Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nab√≠dku knih z obecn√≠ knihovny
    Doln√≠ Pertoltice prost√łednictv√≠m internetu klikn√¨teZDE.
  • Odkaz pro registrovan√© √®leny.
    Pro p√łehled vyp√Ļj√®ek a zjiŇ°t√¨n√≠ VaŇ°eho aktu√°ln√≠ho stavu rezervac√≠ klikn√¨te ZDE.
Info
  • K prohl√≠Ňĺen√≠ soubor√Ļ ve form√°tu PDF je nutn√© m√≠t v po√®√≠ta√®i nainstalov√°n prohl√≠Ňĺe√® Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nem√°te, m√ĻŇĺete si ho st√°hnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Povodnì 2010

Postup p√łi asanaci a regeneraci studn√≠ individu√°ln√≠ho z√°sobov√°n√≠ pitnou vodou zasaŇĺen√Ĺch z√°plavami.

Postup prací p√łi asanaci studny:

* Odstra√≤ujeme-li následky záplav, je moŇĺné s asanací za√®ít aŇĺ po opadnutí povod√≤ové vlny a poklesu hladiny podzemních vod. Mechanicky o√®istíme vn√¨jší st√¨ny studny a √®erpací za√łízení od nános√Ļ bahna a ne√®istot a opravíme poškozené √®ásti vn√¨jšího krytu studny. D√Ļkladn√¨ opláchneme √®istou vodou, nejlépe tlakovou.

* Odstraníme zákrytovou desku a otev√łeme studnu.

* Instalujeme √®erpací za√łízení (kalové √®erpadlo).

* Pokud jde o siln√¨ zne√®išt√¨nou studnu, nap√ł. zaplavenou bahnem, vy√®erpáme celý objem vody.

* P√łed vstupem do studny pomocí detektoru nebo sví√®ky zjistíme, zda ve studni nejsou jedovaté plyny - pokud ano, odstraníme je výv√¨vou nebo kompresorem. P√łi práci ve studni nutno dodrŇĺovat zásady bezpe√®nosti a hygieny práce (p√łedevším pouŇĺíváme ochranné pom√Ļcky).

* Velmi d√Ļkladn√¨ (nap√ł. kartá√®em) o√®istíme vnit√łní st√¨ny studny, √®erpací za√łízení a dno studny. D√Ļkladn√¨ vše opláchneme √®istou vodou a vodu op√¨t úpln√¨ vy√®erpáme. Veškerou vy√®erpanou vodu v pr√Ļb√¨hu asanace odvádíme do odpadu nebo dostate√®n√¨ daleko od studny po sklonu terénu, aby se zabránilo druhotnému zne√®išt√¨ní vody ve studni asanované, ale i studní okolních. Není-li to moŇĺné nebo obsahuje-li voda vysokou koncentraci desinfek√®ního p√łípravku, je nutné ji odvézt do √®istírny odpadních vod, aby nedošlo k poškození vegetace a p√Ļdního prost√łedí.

* Omyjeme vnit√łní st√¨ny studny a √®erpací za√łízení koncentrovan√¨jším roztokem dezinfek√®ního prost√łedku, který obsahuje chlor (chloramin 5-10 %, chlornan sodný 5 %, roztok chlorového vápna 10 % - v mnoŇĺství vyšším neŇĺ je uvedeno na etiketách výrobk√Ļ.

* Nutno pracovat v gumových rukavicích. Pokud chlorový roztok nesta√®í d√Ļkladn√¨ umýt st√¨ny, lze pouŇĺít i roztok mýdlový.

* Vše opláchneme √®istou vodou a vodu vy√®erpáme.

* Pokud nebyla studna záplavovou vodu p√łímo zasaŇĺena, od√®erpáme vodu ze studny asi na l m výšky vodního sloupce. P√łechlorujeme vodu dezinfek√®ním p√łípravkem (nejlépe na bázi chloru) a myjeme st√¨ny zp√¨tným proudem p√łechlorované vody. Úpln√¨ vy√®erpáme vodu ze studny. Pozor: p√łed vstupem do studny nutno postupovat podle odstavce 5.

* Odstraníme zne√®išt√¨ný pokryv dna (št√¨rk, písek). Vyt√¨Ňĺíme kal a bahno ze dna studny, odstraníme p√łípadné pevné sou√®ásti, pe√®liv√¨ vy√®istíme dno studny, v√®etn√¨ vtokových otvor√Ļ na dn√¨ studny.

* Vyspravíme st√¨ny studny podle druhu jejího zdiva - skruŇĺe, cihly, kameny. U skruŇĺených studní opravíme spárování mezi skruŇĺemi.

* Provedeme kone√®né mytí st√¨n a dna studny, vodu vy√®erpáme.

* Provedeme pokryv dna nejlépe novým št√¨rkem nebo hrubozrnným pískem, v nouzi téŇĺ moŇĺno vrátit d√Ļkladn√¨ propraný starý materiál.

* Necháme studnu naplnit vodou a v p√łípad√¨, Ňĺe je voda dále kalná, pokra√®ujeme v √®erpání aŇĺ do vymizení zákalu.

* Demontujeme √®erpací za√łízení (kalové √®erpadlo) v√®etn√¨ p√łípojky elektrického proudu.

* P√łidáme prost√łedek pro dezinfekci pitné vody podle návodu na pouŇĺití. U chlorových preparát√Ļ udrŇĺujeme obsah volného chloru na 0,5 - l mg/1. Je moŇĺno téŇĺ pouŇĺít dezinfek√®ní prost√łedky na bázi koloidního st√łíbra (Sagen). Dezinfek√®ní prost√łedek musí p√Ļsobit nejmén√¨ 24 hodin, v p√łípad√¨ Sagenu 48 hodin. Po n√¨kolika hodinách odpustíme trochu vody, a tím na√®erpáme vodu ze studny za ú√®elem dezinfekce rozvodného potrubí.

* Uzav√łeme studnu zákrytovou deskou. Asanujeme a upravíme okolí studny.

* Asi za 2 aŇĺ 3 týdny necháme provést základní rozbor.

Poznámka:
Popsaný zp√Ļsob je samoz√łejm√¨ moŇĺné pouŇĺit pouze u šachtových studní. U studní vrtaných je svépomocn√¨ moŇĺné maximáln√¨ studnu vy√®erpat a dezinfikovat. Další práce je nutné p√łenechat odborné firm√¨, která má moŇĺnost vrt prohlédnout pomocí speciální televizní kamery.
 
InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
D√ĆKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
V√¨√ł√≠te ve zlepŇ°en√≠ zdravotnick√Ĺch sluŇĺeb po p√łevzet√≠ Nemocnice Fr√Ĺdlant s.r.o. spole√®nost√≠ KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
√ą√ĀSTE√ąN√Ć (194 hl.)
 
NE (200 hl.)
 
NEV√ćM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 735
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz