzdechnout nad tím,že by naší finanční situaci významně pomohlo, kdybychom měli k dispozici všechny finanční prostředky, které máme blokovány. A to tím, že obci některé osoby dluží několik let a neprojevují ani snahu o splácení svých dluhů. Mnoho z nich zcela záměrně. Místo snah o úhradu dluhu, podnikají s daleko větším úsilím manévry, které mají potřebné úkony oddálit. Pohledávky, které Obec Pertoltice eviduje, jsou všechny řešeny, ale postavení dlužníka je v našem právním systému stále ještě příliš silné. Neodradí nás to. Postup obecního úřadu bude v tomto roce vůči dlužníkům, ještě více zpřísněn. 

Rozhodně v roce 2014 podpoříme, dle svých možností, též činnost všech složek a sdružení, která působí na území naší obce. Chtěl bych i v tomto roce navázat na pozitivní výsledky, kterých dle mého názoru, bylo v minulých letech dosaženo. Zároveň se chci pokusit zmenšit rozsah toho, co se nepodařilo, popřípadě nedotáhlo do zdárného konce. 
Rád bych vám tímto dopředu poděkoval za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc. Přeji všem svým spoluobčanům hezký, úspěšný a poklidný rok 2014.
Viktor Podmanický starosta obce Pertoltice

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Jsem zvyklý, že lze provést veřejnou kontrolu stavu u platby poplatků? Je už k dispozici nějaké hodnocení – doplácíme zase na neplatiče? Nešlo by uveřejnit jména, abychom věděli, kdo je z našich kapes takto sponzorován?


Hezký den, informace úplné ( tedy i jména poplatníků, kteří si neplní své povinnosti), byste nikdy, tedy ani v jiné obci, neměl mít k dispozici. Jde o daňové řízení ve speciálním režimu. Již mnoho starostů narazilo, když ve snaze řešit dluhy, jména a částky zveřejnili. Co se týče výše částek a počtu pohledávek, jako celku za kapitolu, tak to ano. Tyto informace zveřejňujeme zcela otevřeně. Jsou součástí informací – například, k plnění rozpočtu, zprávy z inventarizace majetku obce....apod. Počet i frekvence informací je od konce roku 2006, dle mého subjektivního pocitu, plně v souladu s mojí strategií a zájmem zvýšit informovanost občanů obce - zejména o ekonomické situaci obce. Nakonec, starostovi to ukládá zákon, kterým mu je uložena povinnost, aby zajistil informovanost občanů své obce. Dluh za rok 42.650,-Kč.

2.) Není možné sdělit něco více k problematice pískovny a dalších záměrů směrem k ÚP?
Ještě v průběhu prvních dvou týdnů v prosinci, mne čekalo společné jednání projektanta našeho územního plánu, za účasti odborné referentky MěÚ Frýdlant a panů J.Reiniše a L.Šedy. Na tomto pracovním setkání byl dohodnut další postup, lépe řečeno byl stanoven termín pro podání sdělení k jednotlivým záměrům investorů. Podle aktuálních stanovisek, se bude ladit další postup - úkony nutné pro tvorbu územního plánu. 

3.) Cena vody pro rok 2014, opět poroste? 
Klienti Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. si v roce 2014 za služby připlatí. Na vině je růst cen povrchové vody, inflace i klesající spotřeba vody. Zdražení ale není drastické. Průměrná čtyřčlenná rodina zaplatí denně za vodné a stočné o korunu a deset haléřů víc než v roce 2013. „Naše modelová čtyřčlenná rodina spotřebuje ročně 146 kubíků vody. V roce 2013 taková rodina zaplatila za vodné a stočné 12 951 Kč, v příštím roce si připlatí 400 korun navíc. Je to nejmenší zdražení za poslední roky,“ vypočítává ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Petr Olyšar. Voda podraží o 3,8 procenta, stočné o 2,6 procenta. Nově tedy klienti vodárenské společnosti zaplatí za kubík vody 34,02 Kč, za kubík odkanalizované vody pak 57,42 Kč. Celkem je to tedy za vodné a stočné 91,44 Kč. Obyvatele výběžku uchránilo před razantnějším zdražením dobré hospodaření společnosti. Frýdlantské vodárenské společnosti se totiž podařilo snížit cenu za povinné rozbory pitné vody. Méně platí i za silovou elektřinu nebo za likvidaci kalů. „Bohužel ale nedokážeme zabránit dalším vlivům na konečnou cenu. Musíme například o 1,5 procenta navýšit mzdy zaměstnanců. Navíc zdražila i povrchová voda a především poklesla spotřeba vody,“ vysvětluje Olyšar. I přes růst cen je vodné a stočné ve Frýdlantském výběžku levnější než třeba v Liberci, Jablonci nad Nisou nebo Turnově. Pokračující zdražování by mohl zastavit nejspíš jen zvýšený zájem spotřebitelů. „Ještě v roce 2011 jsme prodali téměř 904 tisíc kubíků vody a odkanalizovali jsme více než 472 tisíc kubíků vody. Pro rok 2014 počítáme, že našim klientům dodáme 827 tisíc kubíků vody, odkanalizujeme pak 394 tisíc kubíků vody. Výraznější pokles spotřeby by měl za následek opětovné zdražování. Je to sice paradox, ale stejně paradoxní situaci čelí všechny vodohospodářské společnosti. Náklady na údržbu a provoz vodovodního řádu nebo kanalizací spotřeba vody neovlivní, tyto výdaje zůstávají stejné,“ vysvětluje ředitel vodárenské společnosti Petr Olyšar.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2013 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání ASA,a.s. ceny rok 2014, jednání krajský úřad – setkání s radou kraje, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy o stavu obce, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, jednání Grain a.s., jednání pracovní skupiny nad tvorbou územního plánování, spolupráce nad přípravou podkladů pro podání dalších exekučních příkazů , přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP, kontrola z hlediska požární ochrany, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ, 

O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, a to na poplatkové povinnosti v roce 2014. 
Základní sazba poplatku za likvidaci TKO činí 600,-Kč/ poplatníka.


Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6 Osvobození a úlevy Úleva se poskytuje: úleva ve výši 400,-Kč se poskytuje poplatníkům, dětem, do věku 7 let. První platba bude tímto poplatníkem uskutečněna v následujícím roce po roku dosažení této věkové hranice,dále se úleva ve výši 120,-Kč poskytuje poplatníkům, kteří doloží, že jsou studentem do věku 26 let věku, který je z důvodu studia ubytován po dobu minimálně 6 měsíců na území jiné obce. 

U poplatku za držení psů je pro rok 2014 stejná výše jako v roce 2013.

Vyhodnocení dotazníků k tvorbě územního plánu

Celkem bylo odesláno 62 dotazníků do rodin našich občanů. Z tohoto počtu se vrátilo zpět na obecní úřad celkem 7 vyplněných dotazníků.
Nejčastější odpovědi na položené otázky:
1. Co považujete za hlavní hodnotu obce, čeho si na své obci nejvíce ceníte – z hlediska území / obecně?
Podoba okolí, dostatečné množství zeleně, zachování vesnického rázu obce, uchování Horních Pertoltic jako rekreační zóny. Hodnocení získala též poloha obce v území a opravy komunikací, systém svozu odpadů s vysokou mírou možnosti odpad třídit. Jeden názor označil jako vysokou hodnotu obce - činnost SDH - zejména akce pro děti.
2. S čím máte v obci největší problémy, co se vám nelíbí – z hlediska území / obecně?
Velké množství pastvin, neobdělávaných ploch na katastru obce, nezaměstnanost – s připuštěním toho, že územní plán to nevyřeší.Volné pobíhání psů – zejména v nočních hodinách. Žádané bylo posílení spojů autobusu.Vadí množství kamionů, projíždějících obcí. Není kam dávat odpad, který není domovním odpadem.
3. V čem vidíte hlavní rozvojový potenciál obce, co by obec měla především rozvíjet – z hlediska území / obecně?
Množství stavebních parcel po bývalých domech, které byly v předchozích letech zbourány, popř. zanikly. Rozvoj turistického ruchu – s apelem na zachování rázu krajiny ( vznik remízků a alejí). Rozvoj byl též spatřen ve funkčním rekreačním středisku a prodeji stavebních parcel. Padl požadavek na opravu místních komunikací.
4. Jaké záměry (akce, projekty) týkající se rozvoje obce by dle vašeho názoru měla obec v následujících 10 ti letech realizovat – z hlediska území / obecně?
Opravy a rozšiřování komunikací místních i účelových. Projekty na zvýšení soudržnosti obyvatelstva - sportovní a kulturní vyžití obyvatel.

Reakce starosty k výše uvedenému
V první řadě je nutné upozornit na malé množství dotazníků, které byly občany vyplněny a odevzdány. Pravda, vím, že ankety nejsou jako takové úplně oblíbeny, dotazníky nevyplňuje každý ochotně. Přesto jsem čekal, že tématika tohoto šetření bude budit větší zájem. Zejména z toho důvodu, že se jedná o podklady pro tvorbu územně plánovací dokumentace obce – což je nejdůležitější rozvojový dokument území. Od občanů a majitelů nemovitostí v naší obci se vrátily na obecní úřad též pouze dva návrhy na pořízení územního plánu. V těchto označili své požadavky na zapracování záměrů do plánu ( jde o zalesnění pozemků a zřízení stavebních parcel). Tento postup vlastníků je vhodný a správný, neboť stavební úřady jsou povinny při vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení respektovat závaznou i směrnou část schváleného územního i regulačního plánu. Stručně řečeno, v této fázi tvorby územního plánu se občan z pouhého diváka stává sám účastníkem procesu. V tradičním pojetí plánování se lidé zapojují pouze na konci procesu (a to jen pokud vůbec chtějí a dění okolo sebe velmi aktivně sledují) a mají možnost maximálně ve fázi konceptu vybírat jedno z projektantem nabízených řešení či při připomínkování. Naproti tomu při veřejném plánování, by byli naši občané do dění záměrně zatahováni a to především na počátku plánovacího procesu tak, aby mohli přímo ovlivnit vlastní zadání projektu. Tedy to vše v případě, že by byl z jejich strany zájem.
I když je starosta případně velmi otevřený, vždy se více baví s lidmi určité skupiny – daných zájmů a jeho informace o tom, co chtějí občané celé obce jsou díky tomu mírně nepřesné. Je dobré se toho v případě opravdu důležitých rozhodnutí vyvarovat.V rámci jednání zastupitelstva či jiných příležitostí také málokdy bývá prostor věnovat se podrobně pouze jednomu konkrétnímu rozhodnutí a prodiskutovat ho beze spěchu důkladně z různých pohledů. Nenahraditelnou roli hraje přitom možnost sejít se nad projektem u jednoho stolu. Často přitom lidé poté vidí, že ostatní mohou mít jiné názory a potřeby a pokud je potom výsledné řešení naplňuje, nechápou je jako spiknutí „těch nahoře“ ale jako legitimní potřebu jiného skutečného člověka. Pokud se pokusíme o skutečný dialog v reálném čase, umožní nám to v případě dvou řešení, které stojí proti sobě, nehledat kompromis někde uprostřed, který v důsledku nevyhovuje nikomu. Často se nalezne třetí řešení, které může vyhovovat oběma stranám. 

Těm, kteří si našli pár chvil na zpracování dotazníku děkuji. S jejich pohledem na věc, bude dálo pracováno.Vrátil bych se k bodu 2), který hovořil o problémech, jak je vidíte Vy:
1. Nezaměstnanost opravdu územní plán nevyřeší, lze však již dnes počítat s určitými lokalitami pro rozvoj i v této oblasti – to pro každý případ. Zodpovědné to je. Téměř všichni víme, že nový zaměstnavatel se do obce zrovna nepohrne. A nestane se tak ani po případném otevření pískovny. Plány na výstavbu provozu výrobny betonových prvků se ukázaly liché, stejně tak jako všechny ostatní projekty ( provoz na zpracování biomasy, voltaická farma, apod).
2. Volné pobíhání psů není jednoduché řešit. Obecní pokladnu to stojí nemalé peníze, ale to již bylo popsáno. Jediné, co může obecní zastupitelstvo udělat, tak je to, že vydá vlastní obecní vyhlášku. Ale jak vy správně tušíte, a obecní úřad s tím má velké zkušenosti, papír ještě nikoho nezastavil. Je to o odpovědnosti a pravidlech chování. A to ne každý plní, či chápe.
Pokuty, které jsou pak vyměřovány jsou pro hříšníky naprosto směšné, či jsou nevymahatelné.
3. Kamiony – to je neřešitelný problém. Bylo již také popsáno. Není vůle nadřízených státních orgánů situaci změnit. Je to politické rozhodnutí, kterým trpí nejen naše obec.
4. Odpady, které nejsou domovním odpadem není v naší obci kam ukládat. Ano, naše obec neprovozuje sběrný dvůr. Pro naši malou obec by bylo toto zařízení naprosto nerentabilní zprovoznit a poté i provozovat. Možná ale, že v budoucnu vznikne z popudu soukromé osoby.

VAROVÁNÍ
Voda z kohoutku je nezávadná, jakákoli úprava navíc je zbytečná

V posledních měsících roku 2013 se řada občanů opět setkávala ve svých schránkách s lístky a nabídkou placených rozborů kvality vody soukromou poradenskou firmou přímo v domácnosti. Nabídku většinou doprovází varování o zhoršené kvalitě pitné vody. Za rozbor v domácnosti si firma účtuje stovky korun a na základě zjištění zpravidla zhoršených výsledků doporučuje nákup speciálních filtrů v hodnotě několika desítek tisíc korun.

V případě pitné vody dodávané do veřejného vodovodního řadu provádějí provozovatelé prostřednictvím akreditovaných laboratoří mnoho laboratorních rozborů kvality vody jak u zdrojů, tak na koncových odběrných místech. Kromě provozovatelů vodovodů provádí nezávislou kontrolu kvality pitné vody i orgány ochrany veřejného zdraví, například Zdravotní ústav. V případě pochybností má zákazník možnost obrátit se na Krajskou hygienickou stanici, která mu může poskytnout doplňující informace a vysvětlení. 
( foto www.nalezeno.cz)

Na Frýdlantském výběžku se poslední dobou rozmáhá nový fenomén. Občana navštíví neznámý člověk, který se mnohdy vydává dokonce za pracovníka vodárny a nabídne rozbor vody. Na místě provede analýzu, která ukáže naprosto neuspokojivé výsledky a vzápětí je ke koupi nabídnut filtr, který má údajné nedostatky kvality pitné vody odstranit. Chceme občany upozornit, že se v žádném případě nejedná o pracovníky Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., ale o zástupce soukromých firem, kteří se své filtry snaží prodat za každou cenu. Kvalita vody dodávané z veřejného vodovodu do domácností je pravidelně kontrolována, voda žádnou další úpravu nepotřebuje. Chceme upozornit, že používáním odsolovacích filtrů může dojít k znehodnocení pitné vody- je to jako by k pití byla užívána destilovaná voda. V extrémním případě může dlouhodobé pití takto upravené vody způsobit i závažné zdravotní problémy. (FVS,a.s.)

Spořič energie -nespoří
ČOI odhalila další podvod na lidi, spořič energii nešetří, ale naopak spotřebovává
Česká obchodní inspekce (ČOI) na základě odborného posouzení funkčnosti a bezpečnosti zjistila, že výrobek Energy Saver Pro, jakožto „zázračný spořič energie“, elektrickou energii nejen vůbec nespoří, ale naopak ji sám spotřebovává. Vůči prodejci těchto výrobků však nemůže Česká obchodní inspekce využít svých kontrolních a sankčních pravomocí, tj. zakázat jeho distribuci a prodávajícího za klamavé obchodní praktiky postihnout, neboť se jedná o zahraniční subjekt mimo unii, který v Česku nemá zastoupení. 

POSEC Frýdlant Rodinné poradenství zaměřené na děti začíná v pátek 10. ledna 2014

Od ledna 2014 se v Poradním a setkávacím centru ve Frýdlantě na Havlíčkově nám. 304 změnilo personální obsazení. Rodinné poradenství s důrazem na děti nyní povede Mgr. Daniela Al Sulaimanová, která po deseti letech vystřídala dětskou psycholožku Mgr. Jarmilu Kozákovou.

Mění se také doba, kdy toto poradenství občané z Frýdlantského výběžku v POSECu najdou. Už ne v pondělí, ale každý pátek ve 13:30 hodin a později dle objednání na daniela.al-sul@seznam.cz nebo na tel. 777 069 481. „Volejte prosím v pracovní dny od 18 do 20 hodin, kdy mám pro tyto telefony vymezený prostor a čas a mohu se vám v klidu věnovat,“ říká poradkyně. 

Mgr. Daniela Al Sulaimanová pomáhá řešit vztahové a výchovné problémy, potíže dětí s úzkostí, s agresí, se začleněním ve skupině, s následky psychického traumatu, … Nabízí možnost spolupráce se školou, s pěstouny, s dětským domovem. Naopak neřeší školní zralost a poruchy učení. Do poradny, kde jsou hlavním tématem děti do 15 let, se může objednat každý sám z vlastní vůle nebo na doporučení školy, sociální pracovnice či lékaře. Služba je stejně jako ostatní programy v POSECu poskytována odborně, diskrétně a bezplatně.

Nový občanský zákoník – změny od roku 2014
Po téměř 50 letech vláda přepracovala a schválila nový občanský zákoník. Nový zákoník by měl začít platit v roce 2014. 

Podívejme se krátce na nejzásadnější změny, které nám může nový občanský zákoník přinést.
 V případě že nájemník opustí byt na delší dobu, je povinen to nahlásit vlastníkovi a určit kontaktní osobu, která v naléhavých případech pustí majitele do bytu. Pokud nájemník nesplní tuto povinnost, majitel může do bytu i bez svolení. 
 Pokud se nájemník vůči majiteli domu dopustí trestného činu, může mu být dána ze strany majitele bytu výpověď. 
 Služební byty už nepůjdou přidělovat bývalým zaměstancům. 
 Nebude již možné, aby dům a pozemek měly rozdílné vlastníky. 
 Dle nového zakoníku už zvíře není věc. Občan proto nebude muset zvažovat, zda kvůli záchraně života zvířete smí, nebo nesmí způsobit větší škodu na majetku. 
 Dluhy zemřelého budou dědicové nově muset zaplatit v plné výši. V současnosti pouze do výše zděděného majetku. 
 Děti do dětského domova půjde umístit maximálně na 3 roky. Poté bude muset soud znovu rozhodnout. V současnosti lze na dobu neurčitou. 
 Pokud mladý člověk, který dosáhl věku 16 let, přesvědčí soud, může se stát zcela svépravným a tak například podnikat bez omezení. 
 Rozšiřuje se okruh dědiců. Nově tak budou moci dědit i prarodiče zemřelého nebo jeho brantranci a sestřenice. 
 Soud bude moci určit výši pokuty za nedodržení smlouvy. 
 Akciová společnost už nebude muset mít dozorčí radu. 
 Nový zakoník ruší tabulkové výměry v případě odškodnení za újmu na zdraví. Bude to tak zcela v rukou soudu. 
 Zákon umožní nově adoptovat i zletilou osobu. 
 Ruší se možnost člověka zcela zbavit způsobilosti k právním úkonům. Soud bude moci člověka pouze omezit ve svéprávnosti. 
 Část majetku bude možné odkázat i institucím nebo konkrétní osobě. Např. obraz muzeu, peníze charitě nebo sbírku známek vnukovi. 
 V případě že rodiče nechají napsat svůj dům na děti, mohu si pojistit, aby v něm mohli nadále bydlet. 
 Pole, les, byt nebo auto nebude nutné si pronajmout písemně. Bude stačit pouze ústní forma. 
 Pokud bude sousedův strom zasahovat na váš pozemek, musíte souseda na svou zahradu pustit, aby si očesal ovoce. 
 Soud vám bude moci nařídit oplocení pozemku. Například proto, aby vaše domácí zvířata neběhala k sousedovi. 
 V případě že koupíte auto, o kterém se později dozvíte, že bylo kradené, nemusíte o něj přijít. Na rozdíl ode dneška vám ale zůstane – právě proto, že jste ho koupili v dobré víře, že je vše v pořádku. 
 Pokud vám cestovní kancelář pokazí nebo zkrátí dovolenou, budete moci žádat náhradu – a to nově i za „ztrátu radosti z dovolené“. 
 Alimenty nebude nutné platit každý měsíc. Pokud se rodiče dohodnou, bude je možné platit najednou i jednou za rok. 
 Lékař bude povinen pacientovi před každým zákrokem vysvětlit, co bude dělat. Pacinet následně zákrok odsouhlasí, nebo nikoliv. 
 U zákroků, které mají trvalé následky, bude muset dát pacient dokonce souhlas písemně. 
 Otvírá se cesta k vyšším odškodněním za úrazy nebo smrt. 

Zpráva nejen pro rybáře
Pro rybáře, ostatní občany a návštěvníky obce, uveřejňujeme informaci o postupu prací na opravě Panenského rybníka. Podle informací, které dodalo vedení pobočky rybářského svazu, se Panenský rybník započne napouštět během měsíce března 2014. Poté, asi v průběhu měsíce června, či července, bude již pravděpodobně možné vyzkoušet vaše rybářské náčiní i umění. 

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
V měsíci únoru bude obecní úřad uzavřen z důvodu provádění auditu hospodaření. A to dne 7.2. a 10.2.2014. Veškeré vaše záležitosti se proto snažte vyřídit mimo tento výše uvedený termín. Děkujeme za pochopení.

PŘEDNÁŠKA 
Dne 25.1.2014 se bude konat přednáška pana Mgr.I.Pavelčáka. Tématem budou vztahové problémy rodičů a dětí, včetně možných konzultací a poradenství. Konat se bude od hod, v budově hasičské zbrojnice , v Dolních Pertolticích - zasedací místnost.


PODĚKOVÁNÍ 
Rád bych tímto poděkoval Sboru dobrovolných hasičů v Pertolticích. A to za milé pozvání na výroční valnou hromadu sboru, která se konala 11.ledna 2014. Přednesené zprávy o činnosti sboru byly plné úspěchů v soutěžích, ale též při zásahové činnosti , pomoci při povodních. Vyzvednuta byla také, a to zcela oprávněně také práce členů sboru při práci s mládeží v kroužku mladých hasičů a spolupráci při zajištění akcí obecního úřadu. Poměrně nemalá členská základna sboru tvoří, a bude i nadále tvořit základ činnosti v naší obci. Děkuji vám všem aktivním členům sboru a držím vám palce i do dalšího období!
Viktor Podmanický starosta obce 

Z Bulovky se začaly odvážet a likvidovat nelegální odpady 
Tisková zpráva KULK ze dne 9. 1. 2014

Resort životního prostředí KÚ LK dnes v sídle Libereckého kraje uspořádal tiskovou konferenci k zahájení odvozu a likvidace odpadu z obce Bulovka - Arnoltice. Zúčastnili se jí náměstek hejtmana LK Josef Jadrný, ředitel liberecké spalovny společnosti TERMIZO Pavel Bernát, manažer speciálních projektů společnosti SITA CZ, která bude odpad odvážet, Lubomír Jati a vedoucí oddělení odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí Danuše Hráská.

Na základě předchozího jednání zástupců Libereckého kraje za účasti dodavatelů prací vybraných německou agenturou Sonderabfallagentur Baden – Württemberg GmbH (SAA), a to zástupců společnosti SITA CZ a.s. a TERMIZO a.s., ve věci realizace odvozu nelegálně navezených odpadů z lokality Bulovka - Arnoltice, byly dne 7. ledna 2014 v rámci I. etapy v dotčené lokalitě zahájeny přípravné práce. „Po provedeném rozdělení sektorů v areálu a kvantifikace odpadů bude následně z předmětné lokality odvezeno cca 800 tun odpadů textilu a 3 500 tun plastových odpadů,“ informoval náměstek Josef Jadrný. Odpady budou v I. etapě odváženy společností SITA CZ a.s. k energetickému využití do spalovny komunálních odpadů provozované společností TERMIZO a.s. v Liberci. Financování nákladů za nakládku a energetické využití je kompletně zajištěno německou agenturou SAA. 
„Odpady pocházejí z účelového nelegálního 
podnikání v lokalitě Arnoltice - Bulovka a jde o směsné plasty, kompozita a textil, které sem byly navezeny v minulosti. Dohromady se jedná o množství cca 9 tisíc tun
,“ doplnil Jadrný.
Podle Pavla Bernáta, předsedy představenstva společnosti TERMIZO, bude z nelegální skládky vyrobeno přibližně 520 MWh elektřiny, což je množství odpovídající roční spotřebě 120 domácností, a 34 000 GJ tepla, což odpovídá roční spotřebě 700 domácností.
Ze skládky odvezeme denně asi 60 tun odpadu,“ uvedl manažer speciálních projektů společnosti SITA CZ Lubomír Jati.
Součástí tiskové konference byla i návštěva skladiště odpadu. Tam byli kromě účastníků a novinářů přítomni i starosta Frýdlantu Dan Ramzer a starostka Bulovky Romana Šidlová.
I. etapa má být hotová do konce června 2014. Odvozem odpadu práce nekončí, probíhat budou ještě sanační práce. „O likvidaci druhé části se bude teprve jednat,“ uzavřel náměstek Jadrný.
(foto KULK)
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (31 hl.)
 
Nemám (17 hl.)
 
Nezajímám se (23 hl.)
 
Nevím (23 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 94
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz